Tóm tắt Luận văn Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình «một cửa» tại ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Cải cách hành chính nhà nước là bước đột phá lớn trong công cuộc đổi

mới toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những thành tựu to lớn của công

cuộc đổi mới nước ta đạt được trong những năm qua có đóng góp rất lớn từ

những thành công của CCHC, là “tấm vé” đưa nước ta lên tầm cao mới, hội

nhập sâu rộng, toàn diện với khu vực và thế giới. Đảng và Nhà nước ta xác

định CCHC là nhiệm vụ xuyên suốt để đất nước vững bước trong một thế

giới luôn vận động và phát triển.

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những bộ phận quan trọng của

cải cách hành chính, trong đó việc triển khai áp dụng mô hình một cửa trong

giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân là điểm nhấn lớn

nhất mang đến diện mạo mới cho nền hành chính, là bước chuyển căn bản

trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhân dân. Từ Trung

ương đến địa phương, mô hình một cửa đã thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt,

đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước cũng như giải quyết nhu cầu của tổ chức

và công dân.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình «một cửa» tại ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hố Lào Cai, tỉnh Lào Cai". Đây là đề tài đầu tiên được nghiên cứu ở cấp độ Luận văn Thạc sỹ Quản lý công 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” tại UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai nhằm đáp ứng 6 yêu cầu giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả. 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu + Nghiên cứu và hệ thống hóa cơ sở lý luận và pháp lý về cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”. + Thống kê số liệu, khảo sát và đánh giá tình hình thực hiện mô hình “một cửa” tại UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai trong thời gian qua nhằm đánh giá, rút ra kinh nghiệm, bài học để áp dụng vào thực tiễn trong giai đoạn tiếp theo. + Đề xuất các giải pháp đổi mới chất lượng hoạt động tại mô hình “một cửa” tại UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa” cấp huyện. 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai. - Về thời gian: Từ năm 2013 đến hết tháng 12/2016. 5. Phương pháp nghiên cứu của luận văn + Phương pháp thống kê + Phương pháp phân tích - tổng hợp + So sánh cũng là một phương pháp được sử dụng phổ biến trong quá trình nghiên cứu đề tài. => Tóm lại, việc chọn lọc, vận dụng những phương pháp nêu trên vào từng nội dung nghiên cứu sẽ giúp tác giả làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu cũng như đề xuất những giải pháp khả thi, phù hợp với mục đích nghiên cứu của đề tài. 7 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Đề tài góp phần làm rõ cơ sở lý luận và pháp lý, đồng thời, phân tích đánh giá công tác cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa”, qua đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa” tại UBND thành phố Lào Cai. - Luận văn là tài liệu tham khảo cho cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tại bộ phận “Một cửa” của UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài các phần Mở đầu, Kết luận, Danh mục, Sơ đồ, Bảng biểu, Nội dung của luận văn còn bao gồm 03 chương: - Chương I: Cơ sở lý luận và pháp lý về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa” cấp huyện. - Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa” tại UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. - Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa” tại UBND thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 8 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH “MỘT CỬA” CẤP HUYỆN 1.1. Khái quát về thủ tục hành chính 1.1.1. Khái niệm thủ tục hành chính Nói đến thủ tục là nói đến quy trình và cách thức giải quyết công việc. Trong thực tế để thực hiện hiệu quả một công việc nhất định cần tiến hành một loạt các hoạt động theo thứ tự trước sau và cách thức thực hiện từng bước theo những quy định chặt chẽ thống nhất. Hoạt động của các cơ quan nhà nước cần phải tuân theo pháp luật, trong đó có các quy định về trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền của từng cơ quan để giải quyết công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao. Khoa học pháp lý gọi đó là những quy phạm thủ tục. Quy phạm này quy định về các loại thủ tục trong hoạt động quản lý nhà nước, như: Thủ tục lập pháp, thủ tục tố tụng tư pháp, thủ tục hành chính. Thủ tục lập pháp là thủ tục làm Hiến pháp và làm Luật thuộc thẩm quyền của cơ quan lập pháp. Thủ tục tố tụng tư pháp là thủ tục liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, định tội thuộc thẩm quyền của cơ quan tư pháp. Thủ tục hành chính là thủ tục thực hiện thẩm quyền trong hoạt động hành chính nhà nước. Về mặt nguyên tắc, để tiến hành quản lý hành chính nhà nước có hiệu quả, cơ quan hành chính phải đảm bảo tuân thủ một cách nghiêm túc những quy tắc, chế độ, phép tắc được pháp luật quy định. Việc chấp hành này đó chính là những quy định về trình tự, cách thức sử dụng thẩm quyền của cơ quan hành chính khi thực hiện chức năng quản lý hành chính công. Những quy định trên được gọi là thủ tục hành chính. 9 1.1.2. Đặc điểm của thủ tục hành chính Hiện nay có nhiều quan điểm khác nhau về phạm vi, nội dung thủ tục hành chính. Tuy nhiên, các quan điểm về vấn đề này đều thống nhất về các đặc điểm chung của thủ tục hành chính, bao gồm: Một là, mọi thủ tục hành chính đều là tổng thể các hành động diễn ra theo trình tự thời gian, không gian nhất định được cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền thực hiện dựa trên những nguyên tắc do pháp luật quy định một cách chặt chẽ. Hai là, đối tượng công việc cần thực hiện thủ tục hành chính rất khác nhau liên quan đến nhiều khâu, nhiều cơ quan cho nên rất ít thủ tục hành chính đơn giản. Ba là, thủ tục hành chính mang tính chất khuôn mẫu, tương đối ổn định và phải đảm bảo tính chặt chẽ thích hợp cho từng loại công việc cụ thể. Bốn là, Hoạt động của đời sống xã hội luôn luôn được diễn ra trong những mối quan hệ giữa các chủ thể với nhau ở một mức độ nào đó. Năm là, theo nội dung của luật hành chính, thủ tục hành chính là trình tự thực hiện thẩm quyền và hình thức hoạt động của một cơ quan hành chính nhà nước. 1.1.3. Vai trò của thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước Vai trò của thủ tục hành chính đối với UBND thành phố thuộc tỉnh trong quản lý hành chính nhà nước và trong mối quan hệ chấp hành với HĐND cùng cấp, dưới sự quản lý của Chính phủ theo hệ thống hành chính 4 cấp được thể hiện chủ yếu ở các nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất, TTHC là công cụ để tổ chức bộ máy hành chính ở UBND thành phố và tác động của quản lý nhà nước đến các hoạt động trên địa bàn thành phố. Thứ hai, TTHC là phương tiện bảo đảm thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của cá nhân và tổ chức. 10 Thứ ba, TTHC là cơ sở pháp lý hình thành hoạt động trật tự trong quản lý hành chính Nhà nước. 1.1.4. Thẩm quyền ban hành các thủ tục hành chính nhà nước Thủ tục hành chính phải được xây dựng phù hợp với pháp chế xã hội chủ nghĩa, phù hợp với luật pháp hiện hành của Nhà nước. Đối với một số quy định thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành trung ương nhưng cần phải có quy định riêng để phù hợp với đặc điểm của một số địa phương thì các Bộ, ngành Trung ương có văn bản ủy quyền cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quy định. Các quy định này của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phải có sự thống nhất của Bộ, ngành quản lý về lĩnh vực đó và phải được công bố công khai như quy định thủ tục hành chính của Bộ, ngành. Tại Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính, quy định. Thủ tục hành chính phải được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành hoặc trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành; do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành. Việc quy định một thủ tục hành chính cụ thể chỉ hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản sau đây: a) Tên thủ tục hành chính; b) Trình tự thực hiện; c) Cách thức thực hiện; d) Hồ sơ; đ) Thời hạn giải quyết; e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính; h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính; 11 i) Trường hợp thủ tục hành chính phải có mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí thì mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính; mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu, điều kiện; phí, lệ phí là bộ phận tạo thành của thủ tục hành chính. 1.1.5. Phân loại thủ tục hành chính Kinh nghiệm thực tế của nước ta cũng như nhiều nước cho thấy muốn xây dựng và áp dụng thủ tục hành chính một cách có hiệu quả thì cần phân loại chúng một cách khoa học theo một số tiêu chí nhất định. * Theo đối tượng quản lý nhà nước * Theo công việc của cơ quan nhà nước * Theo chức năng chuyên môn * Theo quan hệ công tác + Thủ tục hành chính nội bộ. + Thủ tục hành thực hiện thẩm quyền (hay thủ tục hành chính liên hệ). * Thủ tục hành chính văn thư Tóm lại, việc phân loại các thủ tục hành chính như vừa trình bày ở trên chỉ có ý nghĩa tương đối, rất nhiều trường hợp một loại thủ tục hành chính này có thể xếp vào một loại khác do giữa chúng có những mặt tương đồng và xen kẽ nhau. 1.2. Cải cách thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa cấp huyện. 1.2.1. Một số quan niệm về cải cách thủ tục hành chính. - Khái niệm về cái cách hành chính. Nhìn chung, có thể khái quát về cải cách hành chính như sau: Cải cách hành chính là quá trình thay đổi có chủ đích nhằm hoàn thiện thể chế của nền hành chính; cơ cấu tổ chức; cơ chế vận hành của bộ máy hành chính 12 các cấp và độ ngũ công chức hành chính để nâng cao hiệu lực, năng lực và hiệu quả hoạt động của nền hành chính công phục vụ dân. - Khái niệm Cải cách thủ tục hành chính Cải cách thủ tục hành chính được coi là khâu đột phá trong cải cách nền hành chính nhà nước. Cải cách thủ tục hành chính là điều kiện cần thiết để tăng cường củng cố mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân, tăng cường sự tham gia quản lý của nhân dân, tạo sự chuyển động của toàn hệ thống hành chính quốc gia, thủ tục hành chính là khâu được chọn đầu tiên, cải cách thủ tục hành chính sẽ gây ra sự chuyển động của toàn bộ hệ thống nền hành chính khi bị tác động. Như vậy, cải cách thủ tục hành chính là một nội dung quan trọng của cải cách hành chính nhà nước, bao gồm quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện thủ tục hành chính nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nền hành chính phục vụ, hiệu lực và hiệu quả. - Sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính Vấn đề cải cách thủ tục hành chính luôn được Chính phủ quan tâm. Điều này xuất phát từ thủ tục hành chính hàng ngày liên quan đến công việc nội bộ của cơ quan, cấp chính quyền cũng như tổ chức, công dân. Các quyền và nghĩa vụ của mọi công dân, tổ chức được quy định trong Hiến pháp và văn bản luật có được thực hiện hay không, thực hiện như thế nào đều phải thông qua thủ tục hành chính do cơ quan, các cấp chính quyền nhà nước quy định và trực tiếp thực hiện. - Nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính Mục tiêu và yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính là phải đạt sự chuyển biến căn bản trong quan hệ và thủ tục giải quyết công việc của công dân. Nhiệm vụ cụ thể cải cách thủ tục hành chính là: 13 - Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp. - Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước; Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; - Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; - Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; - Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 1.2.2. Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa” cấp huyện. - Khái niệm mô hình “Một cửa”. Theo Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Cơ chế ”một cửa” là cách thức giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước trong việc công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước [29, Tr 2]. - Các nguyên tắc thực hiện mô hình “Một cửa” - Phạm vi thực hiện mô hình “Một cửa”: - Ý nghĩa của mô hình “Một cửa” 14 - Quy trình thực hiện mô hình “Một cửa” + Tiếp nhận hồ sơ + Chuyển hồ sơ + Giải quyết hồ sơ + Trả kết quả giải quyết hồ sơ - Vị trí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả + Diện tích làm việc, trang thiết bị của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả + Yêu cầu + Trách nhiệm + Quyền lợi + Quản lý công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: 1.3. Qúa trình thực hiện triển khai mô hình “một cửa” cấp huyện. Đến thời điểm hiện tại, tính trung bình các cơ quan hành chính ở địa phương đã thực hiện mô hình “Một cửa” giải quyết 80% các thủ tục hành chính, đối với UBND cấp huyện thực hiện khoảng 240 thủ tục hành chính, sau gần 2 năm triển khai Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg số hồ sơ bộ phận “Một cửa” cấp huyện đã tiếp nhận khoảng trên 45.000.000 hồ sơ và giải quyết đúng hạn, trước hạn 44.874.987 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,72%. Hầu hết các hồ sơ của cá nhân, tổ chức đều được xem xét và giải quyết kịp thời, đúng quy định, số lượng hồ sơ phải trả lại chiếm tỷ lệ thấp, chủ yếu là những hồ sơ chưa hợp lệ hoặc hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đât đai, xây dựng. 1.3.1. Sự cần thiết phải cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa”. - Mô hình “Một cửa” là bước đột phá trong quá trình cải cách hành chính ở nước ta. - Thực hiện mô hình một cửa người dân chỉ phải đến một bộ phận để nộp cũng như nhận kết quả. 15 - Mọi thông tin liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính đều được công khai. - Có thể nhận thấy kết quả rõ rệt nhất của cải cách thủ tục hành chính - Việc thực hiện mô hình một cửa tạo tiền đề thúc đẩy việc chấn chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng gọn nhẹ. - Thông qua việc thực hiện mô hình một cửa đã phát hiện nhiều điểm bất hợp lý trong quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong bộ máy hành chính nhà nước. - Việc thực hiện mô hình một cửa đã làm bộc lộ nhu cầu và nội dung đổi mới quy chế làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng tập trung năng lực - Tạo niềm tin của nhân dân vào cơ quan nhà nước. 1.3.2. Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “Một cửa” ở một số địa phương. 1.3.3.1. Tỉnh Ninh Bình 1.3.3.2. Tỉnh Bình Dương 1.3.3.3. Tỉnh Lào Cai. 1.3.3.4. Bài học kinh nghiệm cho thành phố Lào Cai Tiểu kết chương I. 16 Chương 2 THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH “MỘT CỬA” CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 2.1. Khái quát đặc điểm tình hình về thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. - Thành phố Lào Cai là một thành phố biên giới phía bắc, một đô thị loại 2, trung tâm của tỉnh Lào Cai. Thành phố được thành lập vào năm 2004 trên cơ sở sáp nhập hai thị xã Lào Cai và Cam Đường. - Đơn vị hành chính: Thành phố Lào Cai được thành lập theo Nghị định số 195/2004/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ, thành phố có 22.150 ha diện tích tự nhiên và 115.225 nhân khẩu, gồm 17 đơn vị hành chính trực thuộc. Đó là 12 phường: Bắc Cường, Bắc Lệnh, Bình Minh, Cốc Lếu, Duyên Hải, Kim Tân, Lào Cai, Nam Cường, Phố Mới, Pom Hán, Thống Nhất, Xuân Tăng và 5 xã: Cam Đường, Đồng Tuyển, Hợp Thành, Tả Phời, Vạn Hoà. 2.1.1. Cơ cấu tổ chức của Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. + Lãnh đạo UBND gồm: Chủ tịch UBND và 03 Phó Chủ tịch UBND. + UBND thành phố có 13 phòng ban chuyên môn + Số lượng cán bộ, công chức là: 137 biên chế quản lý nhà nước. 2.1.2. Nguyên tắc làm việc của UBND thành phố Lào Cai 2.1.3. Mối quan hệ công tác của Uỷ ban nhân dân thành phố Lào Cai 2.2. Tình hình thực hiện tục cải cách thủ hành chính theo mô hình một cửa tại UBND thành phố Lào Cai. 2.2.1. Nội dung của cải cách thủ hành chính Để hướng tới thành công trong sự nghiệp cải cách hành chính công, nhiệm vụ tiên quyết cần hoàn thiện là cải cách thủ tục hành chính. Chính phủ 17 đã nêu rõ nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 [6, Tr3] như sau: - Một là, cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; - Hai là, trong giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững. - Ba là, cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước; - Bốn là, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; - Năm là, công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp. - Sáu là, đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; - Bảy là, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. 2.2.2. Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại UBND thành Trước yêu cầu và nhiệm vụ mới, Đảng bộ và chính quyền thành phố Lào Cai đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách mạnh mẽ hơn nữa TTHC nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân và tổ chức. Thành ủy, UBND 18 thành phố Lào Cai luôn quan tâm chỉ đạo công tác CCHC nói chung và cải cách TTHC nói riêng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác chỉ đạo điều hành của Thành ủy, UBND thành phố Lào Cai. Để điều hành, UBND thành phố đã thực hiện và ban hành các văn bản sau: - Quyết định số 2550/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định về việc thực hiện mô hình "một cửa", mô hình "một cửa liên thông" trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. - Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 30/12/2011của UBND tỉnh Lào Cai vè triển khai thực hiện đề án: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Lào Cai khối các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2011-215. - Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai. - Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt đề án thí điểm cơ chế một cửa liên thông tại thành phố Lào Cai - Đề án số 22-ĐA/TU ngày 31/12/2015 của Thành ủy Lào Cai về Đẩy mạnh cải cách hành chính đồng bộ, toàn diện trong hệ thống chính trị thành phố, giai đoạn 2015 - 2020. - Quyết định số 733QĐ/TU ngày 26/12/2011 của Thành ủy Lào Cai về ban hành Đề án cải cách hành chính thành phố giai đoạn 2011-2015. - Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 17/3/2004 của UBND thành phố Lào Cai về việc ban hành quy chế tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của của công dân, tổ chức theo cơ chế một cửa tại UBND thành phố và các xã, phường. 2.2.3. Những kết quả đạt được trong cải cách TTHC trên một số lĩnh vực 19 Việc xác định cải cách TTHC là khâu đột phá trong công tác CCHC hiện nay ở nước ta. UBND thành phố Lào Cai luôn đã không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo để hoàn thiện các mô hình liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và công tác kiểm tra, giám sát đối với việc thực hiện các quyết định, kế hoạch của UBND thành phố. Chính vì vậy, công tác cải cách hành chính nói chung và việc thực hiện mô hình một cửa nói riêng được đẩy mạnh thực hiện không ngừng và đạt được nhiều kết quả bước đầu đáng ghi nhận, cụ thể: * Về Cải cách thủ tục hành chính * Về Công khai TTHC, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về giải quyết TTHC * Về thống kê kết quả giải quyết thủ tục hành chính 2.3. Thực trạng cải cách thủ hành chính theo mô hình một cửa tại UBND thành phố Lào Cai. 2.3.1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận “một cửa” tại UBND thành phố Lào Cai - Trách nhiệm của công chức làm việc tại bộ phận “một cửa” - Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận “một cửa” - Nhiệm vụ của các phòng, ban, cơ quan liên quan - Địa điểm, thời gian làm việc của bộ phận “một cửa” - Chế độ họp, thông tin báo cáo - Điều kiện làm việc - Kinh phí hoạt động - Chế độ đãi ngộ - Trang thiết bị làm việc 2.3.2 Quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa”, tại UBND thành phố Lào Cai.\ - Về tiếp nhận hồ sơ 20 - Về chuyển hồ sơ - Việc xem xét giải quyết hồ sơ của các phòng, ban, cơ quan liên quan - Mối quan hệ phối hợp giữa Bộ phận “một cửa” với các phòng, ban chuyên môn, cơ quan liên quan - Trả kết quả giải quyết hồ sơ 2.3.3. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực a. Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng b. Lĩnh vực Chứng thực - Hộ tịch c. Lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường d. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh e. Lĩnh vực Lao động - Thương binh & Xã hội 2.4. Một số thủ tục hành chính đang được UBND thành phố giải quyết. 2.4.1. Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh - Hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm: - Quy trình thực hiện đăng ký kinh doanh - Thời gian đăng ký kinh doanh - Kết quả đăng ký kinh doanh qua các năm 2.4.2. Cải cách thủ tục hành chính trong việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. - Hồ sơ gồm có - Quy trình thực hiện - Kết quả đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài qua các năm 2.4.3. Cải cách thủ tục hành chính trong việc Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị. - Hồ sơ gồm có - Quy trình thực hiện - Kết quả cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị qua các năm 21 2.5. Đánh giá, nhận xét chung 2.5.1. Những kết quả đạt được 2.5.2. Những hạn chế, tồn tại. 2.5.3 Nguyên nhân của những hạn chế Tiểu kết chương 2 22 Chương 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO MÔ HÌNH “MỘT CỬA” TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI 3.1. Phương hướng nh m n ng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” tại UBND thành phố Lào Cai Để công việc cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao, tạo ra được môi trường thông thoáng, hài hoà về mức độ và phương thức can thiệp của nhà nước vào các lĩnh vực kinh tế xã hội. * Chương trình tổng thể về cải cách thủ tục hành chính từ năm 2010-2020 đề ra các nhiệm vụ sau: - Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp; - Thực hiện cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững. - Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước; - Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; - Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; thực hiện thống nhất cách tính chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; 23 - Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; - Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính * Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020 đã đưa ra các giải pháp sau: - Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính từ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp. - Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_cai_cach_thu_tuc_hanh_chinh_theo_mo_hinh_mo.pdf
Tài liệu liên quan