Tóm tắt Luận án Phân loại các biểu diễn của một nhóm ma trận lượng tử

1.1 Dối xứng Hcckc

k là trường (lóng (lại số. (lặc số 0. Các không gian véc tơ (lược hiển là không gian véc tơ trên k.

Dinh nghĩa 1.1.1 Chơ V là không gian véc lơ hữu hạn chiều, một toán tử khả nghịch R : V® V v®v dược gọi là một đối xứng ỉỉccke nếu các (lieu kiện

.sau dược thỏa mãn:

(i) RịRọRị = RọRìR?. vài Rị := R10 Id|f, J?2 := Idy <8> R.

(ii) (lì + 1 )(7? - ợ) = 0 với q € kx,

(iii) Toán tử nửa lien hợp với R, R’ : V* 0 V — V (g) V*, dược dưa IU bời

{/?'(£ 0 r), w) = (£. R(v 0 w)), là nghịch dào dược .

(Ị được gọi là tham số lượng tử. Ta luôn giã sử (/' 7^ 1 với mọi n > 2.

Cố (lịnh một cơ sờ X1.Z2,. ,Xd cùa V, thì R có thể biển (liễn (lược (lưới (lạng ma trận ký hiệu là (ỉĩỊj), tức là R(xi ® Xj) = Xk ®XỊỈtfj. Dể cho thuận tiện chúng tôi qui ước nếu chỉ số xuất hiện cả ờ phía trên và phía (lưới cùa một biêu thức nào (ló. thì hiểu rằng biểu thức (lược lấy tổng theo các chì số (ló.

 

pdf26 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 366 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Phân loại các biểu diễn của một nhóm ma trận lượng tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_phan_loai_cac_bieu_dien_cua_mot_nhom_ma_tran.pdf
Tài liệu liên quan