Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước về giáo dục Trung học Phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nhóm giải pháp về xây dựng và hoàn thiện thể chế,

chính sách, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với các trường

phổ thông tư thục.

Các giải pháp:

Thứ nhất, Thành phố cần thiết lập và phân định chức năng, xác

định đầu mối, yêu cầu phối hợp trong lĩnh vực tham mưu và QLNN;

bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ công chức trong các cơ quan QLNN

các cấp về giáo dục.

Thứ hai, giải quyết tốt những yêu cầu và những vấn đề đặt ra về

thể chế, chú trọng hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến chính sách đối

với loại hình giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn

Thành phố.

Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục cấp

phép, gắn với yêu cầu đổi mới, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục

trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố.

Thứ tư, thể chế hóa và thực thi chủ trương, chính sách Trung

ương đã đề ra gắn với việc xây dựng và ban hành chính sách đặc thù

của Thành phố. Bố trí nguồn lực tài chính từ ngân sách để hỗ trợ

phát triển trường phổ thông tư thục trên địa bàn.

pdf14 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận án Quản lý nhà nước về giáo dục Trung học Phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ững chương tiếp theo của Luận án. Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm QLNN về giáo dục phổ thông tư thục của một số quốc gia và kinh nghiệm quản lý của Sở Giáo dục Hà Nội, tác giả đã khái quát và rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Sở Giáo dục và đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trong QLNN đối với giáo dục phổ thông tư thục. Thứ ba, nghiên cứu thực trạng QLNN về trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3 đã phân tích chỉ ra những nhân tố về tự nhiên, kinh tế- xã hội có tác động, ảnh hưởng đến phát triển giáo dục của Thành phố; đồng thời cũng chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố. Đồng thời luận án đã khái quát một số đặc điểm chính của giáo dục THPT tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Trên cơ sở phân tích thực trạng QLNN, tác giả đã có nhận xét, đánh giá chỉ ra những kết quả đạt được, những hạn chế và tìm ra các nguyên nhân của hạn chế trong QLNN đối với giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư, trên cơ sở phân tích làm rõ quan điểm của Đảng về giáo dục, đào tạo, trên cơ sở nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, các văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tác giả đã khái quát, 3 - Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông. - Nghiên cứu thực trạng giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. - Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thời gian qua. - Phân tích phương hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận án 3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận án là hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 3.2. Phạm vi nghiên cứu - Về nội dung: Luận án nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông; trên cơ sở đó luận án tập trung nghiên cứu thực trạng Quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật. - Về không gian: địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Về thời gian: từ năm 2005 đến năm 2016 (từ khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2005/NQ - CP về đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao). 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Phương pháp luận Luận án được nghiên cứu trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ 4 Chí Minh và những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo thời kỳ đổi mới. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài, tác giả Luận án sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp thu thập thông tin, tài liệu; Phương pháp phân tích tài liệu; Phương pháp tổng hợp; Phương pháp so sánh; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp quan sát; Phương pháp điều tra xã hội học bằng bảng hỏi; Phương pháp xử lý thông tin. 5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 5.1. Câu hỏi nghiên cứu - Trong xu thế mở của hội nhập, chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhằm thu hút mọi nguồn lực xã hội tham gia vào phát triển giáo dục phổ thông có phải là xu thế tất yếu của cơ chế thị trường ở Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng? - Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông và giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả và còn những tồn tại bất cập gì? - Cần có những giải pháp nào để hoàn thiện quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đạt được mục tiêu giáo dục phổ thông thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập của Thành phố ? 5.2. Giả thuyết nghiên cứu Xã hội hóa giáo dục là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước Việt Nam thời kỳ mở cửa hội nhập quốc tế. Quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả to lớn góp phần thực hiện tốt mục tiêu đào tạo nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố. Bên cạnh 21 Minh, thực hiện tốt quy trình kiểm định chất lượng đối với hệ thống trường phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố theo quy định hiện hành. Kết luận chương 4 Triển khai nghiên cứu Chương 4, luận án đã đạt được một số kết quả sau: Thứ nhất, chương 4 luận án trên cơ sở phân tích làm rõ quan điểm của Đảng về giáo dục, đào tạo, trên cơ sở nghiên cứu định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, các văn bản của Bộ giáo dục và Đào tạo và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tác giả đã khái quát, phân tích xu hướng phát triển của giáo dục và xu hướng phát triển giáo dục trung học tư thục trên địa bàn Thành phố trong những năm tới. Thứ hai, chương 4 luận án đã tập trung đề xuất 04 nhóm giải pháp hoàn thiện QLNN về phát triển giáo dục phổ thông trung học tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với 14 giải pháp cụ thể đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và hoàn thiện nội dung QLNN đối với hệ thống trường PT tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Đề tài Quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và giải quyết được những nội dung cơ bản sau: Thứ nhất, luận án đã tổng quan những công trình trong và ngoài nước nghiên cứu về giáo dục phổ thông tư thục, giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; khái quát được kết quả của những nghiên cứu đi trước và chỉ ra khoảng trống 20 tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa hệ thống trường công lập và hệ thống trường tư thục và giữa các trường phổ thông tư thục với nhau. Thứ ba, thực hiện cơ chế tự chủ – tự chịu trách nhiệm về học phí – hạch toán tài chính gắn với việc công khai kết quả công nhận về kiểm định chất lượng giáo dục của từng trường phổ thông tư thục cần thực thi hợp lý, có định hướng và có sự quản lý của các quan chức năng của Thành phố Thứ tư, bổ sung các quy chế hoạt động của các loại quỹ, tạo điều kiện thuận lợi về tài chính và về việc huy động nguồn lực cho trường phổ thông tư thục theo quy định của Thành phố 4.2.4. Nhóm giải pháp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát, kiểm định chất lượng đối với hệ thống trường phổ thông trung học tư thục tại Thành phố Hồ Chí Minh Các giải pháp: Thứ nhất, Thành phố cần quy định chế độ và trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời, phát huy dân chủ ở cơ sở để giám sát công việc quản lý của các cấp phù hợp với những quy định của trung ương và của các bộ, ngành. Thứ hai, nghiêm túc kiểm tra, chỉ đạo trường trung học phổ thông tư thụctrên địa bàn Thành phố trong thực hiện “Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông tư thục” đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thứ ba, thể chế hóa để tạo hành lang pháp lý nhằm phát huy tốt vai trò giám sát của cộng đồng, các tổ chức chính trị – xã hội, các hội nghề nghiệp về chất lượng hoạt động của các trường phổ thông tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư, xây dựng hệ thống tiêu chí đảm bảo chất lượng cần được thiết lập vững chắc tại Sở Giáo dục và Đào tạo của TP. Hồ Chí 5 đó giáo dục trung học phổ thông tư thục của Thành phố cũng còn một số bất cập, tồn tại cần được làm rõ. Để hình thành các giải pháp quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cần phải nghiên cứu thực trạng và các nhân tố tác động đến QLNN về giáo dục phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục; có những kiến nghị, đề xuất các giải pháp tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được tốt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của Thành phố. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án 6.1. Về lý luận Luận án nghiên cứu tổng quan và bổ sung cơ sở khoa học quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông tư thục; vận dụng trong quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 6.2. Về thực tiễn + Phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. + Phân tích phương hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 7. Những đóng góp mới của luận án - Luận án tổng quan những nghiên cứu trong, ngoài nước QLNN về giáo dục phổ thông tư thục, vận dụng trong QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Nghiên cứu, bổ sung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông. 6 - Nghiên cứu làm rõ những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Xác định phương hướng và đề xuất giải pháp QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 8. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục; nội dung của Luận án được cấu trúc trong 4 chương: Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương 2. Cơ sở khoa học quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục Chương 3. Thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh Chương 4. Định hướng và giải pháp quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Tác giả luận án tổng hợp, hệ thống các công trình khoa học đã được công bố (trong và ngoài nước) liên quan mật thiết đến giáo dục phổ thông tư thục, quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông và giáo dục phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án phân tích và chỉ rõ những kết quả các công trình đi trước đã làm rõ, những nội dung luận án kế thừa và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu, bao gồm: - Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông tư thục. 19 4.2.2. Nhóm giải pháp về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với các trường phổ thông tư thục. Các giải pháp: Thứ nhất, Thành phố cần thiết lập và phân định chức năng, xác định đầu mối, yêu cầu phối hợp trong lĩnh vực tham mưu và QLNN; bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ công chức trong các cơ quan QLNN các cấp về giáo dục. Thứ hai, giải quyết tốt những yêu cầu và những vấn đề đặt ra về thể chế, chú trọng hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến chính sách đối với loại hình giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố. Thứ ba, cải cách thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục cấp phép, gắn với yêu cầu đổi mới, kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố. Thứ tư, thể chế hóa và thực thi chủ trương, chính sách Trung ương đã đề ra gắn với việc xây dựng và ban hành chính sách đặc thù của Thành phố. Bố trí nguồn lực tài chính từ ngân sách để hỗ trợ phát triển trường phổ thông tư thục trên địa bàn. 4.2.3. Nhóm giải pháp đổi mới cơ chế và phương thức quản lý nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh đối với hệ thống trường phổ thông tư thục Các giải pháp: Thứ nhất, phân cấp quản lý gắn với phân định quyền hạn và trách nhiệm của từng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của Thành phố; phân cấp giữa Sở giáo dục Thành phố với các trường phổ thông tư thục Thứ hai, việc phát huy vai trò quản lý của Nhà nước và đảm bảo tính định hướng XHCN phải tuân theo quy luật thị trường đi đôi với 18 CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Từ quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục đào tạo, định hướng phát triển giáo dục - đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh, xu hướng phát triển giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và mục tiêu giáo dục trung học phổ thông tư thục của Thành phố (mục 4.1), luận án đề xuất 4 nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về phát triển giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh như sau (mục 4.2): 4.2.1. Nhóm giải pháp về xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hỗ trợ phát triển hệ thống trường phổ thông trung học tư thục trên địa bàn Thành phố Các giải pháp: Thứ nhất, cấp ủy Đảng Thành phố cần tăng cường lãnh đạo công tác XHHGD. Hội đồng Nhân dân Thành phố có chương trình kiểm tra – giám sát các cấp QLNN, các Sở – ngành chức năng về việc triển khai – thực hiện chính sách, giải pháp đã được Chính phủ đề ra về khuyến khích phát triển hệ thống trường phổ thông tư thục. Thứ hai, UBND Thành phố cần xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cụ thể và khả thi, công khai quy hoạch và chính sách, tạo điều kiện cho nhà đầu tư tiếp cận cơ hội, chính sách ưu đãi của Chính phủ và của Thành phố Thứ ba, khai thác tiềm năng và điều kiện của Thành phố Hồ Chí Minh, phát huy lợi thế so sánh và mạnh dạn mời gọi – thu hút đầu tư trong và ngoài nước; sử dụng hiệu quả công cụ chính sách để tác động – thúc đẩy phát triển hệ thống trường phổ thông tư thục trên địa bàn. 7 - Nghiên cứu thực trạng giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. - Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh thời gian qua. - Phân tích phương hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện QLNN về giáo dục phổ thông tư thục trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Đây chính là những cơ sở cho việc xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cho NCS trong việc thực hiện những nội dung tiếp theo của luận án. CHƯƠNG 2 CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TƯ THỤC 2.1. Những khái niệm liên quan đến đề tài luận án Luận án đã nghiên cứu và làm sáng tỏ những cơ sở lý luận một cách có hệ thống, khoa học về quản lý nhà nước giáo dục trung học phổ thông tư thục, gồm: khái niệm Quản lý, quản lý nhà nước, giáo dục, đào tạo, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở, giáo dục trung học phổ thông, trường tư thục, xã hội hóa, xã hội hóa giáo dục, quản lý Nhà nước về giáo dục, quản lý Nhà nước về giáo dục phổ thông. Luận án xác định : Quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục là tổ chức hoạt động thực thi quyền hành pháp của các cơ quan nhà nước, kết hợp quản lý nhà nước theo ngành và theo lãnh thổ nhằm phát huy mọi nguồn lực xã hội tham gia vào phát triển giáo dục; thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục trong cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế; bảo đảm đúng mục đích, nội dung hoạt động và chất lượng giáo dục góp phần thực hiện tốt mục tiêu giáo dục phổ thông. 8 2.2. Sự cần thiết và những nhân tố tác động đến quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông Sau khi trình bày về sự cần thiết quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông và giáo dục trung học phổ thông tư thục, luận án xác định những nhân tố tác động đến quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông tư thục, bao gồm: Nhân tố khách quan (nhân tố tăng trưởng và suy thoái kinh tế, nhân tố xã hội - giai cấp, toàn cầu hóa, tác động công nghệ thông tin và truyền thông) và nhân tố chủ quan (sự đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, tác động của cơ chế thị trường, chất lượng giáo viên, phương pháp giảng dạy và hệ thống đánh giá học tập của học sinh, cơ sở vật chất, đội ngũ quản lý). 2.3. Mục tiêu, chủ thể, nội dung, phương thức quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông và giáo dục trung học phổ thông tư thục 2.3.1. Mục tiêu của giáo dục phổ thông và giáo dục trung học phổ thông tư thục - Giáo dục phổ thông và giáo dục trung học phổ thông tư thục phải phù hợp với hệ thống giáo dục phổ thông; coi trọng dạy người với dạy chữ, rèn luyện, phát triển cả về phẩm chất và năng lực; chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, nhân cách, lối sống; phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu và định hướng nghề nghiệp cho mỗi học sinh; tăng cường năng lực ngoại ngữ, tin học và các kỹ năng sống, làm việc trong điều kiện hội nhập quốc tế; đẩy mạnh ứng dụng, phát huy thành quả khoa học công nghệ thế giới, nhất là công nghệ giáo dục và công nghệ thông tin. - Lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh; tăng cường tính tương tác trong dạy và học giữa thầy với trò, trò với trò và giữa các thầy giáo, cô giáo. 17 - Quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển đã từng bước được các cấp, các ngành quan tâm; nhưng chưa thật sự được quán triệt sâu sắc tạo điều kiện cho giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố phát triển. - Hiện nay chưa có cán bộ chuyên trách cho loại hình này ở Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như ở các phòng Giáo dục. Kết luận chương 3 Ở chương 3, luận án đã nghiên cứu và làm sáng tỏ nhiều nội dung liên quan đến thực trạng giáo dục phổ thông tư thục và QLNN đối với giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Có thể khái quát kết quả đạt được của chương 3 như sau: Thứ nhất, luận án phân tích, chỉ ra những nhân tố về tự nhiên, kinh tế - xã hội có tác động, ảnh hưởng đến phát triển giáo dục của Thành phố nói chung, giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố nói riêng. Thứ hai, luận án cũng đã nghiên cứu và làm sáng tỏ về thực trạng giáo dục phổ thông tư thục và QLNN đối với giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, gồm : thực trạng quy mô trường, lớp, học sinh; thực trạng biên chế đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; thực trạng cơ sở vật chất; thực trạng tổ chức triển khai các hoạt động dạy học và giáo dục. Thứ ba, qua tổ chức điều tra nghiên cứu, tác giả phân tích thực trạng QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Thứ tư, tác giả đánh giá thực trạng QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh : (i) kết quả đạt được; (ii) những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế. 16 đầu tư, cổ phần, chính sách về thu chi học phí; chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; chính sách về đánh giá xếp hạng nhà trường; kiểm định chất lượng đào tạo và thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện QLNN đối với hoạt động của trường trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố. d) Hệ thống văn bản pháp luật quy định đối với các loại hình trường trung học tư thục cho cả nước nói chung và cho TP. Hồ Chí Minh chưa đầy đủ và kịp thời, hầu hết đều thực hiện theo các văn bản quy định chung đối với các trường THPT công lập. Một số chính sách về giáo dục của Nhà nước trong đó có giáo dục trung học phổ thông tư thục còn đơn giản. Việc triển khai, thực hiện có nơi còn tùy tiện, nhất là trong việc thực thi một số chính sách về đất đai, miễn giảm thuế có nơi làm chưa thật sự tao điều kiện cho loại hình giáo dục THPT tư thục phát triển. Có nơi gây không ít khó khăn cho công tác quản lý. e) Công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển GDTHPT tư thục còn hạn chế. Quy hoạch điểm trường chưa hợp lý, trong những năm qua phát triển trường PTTT của Thành phố mới chú trọng tập trung ở các quận nội thành, nơi dân cư tập trung nên các cơ sở giáo dục công lập chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và là nơi dân cư có mức sống, thu nhập cao hơn các vùng ngoại thành, vùng xa trung tâm. g) Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố chưa thực hiện thường xuyên. Nguyên nhân của tình trạng trên: - Quản lý nhà nước đối với hệ thống các trường tư thục nói riêng, các trường PTTH tư thục nói chung chưa thích ứng mới loại hình dịch vụ này, cả ở tầm quốc gia và các địa phương. Hệ thống pháp luật và thể chế chính sách đối với các trường tư thục chưa hoàn chỉnh. 9 – Phát triển giáo dục, đào tạo có trọng tâm, trọng điểm: Giáo dục phổ thông là nền tảng; đào tạo nhân lực chất lượng cao là khâu đột phá; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức là khâu cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển nhanh, bền vững kinh tế-xã hội của Thành phố. Mở rộng và đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu khoa học – công nghệ, nhất là công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp, công cụ dạy và học, đổi mới quản lý giáo dục, đào tạo. – Phát triển giáo dục, đào tạo là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và toàn dân để xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ được tiếp cận tới hệ thống giáo dục, được học tập thường xuyên và học suốt đời. Thực hiện công bằng trong giáo dục, đào tạo, ưu tiên phát triển giáo dục những địa bàn khó khăn, tạo cơ hội để các nhóm dân cư nghèo được đi học và đào tạo. Đẩy mạnh XHH trong phát triển giáo dục, đào tạo. Đa dạng hoá và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư cho giáo dục đào tạo một cách có hiệu quả; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển giáo dục - đào tạo, nhất là đào tạo nghề. – Phân bố và phát triển hệ thống, mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả của hệ thống, mạng lưới các cơ sở giáo dục, đào tạo hiện có, thiết thực và hiệu quả; đồng thời phải phù hợp với phân bố dân cư và kinh tế trong Thành phố để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tổ chức tiếp cận các cơ sở giáo dục và đào tạo. – Tăng cường, mở rộng hợp tác, liên kết trong nước và quốc tế để phát triển giáo dục, đào tạo, nhất là các mô hình giáo dục, đào tạo trình độ và chất lượng cao. Liên kết chặt chẽ quy hoạch phát triển giáo dục, đào tạo của Thành phố với Quy hoạch hệ thống mạng lưới đào tạo chung của vùng Đông Nam Bộ, vùng KTTĐ phía Nam và của cả nước. 10 2.3.2. Chủ thể và đối tượng quản lý nhà nước về giáo dục phổ thông tư thục 2.3.2.1. Chủ thể quản lý - Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục. Chính phủ trình Quốc hội trước khi quyết định những chủ trương lớn có ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ học tập của công dân trong phạm vi cả nước, những chủ trương về cải cách nội dung chương trình của một cấp học; hằng năm báo cáo Quốc hội về hoạt động giáo dục và việc thực hiện ngân sách giáo dục; - Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục; - Bộ, cơ quan ngang bộ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo thẩm quyền; - Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục theo sự phân cấp của Chính phủ và có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, tài chính, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường công lập thuộc phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tại địa phương. 2.3.2.2. Đối tượng quản lý : - Hệ thống trường phổ thông tư thục được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật. - Các tổ chức tham gia vào thành lập và hoạt động trường phổ thông tư thục theo quy định của pháp luật. - Cá nhân tham gia vào thành lập và hoạt động trường phổ thông tư thục theo quan điểm xã hội hóa giáo dục và thể thao. 15 chức bộ máy và nguồn nhân lực QLNN; (v) đầu tư các nguồn lực QLNN về giáo dục trung học phổ thông tư thục; (vi) kiểm định chất lượng giáo dục trung học phổ thông tư thục; (vii) thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quản lý Nhà nước về giáo dục phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố. 3.4. Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 3.4.1. Kết quả đạt được Nhìn chung, việc thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, phát triển hệ thống các trường trung học phổ thông tư thục trên địa bàn Thành phố trong những năm qua đã đa dạng hóa các loại hình trường lớp, đảm bảo có đủ chỗ học, đáp ứng được nhu cầu học tập cho học sinh của Thành phố và một bộ phận học sinh đến từ các tỉnh thành khác, góp phần ổn định về an sinh, kinh tế - xã hội của Thành phố. 3.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân hạn chế a) Hệ thống GDPT tư thục nói chung và giáo dục THPT tư thục nói riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh còn nhiều bất cập và thiếu đồng bộ, nhất là về định hướng và trong quá trình thực hiện chủ trương chuyển đổi các loại hình

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_quan_ly_nha_nuoc_ve_giao_duc_trung_hoc_pho_t.pdf
Tài liệu liên quan