Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ xơ dừa để xử lý Amoni trong nước thải bệnh viện - Bùi Thị Lan Anh

LỜI CAM ĐOAN .i

LỜI CẢM ƠN .4

MỤC LỤC.5

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .8

DANH MỤC BẢNG.9

DANH MỤC HÌNH .10

MỞ ĐẦU.Error! Bookmark not defined.

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẪN ĐỀ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not

defined.

1.1 Tổng quan về tình hình ô nhiễm amoni trong nước thải bệnh việnError! Bookmark

not defined.

1.2 Giới thiệu về công nghệ xử lý nước thải bệnh viện E – Hà NộiError! Bookmark

not defined.

1.3 Một số phương pháp xử lý amoni trong nước thảiError! Bookmark not defined.

1.3.1 Phương pháp Clo hóa. Error! Bookmark not defined.

1.3.2 Phương pháp kiềm hóa và làm thoáng. Error! Bookmark not defined.

1.3.3 Phương pháp Ozon hóa với xúc tác BrommuaError! Bookmark not defined.

1.3.4 Phương pháp trao đổi ion. Error! Bookmark not defined.

1.3.5 Phương pháp sinh học. Error! Bookmark not defined.

1.3.6 Phương pháp hấp phụ . Error! Bookmark not defined.

1.4 Công trình nghiên cứu xử lý amoni trong nước thải ở thế giới và Việt NamError!

Bookmark not defined.

1.4.1 Tình hình nghiên cứu xử lý amoni trong nước thải trên thế giới.Error!

Bookmark not defined.

1.4.2 Tình hình nghiên cứu xử lý amoni trong nước thải ở Việt Nam .Error!

Bookmark not defined.1.5 Hiện trạng và một số biện pháp xử lý xơ dừa ở Việt NamError! Bookmark not

defined.

1.5.1 Hiện trạng xơ dừa ở Việt Nam. Error! Bookmark not defined.

1.5.2 Biện pháp xử lý xơ dừa ở Việt Nam . Error! Bookmark not defined.

1.6 Tổng quan về tình hình nghiên cứu công nghệ cacbon hóa trên thế giới và Việt Nam

. Error! Bookmark not defined.

1.6.1 Tổng quan về phương pháp cacbon hóa . Error! Bookmark not defined.

1.6.2 Tình hình nghiên cứu công nghệ cacbon hóa trên thế giớiError! Bookmark

not defined.

1.6.3 Tình hình nghiên cứu cacbon hóa ở Việt NamError! Bookmark not defined.

Chương 2: ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not

defined.

2.1 Đối tượng nghiên cứu. Error! Bookmark not defined.

2.2 Dụng cụ thí nghiệm . Error! Bookmark not defined.

2.3 Phương pháp nghiên cứu. Error! Bookmark not defined.

2.3.1 Phương pháp tài liệu . Error! Bookmark not defined.

2.3.2.Phương pháp thực nghiệm . Error! Bookmark not defined.

2.3.2.1 Thực nghiệm chế tạo than cacbon hóa xơ dừa.Error! Bookmark not

defined.

2.3.2.2 Thực nghiệm chế tạo vật liệu hấp phụ từ than cacbon hóa xơ dừa dạng viên

. Error! Bookmark not defined.

2.3.2.3 Thực nghiệm hấp phụ dạng tĩnh. Error! Bookmark not defined.

2.3.2.4 Thực nghiệm hấp phụ dạng cột . Error! Bookmark not defined.

2.3.3 Phương pháp phân tích . Error! Bookmark not defined.

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . Error! Bookmark not

defined.

3.1 Đánh giá quá trình thực nghiệm cacbon hóa. Error! Bookmark not defined.

3.1.1 Khảo sát sự biến đổi nhiệt độ của buồng cacbon hóaError! Bookmark not

defined.3.1.2 Khảo sát tỷ lệ hơi nước trong vật liệu thí nghiệmError! Bookmark not

defined.

3.1.3 Khảo sát tỷ trọng đổ đống của vật liệu xơ dừaError! Bookmark not defined.

3.1.4 Khảo sát độ tro hóa của xơ dừa. Error! Bookmark not defined.

3.1.5 Khảo sát hiệu suất thu hồi sản phẩm của vật liệu khi tiến hành cacbon hóa

. Error! Bookmark not defined.

3.2 Khảo sát lựa chọn loại than tối ưu cho quá trình hấp phụ amoni trong nước thải bệnh

viện. Error! Bookmark not defined.

3.3 Đánh giá hiệu quả hấp phụ amoni của vật liệu hấp phụ qua quá trình hấp phụ tĩnh

. Error! Bookmark not defined.

3.3.1 Đánh giá hiệu quả hấp phụ amoni của than cacbon hóa qua sự thay đổi của các

dải pH . Error! Bookmark not defined.

3.3.2 Đánh giá ảnh hưởng của dung lượng hấp phụ đến quá trình xử lý amoni trong

nước thải bệnh viện . Error! Bookmark not defined.

3.3.3 Ảnh hưởng thời gian hấp phụ . Error! Bookmark not defined.

3.3.4 Ảnh hưởng của tỷ lệ rắn: lỏng . Error! Bookmark not defined.

3.3.5 So sánh hiệu suất hấp phụ của than hoạt tính gáo dừa ở thị trường với than

cacbon hóa xơ dừa đã chế tạo . Error! Bookmark not defined.

3.4 Đánh giá hiệu quả hấp phụ amoni của vật liệu hấp phụ chế tạo từ quá trình cacbon

hóa theo cột . Error! Bookmark not defined.

3.4.1 Hiệu quả hấp phụ amoni của vật liệu hấp phụ là 100% than cacbon hóa từ xơ

dừa. Error! Bookmark not defined.

3.4.2 Hiệu quả hấp phụ amoni của vật liệu hấp phụ dạng viênError! Bookmark not

defined.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .Error! Bookmark not defined.

 

pdf16 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ từ xơ dừa để xử lý Amoni trong nước thải bệnh viện - Bùi Thị Lan Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- BÙI THỊ LAN ANH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ XƠ DỪA ĐỂ XỬ LÝ AMONI TRONG NƢỚC THẢI BỆNH VIỆN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Hà Nội –2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN --------------------- BÙI THỊ LAN ANH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ XƠ DỪA ĐỂ XỬ LÝ AMONI TRONG NƢỚC THẢI BỆNH VIỆN Chuyên ngành: Khoa học môi trƣờng Mã số: 60440301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS TRỊNH VĂN TUYÊN TS. PHẠM THỊ THÚY Hà Nội –2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn này do tôi thực hiện trong chƣơng trình đào tạo của trƣờng Đại học Khoa Học Tự Nhiên – Đại học Quốc Gia Hà Nội. Các số liệu và kết quả trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc công bố. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung luận văn. Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2016 Ngƣời thực hiện luận văn Bùi Thị Lan Anh LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, trƣớc hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên - Viện Công nghệ môi trƣờng - Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam; TS. Phạm Thị Thúy – Khoa môi trƣờng – Trƣờng đại học khoa học tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hƣớng dẫn em nghiên cứu và hoàn thành tốt luận văn này. Em xin cảm ơn các thầy cô Bộ môn Công nghệ - Khoa môi trƣờng – Trƣờng đại học Khoa học tự nhiên đã giúp đỡ, tạo điều kiện, tận tình dạy bảo và truyền đạt những kiến thức quý báu cho em suốt quá trình học tập và giúp em hoàn thiện luận văn này. Em xin cảm ơn các anh chị trong Viện Công nghệ môi trƣờng – Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam đã tận tình dạy bảo, trang bị kiến thức giúp em hoàn thành luận văn. Cuối cùng, xin cảm ơn gia đình bạn bè, ngƣời thân đã động viên tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt luận văn này. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2016 Ngƣời thực hiện luận văn Bùi Thị Lan Anh MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ........................................................................................................ i LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. 4 MỤC LỤC ................................................................................................................... 5 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .................................................................................. 8 DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... 9 DANH MỤC HÌNH .................................................................................................. 10 MỞ ĐẦU ................................................................... Error! Bookmark not defined. Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC VẪN ĐỀ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined. 1.1 Tổng quan về tình hình ô nhiễm amoni trong nƣớc thải bệnh việnError! Bookmark not defined. 1.2 Giới thiệu về công nghệ xử lý nƣớc thải bệnh viện E – Hà NộiError! Bookmark not defined. 1.3 Một số phƣơng pháp xử lý amoni trong nƣớc thảiError! Bookmark not defined. 1.3.1 Phƣơng pháp Clo hóa ................................ Error! Bookmark not defined. 1.3.2 Phƣơng pháp kiềm hóa và làm thoáng ...... Error! Bookmark not defined. 1.3.3 Phƣơng pháp Ozon hóa với xúc tác BrommuaError! Bookmark not defined. 1.3.4 Phƣơng pháp trao đổi ion .......................... Error! Bookmark not defined. 1.3.5 Phƣơng pháp sinh học .............................. Error! Bookmark not defined. 1.3.6 Phƣơng pháp hấp phụ ............................... Error! Bookmark not defined. 1.4 Công trình nghiên cứu xử lý amoni trong nƣớc thải ở thế giới và Việt NamError! Bookmark not defined. 1.4.1 Tình hình nghiên cứu xử lý amoni trong nƣớc thải trên thế giới ....... Error! Bookmark not defined. 1.4.2 Tình hình nghiên cứu xử lý amoni trong nƣớc thải ở Việt Nam ....... Error! Bookmark not defined. 1.5 Hiện trạng và một số biện pháp xử lý xơ dừa ở Việt NamError! Bookmark not defined. 1.5.1 Hiện trạng xơ dừa ở Việt Nam .................. Error! Bookmark not defined. 1.5.2 Biện pháp xử lý xơ dừa ở Việt Nam ......... Error! Bookmark not defined. 1.6 Tổng quan về tình hình nghiên cứu công nghệ cacbon hóa trên thế giới và Việt Nam ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 1.6.1 Tổng quan về phƣơng pháp cacbon hóa ... Error! Bookmark not defined. 1.6.2 Tình hình nghiên cứu công nghệ cacbon hóa trên thế giớiError! Bookmark not defined. 1.6.3 Tình hình nghiên cứu cacbon hóa ở Việt NamError! Bookmark not defined. Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined. 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.2 Dụng cụ thí nghiệm .......................................... Error! Bookmark not defined. 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu .................................. Error! Bookmark not defined. 2.3.1 Phƣơng pháp tài liệu ................................. Error! Bookmark not defined. 2.3.2.Phƣơng pháp thực nghiệm ........................ Error! Bookmark not defined. 2.3.2.1 Thực nghiệm chế tạo than cacbon hóa xơ dừa .. Error! Bookmark not defined. 2.3.2.2 Thực nghiệm chế tạo vật liệu hấp phụ từ than cacbon hóa xơ dừa dạng viên ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.2.3 Thực nghiệm hấp phụ dạng tĩnh ........ Error! Bookmark not defined. 2.3.2.4 Thực nghiệm hấp phụ dạng cột .......... Error! Bookmark not defined. 2.3.3 Phƣơng pháp phân tích ............................. Error! Bookmark not defined. Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .... Error! Bookmark not defined. 3.1 Đánh giá quá trình thực nghiệm cacbon hóa .... Error! Bookmark not defined. 3.1.1 Khảo sát sự biến đổi nhiệt độ của buồng cacbon hóaError! Bookmark not defined. 3.1.2 Khảo sát tỷ lệ hơi nƣớc trong vật liệu thí nghiệmError! Bookmark not defined. 3.1.3 Khảo sát tỷ trọng đổ đống của vật liệu xơ dừaError! Bookmark not defined. 3.1.4 Khảo sát độ tro hóa của xơ dừa ................. Error! Bookmark not defined. 3.1.5 Khảo sát hiệu suất thu hồi sản phẩm của vật liệu khi tiến hành cacbon hóa .............................................................................. Error! Bookmark not defined. 3.2 Khảo sát lựa chọn loại than tối ƣu cho quá trình hấp phụ amoni trong nƣớc thải bệnh viện ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 3.3 Đánh giá hiệu quả hấp phụ amoni của vật liệu hấp phụ qua quá trình hấp phụ tĩnh ............................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.1 Đánh giá hiệu quả hấp phụ amoni của than cacbon hóa qua sự thay đổi của các dải pH ................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.3.2 Đánh giá ảnh hƣởng của dung lƣợng hấp phụ đến quá trình xử lý amoni trong nƣớc thải bệnh viện .............................................. Error! Bookmark not defined. 3.3.3 Ảnh hƣởng thời gian hấp phụ ................... Error! Bookmark not defined. 3.3.4 Ảnh hƣởng của tỷ lệ rắn: lỏng .................. Error! Bookmark not defined. 3.3.5 So sánh hiệu suất hấp phụ của than hoạt tính gáo dừa ở thị trƣờng với than cacbon hóa xơ dừa đã chế tạo .............................. Error! Bookmark not defined. 3.4 Đánh giá hiệu quả hấp phụ amoni của vật liệu hấp phụ chế tạo từ quá trình cacbon hóa theo cột ........................................................... Error! Bookmark not defined. 3.4.1 Hiệu quả hấp phụ amoni của vật liệu hấp phụ là 100% than cacbon hóa từ xơ dừa ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 3.4.2 Hiệu quả hấp phụ amoni của vật liệu hấp phụ dạng viênError! Bookmark not defined. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................. Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................... Error! Bookmark not defined. PHỤ LỤC .................................................................. Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BOD Nhu cầu oxy hóa sinh học BTNMT Bộ tài nguyên môi trƣờng COD Nhu cầu oxy hóa hóa học NH4 + Amoni QCVN Quy chuẩn Việt Nam TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TOC Tổng cacbon DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần và nguồn phát sinh nƣớc thải bệnh việnError! Bookmark not defined. Bảng 1.2 Chất lƣợng nƣớc thải một số bệnh viện khu vực phía BắcError! Bookmark not defined. Bảng 1.3 Kết quả phân tích một số chỉ tiêu ô nhiễm tại bệnh viện EError! Bookmark not defined. Bảng 1.4 Hiệu suất thu hồi sản phẩm cacbon từ chất thải rắn nông nghiệp ....Error! Bookmark not defined. Bảng 1.5 TOC của than carbon hóa từ các vật liệu khác nhau Error! Bookmark not defined. Bảng 1.6 Kích thƣớc và diện tích bề mặt riêng của than cacbon hóaError! Bookmark not defined. trên các vật liệu khác nhau ........................................ Error! Bookmark not defined. Bảng 2.1 Danh mục các thiết bị cần thiết cho quá trình nghiên cứuError! Bookmark not defined. Bảng 2.2 Danh mục các hóa chất cần thiết cho nghiên cứu ... Error! Bookmark not defined. Bảng 2.3 Hóa chất lập đƣờng chuẩn xác định N-NH4 + theo phƣơng pháp NesslerError! Bookmark not defined. Bảng 3.1 Tỉ trọng của xơ dừa .................................... Error! Bookmark not defined. Bảng 3.2 Độ tro hóa của xơ dừa ............................... Error! Bookmark not defined. Bảng 3.3 Hiệu suất thu hồi sản phẩm từ xơ dừa ở T=3000C, T= 400oC, T= 500oCError! Bookmark not defined. Bảng 3.4 Nồng độ NH4 + sau khi điều chỉnh pH ........ Error! Bookmark not defined. Bảng 3.5 Các thông số xác định phƣơng trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir . Error! Bookmark not defined. Bảng 3.6 Các thông số xác định phƣơng trình đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich Error! Bookmark not defined. DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ xử lý nƣớc thải bệnh viện E ............ Error! Bookmark not defined. Hình 1.2 Sơ đồ dây chuyền công nghệ ..................... Error! Bookmark not defined. Hình 1.3 Lò nung cacbon hoá đặt tại Viện Công nghệ môi trƣờng và mẫu tre khô trƣớc cabon hoá và mẫu than ............................................. Error! Bookmark not defined. Hình 1.4 Ảnh SEM của than cacbon hoá các ........... Error! Bookmark not defined. thành phần chất thải: a) gỗ; b) tre; c) vải; d) giấy .... Error! Bookmark not defined. Hình 2.1 Sơ đồ thực nghiệm quá trình Cacbon hóa .. Error! Bookmark not defined. Hình 2.2 Sơ đồ cấu tạo của thiết bị thí nghiệm ........ Error! Bookmark not defined. Hình 2.3 Lò nung ...................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 2.4 Sơ đồ cấu tạo của thiết bị thí nghiệm pilot Error! Bookmark not defined. Hình 2.5 Mô hình và thiết bị Jartest của quá trình thí nghiệm hấp phụError! Bookmark not defined. Hình 2.6 Sơ đồ hệ nghiên cứu thực nghiệm liên tục . Error! Bookmark not defined. Hình 2.7 Phƣơng trình đồ thị đƣờng chuẩn amoni ... Error! Bookmark not defined. Hình 3.1 Biểu đồ biểu diễn nhiệt độ của lò cacbon hóaError! Bookmark not defined. Hình 3.2 Đồ thị biểu diễn tỉ lệ bay hơi nƣớc của xơ dừa theo thời gianError! Bookmark not defined. Hình 3.3 Đồ thị biến đổi hiệu suất thu hồi sản phẩm theo thời gianError! Bookmark not defined. ở các mức nhiệt độ khác nhau ................................... Error! Bookmark not defined. Hình 3.4 Xơ dừa sau khi nung ở nhiệt độ T = 3000C Error! Bookmark not defined. Hình 3.5 Xơ dừa sau khi nung ở nhiệt độ T = 4000C Error! Bookmark not defined. Hình 3.6 Xơ dừa sau khi nung ở nhiệt độ T = 5000C Error! Bookmark not defined. Hình 3.7 Đồ thị dung lƣợng hấp phụ amoni của các loại than cacbon hóa đã chế tạo ở các nhiệt độ và thời gian khác nhau ................................ Error! Bookmark not defined. Hình 3.8 Kích thƣớc mao quản của than cacbon hóa xơ dừa . Error! Bookmark not defined. ở T= 500oC, t= 30 phút ............................................. Error! Bookmark not defined. Hình 3.9 Ảnh hƣởng của pH đến hiệu suất xử lý NH4 + Error! Bookmark not defined. Hình 3.10 Đồ thị ảnh hƣởng của nồng độ ban amoni đến hiệu suất xử lý ........ Error! Bookmark not defined. Hình 3.11Đƣờng đẳng nhiệt Langmuir ..................... Error! Bookmark not defined. Hình 3.12 Đƣờng đẳng nhiệt Freundlich .................. Error! Bookmark not defined. Hình 3.13 Đồ thị ảnh hƣởng của thời gian đến hiệu suất xử lý amoniError! Bookmark not defined. Hình 3.14 Ảnh hƣởng của khối lƣợng than đến hiệu suất xử lý NH4 + Error! Bookmark not defined. Hình 3.15 So sánh khả năng hấp phụ của than hoạt tính thị trƣờngError! Bookmark not defined. và than cacbon chế tạo .............................................. Error! Bookmark not defined. Hình 3.16 Khả năng hấp phụ của vật liệu hấp phụ ở mô hình dạng cộtError! Bookmark not defined. Hình 3.17 Khả năng hấp phụ của vật liệu dạng viên Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng việt 1. Nguyễn Việt Anh (2005), Nghiên cứu xử lý amoni trong nước ngầm bằng phương pháp sinh học, Bảo vệ môi trƣờng số 3, trang 22-24. 2. Lƣơng Văn Anh (2013), Xử lý amoni trong nước ngầm bằng bể lọc sinh học cần được mở rộng cho hệ thống cấp nước nông thôn, Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trƣờng, số 43, trang 43-47. 3. Báo nông nghiệp & PTNT (2007), Báo cáo tình hình phế phẩm nông nghiệp, Hà Nội. 4. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng (2010) Quy chuẩn nước thải bệnh viện QCVN 28- 2010 ngày 16/12/2010. 5. Bộ y tế, Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trƣờng (2014), Báo cáo tính chất và thành phần của nước 6. Bộ y tế, cục quản lý môi trƣờng y tế (2015), Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế , Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, Nhà xuất bản y học Hà Nội 7. Nguyễn Bin (2004), Giáotrình các quá trình, thiết bị trong công nghệ hóa chất và thực phẩm , tập 4 - NXB Khoa học và Kĩ thuật Hà Nội 8. Ngô Kim Chi (2013), Phát triển công nghệ chuyển hoá tài nguyên Biomass, tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 14, tr.31. 9. Lê Văn Cát (2002), Hấp phụ và trao đổi ion trong kỹ thuật xử lý nước và nước thải. Nhà Xuất Bản thống kê Hà Nội 10. Đào Văn Đông (2007), Nghiên cứu góp phần hoàn thiện công nghệ sản xuất phụ, gia tro trấu ở Việt Nam, pp.2-8. 11. Cao Ngọc Điệp, Nguyễn Thị Hoàng Nam (2012), Ứng dụng vi khuẩn Pseudomonas Stutzeri và Acinetobacter Lwoffii loại bỏ amoni trong nước thải từ rác hữu cơ, Tạp chí khoa học, tr 1-8 12. Trần Quang Ninh (2010),Tổng luận về công nghệ xử lý chất thải rắn của một số nước và ở Việt Nam, Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ quốc gia 13. Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga (2002), Giáo trình công nghệ xử lý nước thải , NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội. 14. Nguyễn thị Yến Nhi, Huỳnh Thị Ngọc Trinh (2012), Nghiên cứu cấu trúc và tính hấp phụ ammonium trong nước của than trà Bắc, Khoa học công nghệ, số 06, trang 2-6. 15. Trần Hiếu Nhuệ, Ƣng Quốc dũng, Nguyễn Thị Kim Thái, (2001), Quản lý chất thải rắn – tập 1. Chất thải rắn đô thị”, Nxb Xây dựng, Hà Nội. 16. Nguyễn Xuân Nguyên, Phạm Hồng Hải (2004), Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện, NXB KHKT, Hà Nội 17. Nguyễn Xuân Nguyên, Trần Quang Huy (2004), Công nghệ xử lỷ chát thải và chất thải rắn, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang 41-43 18. Đào Ngọc Phong, Nguyễn Thị Thái, Đỗ Văn Hợi (1998), Đánh giá ô nhiễm môi trường và khả năng lây truyền bệnh do nước thải bệnh viện gây ra ở Hà Nội, Kỷ yếu hội thảo Quản lý chất thải bệnh viện, Hà Nội 19. Nguyễn Hữu Phú (1998), Hấpphụ và xúc tác trên bề mặt vật liệu vô cơ mao quản, NXB Khoa học và kỹ thuật 20. Minh Tâm (2012), Nghiên cứu công nghệ cacbon hoá để xử lý chất thải đô thị ở Việt Nam, Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. 21. Trịnh Văn Tuyên, Mai Trọng Chính, Đỗ Hồng Trang (2010), Báo cáo tổng hợp Định hướng nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại tại Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến 2015 và 2025, Viện Công nghệ môi trƣờng, trang 79-81. 22. Trịnh Văn Tuyên, Văn Hữu Tập, Vũ Thị Mai (2014), Xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 23. Trịnh văn Tuyên, Tô Thị Hải Yến, Shuji Yosizawa (2010), Nghiên cứu công nghệ cacbon hóa chất thải đô thị ở Việt Nam, Hội nghị khoa học kỉ niệm 35 năm Viện Khoa học và công nghện Việt Nam, 421 tr 72-78 24. Trịnh văn Tuyên, Tô Thị Hải Yến, Shuji Yosizawa (2012), Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp lọc sinh học sử dụng than cacbon hóa, Tạp chí môi trƣờng của Tổng cục môi trƣờng 56-58 25. Trịnh Văn Tuyên, Nguyễn Thu Hà, Hoàng Lƣơng, Tăng Thị Chính (2012) , Nghiên cứu xây dựng mô hình Bio- Toilet sử dụng than cacbon hóa nhằm cải thiện môi trường nước ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50(2B) 134-142 26. Trịnh Văn Tuyên, Vũ Thị Phƣơng Anh (2014), Giáo trình các quá trình thiết bị và thiết bị công nghệ môi trường”, Viện Công nghệ môi trường, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ. 27. Viện công nghệ môi trƣờng – Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, (2008), Tổng quan về tình hình nghiên cứu, công nghệ nhiệt phân, cacbon hóa chất thải. Tài liệu tiếng anh 28. Dang Xuan Hien, Cao Xuan Mai (2009), research on ammonia treatment in groundwater by ion exchange method. Review of Ministry of Construction, ISSN 0866 8762, Ministry of construction,. 29. D J Goucher (2002), Coalite tyre services pyprolysis process, Presented to the Midland Section on 19 Septembe, at the corus conference Centre, Scunthorpe.. 30. FAO (1983), Simpletechnolgies of charcoal making. 31. Frank M. Gentry (1928), The Technology of low temperature 32. Hazardous waste incineration (1994) Second edition. 33. J.Lee (2002), selective photocatalytic oxidation of NH3 to N2 on platinized TiO2 in water, Environ. Sci. Technol,Vol.36,pp 5462-5468. 34. Kazuhiro Mochidzuki, Lloyd S. Peredes, and Michael J. Antal, Jr. Flash (2003) Cacbonization of Bionmass, Ind. Eng. Chem..Res.42 (16) 3690-3699 35. Nicholas P., Cheremisnnoff P., Biotechnology for waste and wastewater treatment, Noyes publication, New Jersey, USA 36. Van dongen, U., Jetten, M.S.M., van Loosdrecht, M.C.M (2001), The Sharon- Anammox process for treatment of ammonium rich wasterwater, Water Science anh Technology, 44(1),pp. 153-154 37. Vanderholm Dale H, (1985). Aricultural waste manual, pp 2 – 15. 38. W.M.Qiao, Y. Song, S-H. Yoon, Y. Korai, I. Mochida, shiga, H.Fukuda, A. Yamazaki (2006),Cacbonization of waste PVC to develop porous cacbon material Without further activation,waste Management 26 592-598 .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_nghien_cuu_che_tao_vat_lieu_hap_phu_tu_xo_d.pdf
Tài liệu liên quan