Tóm tắt Luận án Nghiên cứu sự biểu hiện của gen mã hóa Methionine Sulfoxide Reductase trong điều kiện stress mặn, hạn ở cây Arabidopsis và đậu tương

3.2.3. Phân tích mức độ biêu hiện của gen mã hỏa protein giàu methionine ở dậu tương

Từ dừ liệu transcriptome của Libault eĩ aì. (2010), 49 gen GmMRP dược xác định không cỏ xu hướng biêu hiện ở 9 mầu mô cơ quan trong điều kiện thường [104]. Các gen G1ÌÚIRP còn lại đều cỏ xu hướng biểu hiện mạnh ờ ít nhất 1 cơ quan chính trên cây dậu tương trong diều kiện thường.

Trong số các gen này, Gìymal3g03910, mà hóa MRP có vai trò liên quan

13

den dần truyên tin hiệu trong tế bào, có biêu hiện đặc thù ở bộ phận rề, mô phân sinh dinh chôi (SAM) và vỏ quả (GP). Hai gen mà hóa protein vận chuyên kim loại nặng, lẩn lượt là Gìỵinal0g29710 và Gìyìna20g37600 dều có xu hướng thè hiện đặc thù ở SAM. Gần đây, 1 gen mà hóa protein tương dòng với 2 phân từ GmMRP này trên loài Aĩiipìeỵ canescens đà dược chứng minh vai trò trong tinh kháng kim loại và các yếu tố phi sinh học bất lợi khác [158]. Gen Gỉỵinal8g44300, mà hóa protein vận chuyến lipid, được biếu hiện đặc thù ở lông rề và SAM, cho thấy rang lipid có thê được huy động trong quá trinh phát triên cùa lông rề ờ giai đoạn đầu sau khi gieo cùng như cần thiết cho sự tích lùy dinh dường ờ đinh chồi thông qua sự biêu hiện mạnh mè cùa protein vận chuyên lipid Glymal8g44300. Trong sổ các gen có biêu hiện đặc thù, Gìỵmal5g05510 có biêu hiện đặc thù ờ hoa, trong khi trước đó, một protein tương dòng với Glymal5g05510 là AtlG25275 đà dược xác định có đáp ứng với điều kiện ánh sáng trên A. thaìiana [120]. Dừ liệu này cho thấy gen Gfymal5gO551O có thể liên quan den quá trình nở hoa ở đậu tương thông qua quá trinh cám thụ và dáp ứng với diêu kiện ánh sáng.

 

pdf27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Nghiên cứu sự biểu hiện của gen mã hóa Methionine Sulfoxide Reductase trong điều kiện stress mặn, hạn ở cây Arabidopsis và đậu tương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_nghien_cuu_su_bieu_hien_cua_gen_ma_hoa_methi.pdf
Tài liệu liên quan