Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh Tiền Giang

Trên cơ sở những nội dung và vai trò của quản lý nhà

nước về công tác thi đua, khen thưởng được luận giải ở chương

1, luận văn đã đi sâu phân tích làm rõ thực trạng quản lý nhà

nước về công tác thi đua, khen thưởng ở tỉnh Tiền Giang trong

chương 2 để đưa ra một số giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao

chất lượng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở

chương 3 như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy

Đảng, chính quyền trong thực hiện và xây dựng các văn bản

pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác

tuyên truyền để nâng cao nhận thức và hành động trong các

phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển

hình tiên tiến; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,

công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; Nâng cao chất

lượng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác thi

đua, khen thưởng; Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công

nghệ thôn tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen

thưởng. Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên

địa bàn tỉnh.

pdf24 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 08/03/2022 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh Tiền Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i đua, khen thưởng như đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thi đua 6 khen thưởng; Tăng cường vai trò của lãnh đạo Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng; Thực hiện công tác thi đua khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai minh bạch và đúng quy định Đề tài “ Tăng cường quản lý nhà nước với hoạt động thi đua, khen thưởng ở nước ta hiện nay” Luận văn thạc sĩ quản lý Hành chính công của tác giả Bùi Hồng Thiết, hoàn thành và bảo vệ năm 2010. Luận văn đã nêu ra những vấn đề về quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như kinh tế, văn hóa, xã hội, qua đó đưa ra một số giải pháp đổi mới công tác này ở nước ta hiện nay. Nhưng do gốc nhìn quá rộng nên mặt dù đảm bảo được tính thực tế nhưng chưa phù hợp với thực trạng quản lý nhà nước ở các vùng miền. Đề tài “Hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước về thi đua, khen thưởng trong giai đoạn hiện nay”. Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công của tác giả Nguyễn Công Hoan, Học viện Hành chính Quốc gia (2013). Luận văn trên đã đề cập đến tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và sự cần thiết, khách quan phải hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng để đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực hiện, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với công tác này. Luận văn hướng đến hoàn thiện về đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thi đua khen thưởng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo bồi dưỡng; sắp xếp lại tổ chức bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng và các quy trình tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua. Đề tài khoa học “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” Đề tài cũng khái quát những vấn đề lý luận và cơ sở pháp lý của công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Đà nẵng và phân tích thực trạng chất lượng công tác thi đua, khen thưởng để kiến nghị, đề xuất những giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thi đua, khen thưởng của thành phố như: Đẩy mạnh 7 công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và hành động trong các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; Tăng cường vai trò của lãnh đạo Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng ; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; Nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng Đề tài “Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở tỉnh Bắc Ninh hiện nay”. Luận văn thạc sĩ quản lý nhà nước của tác giả Nguyễn Thị Hạnh, hoàn thành và bảo vệ năm 2017; Luận văn đánh giá đã thực trạng công tác thi đua, khen thưởng ở tỉnh Bắc Ninh từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở tỉnh Bắc Ninh với các giải pháp như: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong thực hiện và xây dựng các văn bản pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, các cấp, ngành trong triển khai tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và hành động trong các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; Nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng Và trên thực tế có rất tài liệu, bài báo, tài liệu tham khảo khác như: Hồ Chí Minh - Thi đua yêu nước, Nhà xuất bản sự thật năm 1970, Tài liệu Hội thảo “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước”, Viện Thi đua - Khen thưởng, tài liệu nội bộ, Hà Nội năm 1998; Kỷ yếu Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thi đua - khen thưởng của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ. Các bài viết này đưa ra những nội dung khái quát nhất về công tác thi đua, khen thưởng từ đó định hướng làm cơ sở lý luận cho việc ban hành các văn bản pháp luật về thi đua cũng 8 như tổ chức các phong trào thi đua ở các địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Các bài giảng, tập huấn về thi đua, khen thưởng, Kỷ yếu về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc và một số địa phương ở thời kỳ đổi mới, các Hội thảo về thi đua, khen thưởng, nhiều bài viết liên quan đến thi đua, khen thưởng trên các trang thông tin điện tử của địa phương, chuyên mục chuyên đề của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương Các đề tài đã tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về thi đua, khen thưởng; trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm, phương hướng và giải pháp nhằm đổi mới hoạt động thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tổng kết lại có thể thấy công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng trong thời gian qua đã được nhiều tác giả, các công trình, các bài viết nghiên cứu trên nhiều phương diện và gốc nhìn khác nhau, từ gốc độ của thực trạng công tác thi đua khen thưởng nói chung, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác thi đua khen thưởng cho đến nghiên cứu các giải pháp để hoàn thiện công tác này. Mặt dù những công trình này đã chỉ ra những thực trạng chung và đưa ra được những giải pháp thiết thực làm nền tảng cho tác giả nghiên cứu và hoàn thiện luận văn nhưng xuất phát từ lý do hiện nay chưa những công trình nghiên cứu về công tác này ở tỉnh tiền giang cũng như muốn làm rõ thêm những thực trạng và đưa ra những giải pháp tốt để hoàn thiện công tác này ở Tiền Giang nói chung và nước ta nói riêng mong muốn đề tài “QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG TẠI TỈNH TIỀN GIANG” của tác giả sẽ tiếp tục làm rõ về mặt lý luận và thực tiễn và đưa ra các giải pháp thiết thực nhất cho tỉnh nhà nói riêng và nước ta nói chung. 3. Mục đích nghiên cứu của luận văn - Mục đích: Luận văn hướng tới làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực trạng của quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, 9 Từ đó làm cơ sở đưa ra phương hướng và giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. - Nhiệm vụ: Nghiên cứu, phân tích làm rõ những cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng thông qua việc làm rõ khái niệm, nguyên tắc, nội dung của quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Đánh giá thực trạng, những thành tựu, kết quả đã đạt được và những khó khăn gặp phải, những tồn động bất cập trong quản lý Từ đó đưa ra các phương hướng và đề xuất những giải pháp cơ bản để khắc phục những bất cập, phát huy thành tựu đạt được và hoàn thiện quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên tại tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở tỉnh Tiền Giang. - Phạm vi nghiên cứu: Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác thi đua, khen thưởng ở tỉnh Tiền Giang. Về thời gian: giới hạn trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2016. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: Luận văn được nghiên cứu dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối và các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. -Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp khái quát hóa, so sánh, thống kê và phương pháp tổng kết kinh nghiệm. 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn - Về mặt lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ là những bổ sung quan trọng góp phần làm rõ và củng cố cơ sở lý luận khoa học và nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tầm 10 quan trọng của quản lý nhà nước về côngtác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Tiền Giang - Về mặt thực tiễn: Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh hay một số địa phương khác có đặc điểm tương tự như tỉnh Tiền Giang để có thể từng bước nâng cao, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Luận văn có thể làm tài liệu để giúp cơ quan ở địa phương để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng tham khảo. Đồng thời ở gốc độ thực tiển luận văn chỉ ra những khó khăn, bất cập trong quản lý thời gian qua làm cơ sở thực tiễn để nhìn nhận và đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng tại tỉnh Tiền Giang. Từ đó đóng góp vào công tác ban hành, sữa đổi các quy định cụ thể và rõ ràng, giúp đội ngũ cán bộ công chức hiểu đúng và thực hiện đầy đủ hơn các chức năng nhiệm vụ của mình trong thực hiện công việc nói riêng và trong công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng ở tỉnh Tiền Giang nói chung. 7. Kết cấu của Luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của Luận văn được kết cấu thành 3 chương: Chương I: Một số vấn đề lý luận về thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Chương II: Thực trạng quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở tỉnh Tiền Giang. Chương III: Phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở tỉnh Tiền Giang. 11 Chương 1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG 1.1. Khái quát chung về thi đua khen thưởng 1.1.1. Khái niệm thi đua Thi đua là hoạt động có tổ chức với sự tham gia tự nguyện của các cá nhân, tập thể nhằm phấn đấu đạt được thành tích tốt nhất trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 1.1.2. Khái niệm khen thưởng Trong quản lý nhà nước, khen thưởng được hiểu là sự ghi nhận, biểu dương, tôn vinh công trạng và có những phần thưởng về vật chất và cả tinh thần nhằm động viên khích lệ đối với cá nhân hoặc tổ chức đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức đó. 1.1.3. Mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng Nếu thi đua là biện pháp xây dựng con người mới thì khen thưởng là công cụ quản lý Nhà nước, quản lý con người mới. Quản lý con người mới được thể hiện ở giai đoạn trong một quá trình ghi nhận các tập thể, cá nhân có công lao thành tích. những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua. Có thể khẳng định rằng, trong giai đoạn hiện nay, thi đua là một biện pháp hữu hiệu xây dựng con người mới, con người xã hội chủ nghĩa và khen thưởng là biện pháp quản lý Nhà nước, quản lý con người mới. 1.1.4. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng 1.1.4.1.Nguyên tắc thi đua Khoản 1, Điều 6, Luật Thi đua, Khen thưởng quy định: “Nguyên tắc thiđua gồm tự nguyện, tự giác, công khai; đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển”. 1.1.4.2 Nguyên tắc khen thưởng Khen thưởng phải đảm bảo tính thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng Khen thưởng phải kết hợp chặt chẽ giữa động viên tinh thần đi đôi với thưởng về vật chất. 12 1.2. Quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng 1.2.1 Khái niệm Như vậy, có thể hiểu Quản lý nhà nước về thi đua và khen thưởng là sự tác động, điều chỉnh thường xuyên của nhà nước đối với hoạt động thi đua, khen thưởng, để các hoạt động đó diễn ra theo quy định của pháp luật, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của đảng, nhà nước và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. 1.2.2. Chủ thể và trách nhiệm của các cơ quan trong quản lý nhà nước về thi đua và khen thưởng 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng 1.2.3.1 Cơ sở pháp lý 1.2.3.2. Nhận thức của người lãnh đạo 1.2.3.3. Ý thức tự giác của nhân viên 1.2.4 Nội dung quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng 1.2.4.1. Ban hành các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng 1.2.4.2. Xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng 1.2.4.3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng 1.2.4.4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng 1.2.4.5. Sơ kết, tổng kết, tặng thưởng các hình thức khen thưởng đánh giá hiệu quả công tác thi đua 1.2.4.6. Hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng 1.2.4.7. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng 1.2.5. Vai trò của quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng 13 TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 Chương 1 luận văn đã phân tích những vấn đề chung nhất về thi đua, khen thưởng và quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng. Có thể nói rằng thi đua, khen thưởng ngày càng có vai trò quan trọng và tác dụng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.trước hết là từ sự động viên lôi cuốn mọi cá nhân tầng lớp trong xã hội tích cực tham gia lao động sản xuất, đến việc ghi nhận nhận thành tích đóng góp cho xã hội và cho đất nước. Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng là công cụ quan trọng trong quản lý nhà nước. Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng là sự tác động, điều chỉnh thường xuyên của nhà nước đối với hoạt động thi đua, khen thưởng để các hoạt động đó diễn ra theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Từ những vấn đề mang tính cơ sở khoa học quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Từ những khái niệm về thi đua, khen thưởng, mối quan hệ giữa thi đua và khen thưởng để thấy được vị trí, vai trò, mục đích, yêu cầu của thi đua, khen thưởng. Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng muốn đạt hiệu quả thì cần xác định được: Chủ thể quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng, những nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng và thấy được sự cần thiết phải quản lýnhà nước về thi đua, khen thưởng. Chủ thể quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng bao trùm từ cấp Trung ương, cấp Bộ và cấp cơ sở. Nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng bao gồm: Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng chính sách; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng; sơ kết, tổng kết và nhân rộng các cá nhân, tập thể tiêu biểu; hợp tác quốc tế về thi đua, khen thưởng; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm việc thực hiện các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. Thi đua, khen thưởng cần có sự quản lý của Nhà nước 14 vì đây là một lĩnh vực hoạt động rộng lớn tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thông qua cácphong trào thi đua sẽ phát huy được nội lực của mỗi người, mỗi đơn vị, địa phương trong cả nước góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng phải dựa trên quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng. Đồng thời phải phù hợp với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Các nội dung quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng có quan hệ chặt chẽ với nhau và cần phải tiến hành đồng thời để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng cần phải đồng bộ từ trung ương tới địa phương để đảm bảo thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cho quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ngày càng đạt hiệu quả cao Việc phân tích, làm rõ các khái niệm và các nội dung khoa học liên quan đến quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng là cơ sở, nền tảng quan trọng định hướng cho tác giả nghiên cứu thực trạng tại Chương 2 và đề xuất những giải pháp trong Chương 3 của Luận văn. Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI TỈNH TIỀN GIANG 2.1 Kết quả của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tại tỉnh Tiền Giang từ năm 2011 – 2016 Thi đua thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội Thi đua trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng +Chấp hành chính sách thi đua, khen thưởng +Thực hiện tốt công tác thi đua +Thực hiên tốt công tác khen thưởng 15 +Về kiện toàn tổ chức bộ máy thi đua, khen thưởng +Về giải quyết công tác khiếu nại tố cáo 2.2. Thực tiễn quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở tỉnh Tiền Giang Nhìn chung quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng ở tỉnh Tiền Giang trong những năm qua đã có bước chuyển biến rõ rệt, bước đầu đồng bộ và nề nếp hơn. Việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước công tác thi đua, khen thưởng được xem xét trên hai khía cạnh: Một là: thực hiện các văn bản pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng. Hai là: xây dựng các văn bản pháp quy để tổ chức triển khai các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương. 2.2.1. Thực hiện và xây dựng các văn bản pháp luật về thi đua,khen thưởng Trên cơ sở nghiêm túc quán triệt các văn bản pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tỉnh Tiền Giang đã có chính sách cụ thể, thực hiện sự chủ động, vận dụng sáng tạo chính sách chung của nhà nước và địa phương UBND tỉnh Tiền Giang đã có Quyết định 37/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 2.2.2. Xây dựng chính sách về thi đua, khen thưởng Tỉnh Tiền Giang đã thực hiện sự chủ động, vận dụng sáng chính sách chung của nhà nước về thi đua, khen thưởng và đặc điểm của địa phương từ đó ban hành quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2015 về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 2.2.3. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về Thi đua, khen thưởng UBND tỉnh Tiền Giang nói riêng đều tổ chức quán triệt UBND tỉnh Tiền Giang đã có những hướng dẫn rất cụ thể trong việc thực hiện các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng. 16 Ngoài những công văn hướng dẫn, chỉ đạo chung còn có những văn bản hướng dẫn cụ thể về nghiệp vụ như: mẫu báo cáo, mẫu biểu thống kê, cách tiến hành sơ kết tổng kết ở cơ sở. 2.2.4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng Từ năm 2010 - 2016, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đều chủ động, tích cực tham mưu giúp Sở Nội vụ tổ chức mỗi năm 01 lớp (mỗi lớp khoảng hơn 100 cán bộ, công chức) tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng theo chuyên đề, chuyên mục, cập nhật cũng như hướng dẫn thực hiện tốt các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. 2.2.5. Sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tiên giang đã nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng và trách nhiệm của các cấp, ngành đối với công tác này trong quá trình thực hiện quản lý, quan tâm đến việc quán triệt mục đích, yêu cầu sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá được kết quả của công tác này gồm những mặt làm được, chưa làm được, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ rõ những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đơn vị đối với công tác thi đua, khen thưởng. 2.2.6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng UBND tỉnh Tiền Giang đã tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước đã được quy định cụ thể trong Luật Thi đua, khen thưởng, những quy định chính sách của địa phương như chính sách khen thưởng kèm theo tiền thưởng, chính sách ưu tiên, đãi ngộ với những người được khen thưởng. Việc thanh tra, kiểm tra đã được đưa vào chương trình công tác hàng tháng, hàng quý; sau khi kiểm tra, thanh tra đều có đánh giá, kết quả ở từng đơn vị, từng ngành, từng cấp trongviệc thực hiện chính sách khen thưởng 17 2.4. Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng tại tỉnh Tiền Giang 2.4.1. Thành tựu 2.4.2 Tồn tại, hạn chế 2.4.3. Nguyên nhân TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 Trong thời gian qua, tỉnh Tiền Giang đã làm tốt công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Cán bộ, đảng viên đã nhận thức đúng đắn hơn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua đã đến được với đại đa số người dân, các quy định về thi đua, khen thưởng của tỉnh đã được tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. Việc ban hành và xây dựng các văn bản pháp luật về thi đua, khen thưởng ở tỉnh Tiền Giang đã có nhiều tiến bộ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; việc xây dựng những chính sách về thi đua, khen thưởng đã có nhiều cố gắng và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều cố gắng và đem lại hiệu quả thiết thực. Đồng thời trong chương 2 chỉ ra những kết quả của phong trào thi đua yêu nước đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể xã hội. Trên cơ sở đó nhìn nhận được những thành tựu từ công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng, đồng thời nhận biết được các tồn đọng, hạn chế và xác nhìn định những nguyên nhân của các hạn chế này. Từ đó là căn cứ quan trọng để đưa ra các phướng hướng và giải pháp ở chương 3 của luận văn này. Chương 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TẠI TỈNH TIỀN GIANG 3.1. Phương hướng 18 Thứ nhất , tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với công tác thi đua, khen thưởng Thứ hai, quán triệt và triển khai Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật của Chính phủ Thứ ba, tăng cường quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển Thứ tư, trong công tác tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng Thứ năm, trong công tác lãnh đạo 3.2. Những giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng 3.2.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức và hành động trong các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phối họp giữa các cụm, khối thi đua, nhằm phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của môi ngành, Mặt trận, đoàn thế và địa phương trong phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua. Các cụm, khối tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018; tổ chức ký kết giạo ước thi đua, đa dạng hóa các hình thức thi đua thường xuyên, thi đua chuyên đề. 3.2.2 Xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, các cấp, ngành trong triển khai tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng Các tổ chức trong hệ thống chính trị tham gia quản lý, thực hiện đổi mới thông qua các hoạt động chủ yếu sau: + Tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. + Quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về công tác thi đua khen thưởng trong tổ chức của mình. + Tham gia xây dựng chính sách, kiểm tra đánh giá tổng kết công tác thi đua khen thưởng. 19 3.2.3. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác thi đua, khen thưởng +Về tổ chức +Về cán bộ +Về đào tạo, bồi dưỡng 3.2.4. Nâng cao chất lượng công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng Nhằm nhìn nhận những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém từ đó chỉ ra nguyên nhân và nêu lên các giải pháp khắc phục đem lại hiệu quả cao hơn trong thời gian tới. 3.2.5. Cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng Thực hiện cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ trong công tác thi đua, khen thưởng, gắn với trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và yêu cầu cụ thể trong từng giai đoạn.Từng bước rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính trong công tác thi đua, khen thưởng từ cấp tỉnh tới cấp xã. Công khai thủ tục hành chính và có cơ chế giám sát việc thực hiện. 3.2.6 Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước Chủ động nghiên cứu, đề xuất, phát động các phong trào thi đua dáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và các phong trào thi đua cụ thể, thiết thực hướng về biển đảo quê hương. 3.2.7 Triển khai kịp thời và hướng dẫn các văn bản của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng Công tác thi đua là công tác vận động quần chúng thực hiện các chủ trường, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó là một yếu tố quan trọng trong việc phá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_thi_dua_khen_thuong_tai.pdf
Tài liệu liên quan