Tóm tắt Luận văn Sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố hồ Chí Minh

Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản

lý, sử dụng công chức

Cần phải ban hành và thường xuyên sửa đổi, bổ sung hoàn

thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng công chức hành chính

nhà nước trên các lĩnh vực về quản lý kinh tế - xã hội, quản lý tổ

chức bộ máy hành chính nhà nước và đội ngũ CBCC. Việc ban hành,

sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật trước hết đảm bảo

tính đồng bộ, cụ thể và khả thi. Tránh tình trạng chồng chéo, khó

thực hiện trong các văn bản hướng dẫn

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 09/03/2022 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, thành phố hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n cứu của luận văn 5.1. Phương pháp luận 4 Phương pháp luận duy vật biện chứng và phương pháp chủ nghĩa duy vật lịch sử 5.2. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng những phương pháp nghiên cứu đặc thù của khoa học quản lý hành chính nhà nước như: phương pháp khảo cứu tài liệu, phương pháp điều tra xã hội học. - Phương pháp khảo cứu tài liệu - Phương pháp điều tra xã hội học: Tác giả phát ra 120 phiếu điều tra về thực trạng sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn tại 12 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Chánh, thời gian điều tra từ 01/3/2019 đến 01/05/2019. Sauk hi kết thúc đều tra, tác giả thu được 110 phiếu (đạt 91,67%). 6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 6.1. Ý nghĩa về lý luận - Luận văn làm rõ cơ sở lý luận về sử dụng công chức nói chung, sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện nói riêng. Luận văn góp phần làm rõ các nội dung cơ bản, nguyên tắc và các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 6.2. Ý nghĩa về thực tiễn Kết quả nghiên cứu của luận văn cung cấp thêm những luận cứ khoa học giúp các cấp lãnh đạo huyện Bình Chánh có thể vận dụng vào công tác sử dụng công chức trong giai đoạn hiện nay. Những giải pháp của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh hoặc các cơ quan quản lý nhà nước ở các địa phương khác 5 trong việc khai thác và sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Luận văn có thể dung làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và học tập cho học sinh, sinh viên, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước. 7. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Chương 2. Thực trạng sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh Chương 3. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác sử dụng công chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh. Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 1.1. Công chức và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 1.1.1. Khái niệm công chức và công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 1.1.1.1. Công chức Công chức là thuật ngữ phổ biến ở các quốc gia trên thế giới được dùng để chỉ nhóm người đặc biệt làm việc trong các cơ 6 quan nhà nước. Hiện nay quan niệm và phạm vi công chức có khác nhau ở mỗi quốc gia. Tại Điểm 2, Điều 4 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII ngày 13 tháng 11 năm 2008 quy định: Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 1.1.1.2. Công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện là một bộ phận của nhóm công chức trong cơ quan hành chính nhà nước ở cấp huyện, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn là tham mưu, quản lý ngành hay lĩnh vực công tác theo quy định của pháp luật và làm việc trong các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện. 7 1.1.2. Đặc điểm công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Một là, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được tuyển dụng vào ngạch chức vụ, chức danh trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện. Hai là, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đồng thời hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của các cơ quan chuyên môn cho cán bộ, công chức cấp xã. Ba là, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho UBND huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự lãnh đạo UBND cấp huyện và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương. 1.1.3. Vị trí, vai trò của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Công chức là một trong những yếu tố cơ bản cấu thành nền HCNN. Nhà nước muốn tổ chức và quản lý xã hội tốt thì phải coi trọng việc xây dựng và quản lý đội ngũ công chức. Và trong tổng thể nền hành chính, xét từ các yếu tố cấu thành nên nền hành chính, đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện giữ một vị trí vô cùng quan trọng, quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động, hiệu lực quản lý nhà nước ở chính quyền cấp huyện thể hiện ở các vai trò cụ thể như sau: Thứ nhất, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện là lực lượng nồng cốt và quan trọng trong hệ thống chính trị 8 của huyện, trực tiếp tham mưu UBND cấp huyện và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên tất cả các lĩnh vực. Thứ hai, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện là đội ngũ trực tiếp tổ chức hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào trong đời sống của nhân dân, là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với nhân dân trong huyện. Thứ ba, vai trò của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là nơi lắng nghe, tiếp thu những tâm tư, nguyên vọng chính đáng của người dân, nắm bắt các yêu cầu thực tiễn tại địa phương.. 1.2. Sử dụng công chức 1.2.1. Khái niệm sử dụng công chức Sử dụng công chức là quá trình gồm nhiều hoạt động từ bố trí, sắp xếp, quyết định và giải quyết chế độ đãi ngộ, đề bạt, thăng tiến, thuyên chuyển, luân chuyển..nhằm phát huy hết tiềm năng của đội ngũ công chức vào hoạt động tại các cơ quan hành chính nhà nước nhằm đạt được mục tiêu QLNN của từng cơ quan, đơn vị. 1.2.2. Nguyên tắc sử dụng công chức 1.2.2.1. Nguyên tắc lấy con người làm gốc Trong công tác sử dụng công chức cần nắm rõ ngoài năng lực chuyên môn cần phải coi trọng phẩm chất đạo đức của công chức, công hiến và cam kết của công chức để sự dụng sao cho hợp lý, hiệu quả nhất. 1.2.2.2. Nguyên tắc khoa học Để sử dụng công chức đảm bảo tính khoa học cần tiến hành phân loại chính xác và bố trí hợp lý. 1.2.2.3. Nguyên tắc khách quan, công bằng 9 Nguyên tắc này có nghĩa là trong sử dụng công chức phải đảm bảo tính minh bạch và công bằng, tránh tình trạng bè phái, phân biệt đối xử, tránh tư lợi và địa phương chủ nghĩa... 1.2.2.4. Nguyên tắc tương xứng với yêu cầu công việc Khi lựa chọn, bố trí và sử dụng công chức cần có sự tương xứng với yêu cầu công việc công chức mới thực thi công vụ có hiệu quả. 1.2.2.5. Nguyên tắc đảm bảo cơ cấu hợp lý giữa các nhóm công chức Trong lựa chọn, bố trí, sử dụng công chức cần phải kết hợp tốt để có cơ cấu hợp lý giữa người già với người trẻ, người tại địa phương và người nơi khác tới, cán bộ, công chức nam với cán bộ, công chức nữ và giữa các ngạch bậc khác nhau. 1.2.2.6. Nguyên tắc đảm bảo lựa chọn, bố trÍ và sử dụng công chức phải dựa trên quy hoạch công chức Công tác quy hoạch sẽ đảm bảo dược tính chủ động và ổn định trong hoạt động của cơ quan, tố chức nói chung và trong công tác sử dụng công chức nói riêng. 1.2.3. Sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện 1.2.3.1. Khái niệm sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện bao gồm các hoạt động bố trí, sắp xếp công tác, đề bạt, giải quyết chế độ chính sách đối với công chức các cơ quan chuyên môn nhằm phát huy được hết năng lực, sở trường, kinh nghiệm của đội ngũ công chức này vào hoạt động tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 10 1.2.3.2. Chủ thể sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện là chủ thể trực tiếp quản lý và sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. 1.2.3.3. Nội dung sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện Các nội dung sử dụng công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện được quy định tại Luật Cán bộ, công chức và được cụ thể hóa tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý công chức, bao gồm các nội dung cụ thể như sau: - Bố trí, phân công công tác Bố trí, phân công công tác là một hoạt động vô cùng quan trọng trong công tác quản lý và sử dụng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước. Chính vì vậy, việc bố trí và sắp xếp cũng như phân công công việc cho các cá nhân hay từng bộ phận, cơ quan, đơn vị phải dựa trên kế hoạch đã được định trước. - Nâng ngạch, chuyển ngạch công chức Nâng ngạch công chức chính là sự thăng tiến về chuyên môn nghiệp vụ, được thực hiện khi công chức có đủ trình độ, năng lực và thông qua hình thức thi nâng ngạch. Việc nâng ngạch gắn với việc nâng bậc lương cho công chức. Chuyển ngạch công chức được thực hiện khi công chức thay đổi vị trí việc làm theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc mới. 11 - Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức + Bổ nhiệm Bổ nhiệm được hiểu là hình thức được sử dụng để thiết lập đội ngũ công chức lãnh đạo, tuyển dụng công chức, nâng ngạch, chuyển ngạch, thăng chức, điều động công chức. + Bổ nhiệm lại: Công chức lãnh đạo, quản lý được xem xét bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm lại theo quy định. + Từ chức: Việc thực hiện từ chức đối với công chức được thực hiện khi: Công chức tự nguyện, chủ động từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý; Công chức nhận thấy không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín để hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; Công chức nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình; Công chức có nguyện vọng xin từ chức vì lí do cá nhân khác. + Miễn nhiệm: Việc miễn nhiệm đối với công chức được thực hiện khi: Công chức tự nguyện, chủ động xin từ chức để chuyển giao vị trí lãnh đạo, quản lý; Công chức nhận thấy không đủ sức khỏe, năng lực, uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; Công chức nhận thấy sai phạm, khuyết điểm của cơ quan, tổ chức, đơn vị của mình hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình; Công chức có nguyện vọng xin từ chức vì các lý do cá nhân khác. 12 +. Điều động, luân chuyển, biệt phái công chức Là các hoạt động xuất phát từ phân tích công việc, đánh giá lại nhằm sắp xếp, bố trí lại đội ngũ công chức nhằm đáp ứng những mục tiêu của tổ chức HCNN từ đó tiến đến sử dụng một cách có hiệu quả nhất đội ngũ công chức. 1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến sử dụng công chức - Quy định pháp luật - Trình độ, năng lực và kỹ năng làm việc của công chức - Động cơ làm việc của công chức - Môi trường làm việc - Văn hóa tổ chức và người đứng đầu Tiểu kết Chƣơng 1 Trong phạm vi của chương 1, luận văn đã xây dựng một số vấn đề lý luận cơ bản về công chức và sử dụng công chức. Cụ thể đã đưa ra các khái niệm cơ bản như: công chức, công chức hành chính, sử dụng côn chức. Trên cơ sở đó luận văn đã cho thấy được vai trò quan trọng của công chức và sự cần thiết của sử dụng hiệu quả công chức có ý nghĩa đặc biệt trong quản lý hành chính nhà nước ở mỗi địa phương, là tiền đề quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tất cả những căn cứ trên làm nên cơ sở lý luận để tiến hành nghiên cứu thực hiễn công tác sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Đồng thời làm tiền để phân tích, đánh giá thực trạng của chương 2 cũng như đề ra được yêu cầu và đề xuất giải pháp và kiến nghị của chương 3 đề tài này. 13 Chƣơng 2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH 2.1. Khái quát các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh là Huyện ngoại thành thuộc thành phố Hồ Chí Minh; nằm trong khuôn viên Trung tâm hành chính Huyện, đặt tại khu phố 1, thị trấn Tân Túc, gồm có 12 cơ quan chuyên môn, 91 đơn vị sự nghiệp, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong từng lĩnh vực cụ thể. 2.2. Tổng quan về công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Chánh 2.2.1. Về số lượng Theo số liệu thống kê của Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh tính đến ngày 31/12/2018, tổng số biên chế công chức giao cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện là 262 biên chế, số công chức có mặt là 258 người, chiếm 47,80% công chức của toàn huyện. 2.2.2. Về cơ cấu Theo báo cáo kết quả thống kê số lượng và chất lượng công chức của Phòng Nội vụ huyện Bình Chánh, cơ cấu công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Chánh về các mặt sau: - Về giới tính Số lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chủ yếu là nam chiếm tỷ lệ 60,47%. Tỷ lệ chênh lệch giữa nam và nữ lên đến 20,94% thể hiện sự thiếu cân đối trong tỷ lệ nam và nữ. - Về độ tuổi 14 Công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện đang dần được trẻ hóa hướng tới xây dựng được nguồn nhân lực trẻ tiềm năng, được đào tạo chính quy, bài bản. Theo đó độ hai tuổi chiếm tỷ lệ đa số là nhóm từ 31 đến 40 tuổi và nhóm từ 41 đến 50 tuổi, đây là độ tuổi lý tưởng; có đủ năng lực về sức khỏe và tinh thần cũng như nhiệt tình cống hiến cho tổ chức, vừa có kinh nghiệm thực tiễn và đang trong quá trình nỗ lực cao trong sự nghiệp. - Về dân tộc, tôn giáo Tỷ lệ công chức người dân tộc và có tôn giáo chiếm tỷ lệ khá thấp, điều này đặt ra yêu cầu UBND huyện Bình Chánh cần có chính sách ưu tiên tuyển dụng người dân tộc thiểu số, thu hút người dân tộc thiểu số có năng lực tốt vào làm việc trong khu vực công, trên cơ sở đó giúp cân bằng cơ cấu tỷ lệ công chức các cơ quan hành chính nhà nước. - Về cơ cấu ngạch công chức Qua số liệu nói trên cho thấy không có công chức giữ ngạch chuyên viên cao cấp, tỉ lệ công chức giữ ngạch chuyên viên chính còn chiếm tỷ lệ thấp (0,39%), công chức giữ ngạch chuyên viên chiếm tỷ lệ cao nhất (80,23%). Tỷ lệ công chức theo vị trí việc làm trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện là khá phù hợp, với tỷ lệ công chức lãnh đạo, quản lý chiếm gần 16%, công chức chuyên môn chiếm tỷ lệ đa số 81,40%, công chức hỗ trợ phục vụ chỉ chiếm 2,71%. Trung bình mỗi cơ quan chuyên môn có 03 lãnh đạo (01 trưởng phòng và 02 phó trưởng phòng). 2.2.3. Về chất lượng - Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ 15 Công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Chánh có trình độ đại học đến sau đại học chiếm đa số (trên 80% công chức) và tỷ lệ này ngày càng cao. - Về trình độ lý luận chính trị Trong những năm qua UBND huyện Bình Chánh đã có sự quan tâm đúng mực trong việc nâng cao trình độ chính trị cho đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn. Theo đó tỷ lệ công chức các cơ quan chuyên môn đã qua đào tạo chính trị đạt tỷ lệ trên 90%. - Về trình độ quản lý nhà nước Công chức các cơ quan chuyên môn đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước đạt tỷ lệ cũng khá cao hơn 80%. Tuy nhiên với tỷ lệ 20% công chức còn lại chưa qua đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới thì địa phương cần có định hướng cụ thể nhằm nâng cao trình độ quản lý nhà nước cho công chức trong thời gian tới. - Trình độ ngoại ngữ, tin học Số lượng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện hơn 90% đáp ứng yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. Tuy nhiên, năng lực sử dụng thành thạo ngoại trong xu thế hiện nay đối với công chức huyện vẫn là điểm yếu của đại bộ phận công chức hiện nay. 2.3. Thực trạng sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Chánh 2.3.1. Về bố trí, phân công công việc Theo kết quả khảo sát, còn 20,91% công chức đánh giá cho rằng mức độ hài lòng đối với công việc của họ chỉ ở mức bình thường có nghĩa là công việc mà họ đang được bố trí và phân công không thực sự làm cho họ hài lòng, bên cạnh đó 27,2% cho rằng 16 năng lực của họ chỉ đáp ứng ở mức độ trung bình so với yêu cầu công việc hiện tại mà mình đang đảm nhận. 2.3.2. Chuyển ngạch, nâng ngạch công chức 2.3.2.1. Chuyển ngạch Trong các năm qua, số lượng công chức chuyển ngạch không có nhiều biến động nhiều. 2.3.2.2. Nâng ngạch Đánh giá về việc chuyển ngạch, nâng ngạch đối với công chức tại các cơ quan chuyên môn, kết quả khảo sát cho thấy có 72,27% ý kiến cho rằng việc chuyển ngạch công chức đã được thực hiện kịp thời, đúng quy định cũng như việc nâng ngạch cho công chức đảm bảo tính “công tâm, công bằng, khách quan, minh bạch”. 2.3.3. Điều động, luân chuyển, biệt phái công chức Trong thời gian qua, việc điều động công chức tại UBND huyện đã căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ công tác, nhiệm vụ chính trị, quy hoạch công chức, theo trình tự, thủ tục quy định và đảm bảo việc phù hợp về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức tại cơ quan, đơn vị mới và tương ứng với cơ cấu ngạch công chức được bổ nhiệm, đáp ứng phần lớn nhu cầu sắp xếp, tổ chức lại nhân sự tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Tuy nhiên, công tác luân chuyển,và biệt phái cấp huyện vẫn chưa được quan tâm thực hiện tốt, đa phần chỉ thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện điều này thể hiện ở kết quả khảo sát về mức độ hợp lý của công tác điều động, luân chuyển và biệt phái công chức các cơ quan chuyên môn có đến 18,2% công chức cho rằng là chưa hợp lý. 2.3.4. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức 17 Theo kết quả khảo sát có 102/110 đạt tỷ lệ 92,73 % đánh giá công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục quy định. Tuy nhiện, bên cạnh một số mặt tích cực, thì công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện vẫn còn hạn chế thể hiện thông qua kết quả khảo sát về công tác bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý từ phó trưởng phòng (và tương đương) trở lên tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Chánh hiện nay so với năng lực và phẩm chất thì có 56/110 ý kiến đánh giá tốt, 37 ý kiến đánh giá trung bình, 17/110 ý kiến đánh giá chưa tốt. 2.4. Đánh giá chung về việc sử dụng công chức 2.4.1. Ưu điểm Trên cơ sở hệ thống chính sách, pháp luật quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, đã được Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương ban hành tương đối hoàn thiện và đầy đủ, là cơ sở pháp lý vững chắc cho địa phương triển khai và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, nhằm đảm bảo tính thống nhất và đảm bảo việc tuân thủ pháp luật tại địa phương. Mặt khác, công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Chánh phần lớn đã được chuẩn hóa đạt trình độ theo tiêu chuẩn quy định. Trong hoạt động công vụ, đã thể hiện tính chuyên nghiệp cao, tuân thủ và chấp hành theo quy định của pháp luât; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tinh thần đoàn kết, tin tưởng vân sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới cho Đảng khởi xướng. 2.4.2. Hạn chế 18 Bên cạnh những kết quả đạt được hiện nay sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện vẫn còn tồn tại một số hạn chế sau: Thứ nhất, trình độ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện đã được nâng lên nhưng vẫn còn một bộ phận nhỏ chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong thời kỳ mới. Thứ hai, tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ của một bộ phận đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện chưa đáp ứng yêu cầu của một nền công vụ hiện đại. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một bộ phận không nhỏ công chức bị sa sút về phẩm chất, đạo đức, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, thiếu ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ, “vô cảm” trước những yêu cầu bức xúc chính đáng của nhân dân và của xã hội, chưa sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính vẫn chưa nghiêm túc, lề lối làm việc vẫn còn thiếu chỉnh chu còn tồn tại trong bộ máy hành chính nhà nước. 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế - Thứ nhất, là do hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng công chức thiếu đồng bộ và có nhiều bất hợp lý. - Thứ hai, việc bố trí, sắp xếp công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện chưa được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình và thiếu hợp lý. - Thứ ba là, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện vẫn chưa phát huy hết hiệu quả thực chất. 19 - Thứ tư là công tác đánh giá công chức chưa được quan tâm đúng mức và thực hiện có hiệu quả. - Thứ năm là một bộ phận đội ngũ công chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có tư tưởng trì trệ, bảo thủ, thiếu sáng tạo, chưa chịu khó học tập, rèn luyện. Tiểu kết chƣơng 2 Trong Chương này, luận văn đã đi sâu vào phân tích thực trạng về số lượng, cơ cấu, chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Bình Chánh hiện nay cho thấy chất lượng đội ngũ công chức hành chính cấp huyện ngày hoàn thiện và đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu công việc trong tình hình mới. Bên cạnh đó thực trạng cũng cho thấy việc sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Chất lượng đội ngũ công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện hiện nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu QLNN trong tình hình mới, một bộ phận không nhỏ công chức bị sa sút về phẩm chất, đạo đức, quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, thiếu ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao vào làm việc trong khu vực công, tuy đông nhưng chưa đồng bộ giữa các cơ quan chuyên môn thuộc huyện về cơ cấu, số lượng và chất lượng công chức. 20 Chƣơng 3 PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC SỬ DỤNG CÔNG CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1. Những quan điểm, định hƣớng của Đảng, Nhà nƣớc và địa phƣơng 3.1.1. Những quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước Sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ nhằm đạt mục tiêu xây dựng đội ngũ công chức đủ đức, đủ tài, có cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, duy trì sự ổn định trong bố trí, sử dụng cán bộ, công chức và đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng liên tục giữa các thế hệ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cho từng thời kỳ cách mạng. 3.1.2. Phương hướng phát triển về sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Có thể nêu một số định hướng cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện trong thời gian tới như sau: Thứ nhất, tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của công chức và xem công tác sử dụng công chức là một trong những nội dung quan trọng của công tác cải cách hành chính. Trên cơ sở đó, cần có những cơ chế, chính sách mới, sáng tạo phù Thứ hai, trong xây dựng và sử dụng công chức cần có tính chuyên nghiệp và chuyên môn hóa nghề nghiệp của công chức 21 Thứ ba, trong quản lý sử dụng công chức đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực thi công vụ. 3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác sử dụng công chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyên Bình Chánh 3.2.1. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng công chức Cần phải ban hành và thường xuyên sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng công chức hành chính nhà nước trên các

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_su_dung_cong_chuc_cac_co_quan_chuyen_mon_th.pdf
Tài liệu liên quan