Tóm tắt Luận án Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân và điều khiển

Định lí 3.2. Cho so a > 0. Hệ (3.11) lờ a-ổn định mù bền vững nêu tồn tại các ma trợn dối .xứng .xác đinh dương P,Pij, Qij và các so dương fi, ctjiPij'i — 1,2,., rn, j rn thỏa các bất dẳng thức ma tràn tuyến tính sau

\ Y z 'p 0 ()

yT 0 + 2a 0 0 0 <0, (H7)

ZT 0 0 0 0

Qij PAj PHỴ

 1 ij PijEjẼJ 0 >0, (H8)

[HjP 0

m m m m

ờ dó. Si = ^Pij,X = 22 + p 22 + 22 <*iEiEl

i=0

CiEịEl + AịSiÃị + 22 hi 22 Tje2ahjQiB

i=ỉ j=0

Y = [PHỈ PHỊ . PH^], z = [hiAAHj h2A2S2H? . hmAmSmH^],

J2 = diag(/lie-2“h* (C1/ - ., hme~2ahm(emI -

Hơn nữa. nghiệm bất kì x(t.0) cùa (3.11) thỏa màn đánh giá

IMí.^Kỳ^Me-^oo,

ờ đó. = *, A1 = [Aniax(P)] *,

A3 = [A.nUP)]-1^^ E7=o Amax(Qi.)(/l + 1^2)} [Amin(P)]-2.

Tiếp theo, chúng tói xét bài toán ổn định hóa cho lớp hệ điều khién tuyến tính không chắc chắn có trẻ biến thiên sau

±(t) = [Ao + AAo(t)]a;(t) + [A1 + XAỵ(t)]x(t - d(t)) + [B + XB(t)]u(t). (3.12)

 

pdf27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 380 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Tính ổn định của một số lớp hệ phương trình vi phân và điều khiển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_tinh_on_dinh_cua_mot_so_lop_he_phuong_trinh.pdf
Tài liệu liên quan