Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk

Tại huyện Krông Pắk, công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật, chính sách phát triển thanh niên luôn được chính quyền địa phương quan tâm. Huyện ủy Krông Pắk đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa X “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” vào tháng 11/ 2018. UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phát triển thanh niên Krông Pắc giai đoạn 2012 – 2016. Qua hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25 cho thấy một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh niên; việc đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện NQ 25-NQ/TW và Chương trình hành động số 25-CTr/TU chưa thường xuyên, kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ có địa phương chưa thực sự được coi trọng; Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhiều địa phương chưa phối hợp chặt chẽ, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong công tác thanh niên

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 07/03/2022 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
t về thanh niên và công tác thanh niên Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm phát hiện ra và xử lý kịp thời các sai phạm trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên, hoạt động này phải mang tính thường xuyên. Từ đó, có các kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền nhằm khắc phục, xử lý các sai phạm trong QLNN về thanh niên đồng thời việc thanh tra sẽ giúp cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nhiệm vụ QLNN về thanh niên thực hiện đúng, đủ chức năng, nhiệm vụ và đúng với các quy định của pháp luật. 1.3.5. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên Theo điều 7 Luật Thanh niên năm 2005 quy định hợp tác quốc tế về công tác thanh niên với các nước, tổ chức quốc tế trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, phù hợp với pháp luật mỗi nước và thông lệ quốc tế. Nội dung hợp tác quốc tế về công tác thanh niên bao gồm: Thứ nhất, xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về công tác thanh niên. Thứ hai, tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết, gia nhập và thực hiện các điều ước quốc tế về công tác thanh niên. Thứ ba, giao lưu thanh niên; trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác thanh niên. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập quốc tế, vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn đối với cả nước nói chung và lực lượng thanh niên nói riêng. Do đó, quản lý hoạt động hợp tác quốc tế là một nội dung rất quan trọng, đa phương 10 hóa, đa dạng hóa sẽ tạo ra cho thanh niên nhiều cơ hội tiếp cận với nền văn minh hiện đại của các nước trên thế giới. Đây là cơ hội tốt để thanh niên tiếp cận với nền văn hóa và học hỏi các tiến bộ khoa học của các nước trên thế giới. Từ đó, áp dụng có chọn lọc các thành tựu của nhân loại phù hợp với tình hình đất nước, nhằm phát triển nền kinh tế xã hội của đất nước. Đây cũng là cơ hội tốt để thế hệ trẻ quảng bá hình ảnh, con người đất nước Việt Nam thân thiện, giàu lòng yêu nước và mến khách, là cơ hội tốt để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam. Trên thực tế ngoài những nội dung nêu trên, để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về thanh niên thì cơ quan quản lý nhà nước phải làm tốt các nội dung sau: - Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo về chính sách phát triển thanh niên: Kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật thanh niên và các chính sách liên quan đến thanh niên, cho thấy công tác thống kê, tổng hợp tình hình, số liệu về thanh niên chưa được quan tâm, đầu tư và chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, toàn diện. Cụ thể là, các cơ quan có thẩm quyền không có công cụ đo lường để đánh giá được kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu trong từng lĩnh vực nêu trên mà chỉ đánh giá định tính trên cơ sở tổng hợp từ các nhận định đánh giá chủ quan của các bộ, ngành và địa phương mà chưa có số liệu minh chứng cụ thể. Công tác xây dựng, hoạch định chính sách và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên hiện nay rất cần những thông tin xác thực phản ánh đúng thực trạng sự phát triển của thanh niên. Song trên thực tế, những số liệu thông tin về thanh niên thường là các nhóm chỉ tiêu rời rạc, được thu thập từ nhiều nguồn và theo các phương pháp khác nhau nên thiếu tính hệ thống và độ tin cậy không cao. Mặt khác, nhà nước chưa có quy định thống nhất về việc lập, tổ chức thu thập, xử lý số liệu và công bố các chỉ tiêu thống kê về thanh niên một cách đầy đủ, toàn diện, đồng bộ phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia. Đến thời điểm này, chưa có công trình khoa học nào nghiên cứu chuyên sâu thống kê thanh niên, báo cáo đánh giá về tình hình thanh niên một cách bài bản, khoa học và thực chất để làm cơ sở đánh giá tác động của các chính sách đã được ban hành cho thanh niên, cũng như xây dựng chính sách, chiến lược và định hướng phát triển thanh niên; đồng thời, làm cơ sở cho việc tổ chức hoạt động thống kê, thu thập tư liệu, số liệu về thanh niên. Thực tiễn tổ chức triển khai các chương trình phát triển thanh niên thời gian qua cho thấy, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, nhưng chưa có số liệu cụ thể để so sánh, đánh giá mang tính định lượng, thể hiện bằng chỉ số cụ thể về sự trưởng thành, phát triển của thanh niên trong mỗi giai đoạn; hiệu quả sự tham gia của thanh niên trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, ... Việc xây dựng và hoàn thiện bộ công cụ thống kê về thanh niên một cách đầy đủ và toàn diện dựa trên bằng chứng là yêu cầu bức thiết trong công tác quản lý nhà nước nói chung và công tác quản lý nhà nước về thanh niên nói riêng, là tiền đề quan trọng giúp cho việc xây dựng, hoạch định chính sách và đánh giá tác động của các chính sách đối với thanh niên. - Sơ kết, tổng kết việc thực hiện pháp luật, chính sách về phát triển thanh niên: Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2017, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên đã quy định các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm “Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm để tổng hợp báo cáo Chính phủ”. Quy định này của Chính phủ buộc các cơ quan ở Trung ương và địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ 11 thông tin báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên là nội dung quan trọng của công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Nếu các bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và chất lượng của các báo cáo được bảo đảm thì các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở các cấp sẽ nắm bắt được thực chất tình hình hoạt động và có các biện pháp, giải pháp chỉ đạo kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Đồng thời, đối với các chương trình, đề án, dự án về thanh niên thuộc chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước về thanh niên, trong quá trình thực hiện thì định kỳ có trách nhiệm sơ kết, tổng kết để đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như kiến nghị, đề xuất việc tiếp tục thực hiện hoặc dừng việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án trên cơ sở kết quả, hiệu quả thực hiện và tác động của nó đến chính sách phát tiển thanh niên. 1.4. Các yếu tố tác động đến hoạt động quản lý nhà nước về thanh niên 1.4.1. Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Đảng lãnh đạo bằng đường lối, quan điểm và chủ trương thông qua công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra và giám sát. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban bí thư Trung ương Đảng đề ra nghị quyết, chỉ thị, quyết định thể hiện đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng về thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Các cấp ủy Đảng tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị và quyết định của Đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Mặt khác, sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên thông qua công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ của Đảng. Các cấp ủy Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện thanh niên và công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Để sự lãnh đạo của Đảng thống nhất và triệt để, các cấp ủy Đảng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác thanh niên và công tác quản lý thanh niên. Điều này cho thấy rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng và tác động trực tiếp đến hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về thanh niên. 1.4.2. Tác động của kinh tế - xã hội Trong bối cảnh tình hình kinh tế nước ta nói chung và tỉnh Đăk Lăk nói riêng có nhiều thay đổi theo hướng tích cực và khởi sắc; các chương trình hành động của Chính phủ, các ngành các cấp tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh, các chương trình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh được khuyến kích nhân rộng; việc quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phương được nâng cao chất lượng và đa dạng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng để chủ động hội nhập thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, thử thách như tình hình lạm phát và nợ công tăng cao nên chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhân dân nói chung và thanh niên nói riêng trong một số lĩnh vực trọng yếu như học tập, giải quyết nhu cầu việc làm, chăm sóc sức khỏe, hôn nhân, nơi vui chơi giải trí... 1.4.3. Năng lực quản trị của Nhà nước 12 Năng lực của cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện chính sách liên quan đến thanh niên. Nhà nước là chủ thể quản lý thanh niên, giữ vai trò quan trọng và quyết định đến hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về thanh niên, cụ thể là: Hệ thống thể chế quản lý nhà nước về thanh niên là các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước được cụ thể hóa thành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng pháp luật và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên (ở phụ lục 1): Đây là cơ quan đảm nhận chức năng nghiên cứu, tham mưu cho nhà nước về cơ chế, chính sách đối với thanh niên nên việc tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên là việc làm rất cần thiết. Vì đây là một trong những nhân tố quan trọng tác động trực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Cơ chế phối hợp liên ngành trong việc xây dựng và thực thi chính sách đối với thanh niên: Là yếu tố quan trọng, tác động đến hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên. Vì phối hợp trong quản lý nhà nước về thanh niên góp phần nâng cao ý thức pháp luật, tôn trọng pháp luật, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm các quyền của thanh niên được thực hiện. Phối hợp tạo ra sự thống nhất và phát huy sức mạnh của các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiêm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm khác: Đây là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên. Ngoài các điều kiện, phương tiện phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về thanh niên có tính đặc thù với khách thể quản lý là thanh niên, cần phải nắm bắt được tình hình thanh niên như tâm tư, nguyện vọng và những đòi hỏi chính đáng của thanh niên để xây dựng và ban hành các chính sách phù hợp. 1.4.4. Vai trò của xã hội đối với thanh niên Sự quan tâm của xã hội đến thanh niên và quản lý nhà nước về thanh niên có ảnh hưởng rất lớn và quan trọng đến công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Tâm lý xã hội và đạo đức xã hội, sự quan tâm của xã hội ảnh hưởng lớn có tính quyết định tới sự phát triển thanh niên để thanh niên phát huy tác dụng đối với sự phát triển toàn xã hội. 1.4.5. Sự tham gia của thanh niên Thanh niên có quyền tham gia vào việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật có liên quan đến thanh niên. Vì vậy, việc tạo điều kiện cho thanh niên tham gia vào việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật hay nói cách khác là tham vấn ý kiến của thanh niên trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách phát triển thanh niên, đây là điều kiện tiên quyết và là yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên; đồng thời phát huy được vai trò, vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 1.5. Kinh nghiệm quản lý nhà nước về thanh niên của một số địa phương 13 1.5.1. Tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Búk là một huyện miền núi và là một trong các huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống cao, chiếm 28% dân số. Huyện Krông Búk có 7 đơn vị hành chính cấp xã, dân số huyện có trên 66.295 người. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện luôn dành sự quan tâm đến việc chăm lo, giáo dục, phát triển thế hệ thanh niên và đạt được một số thành tựu quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Từ những thành tựu đạt được của huyện đã đưa ra những bài học kinh nghiệm cho huyện Krông Păk, cụ thể như sau: Thứ nhất, đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh niên: Huyện Krông Búk đã phối hợp với Sở Nội vụ mở lớp tập huấn cho 90 công chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên của các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND xã, công chức Văn phòng – Thống kê cấp xã. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh niên thì cần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức làm quản lý nhà nước về công tác thanh niên, các công chức trực tiếp đảm nhận vai trò tham mưu triển khai thực hiện các chính sách, chương trình phát triển thanh niên. Thứ hai, thực hiện các chính sách phát triển thanh niên, tạo việc làm cho thanh niên: Ủy ban nhân dân huyện Krông Búk đã quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động lành mạnh thu hút nhiều thanh niên tham gia, các hoạt động phù hợp với từng đối tượng và đáp ứng nhu cầu của thanh niên. Đối với thanh niên nông thôn đã tổ chức các hội thảo đầu bờ, chuyển giao kỹ thuật để thanh niên nông thôn áp dụng các tiến bộ của khoa học vào sản xuất nông nghiệp Thứ ba, xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh niên, đảm bảo quyền hưởng thụ văn hóa, vui chơi, giải trí cho thanh niên: Các xã trên địa bàn huyện có nhà văn hóa và sân bóng đá, bóng chuyền, góp phần đảm bảo cho thanh niên có sân chơi lành mạnh và được thụ hưởng văn hóa, vui chơi, giải trínâng cao sức khỏe, thể chất cho thanh niên. Thứ tư, công tác giáo dục tuyên truyền pháp luật và phòng chống tội phạm trong thanh niên luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm, chỉ đạo sâu sát, các hoạt động tuyên truyền giáo dục được thực hiện qua các hình thức như tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật, phòng chống tệ nạn xã hội và ma túy, các buổi tuyên truyền, phổ biến các luật mới đến thanh niên và người dân trên địa bàn. Bên cạnh, các mặt tích cực nêu trên thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên ở huyện Krông Búk vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế như : Công tác triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên còn mang tính hình thức, chậm được triển khai, chưa phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn xã còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên, chưa nhạy bén trong công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện các chương trình phát triển thanh niên ở địa phương. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn huyện chưa có tính chiều sâu, chưa mang tính bền vững. Một bộ phận thanh niên thiếu ý thức chấp hành pháp luật, dễ sa ngã vào các tệ nạn xã hội, tỷ lệ thanh niên phạm pháp vẫn còn khá cao. 1.5.2. Tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 14 Công tác triển khai phổ biến, tổ chức thực hiện các văn bản, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên: Cấp ủy Đảng luôn coi quản lý nhà nước về thanh niên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Các chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên được phổ biến, triển khai sâu rộng đến xã, thị trấn. Để thực hiện tốt công tác thanh niên và chức năng quản lý nhà nước về thanh niên, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo UBND xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2015-2017. Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và sức khỏe cho thanh niên: Bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và sức khỏe cho thanh niên luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương trong huyện đặc biệt quan tâm triển khai dưới nhiều hình thức như tổ chức cho thanh niên học tập, quán triệt nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, trình độ khoa học – công nghệ cho thanh niên, giải quyết việc làm cho thanh niên: Việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp, trình độ khoa học công nghệ cho thanh niên luôn là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước; công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong thanh niên: Công tác tuyên truyền pháp luật, xây dựng các mô hình đấu tranh phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN KRÔNG PẮK, TỈNH ĐẮK LẮK 2.1. Tình hình thanh niên trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk Huyện Krông Păk có tổng diện tích 62.581 ha, dân số trung bình toàn huyện có 228.739 người, có 23 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 34,7%, đồng bào có đạo chiếm 23,2% trên tổng dân số. Toàn huyện có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 15 xã và 01 thị trấn. Thanh niên huyện Krông Păk có hơn 25.446 thanh niên, chiếm 11% dân số. Trong đó, thanh niên nông thôn có 15.869 người (chiếm 58,4%); thanh niên công nhân, công chức viên chức có 1.196 người (chiếm 4,7%); thanh niên đô thị có 879 người (chiếm 3,5%); thanh niên lực lượng vũ trang có 110 người (chiếm 0,43%); thanh niên là học sinh có 7.392 người (chiếm 29,05%); thanh niên các dân tộc thiểu số có 9.015 người (chiếm 35,4%); thanh niên tín đồ các tôn giáo có 4.623 người (chiếm 16,75 %). 2.2. Tình hình quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk 2.2.1. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, chiến lược, chính sách, chương trình phát triển thanh niên và công tác thanh niên Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên, các ban ngành, UBND huyện Krông Pắk đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch quản lý nhà nước về thanh niên theo lĩnh vực mình quản lý phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Huyện ủy Krông Pắk đã ban hành chương trình 23-CTr/HU năm 2012 của huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. UBND huyện Krông Pắk đã ban hành quyết định số 4411/QĐ- UBND ngày 11/11/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Krông Pắk về việc ban hành kế hoạch phát triển thanh niên huyện Krông Pắk giai đoạn 2012-2020.; Phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng và ban hành Kế 15 hoạch số 02-KH/HĐ, ngày 04/02/2013 về thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/HU của Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” tới cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện và tiếp tục triển khai thực hiện cho đến nay. 2.2.2. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách về phát triển thanh niên Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách có vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật, chính sách vào cuộc sống để người dân tiếp cận, hiểu biết về luật và chính sách. Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm cung cấp những thông tin, kiến thức cần thiết và truyền đạt nội dung pháp luật giúp người dân nói chung và thanh niên nói riêng hiểu rõ pháp luật, hình thành thói quen tự giác chấp hành, thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức như: Thông qua, các hoạt động xây dựng hướng ước, quy ước thôn buôn, tổ dân phố; hoạt động hòa giải ở cơ sở; qua cuộc thi tìm hiểu pháp luật 2014 do Sở tư pháp tổ chức; qua cấp phát tờ rơi, tủ sách pháp luật; qua tổ chức Hội nghị triển khai và quán triệt 14 Luật như Luật việc làm, Luật tiếp công dân, Luật đất đai và Hiến pháp 2013. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên thực hiện qua những hình thức như: Thứ nhất, tuyên truyền và phổ biến pháp luật, chính sách theo định kỳ cho người dân địa phương, thông qua báo cáo viên giới thiệu phổ biến các luật mới ban hành, giải quyết các thắc mắc của nhân dân. Thứ hai, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách thông qua đội ngũ cán bộ công chức chủ chốt tại xã, thị trấn như lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ tư pháp, công an xã, thị trấn, các hòa giải viên, lực lượng công an xã Thứ ba, thông qua các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật cũng phần nào trang bị cho thanh niên kiến thức về các luật hiện hành. 2.2.3. Xây dựng, kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm quản lý nhà nước về thanh niên Thanh niên chiếm số lượng đông đảo, là nguồn lực chính của xã hội và có vai trò, vị trí quan trọng trong quá trình xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay. Ở lứa tuổi khác nhau thì tâm sinh lý của thanh niên cũng có những điểm khác nhau. Do đó, muốn sử dụng và phát triển lực lượng này thì cần phải có một hệ thống làm nhiệm vụ quản lý và phát triển thanh niên, quản lý nhà nước về thanh niên là nhiệm vụ rất quan trọng đối với cơ quan, tổ chức nên việc xây dựng một bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm quản lý nhà nước về thanh niên vừa hiện đại vừa nhạy bén là việc làm rất cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên. Nhằm đảm bảo sự thống nhất và trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức làm công tác thanh niên. UBND huyện Krông Pắk cử CBCC tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, có hơn 86 công chức của các phòng ban thuộc UBND huyện, trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và các lãnh đạo chủ chốt các xã là chủ tịch, phó chủ tịch UBND, bí thư đoàn, phó bí thư đoàn xã, công chức Văn phòng - Thống kê cấp xã tham gia lớp tập huấn do Sở Nội vụ tổ chức. Qua các đợt tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ QLNN về thanh niên nắm bắt được chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn để tham mưu, đề xuất với cấp 16 có thẩm quyền xây dựng các kế hoạch, chương trình nhằm triển khai các chính sách, pháp luật đối với thanh niên ở địa phương mình một cách kịp thời và có hiệu quả. 2.2.4. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thanh niên; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thanh niên Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên là một trong các nội dung được đề cập đến trong chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012-2020. Việc chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên được UBND huyện Krông Pắk, các ban ngành chú trọng thực hiện thường xuyên và có hiệu quả, nhất là việc kiểm tra thực hiện chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020 trên địa bàn huyện. Qua công tác kiểm tra cho thấy các ban, ngành thuộc UBND huyện và các xã đã triển khai thực hiện khá đầy đủ, có hiệu quả và đều bám sát vào nội dung các chỉ tiêu, mục tiêu “Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020”. Qua đó, đoàn kiểm tra cũng đã đánh giá được thực trạng việc triển khai QLNN về thanh niên ở các ban ngành thuộc huyện và các xã. Cho đến nay trên địa bàn huyện Krông Pắk chưa xảy ra vụ khiếu kiện, tố cáo về vi phạm trong thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên. 2.2.5. Công tác thống kê, thông tin, báo cáo về chính sách phát triển thanh niên Nội dung thống kê, thông tin, báo cáo về chính sách phát triển thanh niên là một nội dung quan trọng trong quản lý nhà nước về công tác thanh niên. Để công tác quản lý thanh niên đạt hiệu qủa cao thì cần phải thường xuyên cập nhật tình hình thanh niên, các số liệu thống kê, báo cáo về thanh niên phải chuẩn xác. Tuy nhiên, trong các nội dung quản lý nhà nước về công tác thanh niên quy định tại Điều 5 Luật Thanh niên và Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007 hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thanh niên không quy định về chế độ thống kê báo cáo và cung cấp thông tin về thanh niên, cũng không quy định trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo. Nếu công tác thống kê, thông tin báo cáo về thanh niên không được quan tâm đầu tư đúng mức và thực hiện nghiêm túc thì sẽ khó có thể đánh giá được tác động của các chính sách đối với thanh niên. Hiện nay trên địa bàn huyện các số liệu thống kê, thông tin, báo cáo về chính sách phát triển thanh niên và công tác thanh niên chủ yếu vẫn được lồng ghép trong các báo cáo hằng năm về công tác đoàn thanh niên của địa phương. Các số liệu thống kê về thanh niên chậm cập nhật, chưa chính xác nên không thể hiện rõ tình hình thanh niên ở địa phương. 2.2.6. Công tác sơ kết, tổng kết việc thực h

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_cong_tac_thanh_nien_tre.pdf
Tài liệu liên quan