Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán trong thao túng Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

(Bản scan)

CHƯƠNG 2

THỤC TRẠNG VIỆC VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH KÉ TOÁN TRONG THAO TỦNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỦNG KHOÁN VIỆT NAM

2.1.TÔNG QUAN VÈ CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YÉT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỦNG KHOÁN VIỆT NAM TỪ NĂM 2008-NĂM 2013

2.1.1.Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam

2.1.2.Ngành nghề kinh doanh

2.1.3.Tình hình thao túng trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết

Thống kê số liệu thao túng báo cáo tài chính từ năm 2008 đến năm 2012.

Thu thập, phân loại các chính sách kế toán được lợi dụng nhằm thao túng báo cáo tài chính năm 2012 cùa các doanh nghiệp niêm yết. Kêt quả thu dược: Chính sách ước tính kế toán được các doanh nghiệp sừ dụng nhiều nhắt, chiếm tỳ lệ 38,46%. Chính sách về doanh thu chiếm tý lệ 36,54% sau chính sách ước tính kế toán, tiếp sau đó lả chính sách ghi nhận chi phí chiêm 32,69%. Chính sách ghi nhận giá trị tài sản chiêm 9,62%, chính sách thay đoi phương pháp tính giá hàng tồn kho chiếm 6,73%.

 

 

pdf26 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 430 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Nghiên cứu việc vận dụng chính sách kế toán trong thao túng Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvo_thi_my_phu_0266_1947921.pdf
Tài liệu liên quan