Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Huyện Mai Châu có nhiều thế mạnh về vị trí địa lý, khí hậu, đất đai, con

người, kinh nghiệm truyền thống để có thể phát triển sản xuất, tăng thu nhập

cho người dân thông qua việc phát triển nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng

đa canh, tăng năng suất và chất lượng cây trồng vật nuôi đáp ứng nhu cầu tiêu

dùng trong nước và xuất khẩu

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 07/03/2022 | Lượt xem: 30 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cấp. Mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn đạt chuẩn quốc gia rất khó khăn, dân cư phân bố rải rác, kinh tế hộ kém phát triển. Do sản xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ, bảo quản chế biến còn hạn chế, chưa gắn chế biến với thị trường tiêu thụ sản phẩm; chất lượng nông sản chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp còn chậm, tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp còn thấp; cơ giới hoá chưa đồng bộ. Do thu nhập của nông dân thấp; số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn ít; sự liên kết giữa người sản xuất và các thành phần kinh tế khác ở khu vực nông thôn chưa chặt chẽ. Kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hợp tác xã còn nhiều yếu kém. Tỷ lệ lao động nông nghiệp còn cao, cơ hội có việc 7 làm mới tại địa phương không nhiều, tỷ lệ lao động nông lâm nghiệp qua đào tạo thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Do đời sống tinh thần của nhân dân còn hạn chế, nhiều nét văn hoá truyền thống đang có nguy cơ mai một (tiếng nói, phong tục, trang phục); nhà ở dân cư nông thôn vẫn còn nhiều nhà tạm, dột nát. Hiện nay, kinh tế – xã hội khu vực nông thôn chủ yếu phát triển tự phát, chưa theo quy hoạch. Do yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, cần 3 yếu tố chính: đất đai, vốn và lao động kỹ thuật. Qua việc xây dựng nông thôn mới sẽ triển khai quy hoạch tổng thể, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa. 1.2.1.2. Vai trò của mô hình nông thôn mới trong phát triển kinh tế - xã hội - Về kinh tế: Nông thôn có nền sản xuất hàng hoá mở, hướng đến thị trường và giao lưu, hội nhập. Để đạt được điều đó, kết cấu hạ tầng của nông thôn phải hiện đại, tạo điều kiện cho mở rộng sản xuất giao lưu buôn bán. Thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển nhanh, khuyến khích mọi người tham gia vào thị trường, hạn chế rủi ro cho nông dân, điều chỉnh, giảm bớt sự phân hoá giàu nghèo, chênh lệch về mức sống giữa các vùng, giữa nông thôn và thành thị. Hình thức sở hữu đa dạng, trong đó chú ý xây dựng mới các hợp tác xã theo mô hình kinh doanh đa ngành. Hỗ trợ các hợp tác xã ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phù hợp với các phương án sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề ở nông thôn. - Về chính trị: Phát huy dân chủ với tinh thần thượng tôn pháp luật, gắn lệ làng, hương ước với pháp luật để điều chỉnh hành vi con người, đảm bảo tính pháp lý, tôn trọng kỷ cương phép nước, phát huy tính tự chủ của làng xã. Phát huy tối đa quy chế dân chủ ở cơ sở, tôn trọng hoạt động của các đoàn thể, các tổ chức hiệp hội vì lợi ích cộng đồng, nhằm huy động tổng lực vào xây dựng nông thôn mới. - Về văn hoá xã hội: Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc, các địa phương, vùng miền, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của đô thị, của các vùng miền và các quốc gia trên thế giới. - Về con người: Xây dựng hình mẫu người nông dân sản xuất hàng hoá khá giả, giàu có, kết tinh các tư cách: Công dân, thể nhân, dân của làng, người con của các dòng họ, gia đình. 8 - Về môi trường: Xây dựng, củng cố, bảo vệ môi trường, sinh thái. Bảo vệ rừng đầu nguồn, chống ô nhiễm nguồn nước, môi trường không khí và chất thải từ các khu công nghiệp để nông thôn phát triển bền vững. 1.2.2. Nội dung quản lý nhà nƣớc về xây dựng nông thôn mới 1.2.2.1. Hoạch định chiến lược, quy hoạch xây dựng nông thôn mới Hoạch định là quá trình xác định mục tiêu và quyết định phải làm gì và làm như thế nào để đạt được mục tiêu. Hoạch định làm tăng khả năng thành công của tô chức, bởi thông qua hoạch định sẽ phân tích, dự báo được những thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện mục tiêu, từ đó có những giải pháp nắm bắt thời cơ, hạn chế rủi ro, phù hợp trong từng thời kỳ, từng giai đoạn. 1.2.2.2. Triển khai thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới từng thời kỳ Tùy theo giai đoạn phát triển và các nhân tố tác động, nội dung XDNTM giữa các thời kỳ có thay đổi. Hiện nay ở Việt Nam, các nội dung XDNTM rất toàn diện như XDNTM về kinh tế, về chính trị, về văn hóa - xã hội, về môi trường... Hiện nay ở Việt Nam, các nội dung XDNTM thể hiện ở việc thực hiện các nội dung tổng thể về phát triển KT- XH, chính trị và an ninh quốc phòng, gồm 11 nội dung với 19 tiêu chí sau: * Nội dung 1: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới * Nội dung 2: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội *Nội dung 3: Chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập * Nội dung 4: Giảm nghèo và an sinh xã hội. * Nội dung 5 Đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn * Nội dung 6: Phát triển nhân lực gắn với phát triển giáo dục - đào tạo ở nông thôn * Nội dung 7: Phát triển nhân lực gắn với phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn * Nội dung 8: Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin và truyền thông nông thôn * Nội dung 9: Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn * Nội dung 10: Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn. • Nội dung 11: Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn 9 1.2.2.3. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nhà nước và chính sách về xây dựng nông thôn mới Hệ thống văn bản quản lý nhà nước về xây dựng NTM là các văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục nhất định, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các vấn đề về xây dựng NTM. Xây đựng hệ thống văn bản quản lý nhà nước về xây dựng NTM là rất cần thiết, giúp thế chế hóa và bảo đảm thực hiện các chủ trương, chính sách về NTM.. 1.2.2.4. Tổ chức bộ máy nhà nước về xây dựng nông thôn mới Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước là một trong các yếu tố giúp nhà nước quản lý hoạt động xây dựng NTM một cách thống nhất, có tổ chức chặt chẽ, mang tính khoa học, nhất quản. Nhà nước ta quy định rất rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan chuyên môn theo cấp hành chính để phối hợp thực hiện xây dựng NTM. Hệ thống các cơ quan, tổ chức được xây dựng và kiện toàn từ TW tới địa phương và vận hành theo định hướng của Đảng, và Nhà nước, sử dụng quyền lực nhà nước để triển khai các nội dung quản lý. Theo đó mỗi địa phương thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM, Văn phòng điều phối, Ban quản lý, Ban Giám sát để tuyên truyền, quản lý, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện chương trình. 1.2.2.5. Tổ chức chỉ đạo thực hiện nội dung về xây dựng nông thôn mới CTMTQG về xây dựng NTM là chuong trinh tổng thể về phát triển KT- XH, chính trị và an ninh quốc phòng Đo để quản lý Nhà Hước về xây dựng NTM chinh là việc tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện 13 nội dung xây dựng NTM, trong đó trọng tâm là các nội dung sau: a) Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, tổ chức lại sản xuất và quản lý sản xuất phù hợp b) Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn c) Quản lý các vấn đề xã hội, an ninh và trật tự khu vực nông thôn d) Huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới 1.2.2.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương Thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng NTM là việc Nhà nước xem xét, đánh giá tình trạng đạt hay không đạt các tiêu chí về xây dựng 10 NTM; đảm bảo việc tuân thủ những quy định của pháp luật trong tổ chức triển khai thực hiện xây dựng NTM theo các quy định, tiêu chí đã đề ra. 1.3. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Xây dựng nông thôn mới là một trong những chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta, đây là nhiệm vụ chung của các cấp các ngành, của mỗi người dân, của toàn xã hội. Tuy nhiên, hiệu quả thực hiện của nó như thế nào còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, sau đây luận văn muốn phân tích ra một số nhân tố cơ bản như sau: 1.3.1. Các chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc đối với vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn Trong quá trình quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới, yếu tố được xem là quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp nhất đến hiểu quả quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới chính là các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.. 1.3.2. Đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội của từng vùng, địa phƣơng Mỗi địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới có một đặc điểm, điều kiện về tự nhiên và điều kiện về kinh tế xã hội khác nhau. Nước ta có vị trí nằm trải dài trên nhiều vĩ độ, tạo ra sự khác nhau về khí hậu, địa hình, đất đai, tài nguyên khác nhau. Như vậy, có thể thấy mỗi vùng miền trên đất nước là một mảng màu sắc khác nhau, ghép vào bức tranh đa sắc màu của cả nước. 1.3.3. Trình độ quản lý, tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức Một bộ máy dù có hoàn chỉnh đến mấy, một chiến lược chính sách dù có hay đến bao nhiêu cũng sẽ không thể nào đi vào thực tế cuộc sống nếu thiếu đi đội ngũ để vận hành và thực thi nó và đó chính là đội ngũ cán bộ công chức. 1.3.4. Mức độ hội nhập kinh tế quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế giữa các nước trên thế giới đã và đang là xu thế chung của thời đại, nó là một yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia trên thế giới. Hội nhập để tranh thủ thời cơ thuận lợi, những giá trị tích cực mà kinh tế thế giới đưa đến, song cũng không ít những thách thức vấn đề đặt ra đòi hỏi sự chung sức giải quyết giữa các nước.. 1.3.5. Sự quyết liệt và nhận thức của bộ máy chính quyền trong việc quản lý nhà nƣớc về xây dựng nông thôn mới. 11 Khi nào bộ máy chính quyền nhận thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thực hiện chương trình này đồng thời chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt trong các cấp, các ngành, của toàn xã hội thì hiệu quả của chương trình này mới phát huy hết được giá trị của nó. Bộ máy chính quyền chính là cỗ máy vận hành tốc độ nhanh, chậm, hiệu quả của mọi chương trình, chính sách của Nhà nước nói chung và chương trình xây dựng nông thôn mới nói riêng. 1.4. KINH NGHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA MỘT SỐ ĐỊA PHƢƠNG TRONG NƢỚC Hiện nay đã có nhiều báo cáo về kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở nươc ngoài như: Trung Quốc, Hàn Quốc. Nhưng do bản thân chọn đề tài nghiên cứu về cấp huyện nên sẽ lựa chọn những kinh nghiệm của các địa bàn thuộc cấp huyện. 1.4.1. Kinh nghiệm của huyện Đan Phƣợng, Thành phố Hà Nội Đan Phượng là huyện ngoại thành nằm ở phía Tây thủ đô Hà Nội, quê hương khởi nguồn của phong trào “Phụ nữ Ba đảm đang” thời kháng chiến chống Mỹ. Ngày nay, Đan Phượng đang là điểm sáng về phong trào xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội. 1.4.2. Kinh nghiệm của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định Chỉ sau ít năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Hải Hậu đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Huyện đang từng bước chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sản lượng sang sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào của địa phương, người dân trong huyện đã hiến hàng triệu ngày công, gần 400ha đất làm đường giao thông nội đồng, giao thông thôn xóm. 1.4.3. Kinh nghiệm của huyện Phƣớc Long, Tỉnh Bạc Liêu Năm 2010, Phước Long được Ban chỉ đạo Trung ương chọn là 1 trong 5 huyện chỉ đạo điểm của cả nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015. Ý thức được trọng trách của mình, huyện đã vận dụng sáng tạo chủ trương xây dựng nông thôn mới vào điều kiện thực tế của địa phương, tập trung chỉ đạo các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện tốt phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Huyện Phước Long bước vào thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ở xuất phát điểm còn thấp, các xã mới cơ bản đạt được 4 tiêu chí. Hơn nữa, tình hình kinh tế những năm gần đây gặp rất nhiều khó khăn, nên nguồn vốn ngân sách của Trung ương hỗ trợ huyện còn ít. Vốn ngân sách tỉnh đầu tư cho huyện không được nhiều 12 1.4.4. Bài học kinh nghiệm đối với huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình - Lãnh đạo huyện, các phòng, ban của huyện, các xã, thôn phải thực sự vào cuộc, sát từng cụm dân cư, phát hiện và tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ. Phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng ngành, từng cá nhân, hướng dẫn giúp các xã, các thôn triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời huyện có chính sách động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích ngay tại các thôn, cụm dân cư... - Trong quá trình triển khai thực hiện, huyện xác định những vấn đề bức xúc nhất, cần thiết nhất để bàn bạc với nhân dân thực hiện trước. Lấy ý kiến của người dân để tạo được sự đồng thuận của nhân dân. - Cùng với sự tham gia nhiệt tình của người dân là đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp. Trong đó, các doanh nghiệp ứng vật tư, máy móc, nhân công trước với giá thấp để thi công các hạng mục công trình đường làng, ngõ, xóm, giao thông nội đồng và các công trình cơ sở vật chất trường học, y tế.... Nhờ vậy, không chỉ rút ngắn được thời gian thực hiện, tiết kiệm hàng chục tỷ đồng mà còn giảm và đỡ cho nhân dân được hàng nghìn ngày công lao động. 13 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH. 2.1. TỔNG QUAN VỀ HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH 2.1.1. Điều kiện tự nhiên Mai Châu là một huyện vùng cao, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Hoà Bình, có toạ độ địa lý 20o24’ - 20o45’ vĩ bắc và 104o31’ - 105o16’ kinh đông; phía Đông giáp huyện Đà Bắc và huyện Tân Lạc, phía Tây và phía Nam giáp huyện Quan Hóa của tỉnh Thanh Hóa, phía Bắc giáp huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Được thiên nhiên ưu đãi, cảnh quan môi trường ở Mai Châu rất đẹp, với núi non hùng vĩ, thảm rừng được bảo vệ luôn giữ màu xanh tươi. Ngoài ra, Mai Châu từ lâu đã nổi tiếng với những di tích, danh thắng là điểm thu hút đông đảo khách du lịch. 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội Về kinh tế: Năm 2017, tổng giá trị sản xuất đạt 1.672.700 triệu đồng (giá hiện hành), vượt 3,25% so với kế hoạch và tăng 25,11% so với cùng kỳ Cho đến nay, huyện Mai Châu luôn duy trì số cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Phát huy hiệu quả của nguồn vốn ưu tiên phát triển sản xuất, các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp không ngừng mở rộng về quy mô sản xuất, tăng sản lượng các mặt hàng Du lịch được coi là thế mạnh của huyện Mai Châu với một số địa danh du lịch văn hoá nổi tiếng không chỉ ở trong nước mà cả đối với du khách nước. Về dân cư, dân tộc: Mai Châu là nơi tập trung sinh sống của nhiều dân tộc. Năm 2017, dân số huyện Mai Châu khoảng trên 55.000 người. Về giáo dục - đào tạo: Ngành giáo dục tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động trong toàn ngành. Về y tế: Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chủ động tích cực phòng chống dịch, thường xuyên theo dõi giám sát dịch tễ tại cộng đồng, tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân biết cách phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Về văn hoá, thể thao: 14 Nhằm có thể đưa nhanh và nhiều các sinh hoạt văn hoá của cả nước và tỉnh Hoà Bình về với nhân dân các dân tộc Mai Châu, trên địa bàn huyện đã hình thành hệ thống các thiết chế văn hoá cơ sở gồm: thư viện, điểm bưu điện văn hoá xã và các đội văn nghệ quần chúng ở hầu khắp các bản, làng. 2.1.3. Ảnh hƣởng của điều kiện kinh tế - xã hội đến quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. - Những ảnh hưởng tích cực trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình. - Những khó khăn trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở huyện Mai Châu 2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH 2.2.1. Khái quát về xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hòa Bình hiện nay Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng cao, người dân tích cực vào cuộc, phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới phát triển; việc huy động các nguồn lực đạt kết quả tích cực. 2.2.2. Nội dung thực trạng quản lý nhà nƣớc về xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình hiện nay. 2.2.2.1. Hoạch định chiến lược, quy hoạch xây dựng nông thôn mới Căn cứ các văn bản hướng dẫn của TW, của tỉnh, trên cơ sở khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện thực tế tại địa phương, huyện Mai Châu đã xác định được những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đưa ra những hoạch định chiến lược và quy 2.2.2.2. Triển khai nội dung xây dựng nông thôn mới Bên cạnh công tác hoạch định chiến lược và quy hoạch, việc tuyên truyền, vận động được thực hiện thường xuyên để cán bộ và nhân dân hiểu thấu đáo về nội và cách thức triển khai xây dựng NTM. Trong quá trình xây dựng NTM, sự chỉ đạo sát sao, liên tục và đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở cũng đóng vai trò rất quan trọng bởi trong quán trình thực hiện, không tránh khỏi sai lầm và lung túng, vì thế sự định hướng, hướng dẫn cụ thể sẽ rất cần thiết để đưa chương trình đi tới thành công. 2.2.2.3. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý nhà nước và chính sách về xây dựng nông thôn mới Hàng năm, UBND huyện đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, nhằm kích thích nền nông nghiệp cũng như giảm bớt một phần khó khăn cho nông dân. Tuy nhiên, các chính sách hiện chỉ dừng lại ở mức đầu tư, hỗ trợ trực 15 tiếp cho người sản xuất, ngắn hạn mà chưa có cơ chế dài hạn, thu hút các doanh nghiệp, các nhà máy thu mua, chế biến các sản phẩm ngành nông nghiệp. 2.2.2.4. Tổ chức bộ máy nhà nước về xây dựng nông thôn mới Bộ máy chỉ đạo, quản lý điều hành xây dựng nông thôn mới từ huyện đến các xã đã đi vào hoạt động nề nếp, chính sách của huyện được điều chỉnh cùng với chính sách của tỉnh được phổ biến đến tận người dân Mô hình tổ chức bộ máy chỉ đạo chương trình như đã nêu trên tuy tương đối đồng bộ, nhưng lực lượng cán bộ chuyên môn ít, kiêm nhiệm, chưa có cán bộ chuyên trách tham mưu, theo dõi, thực hiện chương trình nên ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chương trình. 2.2.2.5. Tổ chức chỉ đạo thực hiện các nội dung về xây dựng nông thôn mới UBND huyện đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn bản của TW, của Tỉnh về các chủ trương, chính sách trong xây dựng NTM đến các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện. Ban hành các Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch thực hiện, Chương trình công tác, Văn bản, Thông báo... nhằm tập trung chỉ đạo về kiện toàn bộ máy BCĐ các cấp, triển khai thực hiện Chương trình, phân công các đồng chí cấp ủy tham gia trực tiếp và bám sát địa bàn để chỉ đạo, hỗ trợ cho các xã thực hiện các tiêu chí về XDNTM của TW và của tỉnh. Trong quá trình tuyên truyền, triển khai về XDNTM đã được cán bộ và nhân dân đồng tình, ủng hộ và hăng hái chung tay, góp sức xây dựng NTM, cụ thể: a) Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tổ chức lại sản xuất và xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp b) Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn c) Quản lý các vấn đề xã hội, an ninh và trật tự khu vực nông thôn d) Huy động các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới 2.2.2.6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương Về công tác thanh tra: Nhiệm vụ thanh tra của huyện trong công tác quản lý nhà nước được giao cho Thanh tra nhà nước huyện. Sau nhiều năm triển khai xây dựng nông thôn mới, hầu hết các vấn đề có liên quan đến thanh tra đều là vướng mắc trong đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp và việc dồn điền đổi thửa. Về công tác Giám sát: Trong triển khai xây dựng nông thôn mới, bên cạnh chức năng giám sát của cơ quan nhà nước thì tại các thôn, xã trong huyện đều thành lập các ban giám sát nhân dân với mục đích tạo thêm cơ chế để nhân 16 dân tham gia giám sát, hạn chế những sai phạm, tiêu cực trong quá trình thực hiện các công trình, dự án. 2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH 2.3.1. Đánh giá chung quản lý nhà nƣớc về xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình Cho đến nay, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận cụ thể là cuối năm 2015, huyện Mai Châu có 3 /22 xã được UBND tỉnh Hòa Bình công nhận đạt chuẩn NTM. 2.3.1.1. Những kết quả đạt được về quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu và nguyên nhân - Về những kết quả đạt được: Chương trình xây dựng NTM đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được Huyện ủy, HĐND, UBND, BCĐ Chương trình NTM huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và quyết liệt; một số phòng, ngành của huyện đã có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với cơ quan thường trực trong tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của đông đảo nhân dân. - Nguyên nhân thành công: Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã thể hiện được tính đúng đắn, kịp thời, được các ngành, các cấp nhất trí cao và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân, có sự đồng thuận cao của người dân nông thôn. 2.3.1.2. Những hạn chế về quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu và nguyên nhân - Về những hạn chế: Bên cạnh những kết quả đã được thì huyện Mai Châu cũng mắc phải những nhược điểm và hạn chế trong quá trình triển khai xây dựng NTM, - Nguyên nhân: + Nguyên nhân khách quan: + Nguyên nhân chủ quan: 2.3.2. Những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nƣớc về xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình Từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng nông thôn mới của huyện, có một số vấn đề cần được nghiên cứu và tiếp tục hoàn chỉnh, đó là: 17 2.3.2.1. Vấn đề xác định mục tiêu ưu tiên Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới là đổi mới tổ chức sản xuất nông nghiệp nhằm phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế ở mỗi địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, tăng thu nhập cho nông dân. 2.3.2.2. Vấn đề phát huy vai trò của người dân Trong tổng thể chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, nhân dân giữ vị trí là “chủ thể”, đây là sự khẳng định đúng đắn, cần thiết, nhằm phát huy nhân tố con người, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng của người dân vào công cuộc xây dựng nông thôn cả về kinh tế, văn hóa và xã hội đồng thời bảo đảm những quyền lợi chính đáng của họ. Phát huy vai trò của người dân là thực hiện đồng bộ, có hệ thống các biện pháp về kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường nhằm khơi dậy, sử dụng, phát triển trên tất cả các yếu tố cấu thành: số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. 2.3.2.3. Vấn đề quản lý, sử dụng và huy động các nguồn lực Hiện nay, ngoài ngân sách nhà nước thì nguồn lực chủ yếu để huy động cho công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu là nguồn lực từ các doanh nghiệp, các dịch vụ du lịch và sự đóng góp của nhân dân. Việc quản lý, sử dụng các nguồn lực được giao cho các Ban quản lý xây dựng nông thôn mới tại các địa phương cho nên yêu cầu đặt ra là trách nhiệm thanh tra, giám sát của cơ quan nhà nước và người dân trong sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này như thế nào? 2.3.3.4. Vấn đề cơ chế chính sách Để người nông dân có thể phát triển sản xuất có hiệu quả, không bị “tổn thương” trước sức ép của thị trường cạnh tranh thì vấn đề hỗ trợ cho người dân cần được quan tâm hơn. Hiện nay, việc quy hoạch sản xuất vẫn theo kế hoạch hàng năm, chưa có chuyển biến rõ rệt. 2.3.3.5. Vấn đề năng lực của cán bộ quản lý, điều hành, giám sát Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, điều hành, giám sát Chương trình nhìn chung đều có tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ với công việc, và đặc biệt là rất hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. 18 CHƢƠNG 3 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH 3.1. PHƢƠNG HƢỚNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN MAI CHÂU, TỈNH HÒA BÌNH 3.1.1. Quan điểm quản lý nhà nƣớc về xây dựng nông thôn mới tại huyện Mai Châu QLNN về XDNTM là một nội dung quan trọng của quá trình phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn nói riêng và công cuộc hiện đại hóa đất nước nói chung. Việc tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của trương chình MTQG về phát triển nông thôn. Tư tưởng chỉ đạo trong QLNN về xây dựng NTM là tậ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_quan_ly_nha_nuoc_ve_xay_dung_nong_thon_moi.pdf
Tài liệu liên quan