Tóm tắt Luận văn Bồi dưỡng công chức cấp xã ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tập trung bồi dưỡng chuyên môn và bồi dưỡng kiến thức quản

lý nhà nước, kỹ năng quản lý, điều hành cho đội ngũ công chức cấp

xã; phù hợp với vị trí việc làm, hình thành thái độ tận tụy phục vụ

nhân dân cho công chức cấp xã; đẩy mạnh bồi dưỡng theo yêu cầu

nhiệm vụ cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị

trấn và ở thôn.

Các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã phải có trình độ 100%

đạt trung cấp lý luận chính trị trở lên, có trình độ đại học.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Bồi dưỡng công chức cấp xã ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ên cứu cơ sở lý luận về bồi dưỡng công chức cấp xã, thực trạng hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã và đề xuất các giải pháp tăng cường bồi dưỡng công chức cấp xã ở huyện Tiên Du. - Phạm vi không gian: hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 4 - Phạm vi thời gian: phân tích, đánh giá thực trạng bồi dưỡng công chức cấp xã ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn từ năm 2016 - 2019. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1. Phương pháp luận Trong quá trình thực hiện luận văn, tác giả vận dụng phương pháp luận duy vật lịch sử và duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin; các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bồi dưỡng công chức cấp xã. 5.2. Phương pháp nghiên cứu Tác giả sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu, trong đó chú trọng các phương pháp dưới đây: - Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp. - Phương pháp điều tra xã hội học - Phương pháp thống kê mô tả - Phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Luận văn đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về bồi dưỡng công chức cấp xã. - Luận văn đã đánh giá được thực trạng bồi dưỡng công chức cấp xã ở huyện Tiên Du giai đoạn 2016-2019 và đề xuất được một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường bồi dưỡng công chức cấp xã tại huyện Tiên Du trong thời gian tới. - Luận văn có thể làm tư liệu tham khảo hữu ích cho chính quyền huyện Tiên Du, các nhà quản lý cơ sở bồi dưỡng công chức cấp xã, cho giảng viên và học viên học tập chuyên ngành Quản lý công tại Học viện Hành chính Quốc gia và các cơ sở đào tạo khác. 5 7. Bố cục đề tài Kết cấu luận văn gồm Phần mở đầu, Phần nội dung, Phần kết luận, Tài liệu tham khả và Phụ lục. Phần nội dung được kết cấu thành 3 chương: - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về bồi dưỡng công chức cấp xã. - Chương 2: Thực trạng bồi dưỡng công chức cấp xã ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. - Chương 3: Giải pháp và kiến nghị tăng cường bồi dưỡng công chức cấp xã ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 6 Chƣơng 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1. Khái quát về công chức cấp xã 1.1.1. Khái niệm cấp xã và công chức cấp xã 1.1.1.1. Khái niệm cấp xã Cấp xã là đơn vị hành chính thấp nhất trong hệ thống hành chính 4 cấp ở nước ta, là cấp cơ sở gần và sát dân nhất. Cấp xã bao gồm ba loại hình cơ sở là: xã, phường, thị trấn. Ba loại hình cơ sở này có những điểm chung, song cũng có nhiều nét đặc trưng riêng biệt. Chính quyền cấp xã có vị trí, vai trò rất quan trọng trong hệ thống hành chính ở nước ta, là cấp hành chính gần dân nhất, chịu trách nhiệm trước nhân dân về mọi hoạt động ở địa phương; đồng thời, chịu trách nhiệm trước chính quyền cấp trên về việc chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân ở địa phương. 1.1.1.2. Khái niệm công chức cấp xã Công chức cấp xã là một bộ phận của công chức nói chung, là công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước, được xác định cụ thể về số lượng, tên gọi, chức năng hoạt động gắn với từng vị trí việc làm đã được pháp luật quy định nhằm thực hiện nhiệm vụ của bộ máy chính quyền ở cấp xã. 1.1.2. Đặc điểm và vai trò của công chức cấp xã 1.1.2.1. Đặc điểm của công chức cấp xã Thứ nhất, công chức cấp xã là công chức trực tiếp tiếp xúc và làm việc với người dân. Họ là người gần dân, sát dân, trực tiếp triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 7 nước tới người dân. Thứ hai, hoạt động thực thi công vụ của công chức cấp xã mang tính đa dạng, phức tạp. Họ giải quyết tất cả các công việc ở địa phương mang tính thường xuyên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân 1.1.2.2. Vị trí, vai trò của công chức cấp xã Thứ nhất, công chức cấp xã vừa là người trực tiếp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vừa là người phản ánh nguyện vọng của nhân dân đến với Đảng và Nhà nước. Thứ hai, công chức cấp xã có vai trò quan trọng trong quản lý và tổ chức công việc của chính quyền cơ sở. Thứ ba, công chức cấp xã là nhân tố quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị cấp xã, là trung tâm đoàn kết, tập hợp mọi nguồn lực, tiềm năng của địa phương. Thứ tư, công chức xã là người trực tiếp xem xét công việc ở địa phương và tư vấn cho cán bộ lãnh đạo giải quyết công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thứ năm, công chức cấp xã là người thường xuyên liên hệ mật thiết với nhân dân, trực tiếp giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. 1.2. Bồi dƣỡng công chức cấp xã 1.2.1. Khái niệm và vai trò của bồi dưỡng công chức cấp xã 1.2.1.1. Khái niệm bồi dưỡng và bồi dưỡng công chức cấp xã Theo từ điển Tiếng việt: “Bồi dưỡng là tăng thêm năng lực hoặc phẩm chất”. Như vậy, bồi dưỡng là quá trình làm tăng thêm về trình độ hiểu biết, tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị của con người. Bồi dưỡng nhằm mục đích bổ sung kiến thức, thông qua quá 8 trình bồi dưỡng sẽ giúp cho đối tượng được bồi dưỡng nâng dần trình độ, chất lượng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 1.2.1.2. Vai trò của bồi dưỡng công chức cấp xã Bồi dưỡng công chức nói chung và bồi dưỡng công chức cấp xã nói riêng chính là việc tổ chức những cơ hội cho người ta học tập, nhằm giúp tổ chức đạt được mục tiêu của mình. Bồi dưỡng công chức không chỉ góp phần xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính chuyên nghiệp quan trọng hơn còn có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Bồi dưỡng công chức nói chung và bồi dưỡng công chức cấp xã nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng trong tổ chức; có vai trò to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước; đồng thời góp phần tăng cường hiệu lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. 1.2.2. Nguyên tắc và yêu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã 1.2.2.1. Nguyên tắc bồi dưỡng công chức cấp xã - Thứ nhất, công tác bồi dưỡng phải dựa trên chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu công việc của từng vị trí của cán bộ, công chức. - Thứ hai, công tác bồi dưỡng phải bảo đảm tính minh bạch, công khai, hiệu lực, hiệu quả. - Thứ ba, cơ quan quản lý công chức phối hợp với đơn vị sử dụng công chức cần kết hợp hoạt động bồi dưỡng với các hoạt động có liên quan. Thứ tư, nguyên tắc bồi dưỡng gắn liền với thực hành, học đi đôi với hành. - Thứ năm, quá trình bồi dưỡng muốn đạt hiệu quả cao, đòi hỏi vai trò tự nghiên cứu, học tập của từng công chức. 9 1.2.2.2. Yêu cầu đối với bồi dưỡng công chức cấp xã - Phải căn cứ vào hệ thống tiêu chuẩn chức danh. - Đổi mới nội dung chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy cho phù hợp theo vị trí việc làm; trong đó chú trọng kỹ năng thực tiễn áp dụng cho từng đối tượng người học,... - Tiếp tục đổi mới và áp dụng tốt các phương pháp truyền đạt kiến thức theo từng đối tượng bồi dưỡng. - Mời giảng viên tham gia giảng dạy, truyền đạt kiến thức là những người có kiến thức sâu, rộng, có nhiều kinh nghiệm trong thực tế. 1.2.3. Mục tiêu, nội dung, hình thức bồi dưỡng công chức cấp xã 1.2.3.1. Mục tiêu bồi dưỡng công chức cấp xã Theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 là “bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp” [63,Điều 1]. Với mục tiêu: “hằng năm, ít nhất 60% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp, đạo đức công vụ” [63, Điều 1]. 1.2.3.2. Nội dung chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã Nội dung cơ bản của chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã tập trung vào các nội dung sau: - Chương trình bồi dưỡng về lý luận chính trị. - Chương trình bồi dưỡng về kiến thức quản lý Nhà nước, kiến thức pháp luật. - Chương trình bồi dưỡng về kiến thức và kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ. - Chương trình bồi dưỡng về khối kiến thức tin học, ngoại ngữ 10 và các kỹ năng bổ trợ khác. - Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo các chương trình quy định cho công chức cấp xã. - Cập nhật và nâng cao kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế. 1.2.3.3. Hình thức bồi dưỡng công chức cấp xã - Hình thức tập sự. - Hình thức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức. - Hình thức bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý. - Hình thức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hằng năm. Ngoài ra, có thể bồi dưỡng công chức cấp xã theo các hình thức như: Bồi dưỡng ở trong nước; bồi dưỡng ở nước ngoài; các hình thức bồi dưỡng khác. 1.2.4. Quy trình của bồi dưỡng công chức cấp xã Quy trình bồi dưỡng công chức nói chung và bồi dưỡng công chức xã nói riêng bao gồm bốn bước sau: 1.2.4.1. Xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã 1.2.4.2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã 1.2.4.3. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã 1.2.4.4. Đánh giá kết quả bồi dưỡng công chức cấp xã 1.2.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến bồi dưỡng công chức cấp xã 1.2.5.1. Nhu cầu bồi dưỡng 1.2.5.2. Năng lực của cơ sở bồi dưỡng 1.2.5.3. Động cơ và ý thức của công chức cấp xã 1.2.5.4. Ngân sách cho bồi dưỡng công chức cấp xã 1.2.5.5. Chính sách đối với công chức đi học 11 1.3. Kinh nghiệm bồi dƣỡng công chức cấp xã của một số địa phƣơng và bài học cho huyện Tiên Du 1.3.1. Kinh nghiệm của huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Thời gian qua, công tác bồi dưỡng công chức được huyện Thuận Thành quan tâm thực hiện nhằm xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Xác định mục tiêu bồi dưỡng công chức cấp xã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương, huyện Thuận Thành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác này trong bộ máy hành chính cấp huyện, cấp xã. Đánh giá chung của huyện Thuận Thành cho thấy, sau quá trình bồi dưỡng, khả năng ứng xử, xử lý, giải quyết công việc, chất lượng triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước của công chức được cải thiện rõ rệt, kiến thức chuyên môn và năng lực hoạt động thực tiễn ngày càng được nâng cao, thích nghi dần với cơ chế mới. 1.3.2. Bài học áp dụng cho bồi dưỡng công chức cấp xã của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Từ thực tiễn hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã của một số địa phương nêu trân, có thể rút ra kinh nghiệm đối với huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh như sau: Về xây dựng kế hoạch bồi dưỡng: Kế hoạch bồi dưỡng được thực hiện trên cơ sở xác định đúng mục tiêu bồi dưỡng đội ngũ công chức cấp xã. Về tổ chức thực hiện bồi dưỡng: Hoạt động bồi dưỡng phải thực hiện ngay từ việc nâng cao tư tưởng của bản thân công chức cấp xã được đi bồi dưỡng. Cần thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng công chức cấp xã 12 sau bồi dưỡng trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng. Về bố trí và sử dụng bồi dưỡng: Việc bố trí vị trí công tác, ngạch bậc công chức sau bồi dưỡng phải hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của từng công chức cấp xã. Nhận thức được hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, năng lực thực thi công vụ của công chức. Cần có những quy định về chính sách khuyến khích hoạt động bồi dưỡng công chức và thu hút nhân tài. Tiểu kết chƣơng 1 Chương 1 đã làm rõ khái niệm về cấp xã và công chức cấp xã; đặc điểm, vị trí, vai trò của công chức cấp xã; làm rõ vấn đề bồi dưỡng công chức cấp xã; xác định rõ phạm vi bồi dưỡng công chức cấp xã; mục tiêu, nguyên tắc, sự cần thiết phải bồi dưỡng công chức cấp xã; làm rõ quy trình bồi dưỡng gồm các bước: xác định nhu cầu bồi dưỡng, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã. Kết quả nghiên cứu về lý luận chung tại chương 1 sẽ cung cấp những cơ sở lý luận khoa học và thực tiễn cho việc phân tích, đánh giá thực trạng bồi dưỡng công chức cấp xã tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. 13 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH 2.1. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 2.1.1. Điều kiện tự nhiên Tiên Du là huyện nằm ở phía Tây Nam tỉnh Bắc Ninh, cách trung tâm tỉnh 5km về phía Nam, cách thủ đô Hà Nội 25km về phía Bắc. Diện tích tự nhiên của huyện khi chưa điều chỉnh địa giới là 10.838,94 ha, với 14 đơn vị hành chính gồm: 01 thị trấn (thị trấn Lim) và 13 xã (xã Liên Bão, xã Đại Đồng, xã Phật Tích, xã Hiên Vân, xã Lạc Vệ, xã Nội Duệ, xã Tri Phương, xã Hoàn Sơn, xã Tân Chi, xã Minh Đạo, xã Cảnh Hưng, xã Việt Đoàn, xã Phú Lâm). Trích số liệu từ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 của Tổng cục Thống kê thì tính đến 0h ngày 01 tháng 4 năm 2019, dân số huyện Tiên Du có 135.396 người, trong đó có 70.062 nam, 65.334 nữ[3]. Ngoài ra, do có nhiều khu, cụm công nghiệp trên địa bàn nên trong huyện có 1 lượng không nhỏ người lao động tạm trú tạm vắng đến từ các địa phương khác. 2.1.2. Tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội Trong giai đoạn 2016 - 2019, Đảng bộ và nhân dân huyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết một lòng, khắc phục khó khăn, thử thách, tiếp tục nỗ lực phấn đấu nên đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế phát triển ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển mạnh sang hướng tăng dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tiềm năng, thế mạnh được xác định và khai thác hợp lý đã 14 đem lại hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, từng bước đáp ứng được các yêu cầu của thị trường. 2.1.3. Những ảnh hưởng đến bồi dưỡng công chức xã Về mặt thuận lợi: Huyện Tiên Du có lợi thế về vị trí địa lý, là một huyện có vị trí trung tâm, là một huyện của tỉnh Bắc Ninh và được tỉnh xác định là huyện trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ công chức của huyện không ngừng nhận thức được việc học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị và năng lực công tác cho bản thân. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động của huyện khá cao, tạo thuận lợi cho huyện một nguồn nhân lực dồi dào. Đặc điểm, tình hình về văn hóa - xã hội ổn định, góp phần nâng cao mặt bằng dân trí cho huyện, tạo nguồn công chức cấp xã có đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao. Công tác lãnh, chỉ đạo của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện luôn được quan tâm, thực hiện dân chủ; tạo thuận lợi cho việc quản lý, nắm tình hình thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức Khó khăn: Mặc dù, vị trí địa lý tuy là thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Việc được tỉnh chọn là một huyện trọng điểm trong quá trình phát triển KT-XH, đã và đang tạo cho huyện Tiên Du áp lực rất lớn trong quá trình thực hiện hoạt động bồi dưỡng công chức nói chung, đặc biệt là công tác bồi đưỡng công chức cấp xã đáp ứng với đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã của huyện Tiên Du nói chung còn thấp so với mặt bằng trình độ công chức cấp xã của các huyện khác trong tỉnh. Điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã của huyện. 15 2.2. Thực trạng công chức cấp xã ở huyện Tiên Du 2.2.1. Về số lượng, cơ cấu Theo số liệu thống kê, tính đến 31/12/2018, huyện Tiên Du có 01 thị trấn và 13 xã; số lượng công chức chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp xã của huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh là 160 người, cụ thể như sau: Chức danh đảm nhiệm 14 người; chỉ huy trưởng quân sự 13 người; văn phòng - thống kê 28 người; tài chính - kế toán 17 người; tư pháp - hộ tịch 36 người; địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường 24 người; văn hóa - xã hội 28 người. 2.2.2. Về trình độ đào tạo Từ năm 2016 trở lại đây trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức xã của huyện Tiên Du đã được nâng lên rõ rệt. Số công chức cấp xã có trình độ chuyên môn thạc sĩ 8/160 người, đạt 5%; đại học 119/160 người, đạt 74,38%; cao đẳng 07/160 người, đạt 4,37%; trung cấp 26/160, đạt 16,25%; không có trình độ sơ cấp hoặc chưa qua đào tạo. Trình độ lý luận chính trị: Theo thống kê của Phòng Nội vụ huyện Tiên Du năm 2019 thì số công chức xã có trình độ cao cấp lý luận chính trị 02/160 người, đạt 1,25%; trung cấp 125/160 người, đạt 78,12%; sơ cấp và chưa qua đào tạo 33/160 người, đạt 20,63%. Trình độ tin học và ngoại ngữ: Nhìn chung công chức cấp xã huyện Tiên Du có trình độ ngoại ngữ và tin học tương đối. Có 80,63% công chức có chứng chỉ A,B,C về ngoại ngữ và 83,75% công chức có trình độ tin học trở lên. 2.3. Tình hình bồi dƣỡng công chức cấp xã ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2019 2.3.1. Xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã Dựa trên quy định tiêu chuẩn chức danh công chức nói chung và công chức cấp xã nói riêng, qua thống kê số liệu công chức hằng năm, Phòng Nội vụ huyện Tiên Du trình Sở Nội vụ tỉnh để mở các 16 lớp bồi dưỡng cho công chức nói chung và cho công chức cấp xã nói riêng, tùy theo số lượng và nhu cầu mà tỉnh sẽ quyết định mở các lớp bồi dưỡng tập trung tại tỉnh hay phân bổ về huyện. 2.3.2. Lập kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã Trên cơ sở xác định nhu cầu bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tiên Du; Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu với UBND huyện xây dựng kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã với nội dung là bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trình độ tin học và ngoại ngữ, thái độ phục vụ nhân dân cho đội ngũ công chức cấp xã. 2.3.3. Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng công chức cấp xã Trong những năm qua Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện luôn được Huyện ủy quan tâm, tạo điều kiện cấp kinh phí để nâng cấp, xây dựng, sửa chữa hệ thống cơ cở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy. Về đội ngũ giảng viên được mời tham gia giảng dạy các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ công chức cấp xã đều là giảng viên của Trường chính trị tỉnh, Học viện và các Viện khoa học. Về nội dung chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã được thực hiện theo quy định của Trung ương, của tỉnh, Bộ giáo dục và đào tạo, Bộ Nội vụ. Về phương pháp bồi dưỡng: Với cách thức lấy phương châm học viên làm trung tâm, các chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã hiện nay được áp dụng kết hợp giữa phương pháp truyền thống và phương pháp dạy học tích cực với sự hỗ trợ của các phương tiện, trang thiết bị hiện đại. 2.3.4. Đánh giá kết quả bồi dưỡng công chức cấp xã - Về số lượng công chức cấp xã được bồi dưỡng: + Về bồi dưỡng lý luận chính trị: đổi mới phương thức bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên phù hợp với tình hình kinh tế 17 của huyện; tăng cường bản lĩnh chính trị cho đội ngũ công chức cấp xã. + Về bồi dưỡng quản lý nhà nước: huyện đã cử đội ngũ công chức cấp xã tham gia bồi dưỡng kiến thức QLNN theo quy định. Bồi dưỡng QLNN giai đoạn 2016-2019 đạt kết quả 86 lượt người. + Về bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ: nội dung bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho công chức được đổi mới phù hợp với yêu cầu thực tiến và công tác xây dựng đội ngũ công chức. + Về bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học: trong thực tế, đội ngũ công chức cấp xã có trình độ, kiến thức về ngoại ngữ, tin học còn hạn chế; các công chức có độ tuổi dưới 35 cũng còn hạn chế. - Về năng lực công tác: Phần lớn người dân thuộc huyện Tiên Du chưa hài lòng với cách thức giải quyết công việc của công chức cấp xã. Nhiều công chức còn lúng túng trong giải quyết công việc hoặc giải quyết công việc thiếu tính năng động, sáng tạo, mang tính thụ động; do đó chất lượng, hiệu quả công việc chưa cao. - Về hoàn thiện tiêu chuẩn công chức cấp xã: Căn cứ chức năng, vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các phòng chức năng thuộc UBND các huyện; căn cứ tiêu chuẩn công chức và năng lực, 100% công chức cấp xã thuộc UBND huyện Tiên Du đã đáp ứng tiêu chuẩn chức danh theo quy định. - Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sau bồi dưỡng: Thực hiện quy định của luật cán bộ, công chức, các văn bản hướng dẫn về công tác quản lý công chức sau bồi dưỡng; trong đó nội dung kiểm tra, đánh giá đối với công chức cấp xã sau bồi dưỡng luôn được quan tâm. 18 2.4. Đánh giá chung về thực trạng bồi dƣỡng công chức cấp xã, huyện Tiên Du 2.4.1. Ưu điểm Thứ nhất, công tác chỉ đạo, điều hành quá trình bồi dưỡng công chức xã. Thứ hai, xác định nhu cầu cần bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch trong công tác bồi dưỡng đối với đội ngũ công chức xã. Thứ ba, về nội dung chương trình bồi dưỡng công chức cấp xã. Thứ tư, về đánh giá trong công tác bồi dưỡng. Thứ năm, về phương pháp, hình thức bồi dưỡng công chức cấp xã. Thứ sáu, bồi dưỡng công chức xã hiện nay từng bước đã đáp ứng về tiêu chuẩn chức danh, yêu cầu công việc. 2.4.2. Hạn chế Công tác bồi dưỡng công chức cấp xã của huyện Tiên Du vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: Thứ nhất, các cơ quan, tổ chức, cá nhân công chức chưa xác định cụ thể mục tiêu bồi dưỡng công chức xã. Thứ hai, chất lượng bồi dưỡng công chức cấp xã vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Thứ ba, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức xã còn ít tập trung vào phát triển kỹ năng và năng lực thực thi công vụ. Thứ tư, khâu giám sát, đánh giá quá trình và kết quả đào tạo chưa thực sự được chú trọng. Thứ năm, trong hoạt động bồi dưỡng còn thiếu sự gắn kết giữa công tác bồi dưỡng với việc quy hoạch, bố trí, sử dụng công chức; chưa tập trung bồi dưỡng công chức nguồn trong quy hoạch, cử đối tượng công chức đi bồi dưỡng chưa phù hợp. 19 2.4.3. Nguyên nhân của hạn chế Thứ nhất, do nhận thức của bản thân công chức xã và của các cơ quan quản lý. Thứ hai, chế độ, chính sách, cơ chế tài chính, huy động nguồn lực cho hoạt động bồi dưỡng đối với công chức xã còn nhiều bất cập. Thứ ba, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bồi dưỡng còn nhiều bất cập chưa đáp ứng được cho việc giảng dạy. Thứ tư, về quy trình bồi dưỡng công chức xã. Việc xác định nhu cầu về bồi dưỡng của công chức xã hiện nay vẫn chưa thật sự phản ánh nhu cầu cần bồi dưỡng, chưa khách quan. Thứ năm, hoạt động kiểm tra, thi trên lớp khá hình thức. Tiểu kết chƣơng 2 Chương 2 đã giới thiệu khái quát về đặc điểm, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, văn hóa - xã hội, số lượng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tiên Du. Đồng thời, tập trung phân tích và đánh giá thực trạng đội ngũ công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tiên Du giai đoạn 2016-2019. Công tác bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Tiên Du giai đoạn 2016-2019 đã được triển khai kịp thời, việc lập kế hoạch bồi dưỡng hằng năm và cho cả nhiệm kỳ được chỉ đạo sát sao, phù hợp với tình hình của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định trên các mặt: Về lập kế hoạch bồi dưỡng; về kinh phí hoạt động; công tác đánh giá công chức sau bồi dưỡng vẫn còn chưa sát với thực tế, chưa được quan tâm nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã. 20 Chƣơng 3 MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG BỒI DƢỠNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ, HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH 3.1. Mục tiêu bồi dƣỡng công chức cấp xã ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025 3.1.1. Mục tiêu chung Thực hiện Quyết định của Trung ương, của tỉnh về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức giai đoạn 2015-2020; huyện Tiên Du đã xác định mục tiêu chung cho hoạt động bồi dưỡng công chức cấp xã như sau: “Xây dựng đội ngũ công chức cấp xã chuyên nghiệp, vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, có đủ năng lực xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hiện đại”. 3.1.2. Mục tiêu cụ thể Tập trung bồi dưỡng chuyên môn và bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kỹ năng quản lý, điều hành cho đội ngũ công chức cấp xã; phù hợp với vị trí việc làm, hình thành thái độ tận tụy phục vụ nhân dân cho công chức cấp xã; đẩy mạnh bồi dưỡng theo yêu cầu nhiệm vụ cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở thôn. Các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã phải có trình độ 100% đạt trung cấp lý luận chính trị trở lên, có trình độ đại học. Đối với công chức cấp xã: Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng; 100% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên; 90% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí đảm nhiệm; 80% trình độ trung cấp lý luận chính trị; 100% đội ngũ công chức cấp xã được bồi dưỡng, trang bị những kiến 21 thức cần thiết, phương pháp, kỹ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_boi_duong_cong_chuc_cap_xa_o_huyen_tien_du.pdf
Tài liệu liên quan