Tóm tắt Luận văn Phân tích chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An cho khách Hà Nội

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN. 5

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .

DANH MỤC CÁC BẢNG.

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ.

MỞ ĐẦU . 6

1. Lý do chọn đề tài . 6

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 7

3. Nhiệm vụ nghiên cứu . 9

4. Phương phá p nghiên cứ u. 8

5. Đó ng gó p củ a luâṇ văn. 8

6. Bố cuc̣ của luâṇ văn. 9

CHưƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHưƠNG TRÌNH DU LỊCH

VÀ CHẤT LưỢNG CHưƠNG TRÌNH DU LỊCH .

1.1 Chương trình du lịch .

1.1.1 Khái niệm chương trình du lịch.

1.1.2 Đặc điểm của chương trình du lịch .

1.1.3 Phân loại chương trình du lịch .

1.2 Quy trình kinh doanh chương trình du lịch.

1.2.1 Quy trình chung xây dựng chương trình du lịch .

1.2.2Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhu cầu của khách du lịch với nội

dung chương trình du lịch.

1.2.3Nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng đáp ứng với nội dung

chương trình du lịch .

1.3 Quy trình thực hiện chương trình du lịch .

1.3.1 Tổ chức xúc tiến hỗn hợp .

1.3.2 Tổ chức bán các chương trình du lịch.

1.3.3 Tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

1.4 Chất lượng và chất lượng chương trình du lịch.

1.4.1 Khái niệm chất lượng . - 4 -

1.4.2 Khái niệm chất lượng chương trình du lịch.

1.4.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch.

1.4.4 Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình du lịch.

CHưƠNG 2. KHẢ NĂNG CUNG ỨNG DU LỊCH CỦA NGHỆ AN.

2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên .

2.1.1. Khái quát chung.

2.1.2. Điểm du lic̣ h tiêu biểu:.

2.2. Tài nguyên du lịch văn hóa – nhân văn .

2.2.1. Khái quát chung.

2.2.2. Các điểm du lịch tiêu biểu .

2.3. Cơ sở ha ̣tầng du lic̣ h .

2.3.1. Cơ sở lưu trú du lic̣ h.

2.3.2. Nhà hàng du lịch.

2.3.3. Các trung tâm mua sắm và vui chơi giải trí.

2.3.4. Công ty lữ hành.

2.3.5. Hê ̣thố ng điêṇ – nướ c – cơ sở y tế – ngân hàng – bưu điêṇ ..

2.4. Hê ̣thố ng giao thông và cá c phương tiêṇ vâṇ chuyển du lịch .

2.4.1 Đường bộ .

2.4.2 Đường sắt .

2.4.3 Đường thủy.

2.4.4. Đường hàng không.

2.4.5. Hệ thống giao thông Hà Nôị – Nghê ̣An.

2.4.6.Giao thông giữa cá c điểm du lic̣ h ở Nghê ̣An.

2.5. Nguồn nhân lưc̣ du lic̣ h.

TIỂU KẾT CHưƠNG 2.

CHưƠNG 3 THưC̣ TRAṆ G CÁ C CHưƠNG TRÌNH DU LIC̣ H

NGHỆ AN HIÊṆ NAY CHO KHÁ CH HÀ NÔỊ .

3.1 Thiết kế và phát phiếu điều tra. - 5 -

3.1.1 Phiếu điều tra dành cho khách du lịch.

3.1.2 Phiếu điều tra dành cho doanh nghiệp lữ hành .

3.2 Một vài đặc điểm cầu du lic̣ h củ a khá ch Hà Nôị đi du lịch Nghệ An.

3.2.1 Về thời điểm đi.

3.2.2 Về độ dài chuyến đi .

3.2.3 Hình thức chuyến đi .

3.2.4 Phương tiện vận chuyển .

3.2.5 Loại hình du lịch.

3.2.6 Dịch vụ lưu trú .

3.2.7 Dịch vụ ăn uống .

3.3 Các chương trình du lịch Nghệ An hiện nay.

3.4. Một số phân tích và đánh giá chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An hiện nay. .

3.4.1. Đánh giá của khách du lịch.

3.4.2 Đá nh giá của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành.

TIỂU KẾT CHưƠNG 3.

CHưƠNG 4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤ T

LưƠṆ G CÁC CHưƠNG TRÌNH DU LIC̣ H NGHỆ AN CHO

KHÁCH HÀ NỘI.

4.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trên bàn tỉnh.

4.1.1. Quản lý và khai thác nguồn tài nguyên du lịch hợp lý .

4.1.2. Tăng cường kiểm tra và giám sát chất lượng cá c chương trình du lic̣ h .

4.1.3. Vố n đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành.

4.1.4 Về đào taọ nâng cao chất lươṇ g nguồn nhân lưc̣ .

4.2. Đối với cá c doanh nghiêp̣ du lic̣ h.

4.2.1. Quản lý chính sách giá cả .

4.2.2 Khuyếch trương và quảng bá du lic̣ h.

4.2.3. Đa daṇ g hóa cá c loaị hình du lic̣ h, các chương trình du lịch

4.2.3. Kế hoac̣ h nghiên cứ u thi ̣trường khá ch Hà Nôị.

4.3. Môṭ số khuyến nghi. ̣

4.3.1. Về công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh nhà.

4.3.2 Xây dựng các khu vui chơi giải trí và tăng cường các dịch vụ bổ sung.

TIỂU KẾT CHưƠNG 4.

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 10

pdf13 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 416 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Phân tích chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An cho khách Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- 1 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ============ PHẠM HÀ THƠM PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG CÁC CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH NGHỆ AN CHO KHÁCH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH HỌC HÀ NỘI, 2009 - 2 - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN ============ PHẠM HÀ THƠM PHÂN TÍCH CHẤT LƢỢNG CÁC CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH NGHỆ AN CHO KHÁCH HÀ NỘI Chuyên ngành: Du lịch (Chƣơng trình đào tạo thí điểm) NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. VŨ MẠNH HÀ HÀ NỘI, 2009 - 3 - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .................................................................................... 5 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ...... Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC BẢNG ........................ Error! Bookmark not defined. DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ................... Error! Bookmark not defined. MỞ ĐẦU .................................................................................................. 6 1. Lý do chọn đề tài ..................................................................................... 6 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .......................................................... 7 3. Nhiệm vụ nghiên cứu ...................................................................................... 9 4. Phƣơng pháp nghiên cƣ́u ........................................................................ 8 5. Đóng góp của luâṇ văn ............................................................................ 8 6. Bố cuc̣ của luâṇ văn................................................................................. 9 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH VÀ CHẤT LƢỢNG CHƢƠNG TRÌNH DU LỊCH .. Error! Bookmark not defined. 1.1 Chƣơng trình du lịch .......................... Error! Bookmark not defined. 1.1.1 Khái niệm chương trình du lịch ... Error! Bookmark not defined. 1.1.2 Đặc điểm của chương trình du lịch ............ Error! Bookmark not defined. 1.1.3 Phân loại chương trình du lịch .... Error! Bookmark not defined. 1.2 Quy trình kinh doanh chƣơng trình du lịch .... Error! Bookmark not defined. 1.2.1 Quy trình chung xây dựng chương trình du lịch ................. Error! Bookmark not defined. 1.2.2Nghiên cứu mối quan hệ giữa nhu cầu của khách du lịch với nội dung chương trình du lịch ..................... Error! Bookmark not defined. 1.2.3Nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng đáp ứng với nội dung chương trình du lịch .............................. Error! Bookmark not defined. 1.3 Quy trình thực hiện chƣơng trình du lịch ....... Error! Bookmark not defined. 1.3.1 Tổ chức xúc tiến hỗn hợp ............. Error! Bookmark not defined. 1.3.2 Tổ chức bán các chương trình du lịch ........ Error! Bookmark not defined. 1.3.3 Tổ chức thực hiện chương trình du lịch ..... Error! Bookmark not defined. 1.4 Chất lƣợng và chất lƣợng chƣơng trình du lịch .... Error! Bookmark not defined. 1.4.1 Khái niệm chất lượng ................... Error! Bookmark not defined. - 4 - 1.4.2 Khái niệm chất lượng chương trình du lịch ..... Error! Bookmark not defined. 1.4.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch ................................................................. Error! Bookmark not defined. 1.4.4 Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình du lịch ................................................................. Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 2. KHẢ NĂNG CUNG ỨNG DU LỊCH CỦA NGHỆ AN ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên .............. Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Khái quát chung ........................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Điểm du lic̣h tiêu biểu: ................. Error! Bookmark not defined. 2.2. Tài nguyên du lịch văn hóa – nhân văn .......... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Khái quát chung ........................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Các điểm du lịch tiêu biểu ........... Error! Bookmark not defined. 2.3. Cơ sở ha ̣tầng du lic̣h ......................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Cơ sở lưu trú du lic̣h .................... Error! Bookmark not defined. 2.3.2. Nhà hàng du lịch .......................... Error! Bookmark not defined. 2.3.3. Các trung tâm mua sắm và vui chơi giải trí.... Error! Bookmark not defined. 2.3.4. Công ty lữ hành ............................ Error! Bookmark not defined. 2.3.5. Hê ̣thống điêṇ – nước – cơ sở y tế – ngân hàng – bưu điêṇ. ................................................................. Error! Bookmark not defined. 2.4. Hê ̣thống giao thông và các phƣơng tiêṇ vâṇ chuyển du lịch . Error! Bookmark not defined. 2.4.1 Đường bộ ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.4.2 Đường sắt ...................................... Error! Bookmark not defined. 2.4.3 Đường thủy .................................... Error! Bookmark not defined. 2.4.4. Đường hàng không ...................... Error! Bookmark not defined. 2.4.5. Hệ thống giao thông Hà Nôị – Nghê ̣An .. Error! Bookmark not defined. 2.4.6.Giao thông giữa các điểm du lic̣h ở Nghê ̣An ... Error! Bookmark not defined. 2.5. Nguồn nhân lƣc̣ du lic̣h .................. Error! Bookmark not defined. TIỂU KẾT CHƢƠNG 2 ........................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 3 THƢC̣ TRAṆG CÁC CHƢƠNG TRÌNH DU LIC̣H NGHÊ ̣AN HIÊṆ NAY CHO KHÁCH HÀ NÔỊ .. Error! Bookmark not defined. 3.1 Thiết kế và phát phiếu điều tra .......... Error! Bookmark not defined. - 5 - 3.1.1 Phiếu điều tra dành cho khách du lịch...... Error! Bookmark not defined. 3.1.2 Phiếu điều tra dành cho doanh nghiệp lữ hành ................. Error! Bookmark not defined. 3.2 Một vài đặc điểm cầu du lic̣h của khách Hà Nôị đi du lịch Nghệ An ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.1 Về thời điểm đi ............................... Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Về độ dài chuyến đi ....................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3 Hình thức chuyến đi ..................... Error! Bookmark not defined. 3.2.4 Phương tiện vận chuyển ............... Error! Bookmark not defined. 3.2.5 Loại hình du lịch ........................... Error! Bookmark not defined. 3.2.6 Dịch vụ lưu trú .............................. Error! Bookmark not defined. 3.2.7 Dịch vụ ăn uống ............................ Error! Bookmark not defined. 3.3 Các chƣơng trình du lịch Nghệ An hiện nay ... Error! Bookmark not defined. 3.4. Một số phân tích và đánh giá chất lƣợng các chƣơng trình du lịch Nghệ An hiện nay. ..................................... Error! Bookmark not defined. 3.4.1. Đánh giá của khách du lịch......... Error! Bookmark not defined. 3.4.2 Đánh giá của các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành ......... Error! Bookmark not defined. TIỂU KẾT CHƢƠNG 3 ........................... Error! Bookmark not defined. CHƢƠNG 4 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢƠṆG CÁC CHƢƠNG TRÌNH DU LIC̣H NGHÊ ̣AN CHO KHÁCH HÀ NỘI ..................................... Error! Bookmark not defined. 4.1. Đối với các cơ quan quản lý nhà nƣớc về du lịch trên bàn tỉnh ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.1. Quản lý và khai thác nguồn tài nguyên du lịch hợp lý ....... Error! Bookmark not defined. 4.1.2. Tăng cường kiểm tra và giám sát chất lượng các chương trình du lic̣h ..................................................... Error! Bookmark not defined. 4.1.3. Vốn đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật chuyên ngành ............. Error! Bookmark not defined. 4.1.4 Về đào taọ nâng cao chất lươṇg nguồn nhân lưc̣ ................ Error! Bookmark not defined. 4.2. Đối với các doanh nghiêp̣ du lic̣h ...... Error! Bookmark not defined. 4.2.1. Quản lý chính sách giá cả ........... Error! Bookmark not defined. 4.2.2 Khuyếch trương và quảng bá du lic̣h .......... Error! Bookmark not defined. 4.2.3. Đa daṇg hóa các loaị hình du lic̣h, các chương trình du lịch ................................................................. Error! Bookmark not defined. - 6 - 4.2.3. Kế hoac̣h nghiên cứu thi ̣trường khách Hà Nôị .................. Error! Bookmark not defined. 4.3. Môṭ số khuyến nghi ̣ ............................ Error! Bookmark not defined. 4.3.1. Về công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch cho tỉnh nhà . Error! Bookmark not defined. 4.3.2 Xây dựng các khu vui chơi giải trí và tăng cường các dịch vụ bổ sung ................................................................. Error! Bookmark not defined. TIỂU KẾT CHƢƠNG 4 ........................... Error! Bookmark not defined. KẾT LUẬN ................................................ Error! Bookmark not defined. TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................... 10 - 7 - MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong thời đaị ngày nay , du lic̣h đóng môṭ vai trò quan troṇg không chỉ là môṭ ngành kinh tế mũi nhoṇ , ngành công nghiệp không khói mà còn t ạo ra điều kiêṇ để con người đươc̣ trưc̣ tiếp tìm hiểu thưởng ngoaṇ phong cảnh , lối sống, văn hóa, lịch sử của những khu vực ngoài nơi cư trú của mình. Trong ngành du lịch, lƣ̃ hành lại đóng vai trò quan trọng bởi lƣ̃ hành là cầu nối giữa khách du lic̣h với các tài nguyên, với các tuyến, điểm du lic̣h, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch ; lƣ̃ hành tổ chức cho khách du lic̣h khám phá , thưởng ngoaṇ những nét đặc sắc , những nét riêng biêṭ của các điểm du lic̣h, khu du lic̣h ; lƣ̃ hành là đầu mối quảng bá, tiếp thi ̣ môṭ cách tổng hơp̣ các sản phẩm du lic̣h đến khách du lic̣h, đến côṇg đồng có hiêụ quả nhất bởi sản phẩm của lữ hành là tổng hơp̣ , kết hơp̣ các dic̣h vụ, các điểm du lic̣h ; lƣ̃ hành đồng thời góp phần xây dưṇg sản phẩm , quảng bá , đồng thời tổ chức cho khách du lic̣h sử duṇg và thưởng thức sản phẩm đó , nên lƣ̃ hành luôn bám sát nhất nhu cầu của khách du lic̣h. Tại Nghệ An, kinh doanh du lic̣h nói chung và kinh doanh lữ hành nói riêng còn tương đối mới mẻ . Ngành du lịch Nghệ An thực sự có cơ hội phát triển trong những năm gần đây . Cùng với sự đổi mới của đất nước , của tỉnh, ngành du lịch đã có những t hành công bước đầu để chứng tỏ nó là một ngành kinh tế quan trọng trong sư ̣phát triển kinh tế của tỉnh Nghê ̣An nói riêng. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của ngành du lịch Nghệ An chưa tương xứng với khả năng và lơị thế của nó. Môṭ trong những nguyên nhân chính là bô ̣phâṇ kinh doanh lữ hành chưa đánh giá đúng mức tài nguyên du lịch Nghệ An nên dẫn đến khâu thiết kế chương trình du lịch còn đơn điệu, chưa tận dụng và đưa vào khai thác đươc hết các giá trị tài nguyên du lịch. Không chỉ bắt nguồn từ những nguyên nhân của bản thân doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nôi (doanh nghiệp gửi khách), mà còn do các nhà cung ứng du lich của Nghệ An chưa nắm bắt được hết nhu cầu tiêu dùng - 8 - của khách du lịch Hà Nội nên các dịch vụ du lịch cũng bị hạn chế rất nhiều. Khách du lịch Hà Nội đến với Nghệ An thường bị hấp dẫn bởi đặc sản biển với mức giá tương đối phù hợp; song hệ thống nhà hàng phục vụ khách du lịch tại các khu du lịch biển còn chưa chuyên nghiệp, các dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ khác nghèo nàn nên chưa thực sư hấp dẫn khách, tính thời vụ cũng là một trong những nguyên nhân làm cho lượng khách du lịch Hà Nội giảm đi so với thời điểm chính của mùa du lịch biển – là loại hình du lịch chính mà khách tham gia khi đi du lịch Nghệ An. Chính vì vậy , vấn đề đăṭ ra đối với ngành du lic̣h Nghê ̣An hiêṇ nay là làm thế nào nâng cao chất lượng và kéo dài thời gian lưu trú cho khách Hà N ội khi tham gia các chương trình du lịch ở Nghê ̣An. Xuất phát từ những lý do trên tác giả luận văn quyết định lựa chọn đề tài: “Phân tích chất lƣợng các chƣơng triǹh du lịch Nghệ An cho khách Hà N ội” cho luâṇ văn thac̣ sỹ chuyên ngành Du lic̣h hoc̣ của mình . Đề tài tập trung nghiên cứu chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An cho khách Hà Nội thông qua quá trình khảo sát, điều tra bằng bảng hỏi đối với khách du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành gửi khách tại Hà Nội. Trên cơ sở đó, đưa ra các nhận xét và đánh giá làm căn cứ đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An cho khách Hà Nội hiện nay và trong tương lai. 2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An dành cho khách du lic̣h Hà Nôị , từ đó đề xuất nhằm nâng cao chất lượng các chương trình du lịch này. Các chương trình du lịch Nghệ An hiện nay phổ biến khai thác loại hình nghỉ dưỡng (Cửa Lò) và tham quan khu di tích Quê Bác ,do đó nên khai thác thêm nhiều tài nguyên du lịch khác, để các chương trình du lịch Nghệ An phong phú hơn. Phạm vi nghiên cứu của đề tài là các chương trình du lịch Nghệ An hiện nay trong mấy năm gần đây. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khái quát chung về chương trình du lịch và chất lượng chương trình du lịch bằng hệ thống cơ sở lý luận. - 9 - - Trình bày khả năng cung ứng du lịch của Nghệ An. - Trình bày được một số các đặc điểm về nhu cầu khách Hà Nội đi du lịch Nghệ An; thống kê các đánh giá của khách Hà Nội và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành gửi khách tại Hà Nội về chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An hiện nay. - Đưa ra một số các đề xuất nhằm nâng cao chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An hiện nay cho khách Hà Nội trên cơ sở các đánh giá của khách Hà Nội và doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tại Hà Nội về chương trình du lịch Nghệ An. 4. Phƣơng pháp nghiên cƣ́u Trong quá trình nghiên cứu đề tài luận văn , tác giả sử duṇg các phương pháp sau : * Phương pháp tổng hơp̣ và phân tích tài liêụ: Phương pháp này tập trung vào việc thu thập các thông tin, dữ liệu từ các tài liệu nghiên cứu, các giáo trình, sách; các báo cáo của Sở văn hóa thể thao du lịch nghệ An, các báo cáo do văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cung cấpv.v để làm cơ sở cho việc phân tích khả năng cung ứng du lịch của Nghệ An. * Phương pháp tiếp cận thống kê: Trên cơ sở mẫu điều tra, tác giả nêu ra được một số đặc điểm về nhu cầu du lịch của khách Hà Nội đi du lịch Nghệ An, đồng thời đưa ra các đánh giá tổng quan của khách Hà Nội; đưa ra được các đánh giá, nhận xét, góp ý của các công ty lữ hành có các chương trình du lịch Nghệ An, về chất lượng các dịch vụ của nhà cung cấp. Trên cơ sở phân tích khả năng cung ứng của du lịch của Nghệ An các chương trình du lịch Nghệ An được nghiên cứu và đưa ra định hướng cho việc thực hiện đối với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành. 5. Đóng góp của luâṇ văn - Tổng quan khả năng cung ứng du lịch của Nghệ An cho đến thời điểm hiện nay, về cả tài nguyên cũng như hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật. - 10 - - Phân tích được chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An đối với khách đến từ Hà Nội trên cơ sở đánh giá của khách du lịch và một số các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành về các dịch vụ như lưu trú, ăn uống,vận chuyển, vui chơi giải trí, và các dịch vụ bổ sung khác. - Đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng các chương trình du lịch Nghệ An và đa dạng hóa các loại hình du lịch trên cơ sở phân tích các chương trình du lịch Nghệ An hiện nay đối với khách đến từ Hà Nội và khả năng cung ứng du lịch của Nghệ An. 6. Bố cuc̣ của luâṇ văn Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo và phụ lục, luâṇ văn gồm 4 chương: Chương 1. Lý luận chung về chương trình du lịch và chất lượng chương trình du lịch Chương 2. Khả năng cung ứng du lịch của Nghệ An Chương 3. Thưc̣ traṇg các chương trình du lic̣h Nghệ An hiêṇ nay cho khách HàNôị Chương 4. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lươṇg các chương trình du lic̣h Nghê ̣An cho khách Hà Nôị. - 11 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt 1. Trần Quốc Chấn – Lê Văn Hà - Lê Hà – Trần Hoàng – Trần Minh Siêu – Trần Đức Anh Sơn – Nguyễn Quang Trung Tiến – Mai Khắc Ứng, Du lịch Bắc miền Trung, Nhà xuất bản Thuận Hóa – Nghệ An – Thanh Hóa. 2. Nguyễn Văn Đính - Phạm Hồng Chương (1998), Quản trị kinh doanh lữ hành, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội. 3. Nguyễn Văn Đính - Trần Thị Minh Hòa (2006), Giáo trình kinh tế du lịch Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội. 4. Nguyễn Văn Đính - Nguyễn Văn Mạnh (1996), Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp ứng xử trong kinh doanh du lịch, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội. 5 Ninh Viết Giao – Trần Thanh Tâm (2005), Nam Đàn Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. 6 Nguyễn Doãn Hương – La Quán Miên (1997), Hang Bua – Danh thắng và lễ hội, Nhà xuất bản Nghệ An. 7 Phạm Thị Hường (2008), Xác định nhu cầu du lịch của người Hà Nội, Luận văn thạc sỹ du lịch học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. 8 Nguyễn Trùng Khánh (2006), Marketing du lịch, Nhà xuất bản Lao động xã hội, Hà Nội. 9 Đinh Trung Kiên (2004),Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội 10 Nguyễn Văn Lưu (1998), Thị trường du lịch, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. - 12 - 11 Luật du lịch (2005), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 12 Nguyễn Văn Mạnh – Phạm Hồng Chương(2006), Quản trị kinh doanh lữ hành, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội. 13 Nguyễn Văn Mạnh – Hoàng Thị Lan Hương (2004), Quản trị kinh doanh khách sạn, Nhà xuất bản Lao động xã hội. 14 Trần Văn Mậu (1998), Lữ hành du lịch, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội. 15 Phan Ngọc (2006), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản văn học. 16 Trần Đức Thanh (1999), Nhập môn khoa học du lịch, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội. 17 Phạm Thị Thu Thủy (2003), Du lịch Nghệ An Tiềm năng và giải pháp phát triển, Khóa luận tốt nghiệp ngành Du lịch học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. 18 Phạm Thị Thu Thủy (2006), Nâng cao chất lượng một số tour du lịch xuất phát từ Hà Nội cho du khách Nhật Bản, Luận văn thạc sỹ du lịch học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội – Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn. 19 Vũ Từ Trang (2007), Nghề cổ đất Việt, Nhà xuất bản văn hóa thông tin 20 Hoàng Hữu Yên (1998), Đền Quả Sơn, Nhà xuất bản Nghệ An. 21 Từ điển Tiếng Việt (2008), Nhà xuất bản Đà Nẵng. 22 Tỉnh ủy Nghệ An (2002), Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2002 - 2010 23 Sở văn hóa thông tin Nghệ An (2001), Địa chỉ lễ hội Nghệ An 24 Sở văn hóa thông tin Nghệ An (1995), Nghệ An Di tích – Danh thắng – du lịch. 25 Sở văn hóa thông tin Nghệ An (2001), Nghệ An, di tích, danh thắng. 26 UBND tỉnh Nghệ An, Sở du lịch (1997), Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 1996 – 2010. 27 UBND tỉnh Nghệ An, Sở du lịch (2008), Báo cáo tổng kết hoạt động du lịch năm 2008. - 13 - 28 UBND tỉnh Nghệ An(2002), Chương trình hoạt động thực hiện nghị quyết 12 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2002 – 2010. 29 UBND tỉnh Nghệ An (2002), Sở du lịch Nghệ An, Đề án phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2002 – 2010. 30 UBND tỉnh Nghệ An(2008), Sở du lịch Nghệ An – Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch (Tổng cục Du lịch), Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006 – 2020. Tiếng Anh 31 Douglas Foster (1985), Travel and Tourism Managerment, Macmillan Education Ltd. 32 John Swarbrook, Susan horner (2001), Business Travel and Tourism, Butterworth Heinemann, Great Britain

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphan_tich_chat_luong_cac_chuong_trinh_du_lich_nghe_an_cho_khach_ha_noi_phung_ha_thom_6665_2008009.pdf
Tài liệu liên quan