Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên

Đối với lãnh đạo các trường trung học phổ thông công lập

- Khuyến khích, động viên giáo viên thực hiện việc đổi mới

phương pháp dạy học, có chế độ khen thưởng giáo viên thực hiện tốt;

- Tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn,

nghiệp vụ; hạn chế giao những công việc hành chính kiêm nhiệm và

những quy định gò bó khiến giáo viên không phát huy được khả năng

sáng tạo;

pdf24 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 318 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng năm qua, cùng với cả nước, việc tổ chức hoạt động bồi dưỡng giáo viên THPT luôn được ngành GD&ĐT tỉnh Phú Yên quan tâm. Nhiều hình thức và nội dung bồi dưỡng được đưa vào chương trình bồi dưỡng cho giáo viên THPT bước đầu đã thu được một số kết quả đáng khả quan. Để chuẩn bị nguồn nhân lực cho Phú Yên trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập toàn cầu và cạnh tranh quốc tế, giáo dục Phú Yên cần có những cố gắng vượt bậc để đáp ứng được đòi hỏi của xã hội. Vì vậy, đổi mới và nâng cao năng lực của đội ngũ GV theo định hướng vươn tới các chuẩn mực quốc tế sẽ là yếu tố cốt lõi cho sự chuyển mình của các trường THPT ở Phú Yên trong giai đoạn mới. Xuất phát từ những cơ sở lý luận và thực tiễn trên, tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lý Nhà nước về bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên” làm đề tài luận văn tốt nghiệp. 3 2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Công tác QLNN về bồi dưỡng GV của các trường THPT ở tỉnh Phú Yên đã được thực hiện và bước đầu đạt được một số kết quả. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế và bất cập trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình bồi dưỡng; hoạt động tổ chức, chỉ đạo cũng như công tác kiểm tra, đánh giá sau đợt bồi dưỡng chưa phù hợp và hiệu quả hoạt động bồi dưỡng chưa rõ nét. Nguyên nhân của thực trạng này có thể do chưa có các biện pháp quản lý thật sự hiệu quả. Ngoài các công trình tiêu biểu, còn có nhiều chuyên đề, bài báo nghiên cứu QLNN về bồi dưỡng giáo viên nói chung và giáo viên trung học phổ thông nói riêng. Lực lượng sư phạm của tỉnh Phú Yên hiện nay có thể nói là rất mạnh so với cả nước nhưng chưa đồng bộ, cơ cấu nhân sự trong nhà trường chưa rõ, công tác đào tạo bồi dưỡng chưa bắt kịp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Mặc dù vậy, chưa có công trình nghiên cứu nào của tỉnh khảo sát đến thực trạng quản lý nhà nước về bồi dưỡng GV THPT. Chính vì vậy, cần có một công trình nghiên cứu thực trạng QLNN về bồi dưỡng GV THPT công lập ở tỉnh Phú Yên nhằm đề xuất những biện pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ GV, đáp ứng mục tiêu giáo dục hội nhập cho giáo dục tỉnh nhà. Việc chọn nội dung nghiên cứu trên là vấn đề có tính cấp thiết về lý luận và thực tiễn. 3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn 3.1. Mục đích Trên cơ sở lý luận QLNN về bồi dưỡng GV, thực trạng quản lý nhà nước về bồi dưỡng GV các trường THPT công lập ở tỉnh Phú Yên; luận văn đề xuất các giải pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng GV THPT công lập ở tỉnh Phú Yên, góp phần nâng cao hiệu quả QLNN 4 về bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong xu thế hội nhập. 3.2. Nhiệm vụ Để thực hiện mục đích của luận văn, đề tài tập trung vào 3 nhiệm vụ: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về hoạt động bồi dưỡng GV và QLNN về bồi dưỡng giáo viên các trường THPT công lập; trong đó xây dựng những khái niệm liên quan và khái niệm công cụ của luận văn; nêu lên những nội dung QLNN về bồi dưỡng GV các trường THPT công lập; - Đánh giá thực trạng QLNN về bồi dưỡng giáo viên ở các trường Trung học phổ thông tỉnh Phú Yên; - Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện QLNN về bồi dưỡng GV THPT công lập ở tỉnh Phú Yên trong thời gian đến. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu công tác QLNN về bồi dưỡng giáo viên THPT công lập ở tỉnh Phú Yên. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Giới hạn về không gian: Nghiên cứu hoạt động QLNN về bồi dưỡng GV THPT công lập ở tỉnh Phú Yên; - Giới hạn về thời gian: 5 năm, từ 2012 đến 2016 và định hướng đến năm 2030; Luận văn giới hạn nội dung QLNN về bồi dưỡng GV THPT và những yếu tố ảnh hưởng đến QLNN về bồi dưỡng GV THPT công lập ở tỉnh Phú Yên theo khung lý thuyết mà chương 1 của tác giả đã nêu lên. 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu của luận văn 5.1. Phư ng pháp luận 5 Luận văn dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kết hợp với quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề GD&ĐT, đặc biệt là công tác QLNN về bồi dưỡng GV THPT. 5.2. Phư ng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lý luận; - Phương pháp nghiên cứu thực tiễn; - Phương pháp thống kê xã hội học. 6. Những đóng góp mới của luận văn Là đề tài khoa học mang tính thực tế nhằm QLNN về bồi dưỡng giáo viên THPT công lập ở tỉnh Phú Yên, luận văn đề xuất các giải pháp, kiến nghị đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sử dụng, hoàn thiện các chế độ chính sách và đặc biệt nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức của chính đội ngũ giáo viên; đồng thời đưa ra một số tiêu chí cụ thể để hoàn thiện hơn nữa công tác quản lý và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên THPT, góp phần vào quá trình phát triển đối với đội ngũ giáo viên trung học phổ thông công lập nói riêng và của ngành giáo dục tỉnh nhà nói chung. 7. Ý nghĩa lí luận và thực tiễn của luận văn - Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần bổ sung, hoàn chỉnh thêm cơ sở khoa học cho việc xây dựng; QLNN về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên. - Kết quả khảo sát của luận văn có thể dùng làm tư liệu tham khảo trong nghiên cứu và là tư liệu thực tế cho công tác QLNN về bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong các trường trung học phổ thông ở các địa phương. 8. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và các phụ lục, luận văn được phân bố thành 3 chương: 6 Chương 1: Cơ sở lý luận của Quản lý Nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập. Chương 2: Thực trạng hoạt động bồi dưỡng và Quản lý Nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên. Chương 3: Định hướng và giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên. Chư ng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP 1.1. Một số luận điểm liên quan đến đề tài nghiên cứu 1.1.1. Bồi dưỡng năng lực sư phạm và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trường trung học phổ thông công lập 1.1.1.1. Đội ngũ giáo viên Đội ngũ giáo viên là một tập hợp những người làm nghề dạy học - giáo dục được tổ chức thành một lực lượng (có tổ chức) cùng chung một nhiệm vụ là thực hiện các mục tiêu giáo dục đã đề ra cho tập hợp đó, tổ chức đó. Họ làm việc có kế hoạch và gắn bó với nhau thông qua lợi ích về vật chất và tinh thần trong khuôn khổ quy định của pháp luật, thể chế xã hội. Họ chính là nguồn lực quan trọng trong lĩnh vực giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp. 1.1.1.2. Năng lực sư phạm Năng lực sư phạm là khả năng thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục đạt kết quả cao. Năng lực sư phạm là tổ hợp hệ thống tri 7 thức, kỹ năng, kỹ xảo thể hiện năng lực dạy học – giáo dục của người GV, khả năng lĩnh hội và vận dụng sáng tạo tri thức, kỹ năng, kỹ xảo đó trong những trường hợp cụ thể. 1.1.1.3. Bồi dưỡng Bồi dưỡng là bổ sung, cung cấp thêm những thiếu hụt về tri thức, cập nhật thêm cái mới trên cơ sở những cái cũ đã có nhằm mở mang có hệ thống những tri thức, kỹ năng, nghiệp vụ, làm giàu vốn hiểu biết, nâng cao hiệu quả trong quá trình lao động. 1.1.1.4. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Bồi dưỡng đội ngũ GV là bổ sung những kiến thức còn thiếu hoặc đã lạc hậu, cập nhật thêm những tri thức mới về các lĩnh vực của khoa học giáo dục nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho đội ngũ GV nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp trồng người. 1.1.1.5. Bồi dưỡng năng lực sư phạm Bồi dưỡng năng lực sư phạm là quá trình đào tạo bổ sung nhằm mục đích nâng cao và hoàn thiện năng lực sư phạm của GV. 1.1.1.6. Trường trung học phổ thông Công lập Theo Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học, trường Trung học là cơ sở giáo dục phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng. 1.1.2. Mục tiêu của hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông Tùy theo từng đối tượng, từng yêu cầu mà hoạt động bồi dưỡng đề ra những mục tiêu thích hợp. Hiện nay hoạt động bồi dưỡng GV THPT nhằm đạt các mục tiêu cụ thể sau: - Bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ; - Bồi dưỡng nâng cao trình độ trên chuẩn; 8 - Bồi dưỡng cập nhật kiến thức (bồi dưỡng thường xuyên); - Bồi dưỡng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, dạy theo chương trình SGK mới; - Bồi dưỡng trình độ chính trị, ngoại ngữ, tin học đáp ứng tiêu chuẩn ngạch GV THPT. 1.1.3. Nội dung bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên ở các trường trung học phổ thông Trong điều kiện hiện nay, nội dung bồi dưỡng cho GV trung học phổ thông cần tập trung vào các lĩnh vực sau: - Lĩnh vực kiến thức; - Lĩnh vực kỹ năng. 1.1.4. Hình thức, phư ng pháp bồi dưỡng giáo viên ở các trường trung học phổ thông 1.1.5. Nguyên tắc chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng giáo viên Nguyên tắc 1: Bồi dưỡng phải căn cứ vào mục tiêu giáo dục THPT, tiêu chuẩn ngạch công chức và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của trường Nguyên tắc 2: Hoạt động bồi dưỡng giáo viên phải đảm bảo tính khoa học, sát thực tiễn Nguyên tắc 3: Đảm bảo tính kế thừa, liên tục và có trọng tâm Nguyên tắc 4: Đảm bảo tính linh hoạt, hiệu quả và khả thi Nguyên tắc 5: Kết hợp giữa bồi dưỡng với tự bồi dưỡng 1.2. Quản lý nhà nƣớc về bồi dƣỡng giáo viên các trƣờng trung học phổ thông công lập 1.2.1. Quản lý nhà nước “Quản lý nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và 9 trật tự pháp luật nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng CNXH và bảo vệ tổ quốc XHCN” 1.2.2. Quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập QLNN về bồi dưỡng GV các trường THPT công lập là sự tác động có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản lý (các tổ chức QLGD và cán bộ QLGD các cấp từ trung ương đến cơ sở) đến GV THPT công lập nhằm tạo điều kiện cho GV có cơ hội học tập hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của mình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành. 1.2.3. ai tr , mục tiêu của quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập 1.2.3.1. Vai trò của quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập QLNN về bồi dưỡng giáo viên các trường THPT công lập có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng XHCN mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn. Bởi vì hoạt động QLNN về bồi dưỡng GV là lực đẩy nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, chuẩn nghề nghiệp và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học cho nhà giáo và cán bộ quản lý 10 cơ sở giáo dục nói chung và bồi dưỡng tiếng dân tộc cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông công tác ở vùng dân tộc nói riêng; Bồi dưỡng các giáo viên có năng lực chuyên môn giỏi để trở thành giáo viên cốt cán tại cơ sở giáo dục phổ thông. 1.2.3.2. Mục tiêu của quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập QLNN về bồi dưỡng giáo viên các trường THPT công lập nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động dạy và học của GV; bảo đảm chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT theo đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. 1.2.4. Chủ th quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập Chủ thể QLNN về bồi dưỡng GV các trường THPT công lập gồm: - Cấp trung ương: Chủ trì là Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Cấp tỉnh: Sở GD&ĐT; - Các trường ĐHSP có liên quan đến bồi dưỡng tại Phú Yên; - Các trường THPT. 1.2.5. Nội dung quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập 1.2.5.1. Xây dựng kế hoạch hoạt động bồi dưỡng giáo viên 1.2.5.2. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng giáo viên 1.2.5.3. Phối hợp, hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập 11 1.2.5.4. Qui định chính sách, Bố trí nguồn lực phục vụ bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập 1.2.5.5. Kiểm tra - đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên Tiểu kết Chƣơng 1 Quản lý nhà nước về bồi dưỡng GV các trường THPT công lập là sự tác động có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản lý đến GV THPT công lập nhằm tạo điều kiện cho GV có cơ hội học tập hoàn thiện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của mình đáp ứng yêu cầu giảng dạy, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của tỉnh, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành, góp phần thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. QLNN về bồi dưỡng giáo viên các trường THPT công lập có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN phục vụ cho công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa mà Đảng và Nhà nước ta đã lựa chọn. Việc hệ thống hóa các nội dung ở phần cơ sở lý luận là luận cứ giúp cho việc nghiên cứu, khảo sát thực trạng QLNN về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên trong chương 2. 12 Chư ng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƢỠNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở TỈNH PHÚ YÊN 2.1. Tổng quan về sự phát triển kinh tế - ã hội - giáo dục trung học phổ thông của tỉnh Ph Yên 2.1.1. hái quát về điều iện tự nhiên, inh t , hội, văn hóa của tỉnh Phú Yên 2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên Phú Yên là một tỉnh ven biển thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Có diện tích tự nhiên: 5.045 km², với chiều dài bờ biển: 189 km, có nhiều dãy núi nhô ra biển hình thành các vịnh, đầm, vũng, là điều kiện thuận lợi cho phát triển du lịch, nuôi trồng, đánh bắt hải sản và vận tải biển. Dân số: 883.200 (ngày 01 tháng 7 năm 2013). Phía Bắc giáp tỉnh Bình Định, phía Nam giáp Khánh Hòa, phía Tây giáp Đắk Lắk và Gia Lai, phía Đông giáp Biển Đông. Phú Yên nằm ở miền Trung Việt Nam, tỉnh lỵ Phú Yên là thành phố Tuy Hòa, cách thủ đô Hà Nội 1.160 km về phía Bắc và cách Thành Phố Hồ Chí Minh 560 km về phía Nam theo đường Quốc lộ 1A. Phú Yên bao gồm 1 thành phố tỉnh lỵ, 1 thị xã và 7 huyện (trong đó có 112 đơn vị cấp xã gồm 16 phường, 8 thị trấn và 88 xã). 2.1.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội và phương hướng phát triển trong thời gian tới 2.1.2. hái quát về tình hình giáo dục trung học phổ thông của tỉnh Phú Yên 2.1.2.1. Vài nét về ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Ph ên 2.1.2.2. Vài nét về giáo dục và đào tạo trung học phổ thông công lập 13 * Về quy mô phát triển giáo dục Tính đến năm học 2015-2016, tỉnh Phú Yên giáo dục THPT công lập có 31 trường, bao gồm 779 lớp, tăng 13 lớp so với năm học 2014-2015 (766 lớp); với 29.112 học sinh, tăng 129 học sinh so với cùng kỳ năm học 2014-2015 (28.983 học sinh), chiếm tỷ lệ 0,44%. 2.2. Thực trạng hoạt động bồi dƣỡng giáo viên ở các trƣờng trung học phổ thông tỉnh Ph Yên 2.2.1. Nhận thức về hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông 2.2.1.1. Tính cần thiết của hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông 2.2.1.2. Đánh giá về mục tiêu bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông 2.2.2. Đánh giá về nội dung hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên trung học phổ thông 2.2.2.1. Đối với nội dung cần bồi dưỡng cho giáo viên 2.2.2.2. Thực trạng triển khai nội dung hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông 2.2.3. Hình thức, phư ng pháp bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông 2.2.3.1. Hình thức bồi dưỡng 2.2.3.2. Phương pháp bồi dưỡng 2.2.4. Thời gian tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên trung học phổ thông 2.2.5. i m tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông 2.2.6. Hiệu quả hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông 14 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dƣỡng giáo viên ở các trƣờng Trung học phổ thông tỉnh Ph Yên 2.3.1. Xây dựng hoạch, chư ng trình bồi dưỡng giáo viên 2.3.2. Tổ chức, chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng giáo viên 2.3.3. Quản lý các điều iện hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông 2.3.4. Sự phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường Trung học phổ thông tỉnh Phú Yên 2.3.5. i m tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên 2.4. Đánh giá chung quản lý nhà nƣớc về bồi dƣỡng giáo viên các trƣờng trung học phổ thông công lập 2.4.1. Kết quả đạt được 2.4.2. Những hạn chế cần khắc phục Tiểu kết Chƣơng 2 Việc QLNN về bồi dưỡng GV THPT trong thời gian qua đã đạt được một số thành tựu nhất định đồng thời cũng bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục: hoạt động bồi dưỡng GV chủ yếu được triển khai một chiều từ Bộ GD&ĐT xuống các trường; nội dung bồi dưỡng chưa đáp ứng được nhu cầu của thực tế giảng dạy; nhiều GV hiện nay tự hài lòng với những kiến thức có sẵn, không có động cơ phấn đấu nâng cao trình độ, an tâm với bằng cấp; việc xây dựng kế hoạch chưa sát với nhu cầu bồi dưỡng của GV; chưa thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên; xây dựng các chế độ chính sách cho GV chưa thỏa đáng; cơ sở vật chất, điều kiện phương tiện chưa đáp ứng đủ cho hoạt động bồi dưỡng. 15 Để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường THPT trong giai đoạn hiện nay và cho tương lai, hiệu trưởng các trường THPT công lập của tỉnh Phú Yên cần có những biện pháp tích cực, hiệu quả trong công tác quản lý về hoạt động BDGV và phát triển đội ngũ giáo viên trong giai đoạn mới; tiếp cận đồng bộ các biện pháp quản lý và khắc phục những hạn chế mà các biện pháp đã đưa ra; xuất phát từ những điểm mạnh, điểm yếu, thuận lợi, khó khăn nêu trên và dựa trên cơ sở phân tích thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường Trung học phổ thông công lập tỉnh Phú Yên. Tác giả đã đưa ra một số định hướng và giải pháp hoàn thiện quản lí nhà nước về bồi dưỡng giáo viên các trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh Phú Yên trong thời gian đến. Chư ng 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ BỒI DƢỠNG GIÁO VIÊN CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Ở TỈNH PHÚ YÊN 3.1. Định hƣớng quản lý nhà nƣớc đối với giáo dục trung học phổ thông tỉnh Ph Yên đến năm 2030 3.1.1. Dự báo tình hình phát tri n mạng lưới trường THPT tỉnh Phú Yên đ n năm 2030 3.1.2. Đ nh hướng quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Phú Yên đ n năm 2030 16 3.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nƣớc về bồi dƣỡng giáo viên trung học phổ thông công lập ở tỉnh Ph Yên 3.2.1. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên đối với quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên 3.2.2. Điều tra hảo sát, quy hoạch và lập hoạch cho quản lý nhà nước về hoạt động bồi dưỡng giáo viên 3.2.3. Đổi mới và cải ti n nội dung, phư ng pháp và hình thức tổ chức quản lý nhà nước về hoạt động bồi dưỡng giáo viên 3.2.4. Tăng cường các điều iện phục vụ hoạt động bồi dưỡng giáo viên 3.2.5. Xây dựng c ch phối hợp trong tổ chức bồi dưỡng giáo viên 3.2.6. huy n hích, hỗ trợ cho giáo viên tự bồi dưỡng 3.2.7. i m tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên 3.3. Kiến nghị đề uất 3.3.1. Đối với Bộ iáo dục và Đào tạo 3.3.2. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên 3.3.3. Đối với Sở iáo dục và Đào tạo Phú Yên - Nắm vững tình hình đội ngũ giáo viên ở tỉnh, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo chương trình bồi dưỡng giáo viên phù hợp với thực tế địa phương; - Liên hệ với các trường đại học sư phạm: Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, TP.HCM... để triển khai các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại cơ sở; - Đôn đốc, kiểm tra nghiêm túc các lớp bồi dưỡng, tránh bệnh thành tích, đảm bảo chất lượng các khóa bồi dưỡng; - Tăng cường, đầu tư trang thiết bị nghe nhìn cần thiết cho các lớp bồi dưỡng. 3.3.4. Đối với nhà trường trung học phổ thông 17 3.3.4.1. Đối với lãnh đạo các trường trung học phổ thông công lập - Khuyến khích, động viên giáo viên thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học, có chế độ khen thưởng giáo viên thực hiện tốt; - Tạo điều kiện cho giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; hạn chế giao những công việc hành chính kiêm nhiệm và những quy định gò bó khiến giáo viên không phát huy được khả năng sáng tạo; - Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ dạy – học đúng mức. 3.3.4.2. Đối với đội ngũ giáo viên trung học phổ thông Thường xuyên tự phấn đấu, tự bồi dưỡng theo các mặt sau: + Biết tổ chức lớp và chuẩn bị bài giảng một cách cẩn thận với những phương pháp sáng tạo, có hiệu quả và có sức khích lệ học sinh; + Kiến thức phong phú về phạm vi chương trình học và nội dung bộ môn mình dạy; + Kỹ năng sư phạm, kể cả việc có được “kho kiến thức” về phương pháp dạy học và năng lực sử dụng những phương pháp đó; + Biết suy ngẫm, phản ánh trước mỗi vấn đề và có năng lực tự phê - nét rất đặc trưng của nghề dạy học; + Có năng lực quản lý, kể cả trách nhiệm quản lý trong và ngoài lớp học. 3.3.5. Đối với các trường sư phạm Các trường Đại học Sư phạm là nơi đào tạo các thế hệ giáo viên tương lai cho nền giáo dục phổ thông, trong đó có bậc THPT công lập. Tuy nhiên, chất lượng giáo viên hiện nay chưa đáp ứng với yêu cầu tình hình mới. Do vậy, trong thời gian tới cần: 18 - Đổi mới chương trình đào tạo theo hướng dạy cho các nhà giáo tương lai lòng yêu nghề, tình yêu thương học sinh, yêu thương con người; - Bên cạnh kiến thức chuyên môn, nên chú trọng đến việc giáo dục các năng lực sư phạm: năng lực giảng dạy, phương pháp giảng dạy, các kỹ năng đánh giá, nhận xét, quản lý lớp, chủ nhiệm. Ti u t chư ng 3 Bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho GV là yêu cầu thường xuyên và cần thiết đối với nghề dạy học. Căn cứ vào việc phân tích thực trạng QLNN về bồi dưỡng GV ở trên, ta thấy được những tồn tại và nguyên nhân dẫn đến những yếu kém, từ đó đề ra những giải pháp hữu hiệu đối với công tác quản lý này: nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên đối với quản lý nhà nước về bồi dưỡng giáo viên; điều tra khảo sát, quy hoạch và lập kế hoạch cho quản lý nhà nước về hoạt động bồi dưỡng giáo viên; đổi mới, cải tiến nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức quản lý nhà nước về hoạt động bồi dưỡng giáo viên; tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng giáo viên; xây dựng cơ chế phối hợp trong tổ chức bồi dưỡng giáo viên; khuyến khích, hỗ trợ cho giáo viên tự bồi dưỡng; kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng giáo viên. 19 KẾT LUẬN Hoạt động bồi dưỡng giáo viên THPT có tầm quan trọng trong chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên. Hiện nay chúng ta đang tiến hành đổi mới giáo dục phổ thông, đồng thời tham gia hội nhập kinh tế thế giới, hòa mình vào xu thế toàn cầu hóa, do đó vấn đề bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm cho giáo viên THPT công lập càng trở nên cấp bách. Một nhà trường mà các giáo viên được thường xuyên bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ thì chất lượng giáo dục mới được nâng cao và theo kịp xu hướng giáo dục của thời đại. Qua quá trình khảo sát thực trạng QLNN về hoạt động bồi dưỡng cho GV ở các trường THPT ở tỉnh Phú Yên hiện nay cho thấy việc quản lý về hoạt động này thời gian qua đã đạt được một số thành tựu nhất định: Có sự chuyển biến về nhận thức của đa số CBQL, GV về hoạt động bồi dưỡng. Nhiều GV quan tâm đến học tập nâng cao trình độ thông qua việc tham gia các lớp bồi dưỡng sau đại học. Phong trào tự bồi dưỡng cũng được một số trường phát động và triển khai trong kế hoạch hoạt động của nhà trường; Một số trường

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_boi_duong_giao_vien_tru.pdf
Tài liệu liên quan