Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác tính giá thành dịch vụ tại công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng - Bùi Thị Thùy Chi

Đặc điếm cơ chế tài chỉnh trong giai đoạn trước dãy

Công ty Cồ phần Môi trường dô thị tiền thản là Công ty Vệ sinh Đà Nằng (dược thành từ tháng 4 năm 1975), sau chuyền thành Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Đà Nằng là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trước khi thực hiện tự chu tài chính hoạt dộng dưới hình thức Công ty cô phần, toàn bộ chi phí phát sinh thực hiện cho hoạt dộng thu gom và xử lí chất thải dược ngân sách dịa phương chi trả thông qua việc đặt hàng dựa trên khối lượng thực tế phát sinh và dơn giá thu gom, vận chuyên rác (dơn giá dược ban hành theo Quyết dịnh của ùy ban nhân dân thành phố). Tuy nhiên dơn giá dê UBND TP thực hiên dặt hàng với công ty chưa bao gồm các chi phí quán lý chung.

Trên cơ sở đơn giá cùa úy ban nhân dân Thành Phố, Công ty tự ban hành bộ dơn giá công việc vệ sinh môi trường đô thị đê áp dụng cho toàn Công ty áp dụng.

Với dặc diềm trên, công tác hạch toán chi phí sản xuất tại công ty chủ yếu mang tính ghi nhận chi phát sinh thực tế trên cơ sờ dịnh mức và khối lượng thu gom, vận chuyền thực tế. Việc hạch toán vì thế mang tính hồ trợ cho việc quyết toán với ngân sách thành phố và chưa phục vụ quản trị tại dơn vị.

 

pdf26 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 384 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác tính giá thành dịch vụ tại công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng - Bùi Thị Thùy Chi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_hoan_thien_cong_tac_tinh_gia_thanh_dich_vu.pdf
Tài liệu liên quan