Tóm tắt Luận văn Sử dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh

Về bố trí, phân công công việc đối với công chức cấp xã

Vẫn còn tình trạng bố trí công chức chưa đúng với chuyên

môn đào tạo, 08 trường hợp (theo thực tế khảo sát), chiếm t lệ

5,9%. Đối với các nhiệm vụ phân công bằng văn bản, công chức

được hưởng chế độ kiêm nhiệm, có những nhiệm vụ không chính

thức, không phân công bằng văn bảng, phải "choàng" việc của người

khác thì không được hưởng chế độ. Những công chức có năng lực

thường được phân công nhiều nhiệm vụ không tên, điều này gây ra

tình trạng quá tải công việc của một số công chức, làm cho công

chức không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Sử dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
yển dụng (sau thời gian tập sự) được bố trí, phân công công tác đúng với chuyên ngành đào tạo theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và chức danh công chức trên từng lĩnh vực. Công chức cấp xã có thể được phân công thực hiện một số nhiệm vụ kiêm nhiệm khác nhưng đảm bảo phải phù hợp với chuyên ngành đào tạo, sở trường của công chức. Thứ ba, chuyển đổi vị trí công tác. Hàng năm, UBND Huyện ban hành kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với những chức danh theo quy định phải định kỳ chuyển đổi. Quan điểm của lãnh đạo huyện được thể hiện rõ trong kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác là thí điểm luân chuyển sau đó đánh giá, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác với các chức danh còn lại. Thứ tƣ, đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện khá đa dạng chia thành 05 nhóm: lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, nội dung bổ trợ khác. Loại hình đào tạo, bồi dưỡng gồm chính quy (tập trung), vừa học, vừa làm. Hình thức thực hiện linh hoạt, khuyến khích công chức tự học, ngoài ra còn học theo chương trình của Tỉnh, địa phương tự tổ chức học, phối hợp tổ chức lớp....... Thứ năm, đánh giá công chức, thực hiện cách thức đánh giá linh hoạt bao gồm đánh giá thực hiện công việc hàng năm vào thời điểm cuối năm theo quy định của pháp luật. Đánh giá công chức cấp xã qua phần mềm để đảm bảo tính chính xác, dân chủ. Điểm nổi bật trong đánh giá công chức ở huyện Hồng Ngự là hoạt động kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã.. 1.3.2 Kinh nghiệm của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Thứ nhất, công tác quy hoạch, tạo nguồn công chức. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn. Bên cạnh nguồn từ Đề án, huyện Hòa Vang cũng thực hiện tuyển dụng trực tiếp để chọn lựa từ nguồn nhân lực xã hội những người có khả năng phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng xã trên địa bàn. Yêu cầu đối tượng dự tuyển phải tốt nghiệp đại học, sau đại học chính quy công lập. Thứ hai, về đánh giá công chức. Công chức cấp xã ở Hòa Vang được chấm điểm qua mạng internet. 1.3.3 Một số kinh nghiệm được rút ra Một là, nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa và nội dung sử dụng công chức cấp xã của các địa phương là không giống nhau.; Hai là, xây dựng quy hoạch, kế hoạch công chức cấp xã chưa được chính phủ hướng dẫn cụ thể dẫn đến một số địa phương nhầm với quy hoạch các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã.; Ba là, bố trí sau tuyển dụng phải phù hợp giữa ngành nghề đào tạo với vị trí việc làm, chức danh công chức cấp xã; Bốn là, đánh giá công chức cấp xã để sử dụng là một việc hoàn toàn khó khăn nhưng có thể khắc phục được thông qua việc ứng dụng các phương pháp đánh giá phù hợp và khoa học; Năm là, Trên thực tế, quản lý, sử dụng công chức cấp xã đều "trông chờ" rất nhiều vào các văn bản của Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, dẫn đến nhiều địa phương có sáng kiến về sử dụng công chức không "dám" thực hiện, hoặc có thực hiện cũng không đủ cơ chế để thực hiện; Sáu là, sử dụng công chức cấp xã có thể gắn với tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị cơ sở. Chƣơng 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA HUYỆN DƢƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH 2.1 Khái quát về đội ngũ công chức cấp xã huyện Dƣơng Minh Châu tỉnh Tây Ninh 2.1.1 Vị trí địa lý Huyện Dương Minh Châu nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Tây Ninh. Tọa độ địa lý của Huyện nằm trong khoảng 106008 -106026 kinh độ Đông và 11011 -11033 vĩ độ Bắc. Huyện có 10 xã, 01 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên của Huyện là 45.312,35ha, dân số năm 2015 là 124.031 người. Dương Minh Châu có tài nguyên mặt nước phong phú, có Hồ Dầu Tiếng –Phước Hòa với dung tích khoảng 1,5 t m3 nước, có khả năng tác động đến nguồn nước mặt và nước ngầm cả khu vực. Bên cạnh đó, Dương Minh Châu còn gắn liền với nhiều căn cứ, khu di tích lịch sử cách mạng truyền thống, là nơi định cư và sinh sống của nhiều dân tộc như: Kinh, Khơ-mer, Tà Mun. 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội Tổng số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện là 19 đơn vị. Trong đó: 12 phòng, ban chuyên môn với 91 cán bộ, công chức,viên chức; 07 đơn vị sự nghiệp với 51 viên chức. Đơn vị hành chính cấp xã bao gồm 10 xã và 01 thị trấn với 240 cán bộ, công chức và 739 người hoạt động không chuyên trách.Tổng số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn huyện: 09 công ty. Tình hình tư tưởng, đời sống nhân dân ổn định. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thường xuyên được kiện toàn, đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. 2.1.3 Cơ cấu công chức cấp xã - Về số lượng: 135/135 công chức; Về độ tuổi: Từ 30 tuổi trở xuống 48 người, chiếm t lệ: 35,55%, Từ 31 đến 40 tuổi 81 người, chiếm t lệ: 60%, Từ 41 đến 50 tuổi 04 người, chiếm t lệ: 2,97%, Từ 51 đến 60 tuổi 02 người, chiếm t lệ: 1,48%; -Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ : 01 người, chiếm t lệ: 0,74%. Đại học: 98 người, chiếm t lệ: 72,59%, Cao đẳng: 04 người, chiếm t lệ: 2,97%, Trung cấp: 31 người, chiếm t lệ: 22,96%, Sơ cấp: 01 người, chiếm t lệ: 0,74%; - Về trình độ tin học: Trung cấp trở lên: 06 người, chiếm t lệ: 4,44%, Chứng chỉ: 117 người, chiếm t lệ: 86,67% - Về trình độ ngoại ngữ tiếng Anh: Đại học trở lên: 01 người, chiếm t lệ: 0,74%, Chứng chỉ (A,B,C): 89 người, chiếm t lệ: 65,92% - Về trình độ lý luận chính trị: - Cử nhân: 0, Cao cấp: 0, Trung cấp 76 người, chiếm t lệ: 56,3%, - Sơ cấp: 20 người, chiếm t lệ: 14,81% - Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính và tương đương: 0, Chuyên viên và tương đương: 10 người, chiếm t lệ: 7,41%, Cán sự và tương đương: 23 người, chiếm t lệ: 17,03%, Chưa qua đào tạo: 102 người, chiếm t lệ: 75,56% 2.2 Phân tích thực trạng sử dụng công chức cấp xã huyện Dƣơng Minh Châu. Để tìm hiểu thực trạng sử dụng công chức, tác giả đã thực hiện khảo sát thực tế đối với lãnh đạo Phòng Nội vụ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, số phiếu phát ra là 70 phiếu, thu vào là 60 phiếu, đạt t lệ 85,71%. Đối với công chức cấp xã thực hiện khảo sát 135 công chức, số phiếu phát ra là 135, thu vào là 125 phiếu, đạt t lệ 92,59%. Dựa vào kết quả khảo sát thực tế và các báo cáo công tác liên quan đến sử dụng công chức cấp xã, thực trang sử dụng công chức cấp xã huyện Dương Minh Châu thể hiện qua các nội dung như sau: 2.2.1 Về bố trí, phân công công tác đối với công chức cấp xã Qua kết quả khảo sát thực tế đa số công chức cấp xã đều có thâm niên công tác từ 5 năm trở lên; 29/125 công chức có ngành nghề đào tạo không phù hợp theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định trình độ chuyên môn, các chuyên ngành đối với các chức danh công chức cấp xã, chiếm t lệ 23,2%. Quá trình công tác, công chức cấp xã được bố trí, phân công công việc qua nhiều lĩnh vực và nhiều loại công việc. Công chức ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chính của chức danh còn thực hiện các nhiệm vụ kiêm nhiệm. Kết quả khảo sát công chức được kiểm chứng qua thông tin khảo sát đối với lãnh đạo, quản lý cấp xã trên địa bàn huyện. Đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý đều hài lòng với năng lực làm việc của công chức, công tác bố trí, phân công công việc đúng với chuyên môn, năng lực, sở trường của công chức. Tuy nhiên, vẫn còn t lệ công chức không được bố trí theo đúng chuyên môn là 35%, tương đương 21/60 ý kiến; cũng 35% ý kiến cho rằng công chức cấp xã chưa phát huy hết sở trường công tác và có 25/60 ý kiến, chiếm t lệ 41,7% cho rằng muốn bố trí, sắp xếp lại đội ngũ công chức cấp xã. 2.2.2 Về điều động, tiếp nhận công chức cấp xã Điều động, tiếp nhận công chức cấp xã trên thực tế bao gồm các hoạt động điều động công chức, chuyển đổi lĩnh vực công tác, định kỳ chuyển đổi vị trí các chức danh công chức trong danh mục quy định của nhà nước. Huyện Dương Minh Châu thực hiện điều động công chức cấp xã dựa trên cơ sở nguyện vọng của công chức và nhu cầu của nơi tiếp nhận. Từ năm 2013 đến nay chỉ có 03 công chức cấp xã nào được điều động theo dạng này, chủ yếu là để đảm bảo hoạt động của chính quyền cấp xã được thuận lợi. Huyện Dương Minh Châu thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với hai chức danh là Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường và Tài chính - kế toán, hình thức chuyển đổi là từ xã này sang xã khác trong địa bàn huyện. Giai đoạn 2013-2015, trên địa bàn huyện thực hiện chuyển đổi 06 trường hợp. Từ năm 2015 đến năm 2017 thực hiện chuyển đổi 14 trường hợp. Số lượng công chức cấp xã thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trên thực tế đạt 30% so với kế hoạch đề ra. 2.2.3 Về đánh giá sử dụng công chức cấp xã Qua tìm hiểu và thu thập thông tin, huyện Dương Minh Châu chưa có tài liệu đề cập đến đánh giá sử dụng công chức cấp xã hoàn chỉnh. Cơ quan quản lý và cơ quan trực tiếp sử dụng công chức chưa thực hiện đánh giá việc bố trí, phân công công tác và điều động, chuyển đổi vị trí công tác của công chức cấp xã có phù hợp hay không? Sử dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện có giúp cho công chức phát huy hết năng lực, sở trường trong công tác không? Sử dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện có hiệu quả hay không? Do chưa có tài liệu chính thức về thực trạng đánh giá sử dụng công chức cấp xã, luận văn tiến hành khảo sát sự hài lòng của lãnh đạo và công chức đối với việc bố trí, phân công công việc kết họp một số nội dung để từ đó có được những đánh giá cơ bản về sử dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Sự hài lòng của lãnh đạo và công chức đối với việc bố trí, phân công công việc,. Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại công chức cấp xã hàng năm. Khảo sát mức độ hài lòng của lãnh đạo về năng lực làm việc của công chức cấp xã. 2.2.4 Về các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng công chức xã - Tư duy, nhận thức, tầm nhìn của lãnh đạo cơ quan sử dụng công chức Qua khảo sát thực tế cho thấy nhận thức của lãnh đạo, quản lý cấp xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu đối với sử dụng công chức cấp xã là không cao. Thực hiện điều tra tìm hiểu các nội dung sử dụng công chức cấp xã trên 60 lãnh đạo, quản lý nhưng ý kiến đúng cao nhất (theo thống kê) không quá 60%, thậm chí có một số ý kiến sai. - Hệ thống các quy định của pháp luật Hệ thống văn bản pháp luật tạo thể chế và cơ chế cho sử dụng công chức cấp xã còn thiếu và chưa hoàn thiện. Cụ thể là các quy định như (1) quy định quyền và nghĩa vụ của công chức cấp xã; Tiêu chuẩn công chức cấp xã; Nhiệm vụ của công chức cấp xã; (2) quy định về chủ thể quản lý, sử dụng công chức cấp xã kèm theo quyền hạn và trách nhiệm đối với các chủ thể; Phân cấp quản lý, sử dụng công chức cấp xã; (3) quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công công tác, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã; (4) quy định về đánh giá sử dụng công chức cấp xã; (5) quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã; (6) quy định về chế độ, chính sách cho công chức cấp xã. - Lập quy hoạch, kế hoạch công chức cấp xã UBND huyện Dương Minh Châu đã làm tốt công tác quy hoạch công chức cấp xã theo từng giai đoạn, từng năm cụ thể để chủ động tạo nguồn công chức.Tuy nhiên, quy hoạch, kế hoạch công chức cấp xã không được thể hiện ở một văn bản nhất định mà được lồng ghép vào các loại quy hoạch, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chung cho toàn huyện. Điều này làm cho chính quyền cấp xã khó nhìn được bức tranh tổng thể quy hoạch, kế hoạch công chức để chủ động có biện pháp triển khai thực hiện thống nhất, hiệu quả, lúc nào cũng bị động "chờ" cấp trên. - Công tác tuyển dụng công chức cấp xã Quy trình tuyển dụng cụ thể như sau: Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức cấp xã; Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã, đồng thời đăng tải trực tuyến nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã trên Cổng thông tin điện tử huyện (tại địa chỉ: duongminhchau.tayninh.gov.vn; niêm yết chỉ tiêu, danh sách các chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng tại trụ sở cơ quan Phòng Nội vụ huyện và Văn phòng HĐND - UBND huyện; đăng thông tin tuyển dụng trên 03 số báo liên tiếp của Báo Tây Ninh theo quy định, phối hợp Đài Truyền thanh huyện phát thanh thông tin tuyển dụng công chức cấp xã trong 10ngày; đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo Trạm truyền thanh xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin về tổ chức thi tuyển công chức cấp xã; niêm yết chỉ tiêu, danh sách các chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để thí sinh biết và đăng ký dự thi. Về hình thức, được tiến hành theo hình thức thi viết và trắc nghiệm trên giấy. Về nội dung thi bao gồm 3 môn: Tin học, kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành cho từng vị trí chức danh. Tuyển dụng công chức cấp xã dựa trên kết quả thi được tính từ cao xuống thấp, các thí sinh có điểm số từ 5 điểm trở lên ở tất cả các môn thi được xét theo t lệ cạnh tranh đối với vị trí chức danh mình đăng ký dự tuyển. - Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã UBND huyện Dương Minh Châu đã ban hành nhiều văn bản để tạo cơ sở pháp lý cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện nói chung và công chức cấp xã nói riêng. Nhìn chung, về hình thức, hệ thống văn bản pháp luật tạo cơ sở pháp lý cho việc đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu tương đối đầy đủ. Về nội dung, đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã được triển khai một số chương trình sau: Đào tạo lý luận chính trị; Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước; Bồi dưỡng vị trí việc làm các chức danh công chức cấp xã theo chương trình của Bộ Nội vụ (Đề án 1956, 1961); Bồi dưỡng theo tiêu chí nông thôn mới cho cấp xã; Bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm; Bồi dưỡng trang bị kiến thức, kỹ năng công tác. Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã của huyện Dương Minh Châu mặc dù được thực hiện với nhiều hình thức như cá nhân công chức tự đào tạo, cơ quan cử đi học và đi học theo chính sách thu hút nhân tài của tỉnh nhưng trong đó cơ quan nhà nước vẫn giữ vai trò chính. - Thực hiện các chính sách đãi ngộ đối với công chức cấp xã Công chức cấp xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu được hưởng các chế độ chính sách gồm: Chế độ tiền lương, Chế độ phụ cấp lương: Phụ cấp thâm niên vượt khung, Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh, Phụ cấp lương khác, Phụ cấp thu hút nhân tài; Chế độ phúc lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ; Chế độ đào tạo, bồi dưỡng; Chế độ khác theo Luật lao động; Các yếu tố khác. Công chức cấp xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu có đa số công tác ngoài nơi cư trú. Có 30,77% công chức chuyển công tác cho rằng không phù hợp với lĩnh vực công tác do ngành nghề đào tạo không đúng quy định của UBND tỉnh Tây Ninh. 2.3 Đánh giá về sử dụng công chức cấp xã huyện Dƣơng Minh Châu. 2.3.1 Những kết quả đạt được Từ năm 2011 đến năm 2017, sử dụng công chức cấp xã của huyện Dương Minh Châu từng bước được hoàn thiện, thể hiện ở một số mặt nội dung như sau: Thứ nhất, sử dụng công chức cấp xã được lãnh đạo huyện và các xã rất quan tâm, xem đây là công tác trọng yếu cần phải làm tốt để có thể khai thác được tối đa nguồn nhân lực phục vụ cho việc xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở. Thứ hai, Ủy ban nhân dân huyện đã thực hiện tốt triển khai và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh liên quan đến sử dụng công chức cấp xã trên địa bàn huyện. Thứ ba, đội ngũ công chức cấp xã của huyện Dương Minh Châu đa phần đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phù hợp với vị trí việc làm theo quy định. Bước đầu bố trí các chức danh công chức phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo; đa số công chức đều cho rằng công việc được giao phù hợp với sở trường, năng lực công tác và hài lòng với công việc hiện tại. Thứ tƣ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhận thức rõ trách nhiệm trong việc lên kế hoạch, triển khai quán triệt những văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đến từng công chức biết và nghiêm túc thực hiện kế hoạch đề ra đúng theo quy định. Thứ năm, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nói chung và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã nói riêng được xây dựng có thể nói là đầy đủ. Bao gồm: kế hoạch chiến lược các giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 đến các loại kế hoạch hàng năm. Thứ sáu, kể từ khi các văn bản của Trung ương quy định về số lượng, chế độ và chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức cấp xã được cải cách từ hưởng sinh hoạt phí đến xếp lương ngạch, bậc theo trình độ đào tạo, hưởng phụ cấp chức vụ, công vụ, được tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế thì chế độ, chính sách công chức cấp xã, ngày càng được quan tâm hơn. Thứ bảy, bên cạnh chế độ, chính sách cho công chức cấp xã, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành các văn bản triển khai thực hiệncác quy định về đánh giá, khen thưởng, k luật đối với cán bộ, công chức, viên chức nói chung và công chức cấp xã nói riêng. 2.3.2 Những hạn chế - Về bố trí, phân công công việc đối với công chức cấp xã Vẫn còn tình trạng bố trí công chức chưa đúng với chuyên môn đào tạo, 08 trường hợp (theo thực tế khảo sát), chiếm t lệ 5,9%. Đối với các nhiệm vụ phân công bằng văn bản, công chức được hưởng chế độ kiêm nhiệm, có những nhiệm vụ không chính thức, không phân công bằng văn bảng, phải "choàng" việc của người khác thì không được hưởng chế độ. Những công chức có năng lực thường được phân công nhiều nhiệm vụ không tên, điều này gây ra tình trạng quá tải công việc của một số công chức, làm cho công chức không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. - Về điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác Một bộ phận công chức nhận thức chưa đầy đủ tầm quan trọng và ý nghĩa của việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Chính phủ; một số trường hợp còn ngại khó, nên thích nghi chậm với sự thay đổi môi trường công tác mới làm ảnh hưởng đến quá trình, tiến độ thực hiện kế hoạch. Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm 2017, huyện chỉ thực hiện chuyển đổi được 06/22 công chức cấp xã, chiếm t lệ 27%. - Về đánh giá sử dụng công chức cấp xã Cơ quan quản lý và cơ quan sử dụng công chức cấp xã chưa thật sự quan tâm đến đánh giá sử dụng công chức cấp xã. Các thông tin để kiểm chứng cho hiệu quả sử dụng công chức chưa phản ánh chính xác thực tế. - Về công tác lập quy hoạch, kế hoạch công chức cấp xã Mặc dù công tác lập quy hoạch, kế hoạch công chức cấp xã được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo và ban hành thành văn bản pháp lý để thực hiện trên địa bàn huyện, tuy nhiên quy hoạch, kế hoạch công chức cấp xã thường được xây dựng lồng ghép chung với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên toàn huyện, chưa có quy hoạch, kế hoạch riêng cho công chức cấp xã. Công tác quy hoạch mới chỉ quan tâm các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt chưa chú ý đến các chức danh khác và đội ngũ công chức làm công tác chuyên môn. - Về đào tạo, bồi dƣỡng công chức cấp xã Trình độ chuyên môn của công chức cấp xã huyện Dương Minh Châu cơ bản đảm bảo nhưng vẫn còn thấp so với kế hoạch đề ra, vẫn còn một bộ phận công chức chưa đạt chuẩn về chuyên môn, số người có trình độ đại học còn ít, một số lượng lớn công chức (102/135 người) chưa được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, số lượng công chức được bồi dưỡng theo vị trí chức danh của Đề án 1956 hàng năm tuy có đạt kế hoạch đề ra, nhưng những thay đổi vị trí công tác và biến động công chức làm cho công tác bồi dưỡng không kịp thời. Đặc biệt, một số đơn vị xã cử một người bồi dưỡng theo vị trí chức danh nhiều lần do chức danh còn lại không sắp xếp công việc để đi được. - Về chế độ chính sách đối với công chức cấp xã Các chế độ tiền lương và phụ cấp của công chức cấp xã, cũng như những ưu đãi công chức được hưởng đã được Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo thực hiện tốt nhưng nhìn chung thu nhập từ lương của công chức cấp xã còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đời sống cho công chức. Hiện có khoảng 57,6% công chức cấp xã trên địa bàn huyện Dương Minh Châu là người ngoài xã, điều kiện đi lại khó khăn, chi phí ăn ở, nghỉ ngơi, lưu trú..rất tốn kém, thu nhập từ lương không đủ trang trải. Việc hỗ trợ kinh phí đối với các trường hợp công chức cấp xã tự đào tạo vẫn chưa được cấp thẩm quyền giải quyết. 2.3.3 Nguyên nhân Một là, do nhận thức của lãnh đạo, quản lý cấp xã về sử dụng công chức còn chưa đầy đủ; Hai là, quy định trong các văn bản pháp luật còn nhiều bất cập; Ba là, công tác tuyển dụng công chức cấp xã thời gian qua chưa hiệu quả; Bốn là, do đặc thù nhiệm vụ của các vị trí chức danh công chức cấp xã khá chuyên biệt. Năm là, do tiền lương và các chế độ đãi ngộ còn thấp. Chƣơng 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN SỬ DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ CỦA HUYỆN DƢƠNG MINH CHÂU TỈNH TÂY NINH 3.1 Định hƣớng sử dụng công chức cấp xã huyện Dƣơng Minh Châu tỉnh Tây Ninh 3.1.1 Định hướng của Trung ương Nghị quyết số 17-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (gọi tắt là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X); Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; Kết luận Hội nghị Trung ương 9 khóa X (Kết luận số 37-KL/TW ngày 02/02/2009 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020); Kết luận Hội nghị Trung ương 7 khóa XI (Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở). 3.2.2 Định hướng của tỉnh Tây Ninh Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2011 về phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. 3.3.3 Định hướng của huyện Dương Minh Châu Chương trình hành động số 27-CT/HU của Huyện ủy thực hiện Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”. Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 04/10/2011 đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách xã giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Dương Minh Châu lần thứ XI; Quyết định 3418/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện Dương Minh Châu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020; Quyết định 3419/QĐ-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2016 của UBND huyện Dương Minh Châu ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI về cải cách hành chính huyện giai đoạn 2016- 2020. 3.2 Giải pháp hoàn thiện sử dụng công chức cấp xã huyện Dƣơng Minh Châu tỉnh Tây Ninh 3.2.1 Nhóm các giải pháp chính - Giải pháp 1: Bố trí, sắp xếp lại các chức danh công chức phù hợp với chuyên môn và năng lực, sở trường công tác Huyện Dương Minh Châu cần phải mạnh dạn thực hiện bố trí, sắp xếp lại các chức danh công chức phù hợp với chuyên môn và năng lực, sở trường công tác của công chức. Về cách thức thực hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ cho chủ trương, chính sách, cơ chế thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật và sự chủ động theo thẩm quyền được phân cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện theo thẩm quyền và theo tình hình thực tế mỗi xã, thị trấn. Về nội dung, bố trí, sắp xếp lại các chức danh công chức theo hướng sau: Một là, xây dựng cơ chế kiểm tra, sát hạch định kỳ đối với công chức cấp xã để làm cơ sở rà soát lại toàn bộ công chức. Hai là, trước mắt đối với các chức danh được bố trí 2 người nhưng khối lượng công việc ít thì cần phân công kiêm nhiệm thêm công việc phù hợp khác để đảm bảo thời gian và hiệu suất làm việc cao hơn. Từng bước cơ cấu lại việc sử dụng đội ngũ cán bộ và công chức cấp xã để đến năm 2021, mỗi xã, phường, thị trấn giảm ít nhất 10% biên chế cán bộ, công chức được giao. Ba là, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã gắn với tinh giản biên chế. - Giải pháp 2: Thực hiện điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã một cách hợp lý Để thực hiện điều động và định kỳ chuyển đổi công tác hợp lý: (1) Cơ quan quản lý (Ủy ban nhân dân huyện) cần ban hành kế hoạch điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác một

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_su_dung_cong_chuc_cap_xa_tren_dia_ban_huyen.pdf
Tài liệu liên quan