Tóm tắt Luận án Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Thực trạng phƣơng thức xây dựng đội ngũ bí thƣ - huyện

trƣởng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

3.1.2.1. Những ưu điểm

Một là, đã quan tâm đề ra chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ xây

dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng và tổ chức thực hiện khá đồng bộ.

Hai là, việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ để xây dựng

đội ngũ bí thư - huyện trưởng ngày càng có sự chuyển biến tích cực và đi

vào nền nếp: Về đánh giá, tuyển chọn; Về công tác quy hoạch; Về công tác

đào tạo, bồi dưỡng; Về bổ nhiệm, sử dụng, đề bạt.15

Ba là, đã chú trọng phát huy vai trò gương mẫu, tích cực, tự giác học

tập, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân mỗi bí thư - huyện trưởng.

Bốn là, việc phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng tham gia

xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng đã đem lại những kết quả bước đầu.

Năm là, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra của

Nhà nước về việc xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng được tổ chức

thường xuyên hơn.

3.1.2.2. Những hạn chế

Một là, một số tỉnh ủy chưa cụ thể hóa các chủ trương, phương

hướng, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng và chưa thực sự

quan tâm sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

Hai là, việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ để xây dựng đội

ngũ bí thư - huyện trưởng còn bất cập, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Ba là, chưa có quy định cụ thể cho việc phát huy vai trò gương mẫu,

tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân mỗi bí thư -

huyện trưởng.

Bốn là, việc phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng tham gia

xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng chưa thường xuyên, do chưa có cơ

chế cụ thể để phát huy các tổ chức và đoàn thể nhân dân.

Năm là, chưa phát huy được tối đa hiệu quả công tác kiểm tra, giám

sát của Đảng, công tác thanh tra của Nhà nước trong việc xây dựng đội

ngũ bí thư - huyện trưởng

pdf27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 335 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uyền, trong đó có BTHU. Các công trình đã trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn để xác định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, BTHU trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân; phân tích thực trạng việc thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; đề xuất hệ quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện quyền lực của nhân dân. Ba là, một số công trình tập trung vào việc nghiên cứu vị trí, vai trò của người đứng đầu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa người đứng đầu và tập thể cấp ủy trong đó làm rõ cơ chế phối hợp để có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tổ chức. việclàm này một mặt tránh cho người đứng đầu lạm quyền nhưng cũng đồng thời tạo điều kiện cho họ phát huy tốt đa năng lực của mình. 7 Bốn là, một số công trình nghiên cứu đã nêu lên những phương hướng đồng thời đề xuất các nhóm giải pháp cả về phương pháp luận, nhận thức luận và giải pháp cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức ở địa phương. Theo chúng tôi, đây là những giải pháp có tính thực tiễn cao, là kinh nghiệm quý báu để các địa phương có điều kiện tương đồng học hỏi, từ đó tránh được các sai lầm không đáng có, góp phần nâng hiệu quả thực thi thẩm quyền, trách nhiệm của mình Năm là, một số công trình đi sâu nghiên cứu những kinh nghiệm của Trung Quốc, Việt Nam, CHDCND Lào về xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp trung ương và cấp cơ sở. Trong đó làm rõ những bài học kinh nghiệm về phân cấp quản lý chính quyền cơ sở, về giám sát quyền lực của người đứng đầu... chúng tôi cho rằng, sự phong phú của những bài học kinh nghiệm ở mỗi nước giúp cho luận án có được cái nhìn phổ quát hơn trong xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt. Tuy nhiên, trong thời gian qua chưa có công trình nào chuyên nghiên cứu về xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào một cách trực tiếp, toàn diện và có hệ thống vấn đề này. Cho nên luận án không trùng lặp với các công trình khoa học đã nghiên cứu trước. Nhưng luận án trân trọng kế thừa những thành tựu nghiên cứu đã có trước để đi sâu nghiên cứu vấn đề xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào trong giai đoạn hiện nay. Hướng nghiên cứu tiếp của luận án sẽ là: - Luận giải rõ hơn khái niệm xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào. - Luận giả và chỉ ra những nội dung, phương thức cơ bản nhằm xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào đến năm 2030. - Với những kết quả nghiên cứu thực tiễn, luận án đi sâu làm rõ những thành tựu, hạn chế, vấn đề đặt ra và yêu cầu mới đòi hỏi đối với việc xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào hiện nay. - Xác định rõ mục tiêu, phương hướng, quan điểm và những giải pháp chủ yếu về xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào đến năm 2030. 8 Tiểu kết chƣơng 1 Các công trình khoa học bao gồm các sách chuyên khảo, đề tài khoa học, luận văn luận án, các bài báo đăng trên các tạp chí khoa học uy tín của các nhà khoa học trong và ngoài nước đã làm rõ nhiều vấn đề về phương diện lý luận và thực tiễn trong xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ chủ chốt cấp huyện nói riêng. Tuy nhiên chưa có công trình nào nghiên cứu về xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào một cách trực tiếp, toàn diện và có hệ thống vấn đề này. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài "Xây dựng đội ngũ bí thư huyện ủy - huyện trưởng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào giai đoạn hiện nay" vừa mang tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn sâu sắc, và không trùng lắp với các công trình khoa học đã được công bố. Chƣơng 2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƢ - HUYỆN TRƢỞNG Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.1. HUYỆN VÀ ĐỘI NGŨ BÍ THƢ - HUYỆN TRƢỞNG Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO 2.1.1. Khái quát về huyện ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào nằm trong lục địa bán đảo Đông Dương khu vực Đông Nam Á, có diện tích 236.800 km 2 , có tổng chiều dài biên giới khoảng 4.825 km, phía Bắc giáp nước Cộng hòa Trung Hoa dài 505 km, phía Nam giáp Vương quốc Campuchia dài 435 km, phía Tây Nam giáp Vương quốc Thái Lan dài 1.835 km, phía Tây Bắc giáp nước Myanma dài 956 km và phía Đông giáp Việt Nam với 2.067 km. Đất nước Lào có nhiều tiềm năng cho phát triển kinh tế xã hội. Đó là: Lào có khoảng 11 triệu ha rừng; có nhiều sông ngòi phục vụ phát triển ngành thủy điện; có nhiều khoáng sản nhất là kim loại màu phục vụ phát triển ngành luyện kim; có tiềm năng du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái gắn với các di tích lịch sử lâu đời của nhân dân các bộ tộc Lào... 9 2.1.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội Về dân cư, Lào là quốc gia có quy mô dân số nhỏ, năm 2018 dân số có khoảng 7 triệu người, trong đó phần lớn là sinh sống, làm ăn ở nông thôn. Nhân dân các bộ tộc Lào có truyền thống đoàn kết bảo vệ và xây dựng đất nước. Theo số liệu thống kê công bố năm 2017, GDP cả nước đạt 16,85 tỉ USD; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 2.457 USD. Đây là những tiền đề rất tốt cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 2.1.1.3. Vị trí, chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ và đặc điểm cấp huyện Tính đến tháng 6 năm 2018, nước CHDCND Lào có 148 huyện tăng 3 huyện so với năm 2013 trực thuộc 18 đơn vị cấp tỉnh. Về vị trí: Theo Hiến pháp nước CHDCND Lào, nền hành chính được phân thành 4 cấp, cấp cao nhất là cấp Trung ương. Theo Điều 2 Luật Chính quyền địa phương, dưới cấp Trung ương là chính quyền địa phương được phân chia thành ba cấp như: cấp tỉnh, cấp huyện và cấp bản. Về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Chính quyền cấp huyện có chức năng quản lý nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Theo luật Chính quyền địa phương, cấp huyện có 9 quyền hạn và nhiệm vụ. Có 4 đặc điểm gồm: Một là, các huyện khá đa dạng và phong phú về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên; Hai là, các huyện được tạo nên bởi các bản, cụm bản có lịch sử phát triển lâu đời, văn hóa, phong tục tập quán độc đáo; Ba là, các huyện có trình độ phát triển kinh tế - xã hội và phân bố cư dân không đồng đều; Bốn là, các huyện đang có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội. 2.1.2. Đội ngũ bí thƣ - huyện trƣởng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào - Vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn và đặc điểm 2.1.2.1. Khái quát về đội ngũ bí thư - huyện trưởng Hiện nay, đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào gồm có 148 đồng chí, trong đó nam là 143 đồng chí, nữ 05 đồng chí (chiếm 3,5%). Độ tuổi trung bình của đội ngũ bí thư - huyện trưởng là 54 tuổi. Về trình độ học vấn: tiến sĩ có 4 đồng chí, cao học có 37 đồng chí, đại học có 39 đồng chí, còn lại là trình độ khác. 10 2.1.2.2. Vị trí, vai trò của bí thư - huyện trưởng Một là, bí thư - huyện trưởng là người đứng đầu BCH đảng bộ huyện, đồng thời là người đứng đầu chính quyền huyện bí thư - huyện trưởng giữ vai trò chủ trì, điều hành hoạt động của BCH, ban Thường vụ (BTV), thường trực huyện ủy và chính quyền huyện Hai là, bí thư - huyện trưởng có vai trò quan trọng trong đề xuất và chỉ đạo, tổ chức phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của huyện và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn huyện. Ba là, bí thư - huyện trưởng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng đảng bộ và chính quyền huyện trong sạch, vững mạnh; là hạt nhân đoàn kết trong đảng bộ và chính quyền huyện. Bốn là, bí thư - huyện trưởng có vị trí, vai trò to lớn đối với việc xây dựng HTCT, nhất là bộ máy chính quyền huyện trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực và hoạt động có hiệu quả, thực sự là của dân, do dân và vì dân. 2.1.2.3. Chức năng, quyền hạn của bí thư - huyện trưởng - Lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện. - Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng. - Lãnh đạo xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến bản, cụm bản. - Lãnh đạo công tác tư tưởng, dân vận. - Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát 2.1.2.4. Đặc điểm của đội ngũ bí thư - huyện trưởng Một là, hoạt động của bí thư - huyện trưởng là hoạt động lãnh đạo chính trị, đồng thời là người chịu trách nhiệm cao nhất về quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. Hai là, hầu hết bí thư - huyện trưởng được đào tạo cơ bản, có trình độ khá cao về học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị, đồng thời là người chịu trách nhiệm cao nhất về quản lý nhà nước trên địa bàn huyện. Ba là, bí thư - huyện trưởng hoạt động trên địa bàn khá rộng lớn, có nhiều thuận lợi để hoạt động có hiệu quả, thể hiện rõ vị trí, vai trò của mình. Bốn là, hoạt động của bí thư - huyện trưởng hiện nay chịu tác động của việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tâm lý, tập tập quán của người sản xuất nhỏ và cơ chế hành chính, tập trung bao cấp. 11 Năm là, đội ngũ bí thư - huyện trưởng luôn đứng trước những yêu cầu cao về trách nhiệm, trình độ, năng lực để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương nằm trong vùng trung tâm văn hóa, chính trị và giàu tiềm năng của cả nước. 2.2. XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƢ - HUYỆN TRƢỞNG Ở CỘNG HOÀ DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO - KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, PHƢƠNG THỨC 2.2.1. Khái niệm xây dựng đội ngũ bí thƣ - huyện trƣởng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là toàn bộ hoạt động HTCT cấp tỉnh và cấp huyện mà chủ thể chính là của tỉnh ủy, lãnh đạo chính quyền tỉnh và hoạt động thực tiễn của từng bí thư - huyện trưởng với những nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, từ đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến triển khai các khâu công tác cán bộ, phối hợp các lực lượng..., nhằm tạo ra đội ngũ bí thư - huyện trưởng có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. 2.2.2. Nội dung xây dựng đội ngũ bí thƣ - huyện trƣởng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Công tác xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng phải được xem xét trên tất cả các mặt, trong đó cần tập trung vào ba vấn đề cơ bản sau: 2.2.2.1. Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định; phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh Bí thư - huyện trưởng cần phải có những phẩm chất cả về chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực chuyên môn. Về phẩm chất chính trị: Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Cay-sỏn Phôm-vi-hản... Về phẩm chất đạo đức, lối sống: Gương mẫu về đạo đức, lối sống, gần gũi, thân mật với nhân dân, cán bộ, đảng viên nơi cư trú; gương mẫu chấp hành những quy định, vận động gia đình và nhân dân nơi cư trú thực hiện. 12 2.2.2.2. Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng có đủ trình độ, năng lực và kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra Về trình độ của đội ngũ bí thư - huyện trưởnggồm: trình độ chính trị và trình độ chuyên môn. Hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao chính là thước đo tốt về trình độ của đội ngũ bí thư - huyện trưởng. Về năng lực của bí thư - huyện trưởng: Bí thư - huyện trưởng phải được đào tạo một cách cơ bản, được rèn luyện lâu dài, bền bỉ. Bí thư - huyện trưởng phải nhìn xa, trông rộng, có năng lực nắm bắt và hiểu biết sâu sắc, toàn diện các lĩnh vực công, có năng lực nắm bắt tình hình địa phương, có năng lực tổ chức điều hành, có tư duy sáng tạo, có sự nhanh nhạy, tính quyết đoán trong công việc ... Về kỹ năng công tác của bí thư - huyện trưởng: Kỹ năng chủ trì điều hành hội , kỹ năng chỉ đạo, điều hành hoạt động của chính quyền huyện, kỹ năng về công tác cán bộ, kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và đưa ra quyết định kịp thời kỹ năng phát hiện, lựa chọn vấn đề để, kỹ năng xây dựng, củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất trong đảng bộ huyện, kỹ năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân,... 2.2.2.3. Xây dựng phong cách làm việc và tác phong công tác khoa học của đội ngũ bí thư - huyện trưởng Dân chủ, khoa học, bám sát thực tiễn, kiên định, kiên quyết, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm, tính kỷ luật cao, chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao, vì nhân dân phục vụ. 2.2.3. Phƣơng thức xây dựng đội ngũ bí thƣ - huyện trƣởng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2.2.3.1. Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng bằng việc đề ra chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng; tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết 2.2.3.2. Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng thông qua thực hiện các khâu trong công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng Việc quy hoạch, sử dụng cán bộ cũng phải thực hiện theo đúng quy 13 trình: Xây dựng, cụ thể hóa tiêu chuẩn chức - quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng - luân chuyển cán bộ - bố trí sử dụng và quản lý - đánh giá đội ngũ bí thư, huyện trưởng. 2.2.3.3. Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng thông qua phát huy vai trò gương mẫu, tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân mỗi bí thư - huyện trưởng 2.2.3.4. Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng thông qua phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng tham gia xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng 2.2.3.5. Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra của Nhà nước về việc xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng Tiểu kết chƣơng 2 Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng là toàn bộ hoạt động của tỉnh ủy, lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện ủy, lãnh đạo chính quyền huyện và các cơ quan tham mưu, giúp việc của tỉnh ủy, chính quyền tỉnh, huyện ủy, chính quyền huyện với những nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ đến triển khai các khâu công tác cán bộ, phối hợp các lực lượng, nhằm tạo ra đội ngũ bí thư - huyện trưởng có chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng trên các nội dung cơ bản, gồm: xây dựng về phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức; xây dựng về trình độ, năng lực và kỹ năng công tác; xây dựng về phong cách làm việc. Công tác xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng trước hết là phải đề ra chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng. thứ hai là tổ chức thực hiện và sơ kết, tổng kết. Làm tốt công tác này cần có sự nộ lực từ chính cán bộ giữ cươngvị bí thư - huyện trưởng, sự tham gia của cơ quan cấp ủy của quần chúng nhân dân trong việc kiểm tra, giám sát cán bộ. 14 Chƣơng 3 XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƢ - HUYỆN TRƢỞNG Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2017 - THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.1. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƢ - HUYỆN TRƢỞNG Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2017 3.1.1. Thực trạng nội dung xây dựng đội ngũ bí thƣ - huyện trƣởng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 3.1.1.1. Những ưu điểm Một là, đã xây dựng được đội ngũ bí thư - huyện trưởng có phẩm chất chính trị vững vàng, kiên định; phần lớn có ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh. Hai là, đã từng bước nâng cao, chuẩn hóa trình độ, năng lực và kỹ năng công tác của đội ngũ bí thư - huyện trưởng ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Ba là, đã dần hình thành phong cách làm việc khoa học và tác phong công tác sâu sát thực tiễn cho đội ngũ bí thư - huyện trưởng. 3.1.1.2. Những hạn chế Một là, về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống. Hai là, về trình độ chuyên môn và năng lực công tác còn nhiều bất cập. Ba là, về phong cách và lề lối làm việc. 3.1.2. Thực trạng phƣơng thức xây dựng đội ngũ bí thƣ - huyện trƣởng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 3.1.2.1. Những ưu điểm Một là, đã quan tâm đề ra chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng và tổ chức thực hiện khá đồng bộ. Hai là, việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ngày càng có sự chuyển biến tích cực và đi vào nền nếp: Về đánh giá, tuyển chọn; Về công tác quy hoạch; Về công tác đào tạo, bồi dưỡng; Về bổ nhiệm, sử dụng, đề bạt. 15 Ba là, đã chú trọng phát huy vai trò gương mẫu, tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân mỗi bí thư - huyện trưởng. Bốn là, việc phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng tham gia xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng đã đem lại những kết quả bước đầu. Năm là, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra của Nhà nước về việc xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng được tổ chức thường xuyên hơn. 3.1.2.2. Những hạn chế Một là, một số tỉnh ủy chưa cụ thể hóa các chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng và chưa thực sự quan tâm sơ kết, tổng kết việc thực hiện. Hai là, việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng còn bất cập, thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao. Ba là, chưa có quy định cụ thể cho việc phát huy vai trò gương mẫu, tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân mỗi bí thư - huyện trưởng. Bốn là, việc phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng tham gia xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng chưa thường xuyên, do chưa có cơ chế cụ thể để phát huy các tổ chức và đoàn thể nhân dân. Năm là, chưa phát huy được tối đa hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra của Nhà nước trong việc xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng. 3.2. NGUYÊN NHÂN, KINH NGHIỆM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 3.2.1. Những nguyên nhân của những ƣu điểm, khuyết điểm 3.2.1.1. Nguyên nhân của những ưu điểm Thứ nhất, các đồng chí bí thư - huyện trưởng tự phấn đấu vươn lên không ngừng trong quá trình cách mạng; được Đảng giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo. Thứ hai, sự đúng đắn của đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng NDCM Lào. Thứ ba, được kế thừa truyền thống cách mạng kiên cường của Đảng, của dân tộc, noi gương Cay-sỏn Phôm-vi-hản, sự giúp đỡ của nhân dân, vai trò quản lý của lãnh đạo tỉnh. 16 3.2.1.2. Nguyên nhân của khuyết điểm Thứ nhất, công tác tổ chức cán bộ, phương pháp đánh giá, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng chưa tốt. Thứ hai, cấp trên lãnh đạo, quản lý đội ngũ bí thư - huyện trưởng chưa thật chặt chẽ, còn thiếu các văn bản về quản lý cán bộ. Thứ ba, do tác động tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường đối với đội ngũ bí thư - huyện trưởng. Thứ tư, một bộ phận bí thư - huyện trưởng chưa thường xuyên tự giác học tập, phấn đấu, rèn luyện. 3.2.2. Những kinh nghiệm Từ thực trạng xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau: Một là, đổi mới mạnh mẽ, thực hiện đồng bộ các khâu của công tác xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng, đặc biệt coi trọng và gắn kết công tác tư tưởng với công tác tổ chức. Hai là, nâng cao việc tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của chính bản thân bí thư - huyện trưởng phải đi đôi với xây dựng cơ chế, quy chế, quy định về người đứng đầu. Ba là, xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng phải gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng nhiệm kỳ cấp ủy huyện, tỉnh. Coi trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và xác định nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ huyện. Bốn là, xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng phải gắn liền với đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ cơ quan tham mưu, giúp việc, cơ quan chuyên trách cấp tỉnh và cấp huyện. Năm là, bầu chọn, bố trí đúng bí thư - huyện trưởng bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc, đúng sở trường và thay thế kịp thời khi cần thiết. 3.2.3. Những vấn đề đặt ra 3.2.3.1. Giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc quản lý của Nhà nước, xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc; nắm vững và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm 17 3.2.3.2. Thực hiện nghiêm những quy chế, quy định, quy trình công tác tổ chức, cán bộ; coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý 3.2.3.3. Sâu sát cơ sở, thực tiễn, gần gũi, cởi mở, lắng nghe ý kiến của nhân dân, cán bộ, đảng viên, định kỳ đối thoại với nhân dân; thu thập và xử lý tốt các thông tin, suy nghĩ chín chắn khi đưa ra kết luận, quyết định 3.2.3.4. Làm việc có chương trình, kế hoạch, giải quyết công việc đạt mục tiêu trước mắt trong quan hệ với mục tiêu lâu dài 3.2.3.5. Xác định đúng đắn nhiệm vụ trọng tâm và những vấn đề trọng yếu trong từng thời điểm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, giám sát 3.2.3.6. Coi trọng chỉ đạo điểm, dự báo những vấn đề nảy sinh và phương án giải quyết; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong xử lý những vấn đề phức tạp xuất hiện ngoài dự báo; tăng cường sơ kết, tổng kết, rút ra những kinh nghiệm Tiểu kết chƣơng 3 Những năm qua, công tác xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng ở CHDCND Lào được quan tâm chú trọng nhiều hơn. Do đó, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện là bí thư truyện chưởng có sự chuyển biến rõ rệ. Cùng với việc đổi mới, chỉnh đốn tổ chức đảng, các cấp ủy tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo công tác cán bộ huyện, trong đó có công tác xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng. Trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và phong cách làm việc của đội ngũ bí thư - huyện trưởng được nâng lên rõ rệt; cơ bản thực hiện đồng bộ, hiệu quả các khâu công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng; phát huy được tính tự giác, tích cực tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ bí thư - huyện trưởng; cơ bản đã huy động được các tổ chức, các lực lượng tham gia xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng; có sự quan tâm nhất định đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng. Chính nhờ đội ngũ bí thư - huyện trưởng có kinh nghiệm, đã trải qua thử thách, được xây dựng về phẩm chất chính trị, kiến 18 thức và năng lực công tác nên trong những năm qua, nông nghiệp và nông thôn của CHDCND Lào đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Những cố gắng và chuyển biến tích cực của các huyện đã củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng vẫn còn những hạn chế, yếu kém: trình độ chưa đồng đều; một số đội ngũ bí thư - huyện trưởng chưa thực sự tâm huyết, say mê với công tác, có nơi có lúc còn có biểu hiện chuyên quyền, độc đoán trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; một số khâu trong công tác cán bộ còn hình thức, yếu kém; chưa phát huy hết sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước đối với đội ngũ bí thư - huyện trưởng nhiều nơi còn chung chung. Những yếu kém, hạn chế trên là do: cơ chế, quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của đội ngũ bí thư - huyện trưởng chưa đầy đủ, thiếu ổn định; những hạn chế, bất cập trong nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng; cơ chế kiểm soát quyền lực chưa chặt chẽ. Từ thực tiễn xây dựng bí thư - huyện trưởng, có thể khái quát một số kinh nghiệm sau: Một là, đổi mới mạnh mẽ, thực hiện đồng bộ các khâu của công tác xây dựng đội ngũ bí thư - huyện trưởng, đặc biệt coi trọng và gắn kết công tác tư tưởng với công tác tổ chức; Hai là, nâng cao việc tự tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của chính bản thân bí thư - huyện trưởng; Ba là, giữ vững và nâng cao năng lực bí thư - huyện trưởng phải gắn với yêu cầu nhiệm vụ chính trị từng nhiệm kỳ cấp ủy huyện, tỉnh. Coi trọng sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và xác định nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ huyện; Bốn là, giữ vững và nâng cao năng lực bí thư - huyện trưởng phải đổi mới và chỉnh đốn tổ chức, bộ máy và cán bộ cơ quan tham mưu chuyên trách các cấp ủy tỉnh và các đảng ủy huyện; Năm là, bầu chọn, bố trí đúng bí thư - huyện trưởng bảo đảm đúng người, đúng việc, đúng chỗ, đúng lúc, đúng sở trường và thay thế kịp thời khi cần thiết. 19 Chƣơng 4 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƢ - HUYỆN TRƢỞNG Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2030 4.1. DỰ BÁO NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TÁC ĐỘNG, MỤC TIÊU, PHƢƠNG HƢỚNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ BÍ THƢ - HUYỆN TRƢỞNG Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2030 4.1.1. Dự báo những nhân tố tác động đến xây dựng đội ngũ bí thƣ - huyện trƣởng ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 4.1.1.1. Những thuận lợi Một là, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất. Hai là, Đảng và Nhà nước Lào đã có nhiều chủ trương, chính sách, quyết định về xây dựng đội ngũ cán bộ. Ba là, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ tiếp t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_xay_dung_doi_ngu_bi_thu_huyen_truong_o_cong.pdf
Tài liệu liên quan