Tóm tắt Luận án Tính cực đại, tính cực đại địa phương và vấn đề xấp xit của các hàm f - Đa điều hòa dưới - Hoàng Việt

vấn đề thứ nhất: Nghiên cứu tính chất địa phương của hàm T'-da điều hòa dưới cực đại

Klimek đã chứng minh rằng, một hàm đa điền hòa dưới bị chặn địa phương u xác định trên một tập mỏ Euclidean là cực đại nếu và chi nếu (ddcỉỉ)n = 0, và vì thế, hàm đa diều hòa dưới bị chặn, xác định trên một tập mơ Euclidean là cực đại nếu và chi nếu nó là cực đại dịa phương. Như thế tính cực đại và tính cực đại địa phương dối với hàm đa điều hòa dưới bị chặn dịa phương xác định trên một tập mơ Euclidean là tương đương.

Mặc dù dối với một hàm J’-da diều hòa dưới bị chặn u được xác định trên một tập 7*-mở Q thì toán từ Monge-Ampère phức (ddcù)n có thể định nghĩa một cách J’-dja phương trong Q nhưng những kĩ thuật quen thuộc của Klimek và các tác giả khác không áp dụng dược cho tình huống u là hàm J’-da điều hòa dưới trên Q. Chính vi thế, cần phải tìm những kĩ thuật khác để tổng quát kết quả của Klimek cho lớp hàm «F-đa điều hòa dưới.

Như đã trình bày ở trên, chúng tôi đưa ra những điều kiện đủ để từ tính chất 7*-cực đại địa phương của một hàm J’-da điều hòa dưới trên một tập 7"-mỏ Q trong cn cũng là T’-circ đại trên Q. Cụ thể: Dịnh lí 2.1.2 chi ra rằng, dối với một hàm «F-đa điều hòa dưới liên tục trên Q thì hàm đó T’-circ đại trên Q khi và chi khi nó là 7*-cực đại 7*-địa phương trên Q.

Tiếp theo, chúng tôi mơ rộng kết quả trên, thay thế điều kiện liên tục trong Dịnh lí 2.1.2 bỏi điều kiện ’’yếu’’ hơn là bị chặn của hàm J’-da điều hòa dưới trên một tập Q trong C". Kết quả nhận dược là Dịnh lí chỉ ra rằng tính chất 7*-cực đại là tương dương với tính chất T’-circ đại «F-địa phương.

 

pdf27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Tính cực đại, tính cực đại địa phương và vấn đề xấp xit của các hàm f - Đa điều hòa dưới - Hoàng Việt, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_tinh_cuc_dai_tinh_cuc_dai_dia_phuong_va_van.pdf
Tài liệu liên quan