Tóm tắt Luận văn Đánh giá công chức phường, quận 11, thành phồ Hồ Chí Minh

Đánh giá công chức phải đảm bảo nguyên tắc công

bằng, khách quan; (2) đánh giá công chức phải đảm bảo

nguyên tắc chú trọng kết quả thực hiện công vụ.

Tùy hoàn cảnh đánh giá cụ thể, chủ thể có thể chú

trọng đến một hoặc một số các nguyên tắc trong đánh giá.

Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền

quyết định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và phải

chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 570 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Đánh giá công chức phường, quận 11, thành phồ Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng chức phường trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Đánh giá công chức phƣờng, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài luận văn thạc sĩ. 2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu Nhiều văn bản của Nhà nước và các giáo trình, tài liệu chuyên khảo trong và ngoài nước đã đề cập đến vấn đề đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước với góc độ, mục đích và phạm vi nghiên cứu khác nhau. Dù vậy, cho đến nay, vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu một cách toàn diện, chuyên biệt về đánh giá công chức cấp xã nói chung và trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Luận văn là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên biệt về “Đánh giá công chức phường, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh”. Từ kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn rõ nét để cơ quan quản lý và sử dụng công chức tại Quận 11 tham khảo và thực thi có hiệu quả hơn trong thời gian tới. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích: Từ nhận thức lý luận về đánh giá công chức cấp xã và thực trạng tại 16 phường thuộc Quận 11, Thành phố 3 Hồ Chí Minh, luận văn đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá công chức phường tại Quận 11. - Nhiệm vụ: Hệ thống hoá lý luận về đánh giá công chức; Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đánh giá công chức phường, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh từ góc độ cơ quan quản lý; Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đánh giá công chức phường tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác đánh giá công chức phường, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh . - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung khảo sát công tác việc đánh giá hàng năm đối với công chức phường tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian từ năm 2016 đến nay. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn được thực hiện dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về đánh giá cán bộ công chức, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hệ thống các văn bản của nhà nước có liên quan đến cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã nói riêng. Luận văn kế thừa kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học có liên quan đã được công bố. Luận văn sử dụng 4 phương pháp thống kê, phương pháp phân tích, xử lý thông tin, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, v.v. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn - Ý nghĩa lý luận: Luận văn góp phần vào hệ thống hóa cở sở lý luận về công chức cấp xã và công tác đánh giá công chức cấp xã. - Ý nghĩa thực tiễn: Trên cơ sở những lý luận và thực tiễn đánh giá công chức cấp xã tại Quận 11, luận văn sẽ đưa ra những đánh giá, nhận định một cách khách quan, khoa học về công tác đánh giá công chức phường, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, rút ra những ưu điểm và hạn chế của công tác đánh giá; làm rõ và chỉ ra định hướng về việc hoàn thiện công tác đánh giá công chức phường và những giải pháp, khuyến nghị đối với Ủy ban nhân dân Quận 11 nhằm nâng cao hiệu quả công tác đánh giá công chức phường tại Quận 11. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu và phần kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn có cơ cấu gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về đánh giá công chức cấp xã Chương 2: Thực trạng công tác đánh giá công chức phường, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đánh giá công chức phường, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CẤP XÃ 1.1. Khái lƣợc về công chức cấp xã 1.1.1. Khái niệm công chức cấp xã Theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 thì “công chức cấp xã” là “công dân Việt Nam được tuyển dụng giữ một chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”. 1.1.2. Đặc điểm của công chức cấp xã Công chức cấp xã là những người giữ các chức danh chủ chốt, quan trọng trên các lĩnh vực, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương. Đội ngũ công chức cấp xã có vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng và hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp xã cũng như trong kết quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Nhiệm vụ và quyền hạn của công chức cấp xã được chia là 3 nhóm chính: (1) tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân xã trong lĩnh vực do công chức đó phụ trách; (2) trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về chức danh được giao và các văn bản liên quan của cơ quan có thẩm quyền; (3) thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao. 6 1.1.3.Yêu cầu, tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã Công cấp cấp xã phải đáp ứng các yêu cầu về: trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực, đạo đức. Các yêu cầu này được xây dựng dựa trên nhiệm vụ và quyền hạn của từng chức danh công chức. 1.2. Đánh giá công chức cấp xã 1.2.1. Khái niệm đánh giá công chức cấp xã Đánh giá cán bộ, công chức là hoạt động do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bằng các phương pháp nhất định đo lường và phân loại năng lực công chức theo các tiêu chí nhằm thực hiện một mục tiêu nhất định. 1.2.2. Sự cần thiết phải đánh giá công chức cấp xã Đánh giá cán bộ, công chức nói chung và đánh giá công chức cấp xã nói riêng là khâu có ý nghĩa quyết định trong công tác cán bộ, là cơ sở để chọn lựa, bố trí, quy hoạch, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức. Đối với chính bản thân công chức, đây được xem như “tấm gương” phản chiếu kết quả thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao, là căn cứ để tự chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, đề ra mục tiêu phải hoàn thành trong năm tiếp theo. 1.2.3. Yêu cầu đối với việc đánh giá công chức cấp xã (1) Việc đánh giá công chức phải đƣợc thực hiện một 7 cách toàn diện; (2) Việc đánh giá công chức phải đƣợc thực hiện trong cả quá trình vận động và phát triển của họ; (3) việc đánh giá công chức phải đƣợc thực hiện một cách khách quan. 1.2.4. Nguyên tắc đánh giá công chức cấp xã (1) Đánh giá công chức phải đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan; (2) đánh giá công chức phải đảm bảo nguyên tắc chú trọng kết quả thực hiện công vụ. Tùy hoàn cảnh đánh giá cụ thể, chủ thể có thể chú trọng đến một hoặc một số các nguyên tắc trong đánh giá. Ngƣời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền quyết định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 1.2.5. Các yếu tố của côg tác đánh giá công chức cấp xã: 1.2.5.1. Phƣơng pháp đánh giá công chức cấp xã Các phƣơng pháp đánh giá công chức cấp xã bao gồm: (1) Phƣơng pháp so sánh với mục tiêu đã xác định; (2) Phƣơng pháp cho điểm, xếp hạng theo tiêu chí; (3) Phƣơng pháp bình bầu; (4) Phƣơng pháp tự đánh giá; (5) Phƣơng pháp đánh giá theo kết quả. 1.2.5.2. Thời điểm đánh giá công chức cấp xã 8 Thời điểm đánh giá công chức cấp xã hằng năm được thực hiện vào mỗi cuối năm. 1.2.5.3. Quy trình đánh giá công chức cấp xã Bước 1: Xây dựng các tiêu chí đánh giá. Bước 2: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đánh giá. Bước 3: Thu thập thông tin liên quan đến đối tượng đánh giá Bước 4: Tiến hành đánh giá: công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo mẫu được cho sẵn; công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị tham khảo ý kiến đánh giá của tập thể nơi công chức công tác, quyết định đánh giá, phân loại công chức; hồ sơ đánh giá công chức phường được chuyển lưu tại cơ quan trực tiếp quản lý công chức 1.2.5.4. Nội dung của đánh giá công chức cấp xã (1) Kết quả thực hiện nhiệm vụ, công việc; (2) Đánh giá năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của công chức; (3) Phẩm chất đạo đức, tinh thần, thái độ làm việc của công chức. 1.2.5.5. Tiêu chí đánh giá công chức cấp xã Các tiêu chí được sử dụng trong đánh giá công chức cấp xã có thể là định tính hoặc định lượng bao gồm: Tiêu chí về số 9 lượng, tiêu chí về chất lượng, tiêu chí về thời gian. Các tiêu chí này phải đáp ứng được các yêu cầu: Rõ ràng và cụ thể, có sự khác nhau giữa các chức danh công chức khác nhau tùy theo công việc mà công chức đó đảm nhận, sử dụng thống nhất theo quy trình xác định. 1.3. Những yếu tố tác động đến công tác đánh giá công chức: (1) Chủ trương, chính sách về đánh giá công chức các cấp; (2) Các yếu tố của công tác đánh giá công chức. Tiểu kết Chƣơng 1 Nội dung chương này đã nêu khái quát về công chức nói chung và công chức cấp xã nói riêng, cũng như quyền hạn, nhiệm vụ của các chức danh công chức cấp xã. Bên cạnh đó, Chương 1 của luận văn cũng trình bày về định nghĩa thế nào là đánh giá công chức, sự cần thiết, yêu cầu, nguyên tắc, chủ thể tham gia đánh giá công chức, nội dung, tiêu chí, phương pháp đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến việc đánh giá công chức cấp xã. 10 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC PHƢỜNG TẠI QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MNH 2.1. Đặc điểm và chất lƣợng của công chức phƣờng trên địa bàn Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh Tổng số chỉ tiêu biên chế công chức phường tại Quận 11 là 168 biên chế. Tính đến ngày 15/01/2020, số biên chế có mặt là 131 biên chế, chiếm tỷ lệ 77,9% trên tổng số biên chế được giao. Trong đó, số công chức phường chờ tuyển là 37 biên chế. Trình độ của công chức 16 phường tại Quận 11 được thống kê như sau: Bảng 2.2: Trình độ của công chức 16 phường tại Quận 11 năm 2019 ĐVT: Người Lý luận chính trị Chuyên môn, nghiệp vụ Quản lý nhà nƣớc Ngoại ngữ Tin học Đạt chuẩn 125 121 107 123 132 Chƣa đạt chuẩn 8 12 26 10 1 Kết quả đánh giá của công chức phường giai đoạn 2016 – 2019: Kết quả phân loại, đánh giá công chức có sự biến động 11 qua các năm, cụ thể như sau: Số lượng công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 là 44,2%, năm 2019 là 17,6% giảm 26,6%; số lượng công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 là 53,9%, năm 2019 là 73,4%, tăng 19,5%; số lượng công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực năm 2016 là 0,018%, năm 2019 là 0,031%, tăng 0,013%; số lượng công chức không hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 là 0%, năm 2019 là 0%. Số lượng công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số công chức cấp phường. Số lượng công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số công chức. Giữa các năm có sự biến động. Số lượng công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và không hoàn thành nhiệm vụ chiếm tỷ lệ rất thấp. Qua kết quả thống kê cho thấy, mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngày càng có xu hướng giảm xuống, và mức hoàn thành tốt nhiệm vụ có xu hướng tăng lên 2.2. Thực tiễn đánh giá công chức phƣờng tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2019 2.2.1. Về chủ thể tham gia công tác đánh giá Trên thực tế, khi dựa vào các văn bản được ban hành để triển khai công tác đánh giá công chức phường tại Quận 11 thì chủ thể tham gia đánh giá công chức phường bao gồm: Bản thân công chức đó, đồng nghiệp của công chức đó và thủ trưởng cơ quan nơi công chức đó công tác. 12 2.2.2. Về phƣơng pháp đánh giá Qua khảo sát, phương pháp đánh giá công chức cấp phường hiện nay đang được áp dụng là phương pháp tự đánh giá. 2.2.3. Về thời điểm đánh giá Nhìn chung, tùy vào tình hình tại cơ quan, đơn vị hằng năm mà thời điểm đánh giá, phân loại công chức phường tại Quận 11 có sự thay đổi, giao động vào giữa đến cuối tháng 12. 2.2.4. Về quy trình đánh giá Bước 1: Công chức viết bản tự nhận xét, đánh giá bằng lời theo mẫu được quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Bước 2: Tổ chức họp đóng góp ý kiến, nhận xét cho công chức phường; Bước 3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ghi nhận ý kiến nhận xét về công chức và phân loại công chức; Bước 4: thông báo ý kiến đánh giá đến từng công chức của đơn vị; Bước 5: Hồ sơ đánh giá công chức cuối năm phải được lưu vào hồ sơ của từng công chức tại bộ phận quản lý công chức đó (đối với công chức phường là bộ phận văn phòng). Hồ sơ nhận xét đánh giá của công chức phường sau khi hoàn chỉnh sẽ được gửi về phòng Nội vụ tổng hợp và lưu hồ sơ. 13 2.2.5. Về nội dung đánh giá Việc đánh giá công chức phường hằng năm tại Quận 11 được thực hiện dựa trên các nội dung đánh giá công chức được quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, gồm: Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc; Năng lực lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Tinh thần trách nhiệm trong công tác; Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ; Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; Thái độ phục vụ Nhân dân. Ngoài những quy định trên thì cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung sau đây: Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; Năng lực lãnh đạo, quản lý; Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức. 2.2.6. Về tiêu chí đánh giá Qua các văn bản được Ủy ban nhân dân Quận 11 ban hành nhằm để triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá công chức, Ủy ban nhân dân Quận 11 và Ủy ban nhân dân các Phường tại Quận 11 không thực hiện xây dựng bộ tiêu chí đánh giá công chức riêng mà áp dụng các tiêu chí đánh giá công chức 14 được quy định tại Điều 18, 19, 20, 21 của 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Tiêu chí để phân loại công chức cấp xã có sự khác nhau giữa các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, chưa hoàn thành nhiệm vụ 2.3. Đánh giá chung 2.3.1. Ƣu điểm Các quy trình đánh giá công chức vì vậy cũng được xây dựng và củng cố theo hướng tiệm cận với chính sách, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật và cụ thể hơn, dựa vào tình hình thực tế tại địa phương. Uỷ ban nhân dân các phường đều thực hiện đúng quy trình đánh giá công chức. Thời điểm triển khai đánh giá công chức phường tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2016 – 2019 được thực hiện đúng theo quy định. 2.3.2. Tồn tại, hạn chế 2.3.2.1. Về chủ thể tham gia đánh giá công chức phường: Đối với đồng nghiệp của công chức, việc nhận xét, đánh giá của những người này đối với các công chức phường còn mang nặng tâm lý “dĩ hoà vi quý”. Giữa các cán bộ, công chức trong cùng cơ quan có sự kiêng nể, thiếu thẳng thắng đóng góp ý kiến trong cuộc họp dẫn đến cảm thấy có sự không công bằng trong đánh giá, phân loại công chức. 15 Đối với người trực tiếp quản lý công chức phường thì cũng rất hiếm khi đánh giá công chức không hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, công tác đánh giá công chức phường tại Quận 11 lại thiếu vắng sự tham gia của Nhân dân dù rằng việc thu thập thông tin và lấy ý kiến đóng góp, nhận xét của Nhân dân đối với một số chức danh là rất quan trọng. 2.3.2.2. Về thời điểm đánh giá công chức: Thời điểm đánh giá công chức phường được thực hiện dựa theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ, tức là mỗi năm một lần vào cuối năm. Nếu so với thực tế thì thời điểm này là quá ít và quá dài so với nhu cầu sử dụng kết quả đánh giá công chức. 2.3.2.3. Về nội dung và tiêu chí phân loại công chức: Tiêu chí phân loại công chức còn chung chung, rất khó lượng hoá kết quả, hiệu suất công tác của công chức, thiếu các tiêu chí về kỹ năng mềm, thiếu thực tế 2.3.2.4. Về phương pháp đánh giá: Ủy ban nhân dân các phường tại Quận 11 chỉ sử dụng phương pháp tự đánh giá, thiếu sự thu thập thông tin khi tiến hành đánh giá công chức phường. 2.3.3. Nguyên nhân (1) Những quy định làm cơ sở pháp lý cho công tác đánh giá công chức còn chưa hoàn thiện và đầy đủ; (2) thiếu cán bộ, công chức được đào tạo đầy đủ, bài bản về công tác cán bộ; (3) nhận thức về tầm quan trọng của công tác đánh giá cán bộ, công chức còn chưa cao. 16 Tiểu kết chƣơng 2 Tại Chương 2 luận văn đã đánh giá thực tiễn công tác đánh giá công chức phường tại Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua thực tế cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế còn tồn tại như: như: Tiêu chí phân loại công chức còn chung chung, rất khó lượng hoá; việc tham gia của các chủ thể trong công tác đánh giá công chức còn hình thức,bị nhiều yếu tố khác chi phối, thiếu sự tham gia của Nhân dân; Thiếu sự phối hợp, vận dụng linh hoạt các phương pháp đánh giá công chức. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến các hạn chế này. Trong đó, phải kể đến là: Những quy định làm cơ sở pháp lý cho công tác đánh giá công chức còn chưa hoàn thiện, đồng bộ và đầy đủ; Chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong đánh giá, phân loại công chức; Thiếu cán bộ, công chức được đào tạo đầy đủ, bài bản về công tác cán bộ; Nhận thức về tầm quan trọng của công tác đánh giá cán bộ, công chức còn chưa cao. Muốn nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá công chức phường tại Quận 11 thì phải khắc phục được các hạn chế nêu trên. 17 CHƢƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC PHƢỜNG, QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1. Định hƣớng chung về hoàn thiện công tác đánh giá công chức (1) Xem cải cách chế độ công vụ, công chức nói chung và đổi mới công tác đánh giá công chức nói riêng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và then chốt của công tác cải cách hành chính hiệu nay; (2) đẩy mạnh công tác cải cách chế độ công vụ, công chức nói chung và đổi mới công tác đánh giá công chức nói riêng phải phù hợp với yêu cầu đổi mới; (3) đổi mới công tác đánh giá công chức phải được thực hiện một cách đồng bộ; (4) đổi mới công tác đánh giá công chức phải được thực hiện theo lộ trình, bước đi thích hợp, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. 3.2. Một số giải pháp cụ thể 3.2.1. Về chủ thể tham gia công tác đánh giá (1) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức đặc biệt đối với những người đứng đầu chính quyền cấp xã. Cần thống nhất nhận thức về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác đánh giá trong toàn thế cán bộ, công chức. Từ sự thống nhất trong nhận thức này mới có thể tiến hành thống nhất, 18 đồng bộ trong công tác tổ chức, triển khai xây dựng và thực hiện công tác đánh giá công chức, góp phần khắc phục tình trạng hình thức, trọng thủ tục trong việc thực hiện đánh giá công chức phường hiện nay. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hiện nay cần được đẩy mạnh hơn nữa nhằm làm cho công chức nắm bắt và hiểu được mục tiêu cuối cùng của công tác đánh giá công chức, cũng như những quy định pháp luật về đánh giá công chức. Bên cạnh đó, cần bổ sung các kiến thức kỹ năng, nhấn mạnh hơn nữa nội dung đánh giá cán bộ, công chức trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng dành cho thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các phường. (2) Phát triển một đội ngũ làm công tác cán bộ làm công tác cán bộ, công tác đánh giá công chức. Phát triển đội ngũ làm công tác tổ chức, công tác cán bộ đủ về số lượng, tốt về chất lượng, cơ cấu hợp lý và có tính chuyên nghiệp cao. Để làm được điều này, cần phải thực hiện các biện pháp sau: Phát triển đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ tại Phòng Nội vụ và Ủy ban nhân dân phường đủ về số lượng, tốt về chất lượng, cơ cấu hợp lý và có tính chuyên nghiệp cao; Xây dựng và ban hành chế độ, chính sách hợp lý đối với đội ngũ làm công tác tổ chức, cán bộ. (3) Tăng cường sự tham gia của Nhân dân trong việc đánh giá, phân loại công chức phường. Hiện nay, Uỷ ban nhân dân 16 phường đều trang bị cơ sở vật chất đầy đủ nhằm phục vụ cho công tác đánh giá sự hài lòng của người dân đối với một số công chức. Nên vận dụng các thiết bị này để ghi nhận ý kiến 19 của người dân và từ đó có căn cứ trong việc đánh giá công chức. Ở các phòng tiếp dân, các bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ có thể thực hiện đánh giá công chức theo định kỳ. Bên cạnh đó, sau khi thực hiện đánh giá, Ủy ban nhân dân phường cần công khai kết quả đánh giá. Ðại diện các đoàn thể, quần chúng nơi công chức đó công tác góp ý kiến, nhận xét kết quả đánh giá. Ngoài ra, áp dụng phổ biến hình thức lấy ý kiến đánh giá trực tiếp về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, giải quyết công việc liên quan đến Nhân dân cũng đáng được quan tâm thực hiện. (4) Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát đối với công tác đánh giá công chức phường. Để tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với công tác đánh giá công chức, đảm bảo đánh giá công chức được thực hiện một cách nghiêm túc, tác giả đề xuất một số giải pháp sau: - Đưa công tác kiểm tra, giám sát vào thành một bộ phận cấu thành trong công tác đánh giá công chức. - Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc các quy định về đánh giá công chức. Khen thưởng những cơ quan, đơn vị, những công chức có thành tích tốt, tích cực trong đánh giá công chức, cùng với việc kiểm tra, xử lý những cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm trong đánh giá công chức, việc khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân có thành tích tốt là rất quan trọng. - Công tác kiểm tra, kiểm soát phải được tiến hành thường xuyên và theo tiến độ thực hiện nhiệm vụ. 20 3.2.2. Giải pháp về thời điểm đánh giá Ủy ban nhân dân Quận 11 có thể triển khai Kế hoạch đánh giá công chức mỗi quý hoặc mỗi 6 tháng, duy trì thời điểm đánh giá công chức theo Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND như hiệu nay. 3.2.3. Giải pháp về nội dung và tiêu chí đánh giá Nội dung đánh giá công chức phải được xây dựng cụ thể đối với mỗi chức danh công chức, dựa trên tiêu chuẩn, yêu cầu của chức danh đó, phù hợp với từng vị trí công việc, tình hình địa phương trên địa bàn Quận 11. Tiêu chí đánh giá công chức cũng phải được điều chỉnh, bổ sung căn cứ vào những sản phẩm khách quan, có thể nhìn thấy, nhận biết, đánh giá, thống kê và có liên quan tới kết quả hoạt động của công chức Các nội dung và tiêu chí để đánh giá công chức phường nói chung có thể được chia thành các nhóm tiêu chí sau: (1) Ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức; (2) Năng lực và kỹ năng; (3) Lối sống, quan hệ với đồng nghiệp trong cơ quan; (4) Tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân; (5) Mức độ hoàn thành công việc. Sau khi các tiêu chí này được xây dựng và hoàn thiện với từng chức danh công chức thì ứng với mỗi tiêu chí phải cho điểm xếp hạng theo thang điểm giữa các tiêu chí. Thang điểm này là khác nhau giữa các chức danh công chức bởi yêu cầu của mỗi chức danh là khác nhau. Đối với các chức danh quản lý thì cần xây dựng thêm tiêu chí về khả năng lãnh đạo, quản lý và kết 21 quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị quản lý. Và cuối cùng là xây dựng một bảng xếp loại công chức ứng với số điểm mà công chức đạt được sau khi đã tiến hành đánh giá và cho điểm dựa trên các tiêu chí này. Việc xếp loại theo bảng điểm là phương pháp hiệu quả và dễ thực hiện hơn so với phương pháp phân loại như hiện nay. 3.2.4. Giải pháp về phƣơng pháp đánh giá Phải đổi mới phương pháp, quy trình đánh giá công chức bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, chính xác và nên áp dụng cùng một lúc nhiều phương pháp đánh giá đối với các chức danh công chức khác nhau hơn là chỉ một phương pháp Kế tiếp là ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá, phân loại công chức 3.3. Đề xuất, kiến nghị Để hoàn thiện pháp luật về đánh giá công chức, tác giả xin kiến nghị một số nội dung như sau: Đầu tiên, phải nhanh chóng hoàn thiện pháp luật về vị trí việc làm cũng như Đề án vị trí việc làm cho các chức danh công chức cấp xã. Đề án vị trí việc làm chính là cơ sở cho việc đánh giá cán bộ, công chức theo quan điểm mới, hiện đại. Do đó, bắt buộc phải hoàn thiện việc xây dựng vị trí việc làm trong cơ quan nhà nước cấp xã đồng thời xây dựng, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chức danh, tiêu chuẩn theo ngạch công chức phù hợp với thực tiễn và yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ của từng đối tượng. 22 Thứ hai, hoàn thiện pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức theo hướng sử dụng kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ làm nội dung chính và căn cứ chính để tiến hành đánh giá công chức. Song song đó, cần phải đổi mới các quy định của pháp luật về khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức. Tiểu kết Chƣơng 3 Nội dung chương 3 đã nêu lên định hướng chung về công tác đánh giá công chức

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_danh_gia_cong_chuc_phuong_quan_11_thanh_pho.pdf
Tài liệu liên quan