Tóm tắt Luận án Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng

Giới thiệu

Chương này trình bày các kỹ thuật xử lý tín hiệu trong hệ thống thông tin di động đa người dùng như kỳ thuật đa truy cập phân chia theo không gian, kỹ thuật truyền thông da chặng, kỹ thuật tiền/hậu mã hóa. Từ lý thuyết cơ bản này, tác giả dà đề xuất các giải thuật thiết kế các ma trận tiền/hậu mã hóa [84], [85], [86] để nâng dung lượng hệ thống thông tin di động đa chặng - da người dùng sử dụng bộ chuyển tiếp hai chiều (two-way relay) khuếch dại và chuyên tiếp Amplify and Forward (AF) dưới ràng buộc công suất phát của hệ thống.

3.2 Các kỹ thuật truyền dẫn đa người dùng, đa chặng

3.2.1 Kênh truyền đa người dùng

3.2.2 Da truy cập phân chia theo không gian SDMA

3.2.3 Kỹ thuật truyền thông đa chặng

3.2.4 Kỹ thuật tiền mã hóa tuyến tính

3.2.5 Lập lịch người dùng trong các mạng truyền dẫn MIMO đa người dùng

3.2.6 Mô hình toán học của hệ thông multi-user MIMO

3.2.7 Kỹ thuật tiền/hậu mã hóa Block Diagonalization (BD) cho hệ thống thông tin di động đường xuống đa anten đa người dùng

3.3 Dề xuất kỷ thuật tiền/hậu mã hóa trong hộ thống chuyên tiếp hai chiều

3.3.1 Mô hình hệ thống

Xét hệ thống truyền thông vô tuyến chuyên tiếp hai chiều gồm một trạm gốc BS có Ar0 anten, một bộ chuyển tiếp hai chiều RS khuếch đại và chuyển tiếp AF trang bị N/i anten và A' trạm di động MS với MS thứ k cồ Nf. anten (k = 1,., /<).

K

Tổng số anten của BS và các MS là NN = V A*. Các kênh truyền vô tuyến được Jt=o

giả sử là block-fading và giả sử không có đường truyền trực tiếp giữa BS và các MS. H() e CjYítXjVo là ma trận đáp ứng kênh của tuyến từ BS đến RS. Hjfc € CV«XVN, ke {1,., A'} biểu thị các ma trận đáp ứng kênh từ MS thứ k đến RS. Với tuyến từ RS đến BS, Go € CA«XjV° là ma trận dáp ứng kênh còn với các tuyến từ MS thứ k đến RS, ma trận đáp ứng kênh dược biêu diễn bởi Gfc e CA«XJVJV , k e {1,., A'}.

 

pdf27 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 365 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận án Xử lý tín hiệu đa chiều trong thông tin di động băng rộng đa người dùng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_an_xu_ly_tin_hieu_da_chieu_trong_thong_tin_di_d.pdf
Tài liệu liên quan