Tóm tắt Luận văn Chất lượng công chức văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố hồ Chí Minh

Thái độ trong quá trình thực thi công việc

Nhìn chung, khi thực hiện nhiệm vụ, công chức Văn phòng

HĐND và UBND quận luôn có thái động đúng mực, tôn trọng đối

với cấp trên, luôn lịch sự, nhã nhặn, luôn có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau

trong công tác đối với đồng nghiệp và phục vụ ngƣời dân vời thái độ

lịch sự, ân cần, bình đẳng, không nhận quá biếu, ơn huệ vƣợt quá giới

hạn cho phép.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Chất lượng công chức văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THÙY LINH CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8 34 04 03 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 Công trình đƣợc hoàn thành tại: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. Trần Trí Trinh Phản biện 1: PGS.TS. HUỲNH VĂN THỚI Phản biện 2: PGS.TS. TRƢƠNG THỊ HIỀN Luận văn đƣợc bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Địa điểm: Phòng họp 210, Nhà A - Hội trƣờng bảo vệ luận văn thạc sĩ, Học viện Hành chính Quốc gia Số: 10 Đƣờng Ba Tháng Hai – Quận 10 – Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian: vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 12 năm 2018. Có thể tìm hiểu luận văn tại Thƣ viện Học viện Hành chính Quốc gia hoặc trên trang Web Khoa Sau Đại học, Học viện Hành chính Quốc gia 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài luận văn Công chức hành chính nhà nƣớc là nguồn nhân lực quan trọng của bộ máy hành chính nhà nƣớc từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, là nguồn lực có giá trị nhất, quyết định thành bại của các chủ trƣơng, chính sách, kế hoạch công tác của bộ máy hành chính nhà nƣớc. Chất lƣợng công chức hành chính nhà nƣớc có ảnh hƣởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nƣớc. Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn, bộ máy giúp việc của UBND quận và Chủ tịch UBND quận, có chức năng tham mƣu tổng hợp giúp UBND quận về hoạt động của UBND quận; tham mƣu giúp UBND quận về công tác dân tộc; tham mƣu giúp Chủ tịch UBND quận về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận công chức yếu kém, làm việc thiếu tích cực; cách làm việc còn bảo thủ, quan liêu, thiếu năng động sáng tạo; thiếu chuyên nghiệp, tác phong chậm chạp, rƣờm rà, thái độ thờ ơ thiếu trách nhiệm chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của công cuộc đổi mới nền hành chính nhà nƣớcdẫn đến nhiều bất cập trong công tác quản lý ảnh hƣởng chất lƣợng hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận, cũng nhƣ ảnh hƣởng đến phƣơng thức hoạt động, hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND quận 2 Phú Nhuận. Thực trạng trên đòi hỏi cần có giải pháp nâng cao chất lƣợng công chức của Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận để đáp ứng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận Phú Nhuận hiện đại, văn minh và nghĩa tình. Chính vì l do trên, học viên chọn đề tài “Chất lượng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh” để làm luận văn Thạc sĩ Quản lý công. 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài - GS.TS Nguyễn Phú Trọng và PGS.TS Trần Xuân Sầm (2001), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội - Bùi Đình Phong (2002), Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ. Một số đề tài, bài viết trên các báo, tạp chí khoa học nhƣ: - Chu Đình Động: “Một số ý kiến về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính ở cấp quận” - Tạp chí Tổ chức nhà nƣớc số tháng 2/2011. Ngoài ra, có một số luận văn của học viên cao học tại Học viện Hành chính Quốc gia nhƣ: 3 - Luận văn thạc s quản l hành chính công của Đặng Thanh Tuấn (2006): “Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Q3, TP. Hồ Chí Minh”, Học viện Hành chính Quốc gia, năm 2006. 3. Mục đích nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích Trên cơ sở lý luận về chất lƣợng công chức của Văn phòng HĐND và UBND quận và thực tiễn phân tích, đánh giá chất lƣợng công chức của Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng công chức của Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. 3.2. Nhiệm vụ - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về chất lƣợng công chức của của Văn phòng HĐND và UBND quận. - Phân tích thực trạng chất lƣợng công chức của Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng công chức Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu 4 Chất lƣợng công chức của Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu chất lƣợng công chức của Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2013 đến nay. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn Phương pháp luận: Luận văn nghiên cứu trên cơ sở phƣơng pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin và tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, những những quan điểm, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về nâng cao chất lƣợng cán bộ, công chức. Phương pháp nghiên cứu: Phƣơng pháp thu thập, điều tra, khảo sát số liệu (Số liệu thứ cấp đƣợc thu thập trực tiếp qua các tài liệu, báo cáo thống kê chính thức về tình hình công chức từ Phòng Nội vụ, quận Phú Nhuận; Số liệu sơ cấp đƣợc thu thập thông tin qua Phiếu khảo sát trực tiếp.); Và các phƣơng pháp khác nhƣ: phân tích so sánh; phân tích, tổng hợp 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Góp phần bổ sung hệ thống lý luận khoa học quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức hành chính nhà nƣớc. 5 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Giúp lãnh đạo quận Phú Nhuận, cơ quan quản lý công chức định ra chủ trƣơng, chính sách nâng cao chất lƣợng công chức của Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về chất lƣợng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận. Chƣơng 2: Thực trạng chất lƣợng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh Chƣơng 3: Định hƣớng và giải pháp nâng cao chất lƣợng công chức Văn phòng Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1.1. Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 1.1.1. Khái niệm công chức 6 1.1.2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 1.1.3. Khái niệm công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận. .Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận là một bộ phận của đội ngũ công chức Ủy ban nhân dân quận. Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận là công chức hành chính nhà nƣớc, do vậy có những đặc điểm cơ bản sau: - Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận là những người thực thi công vụ và được Nhà nước đảm bảo các điều kiện cần thiết, quyền lợi chính đáng để có khả năng và yên tâm thực thi công vụ. - Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận là những người lao động chuyên nghiệp, có tính chuyên môn hóa cao - Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận tương đối ổn định, nhưng luôn đòi hỏi không ngừng nâng cao về chất lượng - Hoạt động của công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận diễn ra thường xuyên, liên tục. 7 1.2. Chất lƣợng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 1.2.1. Khái niệm chất lượng công chức hành chính nhà nước Theo Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 2007, chất lƣợng là: “cái tạo nên phẩm chất, giá trị của một con người, sự vật, sự việc”, “là cái tổng thể tính chất, thuộc tính cơ bản cùa sự vật, cái làm cho sự vật này phân biệt với sự vật khác”. 1.2.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 1.2.2.1. Tiêu chí về năng lực chuyên môn và kỹ năng công tác Thời đại luôn vận động và phát triển, cuộc sống luôn biến đổi, nhiệm vụ yêu cầu luôn mới đòi hỏi mỗi công chức phải không ngừng phấn đấu tự học, tự rèn nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ. 1) Trình độ năng lực Năng lực là tập hợp các đặc điểm phẩm chất tâm lý phù hợp với những yêu cầu đặc trƣng của một hoạt động nhất định đảm bảo cho hoạt động đó đạt kết quả. 2) Kỹ năng giải quyết công việc 8 K năng nghề nghiệp là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lƣợng công chức khi thực thi nhiệm vụ, công chức cần có những k năng nhất định để thực thi nhiệm vụ. 1.2.2.2. Tiêu chí về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 1) Về phẩm chất chính trị: Phẩm chất chính trị là lòng trung thành tuyệt đối với l tƣởng của Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, tinh thần tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu và con đƣờng đi lên Chủ nghĩa xã hội. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bản lĩnh chính trị của công chức là một tiêu chí quan trọng, xác định lập trƣờng tƣ tƣởng và ý thức chính trị của đội ngũ công chức. 2) Về phẩm chất đạo đức - Biết chăm lo cho mọi ngƣời, cho tập thể, cộng đồng; thực sự công bằng, công tâm trong thực thi công vụ. - Vững vàng, tự chủ, kiên định lập trƣờng, quan điểm đƣờng lối của Đảng. - Có văn hoá, biết tôn trọng mọi ngƣời. - Có tinh thần phục vụ nhân dân vô điều kiện. 1.2.2.3. Tiêu chí về chất lượng, kết quả và hiệu quả thực hiện công việc được giao 9 1) Đánh giá công chức theo chất lượng thực hiện công việc được giao - Tiến độ và kết quả thực hiện công việc; - Tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; - Mức độ hài lòng của đối tƣợng đƣợc phục vụ. 2) Đánh giá công chức qua kết quả thực hiện công việc được giao Đánh giá công chức là việc cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng công chức tiến hành đánh giá, phân loại, làm rõ phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực hiện nhiệm vụ đƣợc giao của từng công chức. 1.2.2.4. Tiêu chí về thái độ trong thực thi công vụ 1) Tác phong, phong cách làm việc 2) Trách nhiệm trong công việc 3) Cách ứng xử trong công việc 4) Thái độ phục vụ nhân dân 1.2.3. ác u tố ảnh hưởng đ n chất lượng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 1) Tuyển dụng công chức 2) Bố trí, sử dụng và quản lý công chức 3) Đào tạo, bồi dưỡng công chức 10 4) Điều kiện và môi trường làm việc 5) Đánh giá, kiểm tra, giám sát đối với công chức 6) hế độ tiền lương và chính sách đãi ngộ đối với công chức 1.3. Nâng cao chất lƣợng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 1.3.1. Sự cần thi t nâng cao chất lượng công chức Nâng cao chất lƣợng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận là biện pháp quan trọng, cơ bản để xây dựng công chức Văn phòng HĐND và UBND quận có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ tinh thông, ứng dụng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào quá trình thực thi công vụ. 1.3.2. Các hoạt động nâng cao chất lượng công chức 1.3.2.1. Công tác tuyển dụng công chức 1.3.2.2. ông tác đào tạo, bồi dưỡng công chức 1.3.2.3. Sử dụng công chức 1.3.2.4. ông tác đánh giá công chức 1.3.2.5. Công tác kiểm tra, giám sát công chức trong thi hành công vụ 1.3.3. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng công chức của một số nước 1.3.3.1. Kinh nghiệm Nhật Bản 11 1.3.3.2. Kinh nghiệm Vương quốc Anh 1.3.3.3. Kinh nghiệm Hoa Kỳ 1.3.3.4. Bài học kinh nghiệm được rút ra Một, Nhà nƣớc ban hành đồng bộ các văn bản pháp quy để thống nhất việc xây dựng, quản lý, sử dụng công chức nói chung, công chức hành chính nhà nƣớc nói riêng. Những văn bản pháp quy là cơ sở cho việc tuyển chọn, sử dụng và đào tạo bồi dƣỡng công chức hành chính nhà nƣớc. Hai, công chức hành chính nhà nƣớc là ngƣời đƣợc qua đào tạo cơ bản trong các trƣờng đại học, đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng liên tục sau khi tuyển dụng, đƣợc rèn luyện qua các vị trí công tác trong thực tiễn, có phẩm chất đạo đức. Tiểu kết chƣơng 1 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. Khái quát về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1. Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên 2.1.1.2. Lịch sử hình thành 12 2.1.1.3. Tình hình kinh tế - xã hội 2.1.2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 2.1.2.1. Vị trí, vai trò 2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ 2.1.2.3. Mối quan hệ công tác 2.1.2.4. ơ cấu tổ chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận 2.1.2.5. Số lượng và cơ cấu theo độ tuổi Tính đến ngày 31/12/2017 công chức thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận có 46 ngƣời. Trong 5 năm (2013-2017), từ bảng 2.1. cho thấy số lƣợng công chức Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận tăng dần theo từng năm theo nhu cầu giải quyết công việc của Văn phòng. 2.2. Phân tích chất lƣợng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1. Trình độ, năng lực 2.2.1.1. Trình độ đào tạo 13 2 2 2 2 3 38 38 40 43 43 0 10 20 30 40 50 2013 2014 2015 2016 2017 Đại học Sau đại học Biểu đồ 2.2. Trình độ đào tạo công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận qua các năm từ 2013 – 2017 Đơn vị tính: người Nguồn: Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận 2.2.1.2. Trình độ lý luận chính trị Đa số công chức tại Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với l tƣởng cách mạng, tin tƣởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đƣờng lối chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, kiên định mục tiêu và con đƣờng XHCN; 14 2.2.1.3. Trình độ ngoại ngữ Công chức Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận đa số đều có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn từ B, C, B1 khung châu Âu, chứng chỉ TOEIC. Những năm gần đây, quận Phú Nhuận luôn đặt ra yêu cầu cao về trình độ ngoại ngữ của công chức. 2.2.1.4. Trình độ tin học Bảng 2.5. Trình độ tin học của công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận Trình độ Tin học của công chức Năm 2013 2014 2015 2016 2017 1. Đại học 0 0 0 1 1 2. Chứng chỉ C 2 2 3 3 3 3. Chứng chỉ B 38 38 39 41 42 Nguồn: Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận 2.2.2. Kỹ năng công tác 2.2.3. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống 2.2.3.1. Phẩm chất chính trị Theo thống kê của phòng Nội vụ (tháng 12/2017) tổng số công chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận hiện có: 46 công chức. Trong đó có 44 công chức là 15 18% 62% 12% 6% Đánh giá về tinh thần trách nhiệm Rất tốt Tốt Trung bình Kém Đảng viên chiếm 95,7% tổng số công chức tại Văn phòng (số liệu năm 2017). Trong năm 2017 có 02 công chức đã đƣợc giới thiệu với Chi bộ và hoàn thành hồ sơ kết nạp Đảng. 2.2.3.2. Đạo đức công vụ Tuy nhiên, trong quá trình làm việc công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận vẫn chƣa thực sự chí công vô tƣ, chƣa thực sự vì dân, còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau khi xảy ra các sự việc sai phạm; đặc biệt là đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp dân. 2.2.4. Chất lượng và hiệu quả thực hiện công việc được giao a) Sự hài lòng của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan b) Tinh thần trách nhiệm của công chức Biểu đồ 2.3. Đánh giá về tinh thần trách nhiệm của công chức Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận 16 Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra xã hội học 6/2017 c) Tiến độ thực hiện công việc Theo báo cáo thống kê số hồ sơ một cửa trực tuyến tại quận Phú Nhuận tính đến 31/12/2017 có 100% hồ sơ đƣợc giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ sai quy trình, thủ tục theo quy định. Để thực hiện đƣợc những kết quả trên thì ta nhận thất chất lƣợng thực thi công vụ của công chức Văn phòng đang đƣợc nâng cao. d) Tinh thần hợp tác của công chức Biểu đồ 2.4. Tinh thần hợp tác của công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra xã hội học 6/2017 e) Đánh giá dựa trên kết quả thực hiện công việc Theo báo cáo năm 2017 của Phòng Nội vụ quận Phú Nhuận thì công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 28% 56% 9% 7% Tinh thần hợp tác của công chức Rất tốt Tốt Trung bình Kém 17 quận đƣợc xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 39/46, đạt tỷ lệ 84.8%, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 6/46, đạt 13%, và 01/46 công chức hoàn thành nhiệm vụ nhƣng còn hạn chế vế năng lực và không có công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Trƣờng hợp công chức bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ nhƣng còn hạn chế về năng lực là do trong năm nghỉ bệnh nhiều, không hoàn toàn là hạn chế về năng lực công tác. Nhằm nhận định khách quan hơn về kết quả thực thi công vụ của công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, tác giả đã sử dụng phƣơng pháp điều tra xã hội học bằng cách phát phiếu lấy ý kiến đánh giá của cá nhân về kết quả thực thi công vụ của đồng nghiệp trong cơ quan. (Bảng 2.8) 2.2.5. Thái độ trong quá trình thực thi công việc Nhìn chung, khi thực hiện nhiệm vụ, công chức Văn phòng HĐND và UBND quận luôn có thái động đúng mực, tôn trọng đối với cấp trên, luôn lịch sự, nhã nhặn, luôn có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đối với đồng nghiệp và phục vụ ngƣời dân vời thái độ lịch sự, ân cần, bình đẳng, không nhận quá biếu, ơn huệ vƣợt quá giới hạn cho phép. 2.3. Đánh giá về chất lƣợng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 18 2.3.1. Những mặt đạt được Thứ nhất, công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận ngày càng đƣợc tiêu chuẩn hóa cả về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, các k năng quản l nhà nƣớc ngày càng thành thạo, trình độ tin học, ngoại ngữ đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm. Thứ hai, công tác nâng cao chất lƣợng công chức nhận đƣợc sự đồng thuận hƣởng ứng của đội ngũ công chức tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận. Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận không ngừng đƣợc củng cố về mọi mặt, đƣợc rèn luyện, thử thách qua thực tiễn trong quá trình công tác. 2.3.2. Những tồn tại, hạn ch Thứ nhất, vẫn còn tồn tại một bộ phận công chức chƣa chủ động thực hiện nhiệm vụ của cấp trên giao, chƣa làm tròn trách trách nhiệm ngƣời công chức, ỷ lại vào cấp trên, vẫn còn tình trạng chờ văn bản giao việc hoặc đôn đốc mới triển khai thực hiện, công tác tham mƣu còn kém, hiệu quả chƣa cao, việc phối hợp giữa các bộ phận cùng thực hiện công việc còn chƣa chặt chẽ. 19 2.3.3. Nguyên nhân 2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan Một, không ít công chức có tƣ tƣởng bảo thủ, trì trệ, thiếu sáng tạo, chƣa chịu khó học tập, rèn luyện, phấn đấu. Hai, một bộ phận công chức chƣa nhận thức đúng vị trí, vai trò của mình trong công việc, không nhận thức đƣợc tầm quan trọng công việc của mình. Ba, xuất phát từ tâm lý e ngại, nể nang không dám phản bác ý kiến của đồng nghiệp cũng nhƣ cấp trên khi thấy họ làm sai và thiếu k năng làm việc nhóm. 2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan Một, công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, đạo đức lối sống cho công chức chƣa thƣờng xuyên, liên tục, hiệu quả còn hạn chế. Hai, hệ thống văn bản pháp luật hiện nay vẫn chƣa đƣợc hoàn chỉnh về mặt thể thức lẫn nội dung. Ba, chính sách tiền lƣơng và chế độ đãi ngộ đối với công chức còn bất cập. Bốn, công tác đánh giá công chức còn chƣa nghiêm túc, đánh giá còn mang tính nể nang, không dám nói thẳng, nói thật. Tiểu kết chƣơng 2 20 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG CHỨC VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1. Định hƣớng nâng cao chất lƣợng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 3.1.1. Định hướng của Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ đã xác định mục tiêu của chƣơng trình tổng thể cải cách hành chính nhà nƣớc giai đoạn 2011 - 2020 là: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước”. 3.1.2 Định hướng của Quận Phú Nhuận Kế hoạch số 77-KH/QU ngày 27/12/2016 của Quận ủy Phú Nhuận về thực hiện Chƣơng trình hành động của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 15/3/2017 của UBND quận Phú Nhuận về thực hiện Chƣơng trình nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trên địa bàn quận năm 2017 21 3.1.3. Phương hướng nâng cao chất lượng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận Xây dựng và nâng cao chất lƣợng công chức phải xuất phát từ đƣờng lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng trong điều kiện xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền nói chung và của Quận ủy Phú Nhuận nói riêng góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nƣớc. Xây dựng và nâng cao chất lƣợng công chức Văn phòng phải thông qua hiệu quả công tác thực tế và sự tín nhiệm của nhân dân để lựa chọn, đánh giá, đào tạo, bồi dƣỡng và sử dụng công chức. 3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận 3.2.1. Tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức 3.2.1.1. Công tác giáo dục phẩm chất, nâng cao đạo đức công vụ Thứ nhất, nâng cao ý thức đạo đức, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của công chức. Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm. 22 Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh” một cách hiệu quả, tránh phong trào, hình thức. Thứ tư, đổi mới phƣơng thức lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng chất lƣợng công chức. Thứ năm, giáo dục phẩm chất công chức bằng những việc làm thực tế. 3.2.1.2. Tinh thần trách nhiệm công vụ 3.2.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức - Xây dựng quy chế, quy trình thi tuyển chặt chẽ, đúng quy định và phù hợp với tình hình, đặc điểm của thành phố. - Nội dung và hình thức thi tuyển công chức phƣờng cần đƣợc thực hiện kết hợp giữa thi viết, thi trắc nghiệm, thi thực hành nhằm tăng cƣờng các k năng nghề nghiệp, khả năng nắm chắc các văn bản pháp luật trong từng lĩnh vực chuyên môn nhất định. - Đảng bộ, chính quyền UBND quận Phú Nhuận cần điều chỉnh và hoàn thiện chính sách nhằm thu hút nhân tài về làm việc tại quận. 3.2.3. Hoàn thiện công tác quy hoạch, tạo nguồn, sử dụng, bố trí, luân chuyển công chức 3.2.3.1. Quy hoạch, tạo nguồn công chức 23 3.2.3.2. Sử dụng, bố trí, luân chuyển công chức 3.2.4. Hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức Mục tiêu và kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng công chức phải hƣớng vào xây dựng lực lƣợng công chức của UBND quận nắm vững chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ chuyên sâu, có khả năng làm chủ các kiến thức khoa học k thuật trên cơ sở áp dụng các trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu quản lý hành chính hiện đại trên địa bàn quận. 3.2.5. Hoàn thiện công tác đánh giá công chức 3.2.6. Quan tâm đãi ngộ công chức 3.2.6.1. Về lương: 3.2.6.2. Chế độ chính sách đãi ngộ Tiểu kết chƣơng 3 KẾT LUẬN Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng (khoá VIII) xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực là yếu tố quyết định chất lƣợng của bộ máy nhà nƣớc”. Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng xác định tiếp tục khẳng định: “Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức cả về 24 bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản l nhà nƣớc”. . Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đƣa ra phƣơng hƣớng và một số giải pháp nâng cao chất lƣợng công chức Văn phòng HĐND và UBND quận quận Phú Nhuận nhƣ: - Tăng cƣờng công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức - Hoàn thiện công tác tuyển dụng công chức - Hoàn thiện công tác quy hoạch, tạo nguồn, sử dụng, bố trí, luân chuyển công chức Hy vọng những kết quả nghiên cứu của luận văn này góp phần nhỏ trong việc nâng cao chất lƣợng công chức Văn phòng HĐND và UBND quận Phú Nhuận, xây dựng đội ngũ công chức “có tâm”, “có tầm” trong thời k công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và hội nhập kinh tế thế giới. Đó là nhiệm vụ quan trọng nhất

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_chat_luong_cong_chuc_van_phong_hoi_dong_nha.pdf
Tài liệu liên quan