Tóm tắt Luận án Tối ứu hóa hệ thống tách hỗn hợp nhiều cấu tử Etanol - Nước và các tạp chất nhận được bằng phương pháp lên men

Từ các kết quâ nghiên cứu về hành vi của các cấu tữ trong hệ etanol - nước và tạp chất, có thề phân loại các cấu tữ trong hệ thành các nhóm sau đây: a. Nhỏm lạp chất đấu: có hệ số bay hơi K lớn hơn so với hệ số bay hơi của etanol tại mọi nồng độ của etanol. Các cấu tử của nhóm này luôn tập trung tại đinh cùa tháp chưng luyện. Các cấu tữ điền hình cùa nhóm này là: anđehyt axetỉc, etyl axetat.

h. Nhóm tạp chất cuối: có độ bay hơi thường xuyên nhó hơn độ bay hơi cùa etanol tại mọi nồng độ của etanol. Các cấu tữ của nhóm này luôn tập trung ở đáy của tháp chưng luyện. Các cấu tữ điển hình của nhóm này là axit axetic, fufurol.

c. Nhổm tạp trung gian: độ bay hơi cùa các cấu tử cùa nhóm này phụ thuộc vào nồng độ etanol. Khi nồng độ etanol cao. độ bay hơi cùa các cấu tữ của nhóm này nhó hơn độ bay hơi của etanoL Ngược lại. khi nồng độ etanol nhỏ. độ bay hơi của các cấu tữ này lại lớn hơn độ bay hơi của etanol. Vì vậy. các cấu tử của nhóm này sè tập trung tại vùng giừa tháp chưng luyện. Các cấu tử điển hình của nhóm này là iso amyl ancohol. iso butanol (có trong hồn hợp dầu fusel).

íl. Nhóm các tạp vòng quanh: có độ bay hơi thay đổi theo nồng độ của etanol nhưng theo chiểu ngược lại với nhóm tạp trung gian. Khi nồng độ etanol cao, độ bay hơi cùa các cấu tữ cùa nhóm này cao hơn độ bay hơi của etanol. Khi nồng độ etanol nhỏ. độ bay hơi của các cấu tữ này lại nhỏ hơn độ bay hơi của etanol. Vì vậy. các cấu tữ của nhóm này có thể tập trung ở trên đinh hoặc ở dưới đáy cùa tháp chưng luyện tuỳ theo nồng độ etanol trong hồn hợp.

 

pdf27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 354 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Tối ứu hóa hệ thống tách hỗn hợp nhiều cấu tử Etanol - Nước và các tạp chất nhận được bằng phương pháp lên men, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2 0,27 0,51 0,21 0,45 0,34 0,2 0,49 0,31 9 0,21 0,21 0,58 0,2 0,47 0,33 0,21 0,48 0,31 2 0,16 0,12 0,72 0,21 0,42 0,37 0,2 0,42 0,38 0 0,19 0,43 0,38 0,16 0,54 0,3 0,16 0,53 0,31 2 0,15 0,32 0,53 0,15 0,5 0,35 0,17 0,53 0,3 6 0,12 0,34 0,54 0,14 0,55 0,31 0,14 0,55 0,31 0 0,18 0,23 0,59 0,2 0,5 0,3 0,2 0,5 0,3 0 (%) Sai sMH yTNx y #: (?=%# (?/%) (?;%*?0%& , 17 ,, , 1234 (5 6!7 ,34 #89*, u t 4 cd). H : (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (2) 7 0,862 0,014 0,077 1 0,062 0,75 0,033 0,155 0,041 0,867 0,015 0,077 0,04 54 0,834 0,021 0,090 0 0,069 0,708 0,048 0,175 0,055 0,835 0,018 0,092 0,0 0,699 0,056 0,166 5 0,086 0,522 0,102 0,29 0,08 0,733 0,05 0,137 0,079 16 0,633 0,082 0,169 6 0,131 0,455 0,165 0,249 0,125 0,594 0,083 0,198 0,1 R 4 0,611 0,086 0,188 3 0,124 0,43 0,164 0,282 0,123 0,628 0,084 0,165 0,11 89 0,593 0,104 0,215 1 0,092 0,402 0,184 0,322 0,095 0,597 0,107 0,201 0,0 92 0,577 0,107 0,224 3 0,093 0,385 0,186 0,336 0,103 0,562 0,089 0,246 0,0 6 0,568 0,124 0,222 1 0,089 0,376 0,225 0,31 0,095 0,563 0,116 0,226 0,08 5 0,557 0,102 0,246 8 0,089 0,361 0,155 0,395 0,102 0,604 0,104 0,19 0,09 22 0,528 0,121 0,230 1 0,124 0,343 0,217 0,316 0,135 0,532 0,127 0,206 0,1 0,507 0,132 0,241 0 0,12 0,323 0,232 0,325 0,13 0,505 0,135 0,23 0,120 9 0,453 0,165 0,304 2 0,07 0,264 0,243 0,423 0,084 0,443 0,172 0,301 0,07 0,441 0,168 0,319 6 0,061 0,251 0,231 0,457 0,09 0,468 0,18 0,262 0,072 74 0,425 0,174 0,327 5 0,062 0,238 0,237 0,463 0,081 0,402 0,178 0,339 0,0 7 0,417 0,176 0,331 4 0,064 0,232 0,236 0,468 0,087 0,401 0,17 0,342 0,07 13 0,400 0,178 0,310 2 0,101 0,228 0,274 0,397 0,125 0,392 0,185 0,298 0,1 0,352 0,199 0,346 7 0,087 0,19 0,283 0,44 0,118 0,376 0,211 0,295 0,103 3 0,285 0,237 0,396 3 0,064 0,142 0,301 0,493 0,094 0,294 0,25 0,362 0,08 6 0,282 0,234 0,388 2 0,076 0,142 0,31 0,472 0,108 0,286 0,243 0,363 0,09 j+1 ng phac cân ba b nguyên lý c Hình 2-5. S ng. ng lt và các dòng nt chdòng v ng các i nhau bi vt nng pha kcân b c m N b gn sng luya tháp chquát c ng n trên hình 2-5. Mô hình t hic th t) a lý thuy-ng pha (c cân bt ba mra c nguyên lý các dòng vào và dòng S u tu cn nhing luyng quát tháp ch2.1.2.2. Mô hình t u tu cn nhing luyng quát tháp chng mô hình t2.1.2. Xây d m.c nghith ng pháp ng phn bng luya tháp chng quát ca mô hình tng thích c ng sm chp khi kit cách gián ting mm chc kiu này s linên các s trên a hi cng – hng pha l cân bm vc nghiu th liDo không có các s (?-% #@( (?D%& (?/%# (?;%) (?0% 3 *?=% 2 (-     3  42.1.1.2.3 . u tu c nhi phân tách hn dùng ng luyquá trình ch tính toán các ng dc sm là 9%), và có thc nghiu th lii các s mô hình c tn nht qua các kt gin nh ly cao (sai s tin cn có ch ã ng pha UNIFAC y mô hình cân b trên cho tho sát kht qu Các k  % "  !  '  ! & v      n   "    +   t   "        ! "    + ! "  " !  Lj G G,j j c j B!F S yi,j, tj, Pj , P, ti,j j+1, Pj+1, ti,j+1 L,j S j-1 , Pj-1, ti,j-1 x j-1, Pj-1, ti,j-1 j-1 L Gj x Qj y z j j S 0.10.1 i. u Hà Nn - rn c phi và Công ty cHBK Hà Nng ký, Tr c n so và phát triào ti Trung tâm c ký khí, tng pháp sng phnh b xác c p thng có nu t các cng i. Nc Bách Khoa Hà Ni H ng tr u và xúc tác, c d lm công nghi phòng thí nghi, tVWXXng tro t t ng thinh b c xác etanol ng ng pháp phân tích. 2.2.1. Các ph ng pháp lên men.ng phc bn t nhp chc và các t etanol - n ng là m chm kin hành thí nghi tich dùng dung dm. c nghing th u tu cn nhing luya mô hình tháp chp c phù hng sm ch2.2. Ki ng pháp Newton – Raphson. ng pha tháp b a - các t ci cho tng thi c gin có thng luya tháp chtrình MESH c ng pha hng trình ci, các ph n a máy tính hi giúp c tri s ng trình MESH phi hc gi t2.1.3. Th n. phi tuytrình MESH là h ng php, hng h các tra si ng trình MESH. Trong phi là h c ng trình trên phng trình. Hm N(2k+3) ph bao ga tháp shình c i nhau, mô i vt nng kc cân bm n bn gng luy j. Cho tháp chc thi b i ng và pha ha pha l) là entalpy riêng ci,j, y, p = f(tG,j) và hi,j, x, p = f(tL,j = 0 (2-12) +QG,j ) . hG,j + S - (GL,j ) . hL,j + S - (LF,j . h + FG,j+1. hj+1 + GL,j-1 . hj-1 ng entalpy ng trình cân b c. Ph j: c th i = 1...k trên bu t Cho ci:pha h ng và trong pha lu ta các cn mol c phng ng nng trình t Ph ng pha UNIFAC. nh theo mô hình cân b c xác j, c th i trên bu ta cng pha c cân bng s - hi,jây, K ) (2-11) i,j, yi,j, x, pi,j = f(ti,ji K = 0 vi,j . xi,j– Ki,j j: c th i = 1...k và bu tCho cng pha ng trình cân b b. Các ph = 0 (2-10) i,j ) . yG,j + S - (Gi,j ) . xL,j + S - (Li,j . z + Fi,j+1 . yj+1 + Gi,j-1 . xj-1 j: c th i = 1...k và bu tCho ct t chng vng trình cân b a. Các ph ng: c cân bt bng cho mt lng nhicân b ng pha và t, cân bt chng vng trình cân bn ra trong tháp. Các phtrình di a quá khác ci và các thông sng và pha h trong pha lu t các cng n , phân t nhit phân b cho bit sc lý thuyng b tính toán trên tt qu K & ! +  b    . " ! " "  ! "  ! L j j j  ! y j / " "  ! "    ! L j j j j h j j j j  t !  ! "  +  g     V        c " !    b  H  h ! " N " b 0      " (  (    = =− k i jix 1 , 0 = =− k i jiy 1 , 0 t là 5,5%. nh n lt. Sai si nhau khá tp vm và tính theo mô hình phù hc nghing th nh t xác p cha các t cy phân bcác hình 2-8, 2-9, 2-11 và 2-12, cho th n trên hic thm và tính toán theo mô hình c nghi tht quCác k C. 0,1 i sai st PT100 vng nhim ng c trên thân tháp bt nhi o m a 200mm. Có 16 -a các ng cách gi, khoc ta th-n có 60 luy n i. ng hu dng và 2 mng lu dm 24 mu gy mm la tháp, có 26 u cao u hoàn toàn. Theo chii l h chc , làm vic ta th-m 82 21m, g u cao H = ng kính D = 300mm, chin, y truyng ch có a l-i là tháp lo m n hành thí nghi ti Tháp dùng n.ng luya tháp ch cc ta thtrên các t p ch tu t ct sa m cng , nt etanol, nhing nh n2.2.2. Xác X          %  c i * * * o   ' i  "  o      b"    10 20 30 40 50 60 70 80 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 5 6 7 8   EFGA , #8 EFGA7 # 0 10 20 30 40 50 60 70 80 76 78 80 82 84 86 88 90 5 67 8  9  EFGA , #8 EFGA7 # u cao tháp chi theo t nhiHình 2-9. Phân b cao tháp u etanol theo chi ng nHình 2-8. Phân b    1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 100 0 iso-propanol theo MHng n iso-propanol theo TNng n 1 11 21 31 41 51 61 71 81 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 ethyl acetat theo MHng n ethyl acetat theo TNng n theo. p u ting mô hình này cho các nghiên c d cho phép su tu cn nhiluy ng a tháp cha mô hình MESH cp c phù hy cao. S tin chình MESH có p mô lng dc sy mô hình UNIFAC ng cho th trên ct qu Các k u cao tháptheo chi etyl axetat ng nHình 2-12. Phân b u cao tháptheo chi iso propanol ng nHình 2-11. Phân b    )  ! !      mg/l mg/l áynh $a -áynh $a - 1  1   20 40 60 80 N et axetat theo MH ng N yl axetat t T  n trên hình 3-3. hic thm c nghith t quc ký khí. Các kng pháp sng phnh b c xác ancohol, etyl axetat t metanol, n-propanol, isobutanol, iso amyl p cha các t cng ng). Nxu trên a 1, 3, 5, 7, 9, 11 (tính t-u trên các y m tích. L10% và 70% th u ng c có n p etanol-nn ha. H- = 11 TT Nc ta th-= 50 mm, s ng kính i chóp, m lom trong tháp thí nghin hành thí nghi Ting.  rch lên men t dung dcho hp cha các t cng n3.1.1.2.1. Phân b n trong quá trình tinh chluy ng a tháp chu cao ct theo chip cha các t cng n3.1.1.2. Phân b ng. t và r tinh bt lên men tp chcác t c - ch etanol - n dung dm cho hai hc nghing th ba h cu ta các c u hành vi Nghiên cm. c nghing pháp th ng phu b3.1.1 – Nghiên c ng pháp lên men ng pht bn xu c p etanol - nn h trong hu ti các nhóm cu phân lo3.1. Nghiên c U NGHIÊN CT QUNG 3 - KCH " # $  s   c  "   & $ % $     t    Φ     * &   " (        332.606 305.018 235.825 8.496 21.425 38.392 105.025 !  (  ) * + , - " # $ % &  '  !" X XX XX XX XX XX  X 58.571 63.269 13.203 9.547 475.24 X   F H R S    .(  !  (  ) * + , - " # $ % &  '  !" X XX XX XX XX  X 11.061 1.989 31.748 18.459 333.934 96.087 87.059 21.706 312.773 205.103 102.97 X   F H R S !  (  ) * + , - " # $ % &  '  !" X XXX XXX FXXX RXXX XXXX XXX  X 10.947 89.86 194.715 70.047 325.625 2270.528 10109.325 2107.278 20.575 8.68    /0(( X   F H R S !  (  ) * + , - " # $ % &  '  !" X X X FX RX 2.19 9.63 2.986 19.079 72.09328.04    120 X   F etanol 10% và 70%. u có nn h a tháp. u cao c theo chiu ta các c cng nn phân bu di bi th Hình 3-3. Các     H p ng 10% 70% 10% 70% 10% 70% 70% 10% a n propanol cng nn phân bu di bi th .  a metanol cng nn phân bu di bi th .  a etyl axetat cng nn phân bu di bi th .  a iso amyl ancohol cng nn phân bu di bi th .  n có trong hu ta các cy hành vi cu cho th nghiên ct qut. Các kthuy a lý -m 40 C. Tháp g là 65t ng F = 1 kmol/s, nhiu li lu vào tháp v p n hng h dã s trên u ta các cu hành vi c nghiên cu fusel). p n hcohol (h n-propanol, iso-propanol, iso-butanol, iso amyl anu t a các n hành vi cng nh hu tu hành vi và các y3.1.2.3. Nghiên c áy tháp. p trung này luôn tu t này. Cu ta cn hành vi cng % nh u ít i l h s etanol và chng y nu cho th Các nghiên c axit axetic. u a cn hành vi cng nh hu tu hành vi và các y3.1.2.2. Nghiên c nh tháp.$ trên p trung luôn ttrong quá trình tinh ch trên u tu. Các cp lia ti-a trí cu vào vc không nhi thup phn h trong u ta các cu. Hành vi ci l h su và vào chp n hetanol trong h ng c vào n thu trên phu ta các cy hành vi c cho tht quCác k etanol khác nhau. ng mol và có n n ph-5ehyt axetic: 5.10, an-5: etyl axetat: 5.10u tn các cu có thành ph p n ht 2 atm. HC và áp su 75t u có nhip n hn. Dòng ht khí quysu áp c 31, tháp làm via th-a vào tháp c u p n ht, ha lý thuy- m 40 n trong tháp mô hình gc hic thehyt axetic. etyl axetat, anu t a các n hành vi cng nh hu tu hành vi và các y3.1.2.1. Nghiên c trong hu t ct sa mhành vi c u nghiên c!n ng luya tháp chng quát cng mô hình tng d3.1.2. n. ng luya tháp chng quát chình t a vào mô n dc hic th su t a các hành vi cp theo vu tinghiên c n u, phm vi nghiên cng ph r có tháy tháp (hình 3-4). i d n t hi xup lý, metanol có thkhông h tinh chn chu chng, nthông th i , khác va etanol. Ví d cng c vào thut php cha các thành vi c y m cho thc nghi tht qu Các k      n      c %  m%   c +           c    % %   o          $   h     ! %   t  $   h  ! %    c  d     o     , mg/l ng n. cmetanol trong tháp tinh ch ng nn phân bu di bi thHình 3-4.    N nh $ 11 12 áy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ng (hình 3-16). trên xu 28 tính ta th-i i t c t c này u a các c cng etanol và nng a nu vào cc nhi thuu fusel php d h     t & 5 10 15 20 25 30 35 40 0 0.5 1 1.5 2 -3 x 10 2.5 (a) 5 67 8    5 10 15 20 25 30 35 40 0 2 4 -3 x 10 6 (b) 5 67 8    5 10 15 20 25 30 35 40 0 0.005 0.01 0.015 0.02 (c) 5 67 8    5 10 15 20 25 30 35 40 0 0.005 0.01 0.015 0.02 (d) 5 67 8    =0.05X F =0.1X F =0.3X F =0.2X F =0.05X F =0.1X F =0.2X F =0.3X F =0.05X F =0.1X F =0.2X F =0.05X F =0.1X F R = 25(hình 3-19, 3-20, 3-21, 3-22). p lý là u hi l h sy chu cho thi l h sa chng c%nh hu ghiên c N l; (d). iso amyl ancohol(a). n-propanol; (b). iso-propanol; (c). iso-butano u, R=4. p n h etanol trong h ng a nng cnh hHình 3-16. =0.2X F    $   $   X , P h â n m o l u: Ri l h sCh 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0   n m o le X , p h u: Ri l h sCh 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0.009 0.008 0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0   u fusel butanol trong d a iso- c ng ni phân bu ti l sa cha cng cnh hHình 3-20. u fusel n-propanol trong ng ni phân bu t i h sa chng cnh hHình 3-19.   l  d  h   u: Ri l h sCh 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0.0002 0.00018 0.00016 0.00014 0.00012 0.0001 0.00008 0.00006 0.00004 0.00002 0   n M o l X , P h u: Ri l h sCh 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 0.035 0.03 0.025 0.02 0.015 0.01 0.005 0   u fuselancohol trong d iso amyl ng ni phân bu t i h sa chng cnh hHình 3-22. u fusel. iso-propanol trong ng ni phân b u i l h sa chng cnh hHình 3-21.   t  d   l   x, p h n m ol u.p lia ti- trí n vng ga tháp khogi i p trung tng tfusel th u p dn hy h3-23) cho th u (hình nghiên ct qu K    ! '   15 20 25 30 35 40 0 0.005 0.01 0.015 5 6 7 8  :;? %/9 Iso Amylic iso Butanol 1 - Propanol iso - Propanol p). metanol thng áy tháp (vùng nm n phy sn mol) và l=0,89 ph(X =96 %V c, X i na nó vng phí cm n etanol gng nn ng luych n hành tim, có thn pha sng cao ct lo chm by v26, 3-27). Nh nh (hình 3-$n trên etanol lng c có ni khu vp trung t- Metanol luôn t y: cho tht quu R = 3,5. Các ki l h sn mol, chph-5 = 7.10F(metanol) C, u F = 1(kmol/s), 60p n ha), P = 1bar, h-ng: 10 n cht (thuy a lý -m 40 n trong tháp mô hình gc hic thu Nghiên c metanol. u a cn hành vi cng nh hu tu hành vi và các y3.1.2.4. Nghiên c u fusel. p n ht trong hp ch các t ng i nu Fusel ty d trí la vng cnh hHình 3-23.      d   t   o  o x $    !  !     %  i F F   %  0 10 20 30 40 50 0 0.5 1 1.5 2 -3 x 10 2.5  5 67 8   =0.01X F =0.03X F =0.05X F =0.09X F R=3.5 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 2 4 6 8 10 12 -4 x 10 14 67 8  2 @! 9  B 67 8  %@A B 5 5 R=3 R=4 R=5 -5 =7.10F(Metanol) D/F=5%; li tu. T p n htrong h etanol ng nh tháp và n metanol ng a n giHình 3-27. Quan h khác nhau Fetanol x ng , các n -5 = 7.10F(Metanol)i R = 3,5, x metanol ng nHình 3-26. Phân b t      x a y dòng fusel trí lV áy tháp (hình 3-27b). i nh và d$ trên n chi t xu metanol có thu t D/F = 0,4105, sng, tch n a -a, 11 -m 83 tháp g n mol, = 0,12 phetanolnh, (x t n nhu kit s m- /  i   o 0 c   % n m o l x , p h áyn nh a t 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0  metanol p. n h etanol trong hng theo nn tung luya tháp cháy ci c nh ho$ trên p trung ta nhóm này có th cu ty, các cetanol. Vì v a i c bay hn hi nh này lu ta các ci c bay h, etanol nhng a etanol. Khi i c bay hn a nhóm này cao h cu ta các ci c bay h etanol cao, ng p trung gian. Khi ni nhóm ti vc lu ngng theo chinh a etanol cng i theo ni thay bay h có p vòng quanh:d. Nhóm các t u fusel). p dn h hnhóm này là iso amyl ancohol, iso butanol (có trong a n hình cu tn. Các cng luya tháp chi vùng gip trung t tnhóm này s a cu ty, các ca etanol. Vì vi c bay hn n hi l này lu ta các ci c bay , etanol nhng i, khi nc la etanol. Ngi c bay hn hnày nh a nhóm cu ta các ci c bay h etanol cao, ng etanol. Khi nng c vào thua nhóm này ph cu ta các ci c bay hp trung gian:c. Nhóm t fufurol... a nhóm này là axit axetic, n hình cu tn. Các cng luya tháp cháy c p trung a nhóm này luôn t cu ta etanol. Các c cng i ni metanol t a i c bay hn hng xuyên nhi th bay h có i:t cup chb. Nhóm t axetic, etyl axetat ehyt a nhóm này là: ann hình cu tn. Các cng luya tháp chnh c$ i p trung ta nhóm này luôn t cu ta etanol. Các c cng i ni metanol t a i c bay h si hn so vn hi K l bay h s có hu: t p cha. Nhóm t ây: thành các nhóm sau trong hu ti các c phân lot, có thp chvà t c etanol - n trong hu ta các c hành vi cu v nghiên ct qu các k T tháp tinh ch p metanol trong a t c ng nHình 3-27b. Phân b  . &             !   i        ! %   i     n      h   !  + ! '  i         n     !  ! % % d   2  i (hình 3-33). u Hà n rn c phi Công ty Cng t dc sang tinh chây là s m 3 tháp g s tách c3.3.1. Phân tích s n ng luya tháp chng quát cng mô hình tng d3.3. . u tp lý cho các nhóm c tách ht ch xu n. ng luytháp ch trong u tng nhóm ca tn hành vi cng %nh hu tu các y3. Nghiên c . u t thành các nhóm ctrong h u ti các có phân lo, t trong hu ta các cu hành vi c2. Nghiên c chính. u tn c1. Ch ây: c sau n các bhi c n th cu tu cp nhin h tách hc sa ra c này, Theo nguyên t theo nhóm u tu cp nhin hc tách h3.2. Nguyên t ây: theo nhóm sau u tu cp nhin htách h c t nguyên t xu nhau. Có thng t có hành vi tu ttheo các nhóm các c ng tinh ch thc trong h tách có thu tu cp nhin hy, h vNh 40. ng 96%V, R = 35u khop n h etanol trong hng a, -m 10 ng gn cht, a lý thuy- Tháp có 40 p vòng quanh:- Nhóm các t u R = 25. i l h sng 0,04 - 0,045 kmol/s, chng khou li lng vng l 36, a th-y ra u fusel l 5, dòng da th-y m ln ph 40, dòng sth a -y ra áy lp n h 1, dòng ha th-y ra nh l$p n h 30, dòng ha th- u vào tháp p n ht, dòng ha lý thuy-: Tháp có 40 p trung gianNhóm t- n mol. u < 0,1 php n hetanol trong dòng h ng u R=3,5. Ni l h sa. Ch- Tháp có 40-50 i:t cup chNhóm t- u R =20-25. i l h sn mol. Ch 0,2 – 0,25 phetanol vào tháp t ng a 12 -15. N-u p lia, c-m 25-30 Tháp gu: t p chNhóm t- sau: nhu tng nhóm c tách tt ch xu ã cho phép u tnhóm c a các n hành vi cng %nh hu t các yu v nghiên ct quCác k F      &    % & $    $      %  %   %  %  % % d  $   o  n  ÷ !      (   &   (       &     &            N hình 3-37, 3-38, 3-40. thn trên các hith c trong các tháp u ta các c cng nnh phân b xác t qu Các k ng t th áp suc m 3 tháplàm vin gng luyng ch th h Hình 3-33. S H         á yn nh a t 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 0,012 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 0 met anol axit axet ic n-propanol iso propanol iso but anol 2 pent anol glyxerol et yl axet at iso amyl ancohol n m o l x , p h áyn nh a t 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 0,0008 0,0007 0,0006 0,0005 0,0004 0,0003 0,0002 0,0001 0  iso propanol trong tháp này (hình 3-38). t tách tri c a t iso propanol chp ch40). T u (hình 3-p lia ti-n a tháp, gc gi i khu p trung tu fusel tp dn h ây. i c tách ra (hình 3-37) tvà nh tháp $p trung trên u luôn tt ch p y, trong tháp COL2 nhóm t v- Nh propanol trong tháp COL2 iso u ta c c ng nHình 3-38. Phân b trong tháp COL2.u t a các c ng nHình 3-37. Phân b c    ! ! H  ! v '    n m o l x , p h áyn nh a t 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 0  n-propanol iso butanol 2 pentanol iso amyl ancohol n hành trong tháp fusel COL5. Tháp c tiu fusel p dn h hTinh ch u fusel. p dn h là hm phn phy s lp i tách tia c FUSEL s n, dòng la ht cng sut vòng quanh metanol. Khi np ch tách tm vcó nhi này, tháp COL4 n. Trong các sng luym 4, 5, 6 tháp ch tinh ch p các ng h tn ng luya tháp chng quát cng mô hình tng d3.3.2. COL3 u fusel trong tháp tinh chp dn htrong h chính u ta các c c ng nHình 3-40. Phân b        s g      +        F HS1 D1 B1 1 HS2 D2 2 B2 HS3 REC P1ST D3 B3 FU 5 H2O-1 3 4 FUSEL COL1 COL2 COL3 P1 MIX1 P2 HX1 DEC BVJ\' .$ /4@ BJVM00![.@ B_`J` 4a[' . $]@ BJ 0:; ./07$^ @ BV\J]2*41 .?4@ BYZJ%4 @ BYZJ%4'.[:[@ BYZJ%4@      P3 + D3: Etanol công nghi u fusel + FU: D m etanol tinh chn ph+ P1ST: S m chín) u (d+ F: Nguyên li phân lt b+ DEC: Thi + COL3: Tháp tinh ch ehyt + COL2: Tháp an + COL1: Tháp thô  p    p n. t lu khi công sun p cn h hn ti ct thu hu suvà nâng cao hi u fusel là dm phn pha dòng sng ct l chu v các yêu cy ng áp 6 tháp này . S tinh chc cho quay tháp COL2 i n thu hDòng c n hoàn (hình 3-44) m 6 tháp có dòng tu g tinh chp sng h3.3.3. T n. ng lth a ht cng sung khi n dc su n p cn h hn ti cCOL6 thu h R  &                &   F HS1 D1 B1 1 HS2 D2 2 B2 HS3 REC P1ST D3 B3 FU 5 H2O-1 3 4 6 D4 P2RDCOL1 COL2 COL3 P1 MIX1 P2 HX1 DEC P3 COL4 BVJc @ B_CVJ` 4a(0[:.$ ($ $].K BVJ\' .$ /4@ BJVM00![.@ B_`J` 4a(0[:.$ $]@ BJ 0:; ./0 7$^ @ BV\J]2*41 .?4@ BYZFJ%40 c$c BYZJ'4 $[b0![. BYZJ%4 $].KE%4[' .@ BYZJ%4 @ BYZJ%4'.[:[@ BYZJ%4 @  !    P4 COL5 21 22 P6 FUSEL HX2 39 40 MIX2 P7 10 11 COL6 13 14 20 B1 7 8 m (P2RD) n phu fusel (22) Sm (P1RD) n ph(F) n mol) (phu t Dòng n hoàn. i dòng tut nng, có kt thsu áp c m 6 tháp , làm vi g tinh chu chính trong st lin các dòng vng 3-12. Thành ph n hoànm 6 tháp có dòng tu g tinh ch Hình 3-44. S  B      C  S ' d( ' 0,0637 0,8809 0,8793 0,8804 etanol 0,936 0,1184 0,1203 0,11924 c n 4,43E-02 2,87E-02 1,00E-05 1,00E-05 metanol 1,03E-02 1,95E-13 2,62E-15 2,13E-15 axit axetic 2,80E-02 9,60E-07 1,71E-06 1,11E-06 n-propanol 2,81E-02 3,95E-04 4,05E-04 4,06E-04 iso-propanol 2,50E-05 1,26E-06 2,59E-08 1,51E-08 iso-butanol 9,73E-02 2,62E-12 4,78E-12 3,06E-12 iso amyl ancohol 2,46E-02 3,63E-10 8,19E-10 4,44E-10 2-pentanol 3,15E-02 0 0 0 glyxerol 5,00E-05 2,97E-07 2,68E-23 2,71E-23 etyl axetat 0,5 0,02999 0,0292 0,0293

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdftom_tat_luan_an_toi_uu_hoa_he_thong_tach_hon_hop_nhieu_cau_t.pdf
Tài liệu liên quan