Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán tại trung tâm y tế quận Liên Chiểu

1.2.1. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

Báo cáo quyết toán

Báo cáo quyết toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nuớc của đơn vị hành chính sụ nghiệp, đuợc trình bày chi tiết theo MLNS nhà nuớc để cung cấp cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan có thẩm quyền khác. Thông tin trên báo cáo quyết toán NSNN phục vụ cho việc đánh giá tình hình tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về NSNN và các cơ chế tài chính khác mà đơn vị cấp trên và lãnh đạo đơn vị kiểm tra, đánh giá, giám sát và điều hành hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị.

Bao gồm các loại báo cáơ.Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí đuợc khấu trừ, để lại,báo cáo chi tiết kinh phí chuơng trình, dụ án, báo cáo thục hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính, thuyết minh BCQT.

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho những người có liên quan để xem xét và đưa ra các quyết định về các hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị. Thông tin báo cáo tài chính giúp cho việc nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

Bao gồm các loại báo cáo: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp), Thuyết minh báo cáo tài chính.

 

docx25 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 23/08/2021 | Lượt xem: 381 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán tại trung tâm y tế quận Liên Chiểu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
luận văn Ngoài phần mở đau và kết luận, nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Tổng quan tài ỉỉệu nghiên cứu Luận án tiến sĩ của tác giả Lê Thị Thanh Hương, Đại học Thương Mại, năm 2012 với đề tài “Hoàn thiện tổ chức công tác kế trong các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế ở Việt Nam . Luận án tiến sĩ của tác giả Bùi Thị Yen Linh, trường Học viện Tài Chính, năm 2014 với đề tài “Tổ chức công tác kế toán tại các cơ sở y tế công lập tỉnh Quảng Ngãi . Luận văn thạc sĩ của tác giả Ngô Nữ Quỳnh Trang, Đại học Đà Nằng, năm 2014 với đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện Tâm thần thành phổ Đà Nang". Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Hữu Anh Thư, Đại học Đà Nằng, năm 2015 nghiên cứu đề tài "Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đà Nang theo định hướng ứng dụng phần mềm quản lỷ tổng thể bệnh viện Luận văn thạc sĩ của tác giả Dương Thị Yen Nhi, Đại học Đà Nằng, năm 2016 nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tại bệnh viện Đa Khoa tỉnh ĐăkLăk”. Luận văn thạc sĩ của tác giả Nguyễn Huyền Trang, Đại học Đà Nang năm 2016, với đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tại bệnh viện Măt tỉnh Đắk Lắk”. Mỗi công trình nghiên cứu trên, đã nghiên cứu những khía cạnh khác nhau về hoàn thiện công tác kế toán. Nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu về công tác kế toán ở Trung tâm y tế quận Liên Chiểu. Vì vậy, tác giả đã thực hiện đề tài ” Hoàn thiện công tác kế toán tại TTYT quận Liên Chiểu”. Trên cơ sở tham khảo các công trình nghiên cứu trước, luận văn sẽ tập trung vào các vấn đề chính về công tác tổ chức kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập, thực tế tổ chức công tác kế toán tại TTYT quận Liên Chiểu Thành phố Đà Nằng. Định hướng của tác giả là nhấn mạnh vào việc lập báo cáo kế toán tại đơn vị, phân tích những ưu điểm và tồn tại, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác kế toán ở Trung tâm y tế quận Liên Chiểu. CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ Cơ BẢN VỀ CÔNG TÁC TRONG ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP Khái niệm, đặc điểm và phân ỉoạỉ đơn vị sự nghiệp công ỉập Khái niệm Đơn vị sự nghiệp công lập là các đơn vị, cơ quan hoạt động bằng nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước hoặc cấp trên cấp phát hoặc bằng nguồn kinh phí khác như hội phí, học phí, viện phí, kinh phí được tài trợ, thu từ hoạt động kinh doanh dịch vụ... Đơn vị sự nghiệp là bộ phận cấu thành cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng, thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước hoặc cung cấp sản phẩm dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật. Ví dụ các đơn vị nghiên cứu, sự nghiệp và giáo dục (bệnh viện, trường, viện nghiên cứu,...) Đặc điểm hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập Thứ nhất, đơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức hoạt động theo nguyên tắc phục vụ xã hội là chính, chứ không vì mục tiêu lợi nhuận Thứ hai, sản phẩm của đơn vị SNCL là sản phẩm mang lại lợi ích chung, có tính bền vững và gắn bó hữu cơ với quá trình tạo ra của cải vật chất. Thứ ba, hoạt động của đơn vị SNCL luôn gắn liền và bị chi phối bởi các chương trình phát triển kinh tế xã hội. Thứ tư, các đơn vị SNCL có nguồn thu hợp pháp từ hoạt động sự nghiệp. Phẫn loại đơn vị sự nghiệp công lập Tùy theo các cách tiếp cận khác nhau mà đơn vị sự nghiệp được chia theo các tiêu thức khác nhau. Các cách phân loại này giúp các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị có những hình thức và biện pháp quản lý phù hợp, tập trung quản lý những đơn vị trọng tâm, trọng điểm. Các tiêu thức phân loại chủ yếu gồm có: Căn cứ theo cấp ngân sách: Đơn vị dự toán cấp 1, đơn vị dự toán cấp 2, đơn vị dự toán cấp 3 Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động: Đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, Đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, Đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Đon vị sự nghiệp trong lĩnh vực thể dục thể thao, Đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực kinh tế, Đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực khác Căn cứ vào nguồn thu sụ nghiệp: Đơn vị sụ nghiệp công tụ bảo đảm chi thuờng xuyên và chi đầu tu; Đơn vị sụ nghiệp công tụ đảm bảo chi thuờng xuyên; Đơn vị sụ nghiệp công tụ đảm bảo một phần chi thuờng xuyên; Đơn vị sụ nghiệp công do Nhà nuớc bảo đảm chi thuờng xuyên Quản ỉý tài chính trong đơn vị sự nghiệp công ỉập Cơ chế quản lỷ tài chinh trong đơn vị sự nghiệp công lập Nguồn tài chinh đơn vị sự nghiệp công lập Nguồn tài chính của đơn vị sụ nghiệp công lập bao gồm: Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nuớc cấp; nguồn thu từ hoạt động sụ nghiệp; nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng cho; nguồn khác. Nội dung chi của đơn vị sự nghiệp công lập Thứ nhất, chỉ thường xuyên : Chi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đuợc cấp có thẩm quyền giao, Chi hoạt động thuờng xuyên phục vụ cho công tác thu phí và lệ phí, Chi cho các hoạt động dịch vụ. Thứ hai, chỉ không thường xuyên: Các khoản chi cho mục đích đầu tu phát triển và thục hiện những nhiệm vụ đột xuất đuợc giao. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG ĐƠN VỊ sự NGHIỆP CÔNG LẬP Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán Chứng từ kế toán chung cho các đơn vị hành chỉnh sự nghiệp được phân loại và quy định cụ thể thành 2 loại: + Chứng từ thuộc loại bắt buộc. + Chứng từ đuợc tụ thiết kế. Quy trình luân chuyển chứng từ Bước 1: Lập chứng từ Bước 2: Kiểm tra và ký chứng từ Bước 3: Luân chuyển chứng từ Bước 4: Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Hệ thống tài khoản kế toán HCSN do Bộ Tài Chính ban hành theo thông tư 107/2017/TT-BTC gồm 10 loại, trong đó: từ Loại 1 đến Loại 9 là các tài khoản trong bảng cân đối tài khoản và được hoạch toán kép. Loại 0 là các tài khoản nằm ngoài bảng cân đối kế toán liên quan đến NSNN hoặc có nguồn gốc NSNN và được hoạch toán đơn. Nhóm tài khoản loại 1: Tiền và vật tư Nhóm tài khoản loại 2: Tài sản cố định Nhóm tài khoản loại 3: Thanh toán Nhóm tài khoản loại 4: Nguồn kinh phí Nhóm tài khoản loại 5: Các khoản thu Nhóm tài khoản loại 6: Các khoản chi Nhóm tài khoản loại 7: Thu nhập khác Nhóm tài khoản loại 8: Chi phí khác Nhóm tài khoản loại 9: Xác định kết quả kinh doanh Nhóm tài khoản loại 0: Tài khoản ngoài bảng Tổ chức hệ thống sổ kế toán Việc tổ chức hệ thống sổ kế toán ở đơn vị sự nghiệp công lập cần phải đáp ứng được các yêu cầu sau: Phải đảm bảo mối quan hệ giữa ghi sổ theo trật tự thời gian với ghi sổ phân loại theo hệ thống toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh ở đơn vị khi tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp. Phải đảm bảo mối quan hệ giữa ghi sổ kế toán tổng hợp và ghi sổ kế toán chi tiết đối với các chỉ tiêu kinh tế, tài chính tổng hợp. - Phải đảm bảo quan hệ kiểm tra, đối chiếu số liệu nhằm đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong quá trình hệ thống hóa thông tin kế toán từ các chứng từ kế toán. Theo quy dịnh hiện hành, tùy vào diều kiện và dặc diểm của đơn vị có thể lụa chọn một trong các hình thức kế toán: Hình thức kế toán Nhật kỷ - sổ Cái Hình thức kế toán Nhật kỷ chung Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ Hình thức kế toán trên mảy vỉ tỉnh Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán Báo cáo quyết toán Báo cáo quyết toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nuớc của đơn vị hành chính sụ nghiệp, đuợc trình bày chi tiết theo MLNS nhà nuớc để cung cấp cho cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính và cơ quan có thẩm quyền khác. Thông tin trên báo cáo quyết toán NSNN phục vụ cho việc đánh giá tình hình tuân thủ, chấp hành quy định của pháp luật về NSNN và các cơ chế tài chính khác mà đơn vị cấp trên và lãnh đạo đơn vị kiểm tra, đánh giá, giám sát và điều hành hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị. Bao gồm các loại báo cáơ.Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí đuợc khấu trừ, để lại,báo cáo chi tiết kinh phí chuơng trình, dụ án, báo cáo thục hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính, thuyết minh BCQT. Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động tài chính và các luồng tiền từ hoạt động của đơn vị, cung cấp cho những người có liên quan để xem xét và đưa ra các quyết định về các hoạt động tài chính, ngân sách của đơn vị. Thông tin báo cáo tài chính giúp cho việc nâng cao trách nhiệm giải trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Bao gồm các loại báo cáo: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp trực tiếp), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (theo phương pháp gián tiếp), Thuyết minh báo cáo tài chính. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Ở chương 1, tác giả đã trình bày những vấn đề cơ bản về công tác kế toán trong đơn vị sự nghiệp công lập, như các khái niệm, đặc điểm và phân loại của đơn vị sự nghiệp công lập; nội dung quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp có thu hiện nay theo cơ chế tự chủ tài chính đã tạo quyền chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị sự nghiệp, trong đó tác giả đã nêu rõ các đặc điểm về hoạt động tạo ra nguồn tài chính và nội dung quản lý chi trong đơn vị sự nghiệp công lập. CHƯƠNG 2 THựC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU Giói thiệu về Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Trung tâm Y tế Liên Chiểu được thành lập ngày 24 tháng 02 năm 1997; với cơ sở hoạt động là Phòng khám Đa khoa khu vực cũ có diện tích sử dụng là 80m2 và 73 cán bộ. Đen nay toàn trung tâm đã có 19 khoa, phòng, trạm, đội với diện tích đất 11.985 m2, tổng số cán bộ là 222 người; trong đó có 44 Bác sĩ ( 01 Bác sĩ chuyên khoa II, 14 Bác sĩ chuyên khoa I và 02 Thạc sĩ, 27 Bác sĩ ), cơ sở vật chất đã được xây dựng mới khang trang, đủ cho công tác khám và điều trị bệnh. Chức năng, nhiệm vụ của TTYT quận Liên Chiểu: cấp cứu - khám bệnh - chữa bệnh, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học về y học, chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật, phòng bệnh, hợp tác quốc tế, quản lý kinh tế. Cơ cấu tổ chức quản lý ờ Trung Tâm Y Te quận Liên Chiểu Quản ỉý tài chính tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Cơ chế quản lỷ tài chinh tại Trung tâm Cơ chế quản lý theo hướng tự chủ tại Trung tâm thể hiện qua một số nội dung như sau: Cơ chế tiền lương, tiền công và thu nhập. Chế độ thanh toán phép: Thu nhập tăng thêm Sử dụng ktế quả tài chính trong năm Nguồn tài chỉnh của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Các khoản chi của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu THựC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán Hệ thống chứng từ kế toán hiện nay áp dụng tại TTYT quận Liên Chiểu được căn cứ vào chế độ chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ - BTC ngày 30/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Cụ thể: + về lao động và tiền lương, bao gồm các chứng từ + về vật tư, bao gồm các chứng từ + về tiền tệ, bao gồm các chứng từ + về tài sản cố định, bao gồm các chứng từ Trình tự luân chuyển chứng tại TTYT quận Liên Chiểu: Bước 1: Lập chứng từ Nội dung trên các chứng từ kế toán đều được lập rõ ràng và đảm bảo các yếu tố: Tên và số hiệu của chứng từ kế toán . Ngày tháng năm lập chứng từ kế toán. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán. Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán. Nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh. Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số, tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng đẻ thu , chi tiền ghi bằng số và bằng chữ. Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán Bước 2: Kiểm tra và kỷ chứng từ Sau khi chứng từ kế toán được lập, kế toán phần hành sẽ tiến hành kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh ghi trên chứng từ kế, đối chiếu chứng từ với các tài liệu có liên quan và ký lên chứng từ. Ke toán trưởng thực hiện việc kiểm tra lại và ký duyệt trước khi trình Thủ trưởng ký duyệt. Thực tế, công tác kiểm tra chứng từ tại TTYT quận Liên Chiểu được thực hiện tương đối chặt chẽ, một chứng từ kế toán đều trải qua ít nhất hai lần kiểm tra: Kiểm tra lần đầu và kiểm tra lần hai. Đe xác nhận trách nhiệm, yếu tố chữ ký của nguời lập, nguời duyệt và những nguời liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh là rất quan trọng và việc mở sổ đăng ký mẫu chữ ký là cần thiết, tuy nhiên việc đăng ký này vẫn chua đuợc thục hiện với tất cả kế toán tại Trung tâm. Bước 3: Luân chuyển chứng từ Quy trình luân chuyển chứng từ đuợc thục hiện căn cứ vào các nội dung cụ thể của các khâu khác nhau để xây dựng trình tụ luân chuyển phù hợp. Bước 4: Bảo quản và lưu trữ chứng từ Khi kết thúc kỳ kế toán, chứng từ sau khi đuợc thục hiện, sẽ đuợc sắp xếp phân loại theo trình tụ thời gian , nội dung và kiểm tra một lần nữa sau đó đóng thành tập và cất xuống kho lưu trữ, bảo quản tại phòng TCKT theo quy định của pháp luật. Theo đó, chứng từ trực tiếp dùng để ghi sổ lưu trữ 20 năm, chứng từ không trực tiếp ghi sổ lưu trữ 10 năm. Tổ chức hệ thống tài khoản và sổ kế toán Hệ thong tài khoản Hệ thống tài khoản sử dụng tại TTYT quận Liên Chiểu là hệ thống tài khoản kế toán HCSN do Bộ Tài Chính ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ - BTC bao gồm 7 loại Tài khoản. Loại 1: Tiền và vật tư, Trung tâm sử dụng TK 111 - Tiền mặt, TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng , TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu, TK153 - Công cụ, dụng cụ. Trong đó, TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu được chi tiết cho TK 1521 - Thuốc, máu dịch truyền và hóa chất, TK 1522 - Vật liệu văn phòng, TK 1523 - Nhiên Liệu. Loại 2: Tài sản cố định, Trung tâm sử dụng các TK 211 - Tài sản cố định hữu hình, TK 213 - Tài sản cố định vô hình, TK 214 - Hao mòn TSCĐ. Loại 3: Thanh toán, Trung tâm sử dụng các TK 311 - Các khoản phải thu, TK 312 - Tạm ứng, TK 331 - Các khoản phải trả, TK 334 - Phải trả công chức, viên chức, TK 336 - Tạm ứng kinh phí, TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau. Trong đó TK 3111 và TK 3311 được chi tiết cho từng đối tượng thanh toán, đối tượng phải thu. TK 312 được chi tiết cho từng cán bộ viên chức, người lao động tạm ứng. Loại 4: Nguồn kỉnh phí, Trung tâm Y tế sử dụng các TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động, TK 431 - Các quỹ, TK 421 - Chện lệch thu chi chưa xử lý, TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ. Loại 5: Các khoản thu, Trung tâm sử dụng các TK 511 - Các khoản thu, TK 521 - Thu chưa qua Ngân sách, TK 531- Thu hoạt động sản xuất kinh doanh. Loại 6: Các khoản chỉ, Trung tâm sử dụng các TK 661 - Chi hoạt động , TK 631 - Chi hoạt động sản xuất kinh doanh. Loại 0: các tài khoản ngoài bảng, Trung tâm sử dụng TK 008 - Dự toán chi hoạt động. Sổ kế toán Hệ thống sổ kế toán tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết, hàng kỳ được kết xuất từ phần mềm kế toán. Theo khảo sát, hiện nay đơn vị áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ, bao gồm chứng từ ghi sổ, sổ đăng ký chứng từ ghi sổ, sổ cái, sổ quỹ tiền mặt, sổ tài sản cố định, sổ chi tiết các tài khoản, sổ theo dõi sử dụng các nguồn kinh phí, sổ chi tiết các khoản thu, sổ chi tiết chi hoạt động, sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc, sổ tiền gửi ngân hàng, kho bạc. Tổ chức báo cáo kế toán Nhìn chung, công tác tổ chức báo cáo kế toán tại TTYT quận Liên Chiểu đã thục hiện đúng và đầy đủ theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006. Nội dung các báo cáo kế toán đã phản ánh tổng quát tình hình sử dụng tài sản, kinh phí của đơn vị theo MLNS. Hệ thống báo cáo đuợc lập tuơng đối đầy đủ, đúng theo mẫu quy đinh. Tuy nhiên, các báo cáo kế toán tại Trung tâm vẫn chỉ mới tập trung lập báo cáo tài chính cho đơn vị chủ quản, mà chua quan tâm đến báo cáo kế toán phục vụ yêu quản trị nội bộ, đặc biệt là trong giai đoạn huớng tới tụ chủ tài chính nhu hiện nay. ĐÁNH GIÁ THựC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU Những ưu điểm Thứ nhất, TTYT quận Liên Chiểu đã xây dựng được hệ thống chứng từ đúng theo quy định của chế độ HCSN và phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của kế toán tại đơn vị và thiết lập được quy trình luân chuyển chứng từ hợp lý, từ khâu lập, luân chuyển chứng từ, bảo quản chứng từ đều thực hiện đúng quy định. Thứ hai, TTYT quận Liên Chiểu đã xây dựng và vận dụng hệ thống tài khoản kế toán và sổ kế toán đầy đủ đúng theo quy định của chế độ kế toán hiện hành. Thứ ba, BCTC, báo cáo quyết toán ngân sách được lập đầy đủ, đúng theo biểu mẫu quy định tại Quyết định số 19/2006/QĐ - BTC ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, và đã phản ánh đầy đủ các chỉ tiêu quy định, lập, nộp đúng kỳ hạn và đầy đủ các báo cáo. Những tồn tại Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kế toán tại TTYT quận Liên Chiểu vẫn còn một số tồn tại sau: a. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán Lập chứng từ còn thiếu sót, đôi khi một số nội dung thanh toán chua tập hợp đủ các loại chứng từ cần thiết đã lập phiếu chi. Một số mẫu chứng từ do các khoa phòng tụ thiết kế không theo mẫu quy định chung, mặc dù phản ánh cùng một nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh, nhưng lại khác nhau về hình thức và cách trình bày như bảng kê thanh toán người cho máu, chứng từ thanh toán tiền phẫu thuật, thủ thuật, làm cho công tác hoạch toán gặp những khó khăn nhất định. Công tác kiểm tra chứng từ kế toán chỉ mới được thực hiện ở khâu đầu, còn việc kiểm tra chứng từ lần sau thường dồn vào cuối quý, cuối năm, do đó việc phát hiện sai sót, không đảm bảo được tính kịp thời. Việc luân chuyển chứng từ chưa thống nhất. Chưa đảm bảo đúng quy trình, điều này là do quy trình luân chuyển chứng từ chưa xác định cụ thể rõ ràng. Lấy ví dụ trong quy trình khám chữa bệnh ngoại trú đối với bệnh nhân có BHYT, khi bác sĩ cho bệnh nhân đi làm các cận lâm sàng (xét nghiệm, siêu âm, xquang..), hay kê toa cho bệnh nhân nhận thuốc, có 2 trường hợp sẽ xảy ra: tổng chi phí KCB của bệnh nhân vượt mức chi trả của BHYT trong 1 lần điều trị KCB và tổng chi phí KCB của bệnh nhân chưa vượt mức chi trả của BHYT. + Chưa vượt mức chi trả của BHYT (1): Bệnh nhân sẽ đi làm các CLS hay nhận thuốc về, và không phải thanh toán số tiền cùng chi trả với BHYT (tương ứng với mức hưởng BHYT của thẻ BHYT). + Vượt mức chi trả của BHYT (2): bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tới phòng thu ngân viện phí, nộp số tiền cùng chi trả với BHYT (tương ứng với mức hưởng BHYT của thẻ BHYT), thu ngân viện phí xác nhận vào các chỉ định CLS hay phơi thuốc và bệnh nhân đi làm các CLS hay nhận thuốc ra về. Tuy nhiên, vì không có sụ thống nhất trong quy trình luân chuyển, nên đã xảy ra truờng hợp: tổng chi phí KCB của bệnh nhân vuợt mức chi trả của BHYT, bệnh nhân vẫn đi làm đuợc các CLS mặc dù chua thanh toán số tiền cùng chi trả với BHYT, sau đó bệnh nhân đi về. Điều này đã làm thất thoát các khoản tiền bệnh nhân cùng chi trả. - Công tác bảo quản và lưu trữ chứng từ tại đơn vị chưa thực hiện tốt. đơn vị không có kho lưu trữ riêng dành cho các chứng từ kế toán trong khi số lượng biểu mẫu chứng từ kế toán rất nhiều và được lưu trữ chung với chứng từ của các khoa, phòng khác dẫn đến việc tìm kiếm chứng từ khi cần thiết gặp nhiều khó khăn, mất thời gian và có thể thất lạc chứng từ do cách lưu trữ và bảo quản chưa khoa học. b. Tổ chức hệ thong tài khoản và sổ kế toán Hệ thong tài khoản TTYT quận Liên Chiểu đã linh hoạt và chủ động chi tiết đến các tài khoản cấp 2, cấp 3 nhằm phục vụ công tác quản lý của đơn vị. Tuy nhiên việc mở các tài khoản chi tiết vẫn chưa toàn diện, bao quát hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Trung tâm chưa xây dựng được hệ thống tài khoản chi tiết phù họp cho TK 214 “Hao mòn TSCĐ” . Nguyên nhân là do, tại Trung tâm chưa tách bạch được TSCĐ dùng chung cho hoạt động sự nghiệp và hoạt động dịch vụ từ đó dẫn đến việc theo dõi giá trị hao mòn TSCĐ cũng chưa chi tiết cho hoạt động sự nghiệp và hoạt động dịch vụ. Ngoài ra, các khoản chi lương cho nhân viên biên chế, và nhân viện hợp đồng đơn vị chỉ hạch toán chung trên TK 334 mà chưa chi tiết TK cấp 2. Sổ kế toán Sổ kế toán tại TTYT quận Liên Chiểu đa phần đuợc mặc định sẵn trên phần mềm và tụ kết xuất, in ra. Phần mềm kế toán dùng chung cho tất cả các đơn vị HCSN, mỗi đơn vị có những đặc thù khác nhau, nên tại Trung tâm vẫn còn thiếu sót một số sổ mà đặc biệt là sổ chi tiết chi phí khám chữa bệnh có ý nghĩa rất lớn đối với công tác kế toán tại bệnh viện. Bởi lẽ theo xu thế tụ chủ tài chính nhu hiện nay, NSNN sẽ không còn cấp cho Trung tâm để chi trả các khoản chi thuờng xuyên nhu luơng, mà thay vào đó chính cơ quan BHXH sẽ là nguời thay nhà Nuớc trả luơng cho CBVC tại Trung tâm dụa trên chi phí KCB của nguời bệnh đến khám tại Trung tâm. Chính vì thế, việc đặt ra ở đây là phải thiết kế ra các mẫu sổ chi tiết về chi phí KCB tuơng ứng cho từng đối tuợng BHYT để có thể thống kê đuợc tổng chi phí cơ quan BHXH thanh quyết toán cho trung tâm. Việc mở các loại sổ chi tiết này đáp ứng nhu cầu quyết toán với cơ quan BHXH và nắm bắt đuợc nguồn thu, đánh giá đuợc hiệu quả hoạt động tại tại Trung tâm. Tổ chức hệ thong báo cáo kế toán Hệ thống báo cáo kế toán tại Trung tâm còn hạn chế, nhu sau: Nội dung thuyết minh BCTC còn sơ sài, chua chú trọng vào việc phân tích, so sánh số liệu của năm nay và năm truớc, chua có sụ phân tích đánh giá chỉ ra kết quả đạt đuợc trong công tác kế toán tại đơn vị cũng nhu chua nêu ra đuợc những khó khăn, vuớng mắc của đơn vị trong quá trình điều hành sử dụng kinh phí. Báo cáo thu chi hoạt động sụ nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh dùng để phản ánh tổng quát tình hình thu, chi hoạt động sụ nghiệp và hoạt động SXKD của đơn vị. Tuy nhiên, báo cáo này chua chi tiết cho từng hoạt động sụ nghiệp. Báo cáo kế toán phục vụ yêu cầu cung cấp thông tin quản lý nội bộ của đơn vị chưa được quan tâm xây dựng đầy đủ như: báo cáo công nợ phải thu, báo cáo công nợ phải trả, báo cáo tổng hợp các khoản thu chi, báo cáo thu chi từng hoạt động dịch vụ, báo cáo thống kê vật tư y tế, thuốc, dịch vụ kỹ thuật. - Công tác kế toán mới chỉ dừng lại ở việc xây dựng quy trình kế toán, hạch toán đúng, đủ theo theo chế độ kế toán hiện hành, còn việc phân tích, xử lý thông tin để cung cấp cho công tác quản lý còn đơn giản, chưa đa dạng, đa chiều theo các yêu cầu quản lý trong điều kiện tự chủ tài chính của Trung tâm. KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 • Trong chương 2, luận văn nghiên cứu thực trạng công tác kế toán của Trung tâm, bên cạnh những ưu điểm đạt được vẫn còn những hạn chế trong công tác kế toán cần phải khắc phục. Những hạn chế nêu trên vừa do nguyên nhân chủ quan của đơn vị về năng lực chuyên môn, chất lượng đội ngũ kế toán, đồng thời cũng một phần do nguyên nhân khách quan của cơ chế tự chủ tài chính tại đơn vị. CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU NHU CẦU THÔNG TIN KÊ TOÁN CHO QUẢN LÝ VÀ YÊU CẦU ĐÔI VỚI VIỆC HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU Nhu cầu thông tin kế toán cho quản ỉý tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Tự chủ tài chính là xu thế tất yếu của xã hội phát triển, các bệnh viện công nói chung, và TTYT quận Liên Chiểu nói riêng, buộc phải thích nghi dần với cơ chế tự chủ tài chính. Yêu cầu đối vói việc hoàn thiện công tác kế toán tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu Thứ nhất, hoàn thiện công tác kế toán phải chấp hành đúng quy định và thống nhất với những quy định hiện hành của Nhà nuớc về Luật kế toán, luật Ngân sách, các chế độ, định mức chung. Thứ hai, hoàn thiện công tác kế toán cần phù hợp với đặc điểm vai trò và tình hình hoạt động của đơn vị đang chuyển đổi từ chế độ cấp phát sang chế độ tụ chủ tài chính. Thứ ba, hoàn thiện công tác kế toán cần phải phù hợp với điều kiện tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiện lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kế toán tại đơn vị. Thứ tư, hoàn thiện công tác kế toán phải tiến hành toàn diện, đồng bộ các yếu tố trong công tác kế toán. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU Hoàn thiện hệ thống chứng từ kế toán Thứ nhất, đổi với lập chứng từ Thứ hai, đổi với kiểm tra chứng từ Thứ ba, đổi với luân chuyển chứng từ: Thứ tư, đối với khâu lưu trữ chứng từ Hoàn thiện hệ thống tài khoản và sổ kế toán Đối vói hệ thống tài khoản Hệ thống tài khoản áp dụng tại TTYT quận Liên Chiểu cần đuợc hoàn thiện bằng cách chi tiết thêm cho các tài khoản cấp 2, cấp 3 phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của đơn vị, nhu TK 334 - Phải trả nguời lao động, TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, kho bạc, TK 511 - Các khoản thu, TK 531 - Thu từ hoạt động SXKD, TK 631 - Chi hoạt động SXKD. Đối vói sổ kế toán Đe thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi các nguồn kinh phí, tài sản tại đơn vị thì đơn vị phải tổ chức tốt hệ thống sổ sách kế toán theo một số đề xuất của tác giả là xây dựng các sổ kế toán: + Sổ chi tiết khám chữa bệnh ngoại trú BHYT + Sổ chi tiết khám chữa bệnh nội trú BHYT + Sổ tổng họp chi tiết khám KCB đề nghị thanh + Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ dụng cụ tại nơi sử dụng. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán Thứ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxtom_tat_luan_van_hoan_thien_cong_tac_ke_toan_tai_trung_tam_y.docx
  • pdfnguyen_thi_phung_k3kto_dn_tom_tat_2542_2185470.pdf
Tài liệu liên quan