Tóm tắt Luận án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là tổng thể các chính sách và biện pháp của

Đảng, Nhà nước, toàn xã hội và người lao động nhằm tạo ra sự tăng trưởng về số lượng,

chất lượng và cân đối về cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời nâng cao hiệu quả

đào tạo, quản lý, sử dụng, đãi ngộ để họ ngà càng phát huy vai trò của mình cho sự phát

triển bền vững của đất nước và của mỗi địa phương.

pdf27 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 456 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i ủ V ng uy Di u Nguồn lực trí tuệ Việt Nam - Lịch sử, hiện trạng và triển vọng do guyễn V n h nh hủ iên (2012) h xu t n hính trị qu gi i m 2013 guyễn Thị Gi ng ng o v th nh ng lu n n ti n s tri t h huyên ng nh hủ ngh duy v t i n hứng v hủ ngh duy v t lị h sử với ề t i Vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao Vi t m hi n n y t i vi n hính trị - nh hính Qu gi hí Minh “Ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o trong hi n l ph t triển kinh t - x h i 2011-2020” , Tạp chí Phát triển nhân lực s 3(34) n m 2013 ủ t gi ặng ữu To n. m 2013 t gi o n Xu n Thủy với i vi t Những vấn đề đặt ra đối với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện na trên T p hí ghiên ứu ng ắ Á s 5 (147). Vài kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Đài Loan và Trung Quốc ủ t gi Vũ Thùy D ng guyễn Thị Thu Ph ng Trần ê Minh Trang, T p hí ghiên ứu ng ắ Á s 5 (2013). m 2014 nghiên ứu sinh ng Qu ý o v th nh ng lu n n ti n s 7 với ề t i Giáo dục - đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện na t i vi n hính trị qu gi hí Minh m 2014 o h n d n ó ng i vi t Một số vấn đề về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện na ủ t gi T uy Rứa... 1.3. N ữ ô tr iê ứu iê qu ế p t triể uồ â ự và uồ â ự ất ợ ở Qu N ãi iệ y Mặ dù h nhiều nh ng trong những n m gần y xu t hi n m t s ng tr nh nghiên ứu liên qu n n thự tr ng v gi i ph p ph t triển ngu n nh n lự v ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i từ gó kh nh u Trong ó tiêu iểu l những công trình sau: m 2004 Tạp chí khoa học xã hội s 12 ó ng i vi t “V n ề o t o ngu n nh n lự ho sự ph t triển kinh t ủ tỉnh miền trung” ủ t gi D ng o ng Anh; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng kinh tế trọng điểm miền Trung ủ T n S ng ( ỷ y u i th o Ph t triển ngu n nh n lự ho vùng kinh t tr ng iểm miền Trung, 2011); Đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ủ ùi Qu ng nh ( ỷ y u i th o Ph t triển ngu n nh n lự ho vùng kinh t tr ng iểm miền Trung 2011). m 2013 ê Qu ng ùng o v th nh ng ng lu n n ti n s huyên ng nh kinh t ph t triển với ề t i Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở vùng kinh tế trọng điểm miền trung t i Vi n hi n l ph t triển. Th ng 9 n m 2009 Tạp chí Lao động công đoàn s 436 ó ng i vi t “Vài kinh nghi m x y dựng v ph t huy ngu n nh n lự h t l ng o từ Dung Qu t” ủ t gi guyễn An inh v ê Thị nh Tuy t Ngày 5/8/2016. Tạp chí điện tử Xâ dựng Đảng ng i vi t “ ng o h t l ng i ngũ n l nh o qu n lý p tỉnh từ thự tiễn Qu ng Ngãi” ủ t gi Tr ng Thị Mỹ Tr ng m 2011 i ng nh n d n tỉnh Qu ng g i r Nghị qu ết về đẩ mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020. m 2012 Ủy n nh n d n tỉnh Qu ng g i Ban hành Đề án đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi. 1.4 K i qu t ữ ết qu iê ứu ủ ô tr ọ ã ô ố và ữ vấ ề u ầ tiếp tụ iê ứu 1.4.1 Giá trị của các công trình luận án cần tham khảo ng tr nh nghiên ứu trên ó nhiều óng góp ó ý ngh về mặt kho h l m s ng tỏ nhiều v n ề nh kh i ni m ngu n nh n lự ngu n nh n lự h t l ng o, ũng nh vị trí v i trò ủ nó trong sự ph t triển ủ t n ớ hiều ng tr nh nghiên ứu 8 nh n m nh v i trò ặ i t tầm qu n tr ng ủ ngu n nh n lự v ngu n nh n lự h t l ng o trong hi n l ph t triển kinh t - x h i ủ t n ớ oi y l ngu n lự giữ v i trò quy t ịnh trong t t ngu n lự hiều ng tr nh ũng khẳng ịnh mỗi gi i o n kh nh u th yêu ầu về ngu n nh n lự h t l ng o ó sự kh nh u; mỗi lo i nh n lự h t l ng o ó yêu ầu ụ thể riêng về tiêu hí h t l ng phẩm h t n ng lự phù h p với ặ iểm tính h t hứ n ng nhi m vụ ủ từng lo i ngu n nh n lự ên nh ó m t s ng tr nh khẳng ịnh tính t t y u ủ vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o trong th i kỳ ẩy m nh ng nghi p hó hi n i hó t n ớ v h i nh p kinh t qu t M t s ng tr nh kh l i nh n m nh v i trò to lớn ủ gi o dụ o t o v sự ần thi t ph i ổi mới v n ng o h t l ng gi o dụ o t o ể ph t triển ngu n nh n lự nói hung v ngu n nh n lự h t l ng o nói riêng Trong s những ề t i ng tr nh kho h v n n nghiên ứu về ngu n nh n lự v ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i m t s ng tr nh nh gí thự tr ng ph t triển r những qu n iểm ủ ng ủy Ủy n nh n d n i ng nh n d n tỉnh Qu ng g i về mụ tiêu ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o ủ tỉnh trong ng u ổi mới v sự nghi p ẩy m nh ng nghi p hó hi n i hó gắn với kinh t tri thứ v h i nh p qu t Tuy nhiên trong ng tr nh nghiên ứu ó tiềm n ng ủ ngu n nh n lự h t l ng o với t h l m t ngu n lự qu n tr ng ủ qu tr nh ổi mới ph t triển kinh t - x h i ủ tỉnh hi n n y òn h ề p xứng ng Tóm l i những ng tr nh v ề t i nghiên ứu ề p trên ủ t gi trong th i gi n qu ó nhiều óng góp qu n tr ng về lý lu n v thự tiễn T gi lu n n oi y l những t li u th m kh o ổ í h ó tính g i m ể triển kh i n i dung nghiên ứu ủ m nh 1.4.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong luận án ên nh những gi trị to lớn về mặt lý lu n v thự tiễn m ng tr nh nghiên ứu nêu trên t những v n ề về ngu n nh n lự v ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o l những v n ề phứ t p ần ti p tụ nghiên ứu n nữ i với Qu ng g i do h ti p n v ph m vi nghiên ứu kh nh u nên h ó ng tr nh n o nghiên ứu m t h ó h th ng to n di n v ụ thể v n ề ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i hi n n y ụ thể l ngu n nh n lự h t l ng o ủ tỉnh phát triển nh th n o về s l ng h t l ng u gi o dụ o t o...? Sự ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o th i gi n qu p ứng sự ph t triển kinh t x h i ủ tỉnh trong th i kỳ ng nghi p hó hi n i hó v h i nh p qu t hay ch ? Vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i ng ặt r những v n ề g ần 9 ph i gi i quy t? ể thú ẩy sự ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o ủ tỉnh trong th i gi n tới ần ph i thự hi n những gi i ph p n o? V v y t gi lự h n ề t i Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay n y l m ề t i nghiên ứu ho lu n n ti n s ủ m nh ể thự hi n mụ í h nhi m vụ ủ lu n n trên s k thừ những gi trị kho h ủ ng tr nh tr ớ ó lu n n ti p tụ i s u gi i quy t m t s v n ề s u y: Thứ nhất, Trên s lý lu n ủ hủ ngh M - ênin t t ng hí Minh v ng ng s n Vi t m ng th i ti p thu ó h n l qu n iểm ủ nh kho h về ngu n nh n lự v ngu n nh n lự h t l ng o lu n n ti p tụ l m s ng tỏ m t s kh i ni m nh : ngu n nh n lự ; ngu n nh n lự h t l ng o; ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o; tầm qu n tr ng v những nh n t t ng n vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i hiên n y Thứ hai ph n tí h v nh gi thự tr ng ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i hi n n y nh : S l ng h t l ng u o t o ph n ổ sử dụng thu hút v hỉ rõ những v n ề ặt r từ thự tr ng ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o ủ tỉnh hi n n y Thứ ba, trên s kh o s t thự tr ng v m t s v n ề ặt r trong vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o t gi ề xu t m t s gi i ph p hủ y u nhằm thú ẩy sự ph t triển ủ ngu n nh n lự n y Qu ng g i hi n n y 10 C ơ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở QUẢNG NGÃI HIỆN NAY - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG K i iệ uồ â ự , uồ â ự ất ợ và p t triể uồ â ự ất ợ 2.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực i n n y ó r t nhiều qu n ni m kh nh u về ngu n nh n lự ghiên ứu những h ti p n kh nh u về ngu n nh n lự t gi ho rằng nguồn nhân lực là tổng hòa thể lực và trí lực tồn tại trong lực lượng lao động xã hội của một quốc gia, trong đó kết tinh tru ền thống và kinh nghiệm lao động sáng tạo của một dân tộc trong lịch sử được vận dụng để sản xuất ra của cải vật chất và tinh thần phục vụ cho nhu cầu hiện tại và tương lai của đất nước. 2.1.2. Khái niệm nguồn nhân lực chất lượng cao i n n y kh i ni m ngu n nh n lự h t l ng o h y nh n lự tr nh o h gi nh nghiên ứu n lu n kh s i nổi song vẫn h ó m t kh i ni m th ng nh t Mỗi t gi tùy theo gó ti p n ủ m nh r qu n ni m kh nh u Trên s nghiên ứu qu n ni m kh nh u t gi ho rằng: Nguồn nhân lực chất lượng cao là một bộ phận quan trọng của nguồn nhân lực nói chung, bao gồm những người lao động đã qua đào tạo, được cấp bằng, chứng chỉ của các bậc đào tạo và có khả năng đáp ứng tốt những êu cầu phức tạp của công việc tương ứng với trình độ được đào tạo; có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt; có những đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương và của đất nước. 2.1.3. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là tổng thể các chính sách và biện pháp của Đảng, Nhà nước, toàn xã hội và người lao động nhằm tạo ra sự tăng trưởng về số lượng, chất lượng và cân đối về cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời nâng cao hiệu quả đào tạo, quản lý, sử dụng, đãi ngộ để họ ngà càng phát hu vai trò của mình cho sự phát triển bền vững của đất nước và của mỗi địa phương. h v y ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o l qu tr nh l m gi t ng gi trị ủ i ngũ nh n lự n y về mặt s l ng h t l ng u v n ng o hi u qu o t o qu n lý sử dụng thu hút i ng ể i ngũ nh n lự n y ng y ng p ứng t t h n yêu ầu ph t triển kinh t - x h i ủ n ớ nói hung v ủ mỗi ị ph ng nói riêng C yếu tố t ộ và tầ qu trọ ủ việ p t triể uồ â ự ất ợ ở Qu N ãi iệ y 11 2.2.1 Một số yếu tố tác động đến việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay hi nghiên ứu về on ng i M từng khẳng ịnh: Trong tính hi n thự ủ nó n h t on ng i l tổng hò những qu n h x h i Từ qu n ni m n y ủ M húng t th y rằng sự t n t i v ph t triển ủ on ng i ủ ngu n lự on ng i (ngu n nh n lự ) nói hung v ngu n nh n lự h t l ng o nói riêng lu n hịu sự t ng ủ nhiều nh n t kh nh u kh h qu n lẫn hủ qu n; m i tr ng tự nhiên lẫn m i tr ng x h i kinh t lẫn hính trị v n hó v v Do ó m i sự nghiên ứu về ngu n nh n lự v ngu n nh n lự h t l ng o m t h t h i t l p hoặ hung hung trừu t ng ều kh ng thể hiểu úng n h t ủ nó V v y trong khu n khổ lu n n t gi xem xét những nh n t t ng n sự ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i gó nh n t kh h qu n v nh n t hủ qu n - sự t ng ủ nh n t kh h qu n v nh n t hủ qu n n sự ph t triển i ngũ nh n lự n y trong sự liên h i n hứng ủ nó 2.2.1.1 Những nhân tố khách quan Thứ nhất t ng ủ ng nghi p hó hi n i hó h m ng kho h - công ngh v kinh t tri thứ i với Qu ng g i với xu t ph t iểm l m t tỉnh thuần n ng kinh t nghèo n n kho h - ng ngh l h u tr nh d n trí th p ể ó thể t n dụng những th nh qu ủ kho h - ng ngh ủ n ớ trên th giới v ti p n nền kinh t tri thứ ặ i t l ể ho n th nh mụ tiêu n n m 2020 n tr th nh tỉnh ng nghi p th Qu ng g i ần ph i ó i ngũ nh n lự h t l ng o ó tr nh h v n huyên m n kỹ thu t o nh t l l nh vự ng ngh o ng ngh tin h tự ng hó v ng ngh sinh h hi n i; ó sứ khỏe v thể lự ng tr ng ng trên khí nh: Sứ hịu ựng dẻo d i p ứng qu tr nh s n xu t liên tụ kéo d i; ó t phong ng nghi p (khẩn tr ng úng gi ) ó ý thứ kỷ lu t tự gi o s ng t o n ng ng trong ng vi ó kh n ng huyển ổi ng vi o thí h ứng với những th y ổi nh nh hóng ủ kho h v ng ngh h v y ó thể nói sự ph t triển ủ kho h ng ngh v kinh t tri thứ trên th giới ùng với qu tr nh ẩy m nh ng nghi p hó hi n i hó Qu ng Ngãi chính là nguyên nh n ng lự thú ẩy sự ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Thứ hai, t ng ủ to n ầu hó v h i nh p qu t Về mặt h i M t l ng i l o ng ng y ng ó nhiều h i vi l m trong v ngo i n ớ Hai là, to n ầu hó v h i nh p qu t t o r yêu ầu ng lự v iều ki n ể n ng 12 o h t l ng ngu n nh n lự Ba là to n ầu hó l m r t ng h i h t p v dễ d ng ti p n với nền gi o dụ tiên ti n trên th giới góp phần n ng o h t l ng ngu n nh n lự n l to n ầu hó v h i nh p qu t giúp ho ngu n nh n lự h t l ng o ó h i ti p thu những tinh ho v n hó nh n lo i l m giầu thêm v n hó d n t trên những nền t ng gi trị nh n v n ti n Về mặt th h thứ M t l to n ầu hó v h i nh p qu t dẫn n nguy h y m u h t x m i l , to n ầu hó v h i nh p qu t dẫn n nguy l m ng ho i gi trị o ứ v tinh thần ủ m t ph n nh n lự h t l ng o Thứ ba, iều ki n tự nhiên v iều ki n kinh t - x h i ủ Qu ng g i Về iều ki n tự nhiên: Theo iên gi m th ng kê n m 2015 di n tí h Qu ng g i l 515.269 km 2 o g m 1 th nh ph trự thu tỉnh v 13 huy n trong ó ó 6 huy n ng ằng 6 huy n miền núi v 1 huy n o Qu ng g i ó ng iển d i kho ng 130km với s n l ng thủy h i s n d ng phong phú. T i nguyên kho ng s n ũng d ng với nhiều nhóm kho ng s n kh nh u. Về iều ki n kinh t -x h i: 5 n m qu (2010 - 2015) Qu ng g i t nhiều th nh tựu trong ph t triển kinh t x h i Tổng s n phẩm trong tỉnh t ng nh qu n 7 9%/n m ( o h n mứ t ng tr ng hung ủ vùng duyên h i miền trung 7 5%/n m) Trong ó ng nghi p - x y dựng t ng 6 2%/n m; dị h vụ t ng 12 8%/n m; n ng l m nghi p v thủy s n t ng 4 9%/n m Thu nh p nh qu n ầu ng i liên tụ t ng o trong gi i o n 2010 - 2015 m 2015 thu nh p nh qu n ầu ng i t 2 447 USD/ng i o g p 1 88 lần so với n m 2010. ng t xó ói gi m nghèo ti p tụ t p trung thự hi n. Gi i quy t vi l m t k t qu kh u l o ng ti p tụ huyển dị h theo h ớng t ng dần l o ng ng nghi p dị h vụ Gi o dụ o t o ổi mới n n p h h t l ng từng ớ n ng lên i ngũ gi o viên v qu n lý ng về u huẩn hó về huyên m n n p ứng yêu ầu ph t triển gi o dụ o t o ủ tỉnh. hững th nh tựu trong ph t triển kinh t - x h i ủ Qu ng g i trong th i gi n qu góp phần to lớn v o vi thú ẩy sự ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o ủ tỉnh i những th nh tựu trong ph t triển kinh t - x h i s t o r những tiền ề v t h t ho vi ph t triển i ngũ nh n lự n y 2.2.1.2 Những nhân tố chủ quan Ngo i m t s y u t kh h qu n trên sự ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o òn hịu sự t ng ủ y u t hủ qu n nh : v i trò l nh o ủ ng; qu n lý ủ h 13 n ớ ; ủ p ng nh tỉnh Qu ng g i; ng t tổ hứ trí sắp x p ngu n nh n lự h t l ng o ũng nh v i trò ủ hính n th n ngu n nh n lự n y Qu ng g i hi n nay. 2.2.2 Tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Quảng Ngãi hiện nay. Thứ nh t gu n nh n lự h t l ng o vừ l hủ thể vừ l ng lự vừ giữ v i trò quy t ịnh trong qu tr nh thự hi n ng nghi p hó hi n i hó Thứ h i ngu n nh n lự h t l ng o vừ l s n phẩm vừ l hủ thể ủ qu tr nh ph t triển kinh t - x h i Thứ ngu n nh n lự h t l ng o l iều ki n ể rút ngắn kho ng h tụt h u v t ng tr ng nh nh Kết u ơ Từ vi ph n tí h m t s h ti p n kh nh u về ngu n nh n lự ngu n nh n lự h t l ng o lu n n rút r kh i ni m về ngu n nh n lự ngu n nh n lự h t l ng o kh i ni m ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Trên s ó lu n n góp phần làm rõ những nh n t t ng v i trò vị trí tầm qu n tr ng vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i hi n n y Trong qu tr nh ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i ph i hịu sự t ng ủ r t nhiều nh n t hủ qu n lẫn kh h qu n nh : T ng ủ ng nghi p hó hi n i hó v kinh t tri thứ ; t ng u to n ầu hó v h i nh p qu t . Bên nh ó l t ng ú hủ tr ng hính s h ủ ng h n ớ ủ p hính quyền tỉnh Qu ng g i; ặ i t òn phụ thu v o sự tí h ự hủ ng ph n u tự h t p tự rèn luy n ủ hính n th n ngu n nh n lự h t l ng o Có thể nói trong t t ngu n lự góp phần thú ẩy kinh t - x h i ph t triển ngu n nh n lự ặ i t l ngu n nh n lự h t l ng o lu n lu n giữ v i trò quy t ịnh V v y vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o ó ý ngh quy t ịnh n sự th nh ng ủ sự nghi p ng nghi p hó hi n i hó ủ Vi t m nói hung v Qu ng g i nói riêng; ng th i òn t o iều ki n ho Qu ng g i ó iều ki n i tắt ón ầu rút ngắn kho ng h tụt h u v h i nh p nh nh hóng với nền kinh t th giới gu n nh n lự h t l ng o òn l ng lự hủ y u ể ti p n v ph t triển nền kinh t tri thứ 14 C ơ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở QUẢNG NGÃI HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ Đ T RA K i qu t t ự tr uồ â ự ở Qu N ãi iệ y Thứ nh t ngu n nh n lự Qu ng g i ớ ầu ó sự ph t triển nh ng nh n hung òn nhiều h n h Thứ h i ngu n nh n lự Qu ng g i ph n kh ng ng ều u tr nh huyên m n òn t h p lý Thứ ngu n nh n lự Qu ng g i d ng về u ng nh nghề v ng ó sự huyển dị h l o ng từ l o ng n ng nghi p s ng l o ng ng nghi p v dị h vụ tuy nhiên l o ng trong n ng nghi p vẫn hi m tỷ l o 3.2 T ự tr p t triể uồ â ự ất ợ ở Qu N ãi iệ y 3.2.1 Thành tựu Thứ nhất, ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i hi n n y ó sự gi t ng về s l ng v h t l ng Qu 5 n m thự hi n ghị Quy t s 22 về ẩy m nh ph t triển ngu n nh n lự tỉnh Qu ng g i gi i o n 2011 - 2015 v ịnh h ớng n n m 2020 nh n thứ ủ p ng nh ị ph ng v n ng hứ về ý ngh v tầm qu n tr ng ủ vi ẩy m nh ph t triển ngu n nh n lự n ng o s ng nh triển khai thự hi n ề n nhằm t hỉ tiêu ề r trong ghị quy t Vi thự hi n mụ tiêu hung v hỉ tiêu hủ y u góp phần n ph t triển ngu n nh n lự tỉnh Qu ng g i nói hung v ngu n nh n lự h t l ng o nói riêng về s l ng v h t l ng S nh n lự h t l ng o t ng lên ng kể trong tổng s nh n lự nói hung ụ thể l so với n m 2010 n m 2015 nh n lự ó tr nh i h hi m 7% ( t ng 4%) o ẳng l 2% (t ng 1%) trung p l 1 9% (t ng 0 5%); tỷ l l o ng qu o t o ủ tỉnh n m 2015 t 55% t ng 17% [18, tr.44]. u nh n m 2010 s ng i ó tr nh th s l 355 ng i th n n m 2015 on s n y l 824 ng i (t ng 469 ng i); s ng i ó tr nh ti n s n m 2010 l 10 ng i n m 2015 l 37 ng i (t ng 27 ng i) ùng với sự gi t ng về s l ng h t l ng ủ ngu n nh n lự h t l ng o ng y ng n ng lên theo h ớng p ứng t t h n yêu ầu phứ t p ủ ng vi v ủ qu tr nh h i nh p qu t Thứ hai, gi o dụ v o t o t o r ngu n nh n lự h t l ng o ớ ầu p ứng sự ph t triển kinh t - x h i ủ tỉnh 15 Gi o dụ v o t o ó vị trí v i trò ặ i t qu n tr ng trong vi x y dựng v ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Xu t ph t từ qu n iểm ủ ng coi gi o dụ v o t o ó sứ m nh n ng o d n trí ph t triển ngu n nh n lự i d ng nh n t i góp phần qu n tr ng ph t triển t n ớ x y dựng nền v n hó v on ng i Vi t m Ph t triển gi o dụ v o t o ùng với ph t triển kho h v ng ngh l qu s h h ng ầu; ầu t ho gi o dụ v o t o l ầu t ho ph t triển. ng t gi o dụ o t o ngu n nh n lự h t l ng o ể p ứng yêu ầu sự ph t triển kinh t x h i ủ Qu ng g i lu n tỉnh ặ i t qu n t m Trong những n m qu tỉnh Qu ng g i triển kh i nhiều ề n k ho h về gi o dụ - o t o ngu n nh n lự nói hung v ngu n nh n lự h t l ng o nói riêng h ó ng t gi o dụ - o t o ủ tỉnh ó những ớ ti n ng kể từ gi o dụ phổ th ng n gi o dụ i h v gi o dụ - o t o nghề Thứ ba, hính s h kinh t - x h i từng ớ ổi mới ặ i t l hính s h thu hút i ng v sử dụng ngu n nh n lự h t l ng o ó nhiều huyển i n Trong những n m qu ng t thu hút sử dụng ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i ó những ớ ph t triển ng kể S l ng nh n lự h t l ng o thu hút t ng lên h ng n m vi trí sử dụng lự l ng l o ng n y ặ i t l i với i ngũ ng nh n l nh nghề v ng hứ ng y ng h p lý phần n o p ứng yêu ầu ph t triển kinh t x h i ủ tỉnh trong i nh ng nghi p hó hi n i hó v h i nh p qu t hi n n y 3.2.2 Hạn chế ên nh những th nh tựu t vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o ủ tỉnh Qu ng g i trong th i gi n qu ũng ng òn nhiều h n h y u kém Thứ nh t vi tuyên truyền nhằm n ng o nh n thứ về vị trí v i trò tầm qu n tr ng ủ ngu n nh n lự h t l ng o h qu n t m úng mứ . Thứ h i s l ng ng nh n kỹ thu t l nh nghề l o ng qu o t o Qu ng g i hi m tỷ l òn th p so với to n lự l ng l o ng ủ tỉnh Thứ h t l ng gi o dụ h o so với d n s ủ to n tỉnh th h ng n m s l ng nh n lự h t l ng o o t o òn ít Thứ t h hính s h i ng i với n h ng v v y vi thu hút nh n lự h t l ng o h t k t qu nh mong mu n nh t l vi thu hút những ng i ó h h m h vị Thứ n m Vi trí sử dụng nh n lự h t l ng o òn nhiều t p dẫn n m t s qu n n vị h ph t huy h t n ng lự huyên m n ủ i ngũ n y òn x y r t nh tr ng l ng phí h t x m v h y m u h t x m 16 Thứ s u u v ph n nh n lự h t l ng o ủ tỉnh h h p lý nh n lự h t l ng o ó tr nh th s ti n s hủ y u t p trung ng nh y t gi o dụ v qu n h nh hính sự nghi p do nh nghi p s s n xu t s l ng òn khi m t n 3.3 Một số vấ ề ặt r tr việ p t triể uồ â ự ất ợ ở Qu N ãi iệ y Sự ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i hi n n y ng ặt r nhiều v n ề ần ph i gi i quy t v ó thể kh i qu t th nh m t s m u thuẫn s u: Thứ nh t, m u thuẫn giữ yêu ầu ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o p ứng sự ph t triển kinh t - x h i ủ tỉnh với thự tr ng y u kém về kinh t v n hó x h i gi o dụ l m n tr sự ph t triển ó Thứ h i m u thuẫn giữ yêu ầu ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o với hi n tr ng òn nhiều t p h n h về s l ng v h t l ng ủ ngu n nh n lự h t l ng o hi n n y Thứ m u thuẫn giữ yêu ầu n ng o hi u qu gi o dụ - o t o nhằm ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o với những t p h n h trong gi o dụ - o t o v thu hút i ngũ nh n lự n y Thứ t m u thuẫn giữ yêu ầu về sắp x p sử dụng h p lý ngu n nh n lự h t l ng o với những h n h t p v nghị h lý trong vi sắp x p sử dụng dẫn n n tr sự ph t triển ủ ngu n nh n lự n y Kết u ơ m t tỉnh nằm khu vự duyên h i n m trung thu vùng kinh t tr ng iểm miền trung Qu ng g i ng từng ng y ph t triển h i nh p với th giới v khu vự h n thứ v i trò to lớn ủ ngu n nh n lự h t l ng o trong qu tr nh ng nghi p hó hi n i hó v h i nh p th giới ủ tỉnh trong những n m qu Qu ng g i t p trung sứ lự ho vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o v ớ ầu thu m t s th nh tựu ng kể S l ng l o ng o t o ng y ng t ng h t l ng ngu n nh n lự qu o t o ng y ng n ng o theo h ớng p ứng t t h n yêu ầu phứ t p ủ ng vi v ủ qu tr nh h i nh p qu t hững th nh tựu trong ph t triển gi o dụ o t o ủ tỉnh góp phần n ng o d n trí i d ng nh n t i t o tiền ề ho vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o ủ tỉnh u ng nh nghề huyển dị h ng y ng h p lý theo h ớng t ng dần tỷ tr ng l o ng trên l nh vự ng nghi p x y dựng v dị h vụ gi m dần tỷ tr ng l o ng trong n ng nghi p i ngũ n ng hứ h nh hính p tỉnh p huy n v p x o t o i d ng p ứng tiêu huẩn theo quy ịnh góp phần 17 n t huẩn về tr nh huyên m n lý lu n hính trị tr nh tin h ngo i ngữ n ng lên rõ r t h hính s h khuy n khí h o t o v thu hút ngu n nh n lự h t l ng o ủ tỉnh ớ ầu thu k t qu ổ sung ngu n nh n lự h t l ng o ho tỉnh Tuy t những k t qu nh t ịnh góp phần to lớn n qu tr nh ph t triển kinh t - x h i ủ tỉnh nh ng trên thự t vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Qu ng g i trong th i gi n qu ũng òn kh ng ít v n ề ặt r kh ng ít v n ề t p ần ph i gi i quy t Trong ó nổi lên m y v n ề hính s u y: Một là, s l ng h t l ng ngu n nh n lự h t l ng o h p ứng yêu ầu ủ sự ph t triển kinh t x h i ủ ị ph ng; hai là u sắp x p sử dụng ngu n nh n lự h t l ng o h h p lý; ba là, ng t gi o dụ o t o ngu n nh n lự h t l ng o òn h n h ; bốn là, vi thu hút ngu n nh n lự h t l ng o h t k t qu nh mong mu n hính s h về thu hút ngu n nh n lự h t l ng o òn nhiều t p Vi khắ phụ tri t ể những v n ề ặt r từ thự tr ng ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o ủ tỉnh s góp phần qu n tr ng v o vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o về s l ng h t l ng v u t o ng lự thự hi n th nh ng sự nghi p ng nghi p hó hi n i hó v h i nh p qu t ủ tỉnh 18 C ơ 4 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO Ở QUẢNG NGÃI HIỆN NAY 4.1. Đẩy ổi i i ụ - à t , â ất ợ à t uồ â ự ất ợ Trong h th ng gi i ph p r ể ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o ủ tỉnh Qu ng g i th gi i ph p về gi o dụ o t o hi m vị trí h ng ầu i v khi nói n ngu n nh n lự l húng t nói n tr nh h v n tr nh huyên m n kỹ n ng kỹ x o sứ khỏe phẩm h t o ứ l i s ng m t t những i ó hỉ ó thể ó th ng qu qu tr nh gi o dụ o t o rèn luy n hính v v y gi o dụ v o t o l nh n t óng v i trò n trự ti p quy t ịnh n ng o h t l ng ngu n nh n lự ể n ng o to n di n h t l ng ngu n nh n lự p ứng yêu ầu ph t triển kinh t x h i ủ tỉnh trong i nh to n ầu hó ần ph i n ng o h t l ng o t o t t h : phổ th ng trung h huyên nghi p v d y nghề i h v o ẳng ụ thể: Thứ nh t n ng o nh n thứ ủ to n x h i về v i trò ủ gi o dụ - o t o với vi ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o Thứ h i ổi mới n i dung v ph ng ph p gi o dụ - o t o Thứ ần n ng o h t l ng i ngũ nh gi o v n qu n lý gi o dụ Thứ t t ng ng ầu t ho gi o dụ v o t o ổi mới h hính s h nhằm huy ng m i ngu n lự ó thể huy ng ể ph t triển gi o dụ v o t o Thứ n m ẩy m nh ng t x h i hó gi o dụ Thứ s u thự hi n t t ng t h ớng nghi p ho h sinh phổ th ng Thứ y ẩy m nh h p t qu t trong gi o dụ o t o i h v s u i h 4.2. P â ổ ợp ý và â iệu qu sử ụ uồ â ự ất ợ t e qu tr uyể ị ơ ấu i tế ể ó ngu n nh n lự h t l ng o vi o t o ph n ổ v sử dụng ó m i qu n h m t thi t v t ng lẫn nh u T o r ngu n nh n lự ó tr nh h v n kỹ n ng nghề nghi p v sứ khỏe t t l v n ề qu n tr ng trong hi n l ph t triển ủ Qu ng g i gi i o n 2015 – 2020 v tầm nh n n n m 2030 nh ng v n ề qu n tr ng h n l vi ph n ổ v sử dụng ngu n nh n lự ó m t h h p lý l m ho nó tr th nh ng lự thú ẩy sự ph t triển kinh t x h i ủ tỉnh ho nên i i với vi o t o ngu n nh n lự h t l ng o vi ph n ổ v sử dụng m t h h p lý ó l m t trong những i n ph p qu n tr ng ể ph t triển ngu n nh n lự h t l ng o ể ph n ổ h p lý ngu n nh n lự h t l ng o tr ớ h t ần ti p tụ iều hỉnh v 19 ho n thi n u ph n ổ ngu n nhân lực giữa công nghi p, nông nghi p và dịch vụ. M t trong những nhi m vụ n ủ hi n l ph

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphat_trien_nguon_nhan_luc_chat_luong_cao_o_quang_ngai_hien_nay_6317_1915791.pdf
Tài liệu liên quan