Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận tân bình, thành phố Hồ Chí Minh

Thứ nhất, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh

doanh đã được đơn giản hoá, tạo điều kiện cho người dân mạnh dạn

tham gia vào hoạt động kinh doanh.

Thứ hai, quận đã xây dựng các quy hoạch phát riển kinh tế - xã

hội, đặc biệt là quy hoạch đối tất cả ngành nghề trên địa bàn quận từ

nay đến năm 2025 nhằm khuyến khích và tạo cơ hội cho người dân

tham gia hoạt động kinh doanh và làm giàu chính đáng.

Thứ ba, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho

các đối tượng hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn ngày càng

được tăng cường về số lượng từ đó hạn chế tối đa các vi phạm.

Thứ tư, công tác quản lý đối với các hộ kinh doanh từng bước

đi vào nề nếp, thực hiện tốt việc kiểm tra và xử lý vi phạm

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 183 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận tân bình, thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh doanh và chưa có công trình nào nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện về nội dung quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích Làm rõ thực trạng từ đó chỉ ra những thành công, hạn chế và đề suất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển và tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình đến năm 2025. 3.2. Nhiệm vụ - Phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn của công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh cá thể. - Đánh giá thực trạng của công tác quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình. - Đề xuất giải pháp và kiến nghị cụ thể. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tƣợng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu đối tượng chủ yếu là các chính sách, công cụ quản lý được áp dụng trong quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Về không gian: các hộ kinh doanh trên địa bàn quận và thuộc phạm vi quản lý của quận Tân Bình. Về thời gian: đề tài nghiên cứu những hoạt động liên quan đến quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình từ năm 2012 đến 2016. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn - Phương pháp so sánh: phương pháp này được dùng để so sánh tình hình phát triển của hộ kinh doanh qua các năm khác nhau; so sánh giữa kết quả thực hiện quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh với hoạt động quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực khác; so sánh việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội qua các giai đoạn. - Phương pháp thống kê: Phương pháp này chủ yếu dựa trên những số liệu trong việc thu thập từ phòng Kinh tế, Chi cục Thống kê quận Tân Bình, Chi cục Thuế về các vấn đề liên quan đến hộ kinh doanh để tổng hợp một cách chính xác về thực trạng quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình. - Phương pháp phân tích - tổng hợp: Phân tích các số liệu về số cơ sở, doanh thu khai thuế, tỷ lệ lao động tham gia vào hoạt động của hộ kinh doanh. Phương pháp phân tích tổng hợp còn được dùng vào việc phân tích, tính toán tỷ lệ gia tăng hay giảm xuống cũng như tỷ lệ đạt được các chỉ tiêu mà quận Tân Bình đã đề ra trong phát triển kinh tế qua các năm. - Phương pháp điều tra xã hội học: điều tra bằng bảng hỏi để đánh giá thực tế về tình hình hoạt động cũng như những bất cập trong quản lý hộ kinh doanh của quận Tân Bình hiện nay. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn Trên cơ sở vận dụng lý thuyết vào tình hình thực tế, đề tài đưa ra các các các giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế hộ kinh doanh cho phù hợp với điều kiện kinh tế quận Tân Bình đến 2025. 7. Kết cấu của luận văn Chương 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình,thành phố Hồ Chí Minh. Chương 2: Thực trạng về quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1.1. Khái quát về hộ kinh doanh 1.1.1. Khái niệm về hộ kinh doanh - “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh”[1, tr. 53]. - Hộ kinh doanh gắn liền với việc tự bỏ vốn, tự tổ chức, tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình và tự bù lỗ. 1.1.2. Đặc điểm của hộ kinh doanh Thứ nhất, hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân. Bởi lẽ, hộ kinh doanh do một cá nhân, hoặc một nhóm người gồm các cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm vô hạn đối với tài sản của chủ hộ. Thứ hai, chủ hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp. Thứ ba, hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định. 1.1.3. Vai trò của hộ kinh doanh * Đóng góp vào tổng thu ngân sách nhà nước Trong khi nguồn vốn của Nhà nước, của tập thể còn hạn h p thì nguồn vốn tiềm năng trong dân lại rất lớn. Do đó, nếu có các chính sách kinh tế hợp lý sẽ mở đường cho các hộ cá thể gia đình có khả năng bỏ vốn vào sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng để tích luỹ, mở rộng tái sản xuất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh chóng. * Đóng góp vào GDP kinh tế địa phương Từ trước đến nay, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước là khu vực có tỷ trọng đóng góp cao nhất trong GDP. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (2016), nếu như kinh tế Nhà nước đóng góp 32,2% vào GDP, thì kinh tế ngoài Nhà nước góp tới 48,3%; (Kinh tế tập thể 5%, Kinh tế tư nhân 10,9%, Kinh tế cá thể 32,3%); Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 19,5% [5]. * Góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động Lao động trong các hộ kinh doanh có thể là thành viên trong gia đình hoặc người làm thuê. Hộ kinh doanh sử dụng nguồn lao động không đòi hỏi trình độ cao vì thế người lao động dễ có việc làm và giải quyết được nguồn lao động nhàn rỗi trong nhân dân. * Đóng góp nhu cầu đa dạng và phong phú của xã hội Sự đa dạng trong loại hình sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế này cho phép tạo ra nhiều chủng loại sản phẩm, dịch vụ ở mọi nơi, mọi lúc, đáp ứng nhu cầu của xã hội, đóng vai trò vệ tinh cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế. 1.2. Quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh 1.2.1. Khái niệm quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh Quản lý nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức, bằng pháp quyền và thông qua một hệ thống một hệ thống các chính sách với các công cụ quản lý kinh tế lên nền kinh tế nhằm đạt được mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đã đặt ra trên cơ sở sử dụng có hiệu quả các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước trong điều kiện mở của và hội nhập kinh tế quốc tế [8, tr 21]. 1.2.2. Sự cần thiết của quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh 1.2.2.1. Xuất phát từ đặc điểm của hộ kinh doanh Thứ nhất, hộ kinh doanh hiện đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình kinh doanh, trong đó, khó khăn nhất là thiếu vốn và khó tiếp cận các nguồn vốn vay. Hơn nữa, trình độ nhận thức hạn chế, thiếu kinh nghiệm về quản lý điều hành tài chính, chưa quyết đoán trong việc ra các quyết định đầu tư nên không ít hộ kinh doanh cá thể đã không sử dụng hiệu quả các nguồn vốn huy động được. Thứ hai, khi kinh doanh lợi nhuận đặc biệt được coi trọng, nhất là khu vực kinh tế tư nhân. Và khi lợi nhuận đặt ra càng cao có nghĩa là lợi ích cá nhân được xem trọng thì lợi ích xã hội sẽ bị xem nh . Thứ ba, nhiều hộ kinh doanh có đăng kí kinh doanh nhưng kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký, không đúng địa điểm, còn vi phạm pháp luật về thuế, sản xuất gây ô nhiễm môi trường, không đảm bảo an toàn lao động và phòng cháy chữa cháy, kinh doanh hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Thứ tư, thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng đang là trở ngại lớn cho việc phát triển kinh tế của các hộ kinh doanh. 1.2.2.2. Xuất phát từ vai trò quản lý nhà nƣớc đối với nền kinh tế nói chung và kinh tế hộ nói riêng Thứ 1: sự quản lý nhà nước đối với kinh tế nhằm đảm bảo sự ổn định kinh tế, chính trị xã hội, bằng cách tạo ra một khuôn khổ pháp lý, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, nhằm điều chỉnh hành vi của các chủ thể kinh tế. Thứ 2: sự quản lý của nhà nước sẽ định hướng phát triển lâu dài cho nền kinh tế, thực hiện điều tiết nền kinh tế theo đúng các nguyên tắc của thị trường. Thứ 3: đảm bảo cho nền kinh tế hoạt động một cách hiệu quả và lâu dài; đồng thời ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể kinh tế gây thiệt hại cho người khác hoặc cho xã hội; chống các hiện tượng độc quyền để nâng cao tính hiệu quả của thị trường. Thứ 4: thực hiện hạn chế, khắc phục những mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, đảm bảo công bằng xã hội. 1.2.3. Nội dung quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh 1.2.3.1. Nội dung quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh nói chung 1- Định hướng phát triển thông qua xây dựng chiến lược quy hoạch, các chương trình và kế hoạch nhằm đảm bảo những cân đối chủ yếu. 2- Tạo hành lang pháp lý bằng cách ban hành và hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện luật pháp, chính sách kinh tế, chế độ quản lý kinh tế, các tiêu chuẩn và định mức kinh tế chủ yếu. 3- Tạo môi trường ổn định và điều kiện thuận lợi về kinh tế, chính trị, xã hội cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế. 4- Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh; phối hợp các hoạt động của các đơn vị kinh tế, xử lý những việc ngoài khả năng tự giải quyết của hộ kinh doanh. 5- Phân phối và điều tiết kinh tế để đảm bảo công bằng trong các hoạt động kinh doanh. 6- Khắc phục những mặt tiêu cực trong hoạt động kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. 7- Đào tạo cán bộ, thực hiện các chính sách và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. 8- Bảo vệ tài sản công, thực hiện sự kiểm kê, kiểm soát của nhà nước đối với toàn bộ hoạt động kinh tế, đảm bảo thi hành nghiêm chỉnh luật pháp và thể chế quản lý kinh tế ở các cấp, các ngành và cơ sở. 1.2.3.2. Nội dung quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh cấp huyện 1- Ban hành các văn bản pháp luật về hoạt động kinh doanh, xây dựng chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng năm. 2- Tổ chức thu thập, xử lý, cung cấp thông tin, dự báo và định hướng về thị trường. 3- Tổ chức đăng ký kinh doanh. Cấp, đình chỉ, gia hạn, sửa đổi thu hồi hoặc huỷ bỏ các chứng chỉ, bằng, giấy phép và các giấy tờ liên quan đến hoạt động của Hộ kinh doanh. 4- Tổ chức kiểm tra trước và sau đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh 5- Quản lý hộ kinh doanh đối với các ngành nghề hoạt động có điều kiện như vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng cháy chữa cháy; trật tự lòng, lề đường; hàng gian hàng giả.... 6- Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển và việc chấp hành pháp luật về hoạt động của hộ kinh doanh. 7- Công tác cải cách hành chính 8- Củng cố và xây dựng cơ sở hạ tầng 9- Hoàn thiện chính sách, công cụ trong công tác quản lý thu thuế công thương nghiệp 10- Công tác đào tạo cán bộ, công chức 1.3. Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh 1.3.1. Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh ở một số quận 1- Kinh nghiệm của quận 3 2- Kinh nghiệm của quận Phú Nhuận 1.3.2. Bài học rút ra cho quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1. Khái quát về quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1.1. Vị trí địa lý 2.1.1.2. Về đặc điểm dân cƣ 2.1.1.3. Về đặc điểm tình hình kinh tế 2.1.2. Tác động của điều kiện kinh tế tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội đến quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 1- Về thuận lợi - Trên địa bàn quận có lực lượng lao động dồi dào - Kinh tế của quận trong những năm qua phát triển khá toàn diện, đạt tốc độ tăng trưởng khá cao. - Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện có hiệu quả, công tác bình ổn thị trường, đảm bảo nhu cầu hàng hoá thiết yếu. 2- Không thuận lợi - Chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành - Tình hình kinh doanh các ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, biến tướng, với nhiều thủ đoạn đối phó tinh vi cho nên công tác kiểm tra, xử lý còn gặp nhiều khó khăn, chưa xử lý triệt để. - Tình hình lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh vẫn còn diễn biến phức tạp chưa giải quyết triệt để, căn cơ. - Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường chưa đạt hiệu quả cao. 2.2. Hiện trạng hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 2.2.1 Số lƣợng và quy mô của các hộ kinh doanh - Tính đến đầu năm 2017, toàn quận có 16.595 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, trong đó có 12.332 hộ kinh doanh đường phố và 4.232 tiểu thương; hộ kinh doanh đăng ký mới là 2.125 hộ; ngưng nghỉ là 1.305 hộ. - Cơ cấu ngành thương mại - dịch vụ chiếm 75%, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 31,31%; ngành sản xuất CN - TTCN chiếm 25%, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,14%. - Tổng số lao động trên địa bàn quận (theo số liệu thống kê) hiện tham gia hoạt động là 60.516 người. 2.2.2 Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và thị trƣờng 1- Thị trƣờng Quận đã phát huy được thế mạnh là một trong những quận trung tâm có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội và là trọng điểm giao dịch thương mại của thành phố, thu hút được sự đầu tư của doanh nghiệp, phát triển nhanh nhiều loại hình kinh doanh, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh hoạt động thuận lợi. 2- Kết quả sản xuất, kinh doanh - Giá trị Thương mại – dịch vụ (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện 46.985 tỷ đồng đạt 100,05% kế hoạch năm, tăng 13,06% so với cùng kỳ năm trước (41.556 tỷ đồng). - Giá trị sản xuất Công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) thực hiện 13.305 tỷ đồng đạt 101,97% kế hoạch năm, tăng 5,54% so với cùng kỳ năm trước (12.607 tỳ đồng). * Đóng góp ngân sách Nhà nƣớc Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác thuế qua các năm đều vượt chỉ tiêu được giao và tăng so với cùng kỳ từ 5% - 10%, * Doanh thu, lợi nhuận của hộ kinh doanh: doanh thu của hộ kinh doanh tăng liên tục qua các năm, đóng góp lớn vào phát triển thị trường xã hội của quận. 3- Tình hình tăng, giảm hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh Sự phát triển của hộ kinh doanh được thể hiện qua: số hộ kinh doanh ngày càng tăng với số vốn ngày càng lớn; sự tham ngày càng đông đảo số lượng lao động vào hộ cá thể. 2.2.3. Nhận xét chung về tình hình hoạt động của hộ kinh doanh Các thành phần kinh tế trên địa bàn quận có xu hướng mở rộng phát triển với các cơ sở sản xuất là hộ kinh doanh hoạt động dưới nhiều hình thức đa dạng, với nhiều ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế của quận. Trong đó, cơ cấu ngành thương mại - dịch vụ chiếm 75%, tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 10% - 15%; ngành sản xuất CN - TTCN chiếm 5% - 10%, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 25%. 2.3. Quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 2.3.1. Tổ chức bộ máy Quản lý Nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh trên địa bàn Quận Tân Bình 2.3.2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 2.3.3. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật Theo kết quả thu thập được qua bảng hỏi, chỉ có 37,5% hộ kinh doanh tham gia thường xuyên các buổi tập huấn, 35% tham gia nhưng không thường xuyên, còn lại 27,5% hộ kinh doanh không thể tham gia được các buổi tập huấn do hộ kinh doanh có ít lao động làm theo ca nên không thể phân bổ đi dự tập huấn và tuyên truyền do quận tổ chức. 2.3.4. Đăng ký kinh doanh - Hiện nay đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình muốn lập thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân quận Tân Bình và thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (thời gian trên không kể thời gian thẩm định điều kiện kinh doanh đối với các hồ sơ đăng ký các ngành nghề có yêu cầu phải thẩm định điều kiện kinh doanh)  Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy trình “một cửa, một dấu”. Để được cấp mới thì người đăng ký cần chuẩn bị hồ sơ với các loại giấy tờ như đã nêu ở nội dung đăng ký kinh doanh.  Thông báo ngừng hoạt động kinh doanh Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và Chi cục thuế Quận (theo mẫu), thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm [1, tr.58] 2.3.5. Công tác kiểm tra Hộ kinh doanh * Công tác hậu kiểm + Kiểm tra định kỳ + Kiềm tra đột xuất 2.3.6. Công tác quản lý nhà nƣớc đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện * Công tác kiểm tra an toàn lao động, phòng chống cháy nổ Từ năm 2012 đến nay, lực lượng kiểm tra đã xử phạt trên 10 ngàn hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất vi phạm trong lĩnh vực phòng chống cháy nổ. * Công tác Vệ sinh an toàn thực phẩm - Về nội dung kiểm tra bao gồm: + Hồ sơ hành chính, pháp lý của cơ sở: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Giấy chứng nhận cơ sở đạt ISO1, HACCP2 (hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) và tương đương; * Công tác lòng, lề đƣờng Quận Tân Bình hiện nay có gần 3.000 tuyến đường, hẻm nên tình hình trật tự kinh doanh trên các tuyến đường và xung quanh các chợ diễn biến phức tạp, gây mất trật tự kinh doanh và an toàn giao thông; công tác chốt chặn, giữ địa bàn chưa được thực hiện thường xuyên triệt để nên hiệu quả chưa cao; còn tình trạng một số cán bộ, 1 ISO: International Organization for Standardization - Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế 2 HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point - Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn công chức thiếu quyết liệt trong công tác quản lý địa bàn, không nhắc nhở, xử lý kịp thời khi phát sinh vi phạm; tình hình kinh doanh lấn chiếm xung quanh các chợ diễn ra tràn lan (xung quanh chợ Tân Bình đang là điểm nóng trong tình trạng lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh hiện nay trên quận Tân Bình). * Công tác kiểm tra kiểm soát thị trƣờng Trong năm 2016 Phòng Kinh tế đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí với tổng số tiền là 34.300.000 đồng. * Công tác quản lý hoạt động các chợ, siêu thị Ban Quản lý các chợ thường xuyên cập nhật, tuyên truyền các quy định pháp luật của Nhà nước trên hệ thống loa phát thanh, kiểm tra và nhắc nhở các hộ kinh doanh về việc niêm yết và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra, quản lý và ngăn chặn các hành vi vi phạm trong kinh doanh như: nâng giá, kinh doanh hàng kém chất lượng... * Công tác khác Trong năm 2016, Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức 02 đợt ký kết hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn, có 102 doanh nghiệp đăng ký tham gia với tổng số tiền vay là 1.623,65 tỷ đồng. 2.3.7. Công tác xử lý vi phạm Năm 2012: Lực lượng Công an và Quản lý thị trường quận đã phát hiện 90 vụ, 90 đối tượng. Năm 2013: Ủy ban nhân dân quận đã ban hành 34 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt là 171.725.000 đồng đã chấp hành. Năm 2014: Các ngành trong khối đã thực hiện công tác kiểm tra và đề xuất xử lý với tổng số tiền 589.050.000 đồng. Năm 2015: Điều tra và xử lý 67 vụ, bắt 70 đối tượng vận chuyển, kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, không hoá đơn. Năm 2016: Xử lý 57 vụ, bắt 54 đối tượng kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ, vận chuyển hàng hoá nhập lậu 2.3.8 Cải cách hành chính Thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thu hồi, bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung, thay thế hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi, bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung, thay thế đối với những văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, cản trở sự phát triển của quận, thành phố. 2.3.9. Đánh giá công tác quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh 1- Kết quả đạt đƣợc Thứ nhất, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh đã được đơn giản hoá, tạo điều kiện cho người dân mạnh dạn tham gia vào hoạt động kinh doanh. Thứ hai, quận đã xây dựng các quy hoạch phát riển kinh tế - xã hội, đặc biệt là quy hoạch đối tất cả ngành nghề trên địa bàn quận từ nay đến năm 2025 nhằm khuyến khích và tạo cơ hội cho người dân tham gia hoạt động kinh doanh và làm giàu chính đáng. Thứ ba, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn ngày càng được tăng cường về số lượng từ đó hạn chế tối đa các vi phạm. Thứ tư, công tác quản lý đối với các hộ kinh doanh từng bước đi vào nề nếp, thực hiện tốt việc kiểm tra và xử lý vi phạm. Thứ năm, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đã được quan tâm hơn. 2- Hạn chế - Tình hình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị còn chậm, chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển kinh tế. - Công tác kiểm tra, xử lý còn chưa triệt để do đặc thù hộ kinh doanh quận Tân Bình chuyên về thương mại, dịch vụ đa số chỉ làm việc với nhân viên, quản lý nên gây khó khăn trong công tác xử lý vi phạm khi có kiểm tra đột xuất. - Công tác quản lý trật tự lòng, lề đường còn lỏng lẻo - Công tác kiểm tra kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống hàng giả chưa đạt hiệu quả cao. 3- Nguyên nhân của những hạn chế - Một số quy định, chính sách về đất đai, quy hoạch ngành nghề trọng điểm trên một số tuyến đường kinh tế chính của quận chưa hoàn chỉnh. - Một bộ phận người dân còn bất cẩn trong hoạt động kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao. - Nguyên nhân là do hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động của hộ kinh doanh chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, còn nhiều văn bản quy phạm pháp luật mang tính chung chung - Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chấp hành các quy định của pháp luật ở một số địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, vẫn còn mang tính hình thức. - Phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác quản lý hộ kinh doanh thiếu sự liên kết chặt chẽ và thiếu các văn bản hướng dẫn phối hợp quản lý. - Chất lượng công tác, năng lực và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ làm công tác quản lý hộ kinh doanh chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1. Quan điểm, định hƣớng về quản lý, phát triển đối với hộ kinh doanh 3.1.1. Quan điểm, định hƣớng về quản lý, phát triển của Nhà nƣớc - Phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đầu người khoảng 3.200-3.500 USD; tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP khoảng 85%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 – 34% GDP. - “Tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển, vận hành thông suốt, hiệu quả, đồng bộ và khả thi các loại thị trường và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, minh bạch”[4]. 3.1.1. Quan điểm, định hƣớng về quản lý, phát triển của quận - Phát huy nguồn lực xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế. Xác định cơ cấu kinh tế quận trong 5 năm tới là Thương mại – dịch vụ. - Tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ chất lượng cao. - Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. - Chú trọng thu thuế công thương nghiệp, tích cực xử lý thuế nợ đọng, thực hiện miễn giảm hộ kinh doanh đúng quy định. - Giải quyết cơ bản tình trạng kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường trên địa bàn quận. - Giá trị sản xuất ngành thương mại – dịch vụ tăng bình quân hàng năm từ 15% trở lên. - Hàng năm tạo việc làm tăng thêm từ 5.500 lao động trở lên. - Tập trung đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật, phát triển hệ thống giao thông trên địa bàn quận. - Đổi mới mô hình tổ chức, công nghệ quản lý và phương thức kinh doanh theo hướng chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa. - Phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh với nhiều quy mô khác nhau, tăng về số lượng, mới về phương thức hoạt động 3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nƣớc đối với hộ kinh doanh trên địa bàn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 3.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền  Nội dung tuyên truyền  Các phương pháp tuyên truyền  Hình thức thực hiện 3.2.2. Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Nhà nƣớc - Xây dựng Ủy ban nhân dân quận thành cơ quan hành chính tinh gọn, có tính chuyên môn hóa và cơ chế hoạt động tối ưu. - Các cơ quan, phòng ban chức năng có liên quan cần xác định rõ phạm vi, thẩm quyền của mình trong hoạt động quản lý - Tăng cường hiệu lực kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử và xây dựng quy chế đảm bảo sự kiểm soát của nhân dân đối với hoạt động quản lý hộ kinh doanh của Ủy ban nhân dân các cấp. 3.2.3. Quy trình quản lý và cập nhật biến động hộ kinh doanh Việc quản lý và cập nhật biến động của hộ kinh doanh còn tạo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_doi_voi_ho_kinh_doanh_tren.pdf
Tài liệu liên quan