Tóm tắt Luận án Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay

Những ưu điểm

* Nội dung giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC đã cơ bản,

toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có sự đổi mới

Một là, thường xuyên giáo dục, quán triệt những quan điểm, nguyên

tắc, quy chế, quy định trong công tác hậu cần đối với đội ngũ CBHC quân

đội. Hai là, đã tăng cường hoạt động giáo dục đạo đức truyền thống của quân

đội, ngành Hậu cần quân đội. Ba là, đã tập trung giáo dục, rèn luyện những

chuẩn mực ĐĐCM cơ bản cho đội ngũ CBHC quân đội, trọng tâm là giáo

dục, bồi dưỡng đức cần, kiệm, liêm, chính. Bốn là, đã tích cực, chủ động

trong thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách

Hồ Chí Minh. Năm là, đã quan tâm giáo dục những nghị quyết, chỉ thị mới

của Đảng về xây dựng đạo đức, lối sống trong quá trình giáo dục, rèn luyện

ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội.

* Phương thức giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của ngũ CBHC đã cụ thể,

chặt chẽ, phong phú, đa dạng, hiệu quả

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, và cơ quan chức năng các

cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, xác định chủ trương, biện pháp

lãnh đạo, tổ chức quản lý, duy trì hoạt động giáo dục, rèn luyện ĐĐCM

của đội ngũ CBHC cụ thể, tỉ mỉ, sát đúng. Hai là, các học viện, nhà

trường, cơ sở tham gia đào tạo, bồi dưỡng CBHC trong toàn quân đã thực

hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện ĐĐCM cho đội ngũ CBHC

quân đội. Ba là, đã tăng cường giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ

CBHC thông qua hoạt động giáo dục chính trị, thi đua, khen thưởng, nhân

điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị hậu cần trong toàn quân. Bốn là, đã

tích cực giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC thông qua các hoạt

động thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần quân đội. Năm là, đại đa

số CBHC đã tích cực tự giáo dục, tự rèn luyện ĐĐCM trong quá trình hoạt

động. Sáu là, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực15

lượng, các cơ quan, ban ngành trong và ngoài quân đội tham gia giáo dục,

rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội có hiệu quả. Bẩy là, công tác

kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã được thực hiện

nghiêm túc, chặt chẽ, tích cực góp phần giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội

ngũ CBHC quân đội. Tám là, việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt

động CTĐ, CTCT được tổ chức thực hiện có nền nếp, chất lượng, góp phần

giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội

pdf27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 338 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h mới, ngành Hậu cần quân đội xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đai. * Vị trí, vai trò của ngành hậu cần và công tác hậu cần quân đội Ngành hậu cần quân đội là một trong bốn ngành quan trọng của quân đội (quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật). Có vị trí, vai trò là ngành bảo đảm vật chất hậu cần cho quân đội - một mặt công tác quân sự, gồm tổng thể những hoạt động bảo đảm vật chất hậu cần, sinh hoạt, quân y, vận tải cho quân đội. Hậu cần quân đội là bộ phận nòng cốt của hậu cần quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. * Nhiệm vụ của ngành hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam Điều lệ công tác hậu cần quân đội xác đinh, hậu cần quân đội có nhiêm vụ: Tổ chức bảo đảm hậu cần cho quân đội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong mọi tình huống; đồng thời chi viện bảo đảm một số mặt về hậu cần cho lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng công an nhân dân và nhân dân địa phương theo yêu cầu nhiệm vụ được giao. 2.1.2. Đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam - quan niệm, chức trách, nhiệm vụ, vai trò và đặc điểm 2.1.2.1. Quan niệm và phân loại cán bộ hậu cần quân đội * Quan niệm về đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam 8 Cán bộ hậu cần quân đội là một bộ phận cán bộ của Đảng, Nhà nước và quân đội, được lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, giao nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các mặt hoạt động khác nhau của công tác hậu cần; là lực lượng nòng cốt tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm hậu quân đội trong mọi tình huống, góp phần xây dựng ngành Hậu cần quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. * Phân loại cán bộ hậu cần - Phân loại theo chức vụ công tác được đảm nhiệm có: cán bộ chỉ huy, quản lý hậu cần; cán bộ trợ lý làm tham mưu, giúp người chỉ huy trong công tác hậu cần. - Phân loại cán bộ hậu cần theo chuyên ngành có: cán bộ tham mưu hậu cần; cán bộ quân nhu; cán bộ doanh trại; cán bộ xăng dầu; cán bộ vận tải. 2.1.2.2. Chức trách, nhiệm vụ của cán bộ hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam Điều lệ công tác hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 118/2009/TT-BQP ngày 31-12-2009 của BQP) quy định rõ chức trách, nhiệm vụ của chủ nhiệm hậu cần, phó chủ nhiệm hậu cần các cấp và các cơ quan chuyên ngành hậu cần các cấp. 2.1.2.3. Vai trò đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam Một là, đội ngũ CBHC là lực lượng chủ yếu tham mưu với cấp ủy, người chỉ huy cùng cấp những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm hậu cần ở cơ quan, đơn vị và xây dựng ngành hậu cần quân đội. Hai là, đội ngũ CBHC là lực lượng nòng cốt tổ chức thực hiện nhiệm vụ hậu cần; bồi dưỡng, động viên cán bộ, nhân viên cấp dưới thực hiện tốt công tác hậu cần quân đội và hậu cần khu vực phòng thủ. Ba là, đội ngũ CBHC có vai trò quan trọng quyết định chất lượng xây dựng tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị hậu cần trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng ngành Hậu cần quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. 2.1.2.4. Đặc điểm của đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam Một là, đội ngũ CBHC quân đội phần lớn được đào tạo cơ bản, và được điều động, bổ nhiệm từ nhiều nguồn khác nhau. Hai là, đội ngũ CBHC vừa là lực lượng trực tiếp chỉ huy, quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị hậu cần thuộc quyền, vừa là những cán bộ trực tiếp thực hiện công tác chuyên môn, 9 nghiệp vụ. Ba là, đội ngũ CBHC đa dạng về tuổi đời, tuổi quân, số cán bộ trẻ năng động, sáng tạo nhưng vốn sống và kinh nghiệm thực tiễn còn ít, bản lĩnh chưa thật vững vàng dễ bị hoàn cảnh tác động. Bốn là, đội ngũ CBHC làm việc trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với vật chất, tài chính, kinh tế, nên phải coi trọng thực hiện chuẩn mực đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính”. Năm là, đội ngũ CBHC quân đội thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn rộng, phải giải quyết nhiều mối quan hệ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. 2.2. ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HẬU CẦN QUÂN ĐỘI 2.2.1. Đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội - khái niệm, nội dung, và vai trò 2.2.1.1. Khái niệm đạo đức cách mạng và đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội * Khái niệm đạo đức: Đạo đức là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực về cách ứng xử của con người trong các quan hệ giữa người với người, với tổ chức trong xã hội; là giá trị cốt lõi tạo nên phẩm chất nhân cách của con người. * Khái niệm đạo đức cách mạng: ĐĐCM là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực về cách ứng xử của người cách mạng với tổ chức, đồng chí và với bản thân trong thực hiện nhiệm vụ và hoạt động xã hội; là nền tảng của phẩm chất, nhân cách, giúp người cách mạng nhận thức đúng mục tiêu, lý tưởng, xác định rõ động cơ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. * Khái niệm, nội dung ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội - Khái niệm ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội là hệ thống những quy tắc, chuẩn mực về cách ứng xử của người CBHC trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các mối quan hệ; là nền tảng của phẩm chất, nhân cách, giúp người CBHC nhận thức đúng mục tiêu, lý tưởng cách mạng, xác định rõ động cơ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần được giao. - Nội dung ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Tiên phong, gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; sống trong sạch lành mạnh, không tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”; tích cực ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thương yêu đồng chí, tích cực, chủ động khắc phục khó 10 khăn, hết lòng phục vụ bộ đội; yêu ngành, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, làm việc dân chủ, sáng tạo, nói đi đối với làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu cần khi được giao. Gắn bó mật thiết với nhân dân, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và quy chế, quy định trong công tác hậu cần. Không ngừng học tập nâng cao trình độ nhận thức, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ khoa học kỹ thuật kỹ thuật hậu cần. 2.2.1.2. Vai trò đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội Một là, ĐĐCM là cơ sở, nền tảng tạo thành phẩm chất, nhân cách của người CBHC quân đội. Hai là, ĐĐCM giúp CBHC luôn kiên định, vững vàng, không lùi bước trước mọi khó khăn, gian khổ, chủ động hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ba là, ĐĐCM là nhân tố quan trọng bảo đảm cho đội ngũ CBHC vượt qua chủ nghĩa cá nhân, những cám dỗ về lợi ích vật chất trong công tác hậu cần, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 2.2.2. Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội - khái niệm, nội dung, phương thức, vai trò, và yêu cầu 2.2.2.1. Khái niệm, chủ thể, đối tượng, lực lượng tham gia giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội * Khái niệm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng - Khái niệm giáo dục đạo đức cách mạng Giáo dục ĐĐCM là tổng thể các hoạt động có mục đích được tổ chức một cách khoa học của chủ thể và đối tượng nhằm hình thành, phát triển những quy tắc, chuẩn mực ĐĐCM; là cơ sở quan trọng tạo nên phẩm chất, nhân cách người cách mạng, yếu tố cơ bản góp phần thúc đẩy thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. - Khái niệm rèn luyện đạo đức cách mạng Rèn luyện ĐĐCM là hoạt động luyện tập thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, lâu dài của đối tượng, và chủ thể nhằm tiếp nhận, thấm nhuần những quy tắc, chuẩn mực ĐĐCM; là cơ sở quan trọng tạo nên phẩm chất, nhân cách người cách mạng, yếu tố cơ bản góp phần thúc đẩy thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. * Khái niệm giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội Giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội là tổng thể các hoạt động có mục đích được tổ chức một cách khoa học của chủ thể và sự luyện tập thường xuyên, kiên trì, bền bỉ, lâu dài của đội ngũ CBHC, nhằm hình thành, phát triển những quy tắc, chuẩn mực ĐĐCM của mỗi CBHC trong thực hiện nhiệm vụ và các mối quan hệ, nhân tố cốt lõi góp 11 phần nâng cao phẩm chất, nhân cách, bảo đảm cho đội ngũ CBHC quân đội hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao . * Chủ thể, đối tượng, lực lượng tham gia giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội - Chủ thể lãnh đạo giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là cấp ủy, tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. - Chủ thể chỉ đạo giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội là Tổng cục Chính trị; Bộ tổng Tham mưu; Tổng cục Hậu cần; cơ quan chính trị, cơ quan hậu cần các cấp trong toàn quân. - Chủ thể trực tiếp giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội là chính ủy, chính trị viên, đội ngũ cán bộ chính trị, người chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị hậu cần các cấp trong toàn quân. - Lực lượng tham gia giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội là tổ chức quần chúng (đoàn thanh niên; công đoàn; hội phụ nữ); đội ngũ cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương trên địa bàn đóng quân. - Đối tượng giáo dục, rèn luyện ĐĐCM là đội ngũ CBHC các cấp trong QĐNDVN. 2.2.2.2. Nội dung, phương thức giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội * Nội dung giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội Một là, giáo dục cho đội ngũ CBHC về những quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy định trong công tác hậu cần quân đội theo chức trách, nhiệm vụ được đảm nhiệm. Hai là, giáo dục đạo đức truyền thống vẻ vang của quân đội, ngành Hậu cần quân đội. Ba là, giáo dục, rèn luyện những chuẩn mực ĐĐCM cơ bản cho đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội, nhất là cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Bốn là, giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm là, giáo dục cho đội ngũ CBHC những chỉ thị, quy định mới của Đảng trong xây dựng chuẩn mực ĐĐCM của cán bộ, đảng viên hiện nay. * Phương thức giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội 12 Một là, thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng; quản lý, duy trì của người chỉ huy, và cơ quan chức năng các cấp để giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. Hai là, thông qua hoạt động giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hậu cần, và các học viện, nhà trường, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong toàn quân. Ba là, giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC thông qua những hoạt động giáo dục chính trị, thi đua, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến của các cơ quan, đơn vị hậu cần trong toàn quân. Bốn là, giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC thông qua hoạt động thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần quân đội. Năm là, thông qua hoạt động tự giáo dục, tự rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. Sáu là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, các cơ quan, ban ngành trong và ngoài quân đội để giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. Bẩy là, thông qua công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng để giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. Tám là, thông qua sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động CTĐ, CTCT để giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. 2.2.2.3. Vai trò của giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội Một là, giáo dục, rèn luyện ĐĐCM là cơ sở hoàn thiện phẩm chất, nhân cách của đội ngũ CBHC quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong tình hình mới. Hai là, giáo dục, rèn luyện ĐĐCM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trực tiếp xây dựng đội ngũ CBHC quân đội vững mạnh, góp phần ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ba là, giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. 2.2.2.4. Yêu cầu trong giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội Một là, giáo dục, rèn luyện toàn diện đối với đội ngũ CBHC quân đội. Hai là, giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội phải xuất phát và bám sát thực tiễn nhiệm vụ bảo đảm hậu cần quân đội. Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, rèn luyện ĐĐCM với bồi dưỡng phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn, với đấu 13 tranh ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, của đội ngũ CBHC quân đội. Bốn là, chú trọng việc nêu gương rèn luyện ĐĐCM của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy và xử lý nghiêm minh, kịp thời CBHC vi phạm đạo đức, lối sống. Chương 3 ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HẬU CẦN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM GIAI ĐOAN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.1. THỰC TRẠNG ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HẬU CẦN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 3.1.1. Những ưu điểm Một là, đội ngũ CBHC quân đội luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Hai là, đa số CBHC quân đội đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, gương mẫu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, sống trong sạch lành mạnh; tích cực ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ba là, nhiều CBHC luôn nêu cao tinh thần thương yêu đồng chí, tận tâm, tận lực hết lòng phục vụ bộ đội; yêu ngành, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, làm việc dân chủ, sáng tạo, nói đi đối với làm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ hậu cần khi được giao. Bốn là, đội ngũ CBHC quân đội luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, giữ vững nguyên tắc trong công tác hậu cần. Năm là, đội ngũ CBHC đã tích cực học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất chính trị, năng lực, nắm vững chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ khoa học kỹ thuật hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm hậu cần trong điều kiện mới. 3.1.2. Những hạn chế, khuyết điểm Một là, niềm tin, bản lĩnh chính trị của một số CBHC đối với Đảng và chế độ có lúc chưa thực sự kiên định, vững vàng, còn biểu hiện dao động. Hai là, một số CBHC thiếu ý thức cần, kiệm, liêm, chính, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, suy thoái về đạo đức, lối sống. Ba là, một bộ phận CBHC chưa thực sự thương yêu đồng chí, chưa chủ động khắc phục khó khăn để phục vụ bộ đội. Bốn là, việc chấp hành pháp lật Nhà nước, kỷ luật quân đôi, quy chế, quy định trong công tác hậu cần của một số CBHC còn hạn chế. Năm 14 là, một bộ phận không nhỏ CBHC có biểu hiện thỏa mãn, dừng lại, ngại học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 3.2. GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HẬU CẦN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM 3.2.1. Thực trạng giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam 3.2.1.1. Những ưu điểm * Nội dung giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC đã cơ bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có sự đổi mới Một là, thường xuyên giáo dục, quán triệt những quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy định trong công tác hậu cần đối với đội ngũ CBHC quân đội. Hai là, đã tăng cường hoạt động giáo dục đạo đức truyền thống của quân đội, ngành Hậu cần quân đội. Ba là, đã tập trung giáo dục, rèn luyện những chuẩn mực ĐĐCM cơ bản cho đội ngũ CBHC quân đội, trọng tâm là giáo dục, bồi dưỡng đức cần, kiệm, liêm, chính. Bốn là, đã tích cực, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm là, đã quan tâm giáo dục những nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng về xây dựng đạo đức, lối sống trong quá trình giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. * Phương thức giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của ngũ CBHC đã cụ thể, chặt chẽ, phong phú, đa dạng, hiệu quả Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, và cơ quan chức năng các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, tổ chức quản lý, duy trì hoạt động giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC cụ thể, tỉ mỉ, sát đúng. Hai là, các học viện, nhà trường, cơ sở tham gia đào tạo, bồi dưỡng CBHC trong toàn quân đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện ĐĐCM cho đội ngũ CBHC quân đội. Ba là, đã tăng cường giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC thông qua hoạt động giáo dục chính trị, thi đua, khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến tại các cơ quan, đơn vị hậu cần trong toàn quân. Bốn là, đã tích cực giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC thông qua các hoạt động thực tiễn thực hiện nhiệm vụ bảo đảm hậu cần quân đội. Năm là, đại đa số CBHC đã tích cực tự giáo dục, tự rèn luyện ĐĐCM trong quá trình hoạt động. Sáu là, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực 15 lượng, các cơ quan, ban ngành trong và ngoài quân đội tham gia giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội có hiệu quả. Bẩy là, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, tích cực góp phần giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. Tám là, việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động CTĐ, CTCT được tổ chức thực hiện có nền nếp, chất lượng, góp phần giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. 3.2.1.2. Những hạn chế, khuyết điểm * Nội dung giáo dục, rèn luyện ĐĐCM cho đội ngũ CBHC ở một số cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển của tình hình nhiệm vụ Một là, một số cơ quan, đơn vị hậu cần chưa làm tốt việc giáo dục, quán triệt những quan điểm, nguyên tắc, quy chế, quy định trong công tác hậu cần đối với đội ngũ CBHC quân đội. Hai là, nội dung giáo dục truyền thống quân đội, ngành Hậu cần quân đội cho đội ngũ CBHC ở một số đơn vị chưa được quan tâm. Ba là, một số cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị hậu cần và một bộ phận CBHC vẫn chưa coi trọng thực hiện nhiệm vụ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bốn là, một số nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng về xây dựng đạo đức, lối sống đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên chưa được quán triệt, thực hiện nghiêm túc trong quá trình giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. * Phương thức giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa cụ thể, chưa đa dạng, thiếu sự đổi mới, sáng tạo, hiệu quả chưa cao Một là, hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giáo dục, rèn luyện ĐĐCM cho đội ngũ CBHC của một số cấp uỷ đảng, người chỉ huy, và cơ quan chức năng có thời điểm còn hạn chế. Hai là, một số phương thức giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC tại các học viện, nhà trường chưa được đổi mới mạnh mẽ, nên chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn công tác hậu cần quân đội. Ba là, phương thức giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC thông qua thực hiện nhiệm vụ hậu cần ở một số cơ quan, đơn vị còn đơn giản, máy móc, có lúc chưa sát điều kiện thực tế. Bốn là, một bộ phận CBHC chưa tích cực, tự giác trong giáo dục, rèn luyện ĐĐCM, còn biểu hiện vi phạm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị. Năm là, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ ở một số cơ quan, đơn vị hậu cần còn hạn chế, chưa tích cực góp phần giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC. 16 3.2.2. Nguyên nhân và kinh nghiệm 3.2.2.1. Nguyên nhân * Nguyên nhân của ưu điểm Một là, Đảng ta thường xuyên quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, và xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội, CBHC quân đội nói riêng về ĐĐCM. Hai là, sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên, liên tục của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thủ trưởng TCCT, của lãnh đạo, chỉ huy các học viện, nhà trường, cơ quan, đơn vị đối với công tác giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. Ba là, phần lớn CBHC có quyết tâm, với ý thức chính trị cao trong tự giáo dục, tự rèn luyện ĐĐCM, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm hậu cần, thực tiễn xây dựng quân đội hiện nay. * Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm Một là, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực; âm mưu chống phá của các thế lực thù địch thường xuyên tác động đến quá trình giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. Hai là, những tác động mặt trái nền kinh tế thị trường đến hoạt động giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. Ba là, một số cấp uỷ, tổ chức đảng, người chỉ huy, cán bộ đứng đầu cơ quan, đơn vị hậu cần chưa tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức giáo dục, rèn luyện ĐĐCM cho đội ngũ CBHC. Bốn là, một số CBHC thiếu chí tiến thủ, trung bình chủ nghĩa, chưa tự giác tu dưỡng, rèn luyện ĐĐCM. Năm là, nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thu được kết quả như mong muốn. 3.2.2.2. Những kinh nghiệm giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội giai đoạn hiện nay Một là, thường xuyên coi trọng nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng tham gia giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. Hai là, thực hiện đồng bộ các nội dung, phương thức giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. Ba là, kết hợp chặt chẽ việc giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội với giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ đảng viên với xây dựng cấp ủy, chi bộ cơ quan, đơn vị hậu cần trong sạch vững mạnh. Bốn là, thường xuyên thực hiện tốt hoạt động giáo dục, rèn luyện của tổ chức, đồng thời phát 17 huy vai trò tự giáo dục, tự rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội. Năm là, kết hợp giáo dục, rèn luyện ĐĐCM với đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ngăn ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ CBHC quân đội hiện nay. Chương 4 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HẬU CẦN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030 4.1. DỰ BÁO THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC, RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HẬU CẦN QUÂN ĐỘI 4.1.1. Dự báo thuận lợi, khó khăn 4.1.1.1. Thuận lợi Công cuộc đổi mới đất nước; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; công tác tư tưởng, lý luận; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); triển khai thực hiện Chỉ thị 03, 05 của Bộ Chính trị; đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch đã có những đột phá mới, thu được những thành tựu to lớn, tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Trong quân đội, các cấp đã tăng cường quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) là điều kiện thuận lợi để xây dựng, củng cố, phát triển lực lượng hậu cần, nhất là đội ngũ CBHC có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 4.1.1.2. Khó khăn Tình hình thế giới và khu vực luôn diễn biến phức tạp; trong nước, những nguy cơ về: chệch hướng XHCN, tụt hậu xa hơn về kinh tế, “diễn biến hòa bình”, tham nhũng, lãng phí mà Đảng ta đã xác định vẫn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định kinh tế, chính trị - xã hội; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 18 đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ, đảng viên; quân đội, và ngành hậu cần đang từng bước có sự điều chỉnh về biên chế, tổ chức lực lượng nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện mới; vấn đề xã hội hóa công tác phục vụ trong quân đội tồn tại một số bất cập Những khó khăn trên sẽ là những trở lực lớn đối với công tác giáo dục, rèn luyện ĐĐCM của đội ngũ CBHC quân đội trong thời gian tới. 4.1.2. Phương hướng đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ hậu cần quân đội 4.1.2.1. Phương hướng chung Quán triệt, thực hiện có hiệu quả quan điểm của Đảng về xây dựng ĐĐCM cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Trong quân đội tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Mỗi CBHC tích cực, tự giác tự tu dưỡng, rèn luyện ĐĐCM, tăng cường đấu tranh, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng đội ngũ cán bộ hậu cần QĐNDVN có đủ đức, đủ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_giao_duc_ren_luyen_dao_duc_cach_mang_cua_doi.pdf
Tài liệu liên quan