Tiểu luận Sinh địa tầng và môi trường trầm tích Mioxen sớm – Oligoxen muộn bồn trũng Cửu Long qua việc khảo sát hai giếng khoan 1TK và 2TK

MỤC LỤC

 

Trang

 

Lời mở đầu 2

Phần A: Đặc điểm chung của bồn trũng Cửu Long 4

Chương I: Vị trí địa lý và lịch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long

I. Vị trí địa lý bồn trũng Cửu Long 5

II.Lịch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long 7

Chương II: Đặc điểm cấu kiến tạo bể Cửu Long

I.Cấu trúc địa chất vùng trũng Cửu Long 10

II.Lịch sử phát triển kiến tạo 15

Chương III: Đặc điểm địa tầng bồn trũng Cửu Long

I.Đặc điểm địa tầng trước Kainozoi 17

II.Đặc điểm địa tầng trầm tích Kainozoi 17

Phần B: Sinh địa tầng giếng khoan 1TK và 2TK 29

Chương I: Tài liệu và phương pháp nghiên cứu 30

Chương II: Sinh địa tầng các mặt cắt giếng khoan 1TK và 2TK

II.1 Giếng khoan 15.2-RD-1TK 35

II.2 Giếng khoan 15.2-RD-2TK 39

Chương III:Liên kết hai giếng khoan 44

Kết luận 48

Tài liệu tham khảo 50

Phụ lục 51

 

doc67 trang | Chia sẻ: netpro | Lượt xem: 1625 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Sinh địa tầng và môi trường trầm tích Mioxen sớm – Oligoxen muộn bồn trũng Cửu Long qua việc khảo sát hai giếng khoan 1TK và 2TK, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTHUY_BON_CUU_LONG01.DOC
  • docBIA_THUY.DOC
  • docLOI_CAM_ON.DOC
Tài liệu liên quan