Tóm tắt Luận văn Thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện chính

sách tinh giản biên chế.

Trách nhiệm của người đứng đầu có thể nói là yếu tố quyết

định trong việc thực hiện thành công chính sách tinh giản biên chế,

được thể hiện xuyên suốt trong quá trình thực hiện chính sách. Do

vậy, để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đạt hiệu quả và mục

tiêu đề ra, cẩn gắn kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế

vào tiêu chí để đánh giá, phân loại hàng năm đối với người đứng đầu

các cơ quan, đơn vị, địa phương

pdf26 trang | Chia sẻ: honganh20 | Ngày: 18/03/2022 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt Luận văn Thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à nước, số 6/2014. Bài viết đã phân tích kết quả đạt được trong thực hiện chính sách theo Nghị định 132/2007/NĐ-CP ngày 8/8/2007 của Chính phủ; các bất cập, hạn chế và nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 132 của Chính phủ; và đưa ra các giải pháp thực hiện tinh giản biên chế trong thời gian tới. Bài viết của TS. Lê Như Thanh về: “Tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính nhà nước – Thách thức và giải pháp” – Được đăng trên Tạp chí Tổ chức Nhà nước trang điện tử ngày 17/3/2017. Bài viết đã nêu ra những thách thức đặt ra từ thực tiễn tinh giản biên chế ở nước ta hiện nay và đề ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hải – Trưởng khoa Tổ chức và quản lý nhân sự chủ trì hội thảo với chủ đề: “Tinh giản biên chế - thách thức và giải pháp”. Hội thảo đã thảo luận về thực trạng tinh giản biên chế trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam hiện nay; những khó khăn và thách thức trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế; giải pháp để khắc phục những khó khăn, thách thức trong thời gian đến. Các đại biểu cũng đưa ra nhiều giải pháp ở cả cấp độ vĩ mô và vi mô, tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau: cải cách tổ chức bộ máy; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng tiêu chí đánh 4 giá cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tiền lương và các chế độ phúc lợi; khoán chi phí theo kết quả; tăng cường sự tự chủ về tài chính và biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công. Luận văn Thạc sỹ Chính sách công “Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch” (năm 2017) của tác giả Vũ Thị Nhàn. Luận văn nghiên cứu thực trạng thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đưa ra phương hướng, giải pháp hoàn thiện tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế ở nước ta trong thời gian tới. Luận văn Thạc sỹ Chính sách công “Thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ thực tiễn huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” (năm 2018) của tác giả Nguyễn Thị Giáng Hương. Luận văn nghiên cứu thực trạng thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đưa ra giải pháp thiết thực nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới. Hiện tại chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu về thực trạng, kiến nghị, giải pháp thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Do đó, những nội dung của luận văn “Thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi” góp phần làm rõ cơ sở lý luận, thực trạng, và những kiến nghị, giải pháp thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại địa phương. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 3.1. Mục đích Làm rõ lý luận chính sách tinh giản biên chế nhằm đề xuất những kiến nghị, giải pháp thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ. 3.2. Nhiệm vụ - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về thực hiện chính sách tinh giản biên chế. 5 - Phân tích đánh giá thực trạng chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ. - Đề xuất những giải pháp để thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu của luận văn 4.1. Đối tượng nghiên cứu Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ. - Về thời gian: Nghiên cứu việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ từ năm 2015 đến nay. 5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của Luận văn 5.1. Phương pháp luận Nghiên cứu dựa trên cơ sở phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 5.2. Phương pháp nghiên cứu của Luận văn Đề tài nghiên cứu dựa trên các phương pháp khoa học: - Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá. - Phương pháp thống kê. 6. ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 6.1. Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về chính sách tinh giản biên chế, chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế, đề xuất giải pháp và kiến nghị để thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ. 6.2. Ý nghĩa thực tiễn Luận văn góp phần làm rõ thực trạng thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ từ năm 2015 đến nay. 6 Kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được sử dụng để làm tài liệu tham khảo trong đào tạo thực thi chính sách, các nhà hoạt động trong thực thi chính sách. 7. Kết cấu của Luận văn Ngoài lời cảm ơn, lời cam đoan, chú thích các từ viết tắt, phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục kết cấu của luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở khoa học về thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Chương 2: Thực trạng thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Chương 3: Mục tiêu và các giải pháp đảm bảo việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. 7 Chương 1 CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 1.1. Các khái niệm cơ bản về chính sách công 1.1.1. Khái niệm về chính sách công Cho đến hiện tại, có rất nhiều quan niệm khác nhau về chính sách công có thể kể đến như: Chính sách công bao gồm các hoạt động thực tế do Chính phủ tiến hành (Peter Aucoin, 1971). Chính sách công là một tập hợp các quyết định có liên quan lẫn nhau của một nhà chính trị hay một nhóm các nhà chính trị gắn liền với việc lựa chọn các mục tiêu và các giải pháp để đạt được các mục tiêu đó (William Jenkin, 1978). 1.1.2. Vai trò của chính sách công Vai trò cơ bản của chính sách công thể hiện ở chỗ là công cụ hữu hiệu chủ yếu để nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, duy trì sự tồn tại và phát triển của nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ người dân. Dưới góc độ quản lý, quản trị quốc gia, nhà nước sử dụng chính sách công như một công cụ quan trọng tác động vào các lĩnh vực đời sống xã hội để đạt được mục tiêu định hướng của nhà nước. Ngoài vai trò cơ bản này, chính sách công còn có vai trò cụ thể sau: Thứ nhất, định hướng mục tiêu cho các chủ thể tham gia hoạt động kinh tế - xã hội, Thứ hai, tạo động lực cho các đối tượng tham gia hoạt động kinh tế - xã hội theo mục tiêu chung. Thứ ba, phát huy mặt tích cực, đồng thời khắc phục những hạn chế của nền kinh tế thị trường. Thứ tư, tạo lập các cân đối trong phát triển. Thứ năm, kiểm soát và phân bổ các nguồn lực trong xã hội 8 Thứ sáu, tạo môi trường thích hợp cho các hoạt động kinh tế - xã hội. Thứ bảy, thúc đẩy sự phối hợp hoạt động giữa các cấp, các ngành. 1.1.3. Khái niệm về thực thi chính sách công Từ quan niệm về chính sách công nêu trên, theo tác giả có thể hiểu: Thực thi chính sách công là quá trình triển khai chính sách công vào thực tế bằng các văn bản quy định cụ thể và tổ chức thực hiện để hướng đến những mục tiêu đã đề ra. 1.1.4. Khái niệm chính sách tinh giản biên chế Từ quan niệm về chính sách công nêu trên chúng ta có thể hiểu chính sách tinh giản biên chế là tập hợp các văn bản quy định có liên quan đến tinh giản biên chế với mục tiêu cụ thể là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian đến. 1.1.5. Khái niệm thực hiện chính sách tinh giản biên chế Thực hiện chính sách tinh giản biên chế là giai đoạn triển khai thực hiện các văn bản quy định về tinh giản biên chế vào thực tế để giải quyết cho các đối tượng mà nó hướng đến. 1.2. Vai trò, nội dung, quy trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế 1.2.1. Vai trò thực hiện chính sách tinh giản biên chế Thực hiện chính sách tinh giản biên chế không chỉ có vai trò giảm số lượng biên chế mà còn giúp cho Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị với số lượng, chất lượng phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ ở hiện tại và trong tương lai; đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác. 1.2.2. Nội dung thực hiện chính sách tinh giản biên chế 9 * Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định về chính sách tinh giản biên chế * Trình tự thực hiện tinh giản biên chế * Đối tượng tinh giản biên chế * Các trường hợp tinh giản biên chế * Các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế * Chính sách tinh giản biên chế: * Cách tính trợ cấp * Cơ quan thực hiện chính sách tinh giản biên chế 1.2.3. Các bước trong quy trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế Tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế là một quá trình chuyển tải ý chí của Nhà nước thành hiện thực theo một quy trình bao gồm các bước tác động bổ sung cho nhau. Tổ chức thực hiện tốt ở bước này sẽ tạo điều kiện cho bước sau thực hiện thuận lợi và có hiệu quả cao. Mỗi bước trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế có nội dung, nhiệm vụ, phương pháp và cách thức thực hiện khác nhau, không được bỏ qua bất cứ bước nào trong quy trình tổ chức thực hiện chính sách. Quy trình tổ chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế gồm các bước sau: - Xây dựng kế hoạch triển khai chính sách tinh giản biên chế: - Phổ biến, tuyên truyền chính sách tinh giản biên chế - Phân công, phối hợp thực hiện chính sách - Duy trì chính sách - Điều chỉnh chính sách tinh giản biên chế - Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế - Tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế 10 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện chính sách tinh giản biên chế 1.3.1. Vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với việc thực hiện chính sách Thực hiện chính sách tinh giản biên chế là giai đoạn cụ thể hóa chính sách vào thực tế, do vậy vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước là hết sức quan trọng. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện trong suốt quá trình xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chính sách vào trong thực tế. 1.3.2. Hệ thống pháp luật của Nhà nước về chính sách tinh giản biên chế Các văn bản quy định về chính sách tinh giản biên chế hiện tại bao gồm: 1.3.3. Tổ chức bộ máy thực hiện chính sách tinh giản biên chế Các cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại địa phương bao gồm: 1.3.4. Năng lực thực hiện chính sách của cán bộ, công chức Năng lực của cán bộ, công chức thực hiện đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thực thi chính sách công nói chung cũng như thực hiện chính sách tinh giản biên chế nói riêng. Năng lực của cán bộ, công chức trong thực hiện chính sách ở đây chúng ta có thể hiểu chính là việc hiểu, nắm bắt, triển khai chính sách vào thực tế và giải quyết chính sách trong thực tế. 1.3.5. Kinh phí thực hiện chính sách Thực hiện chính sách nào cũng vậy, không chỉ riêng thực hiện chính sách tinh giản biên chế cũng đều cần đến một nguồn kinh phí nhất định đủ để đảm bảo thực hiện chính sách. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế là từ nguồn ngân sách của Nhà nước. 11 1.4. Kinh nghiệm của một số địa phương trong thực hiện chính sách tinh giản biên chế 1.4.1. Kinh nghiệm của một số địa phương 1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho huyện Đức Phổ 12 Tiểu kết chương 1 Tóm lại, Chính sách công là công cụ mà Nhà nước lựa chọn để tác động đến lợi ích của một nhóm các đối tượng trong một giai đoạn cụ thể để thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước. Chính sách tinh giản biên chế là tập hợp các văn bản quy định có liên quan đến tinh giản biên chế với mục tiêu cụ thể là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian đến. Trong chương này đã trình bày cơ sở khoa học về thực hiện chính sách tinh giản biên chế, làm rõ các khái niệm, nội dung về những vấn đề có liên quan. Nội dung chương này sẽ là cơ sở để phân tích thực trạng thực hiện chính sách tinh giản biên chế trên địa bàn huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi ở chương 2 và đề xuất các giải pháp đảm bảo việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi trong chương 3. 13 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI 2.1. Khái quát về huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 2.1.1. Điều kiện tự nhiên Đức Phổ là một huyện đồng bằng ven biển, nằm về phía Nam của tỉnh Quảng Ngãi, cách thành phố Quảng Ngãi khoảng 40 km, được giới hạn trong tọa độ địa lý từ 14034'40" đến 14054'50" vĩ độ Bắc và 108047'50" đến 109005'60" kinh độ Đông. - Phía Đông giáp: Biển Đông. - Phía Tây giáp: Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. - Phía Nam giáp: Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. - Phía Bắc giáp: Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Toàn huyện có 15 đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn; Trong đó có 01 thị trấn, 02 xã miền núi (xã: Phổ Phong, Phổ Nhơn) và 12 xã đồng bằng, trong đó có 6 xã ven biển (xã: Phổ An, Phổ Quang, Phổ Vinh, Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Châu). Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện 37.287,54 ha, chiếm 7,24% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Hệ thống giao thông tương đối thuận lợi, có Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam chạy suốt chiều dài của huyện, có Quốc lộ 24 nối từ Quốc lộ 1A đi tỉnh Kon Tum, có 2 cửa biển Mỹ Á và Sa Huỳnh là đầu mối giao thông đường thủy và là tụ điểm của nghề khai thác, đánh bắt hải sản. Bên cạnh đó còn có Sa Huỳnh với bãi tắm có cảnh quan đẹp và nhiều di tích lịch sử là một điểm du lịch của tỉnh.[21] 2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội * Tình hình sử dụng đất đai của huyện Đức Phổ Tổng diện tích tự nhiên (DTTN): 37.287,61 ha, cụ thể từng loại đất như sau: 14 2.2. Thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 2.2.1. Số lượng * Biên chế được cấp thẩm quyền giao từ năm 2015 đến năm 2018: * Biên chế có mặt từ năm 2015 đến năm 2018: 2.2.2. Chất lượng 2.3. Tình hình thực hiện chính sách tinh giản biên chế 2.3.1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế được Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện rất quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt ngay từ đầu, từ lúc tỉnh có văn bản triển khai thực hiện. 2.3.2. Việc xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế * Các căn cứ, cơ sở để xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế * Lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021. 2.3.3. Các bước thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ tại huyện Đức Phổ - Tuyên truyền về nội dung chính sách đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định 68 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. - Triển khai văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập hồ sơ đề nghị giải quyết tinh giản biên chế cho cán bộ, công chức, viên chức. - Xét duyệt hồ sơ đề nghị tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị, địa phương. - Xây dựng Đề án tinh giản biên chế gửi Sở Nội vụ tỉnh thẩm định để trình UBND tỉnh phê duyệt. - Tính kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cho các đối tượng đã đề nghị gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính để thẩm định. 15 - Ban hành Quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với các đối tượng được Bộ Nội vụ thống nhất, gửi hồ sơ đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ hưu trước tuổi cho các đối tượng. - Ban hành quyết định phân khai kinh phí cho các đối tượng sau khi được UBND tỉnh phê duyệt kinh phí. - Lưu hồ sơ tỉnh giản biên chế của các đối tượng. 2.3.4. Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế * Việc xây dựng Đề án tinh giản biên chế * Kết quả tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2018: * Lý do tinh giản: 2.3.5. Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế Sau khi thực hiện tính toán kinh phí tinh giản biên chế theo quy định gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính thẩm định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện chi trả cho đối tượng tinh giản biên chế từ năm 2015 đến năm 2017 (năm 2018, đã trình cấp thẩm quyền phê duyệt), cụ thể như sau: - Năm 2015: (đợt 1) 8.964.399.095, (đợt 2) 5.200.825.000. - Năm 2016: 1.522.897.000. - Năm 2017: (đợt 1) 1.020.029.000, (đợt 2) 2.590.708.000. - Năm 2018: (đợt 1) 2.411.005.000, (đợt 2) 788.003.000. 2.4. Đánh giá chung việc thực thi chính sách tinh giản biên chế 2.4.1. Những kết quả đạt được Từ những số liệu về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ từ năm 2015 đến nay chúng ta có thể rút ra một số kết quả đã đạt được như sau: - Về công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện: 2.4.2. Những hạn chế Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện chính sách tinh giản biên chế cũng phát sinh một số tồn tại, hạn chế: 16 2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế Với những tồn tại, hạn chế nêu trên, chúng ta có thể nêu ra một số nguyên nhân như sau: 17 Tiểu kết chương 2 Với những nội dung đã phân tích như trên, chúng ta có thể biết được thực trạng về số lượng đã thực hiện tinh giản, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trước và sau khi thực hiện tinh giản, những lý do tinh giản đã giải quyết, lộ trình tinh giản đến năm 2021. Về cơ bản, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ đang mang lại nhiều kết quả tích cực như việc đảm bảo lộ trình tinh giản, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, tinh giản được nhiều đối tượng không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, cũng tồn tại bên cạnh đó những tồn tại hạn chế như hồ sơ đề nghị thiếu thành phần, lý do đề nghị giải quyết không phù hợp và thiếu thành phần hồ sơ có liên quan đến lý do tinh giản; thời gian đề nghị giải quyết còn chậm theo quy định; một vài cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm bắt được văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện chính sách; việc hợp thức hóa hồ sơ tinh giản; kết quả đánh giá, phân loại không đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ thực tế. Và đi đôi với những tồn tại, hạn chế, chúng ta cũng đã nắm bắt được các nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế đó như tinh thần trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như của công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết chính sách chưa cao và chưa kiên quyết trong việc xử lý những cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm trong giải quyết chính sách. CHƯƠNG 3 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TINH GIẢN BIÊN CHẾ 18 TẠI HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 3.1. Quan điểm định hướng về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 3.1.1. Về quan điểm Thực hiện chính sách tinh giản biên chế cần phải có sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền. 3.1.2. Về định hướng Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến cán bộ, công chức, viên chức để họ có thể nắm bắt được các văn bản triển khai, hướng dẫn và thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. Bám sát với kế hoạch tinh giản biên chế theo lộ trình tinh giản đến năm 2021 đã xây dựng để thực hiện, đảm bảo tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% đến năm 2021. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Đưa kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế vào nội dung đánh giá, phân loại hàng năm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương. 3.2. Các giải pháp đảm bảo việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế của huyện 3.2.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền trong việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế Thường xuyên ban hành các văn bản đôn đốc, nhắc nhở của Ban Thường vụ Huyện ủy và UBND huyện trong việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, thông qua các cuộc họp định kỳ hàng tháng quán triệt đến Thủ trưởng từng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế cho cán bộ, công chức, viên chức. 19 3.2.2. Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách tinh giản biên chế. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về chính sách tinh giản biên chế là rất quan trọng. Sở dĩ cán bộ, công chức, viên chức được giao thực hiện chính sách chưa phát huy được hết trách nhiệm của mình một phần cũng là do họ chưa nhận thức rõ ràng về mục tiêu, ý nghĩa của chính sách muốn hướng đến là gì và tầm quan trọng của chính sách là như thế nào. 3.2.3. Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Trách nhiệm của người đứng đầu có thể nói là yếu tố quyết định trong việc thực hiện thành công chính sách tinh giản biên chế, được thể hiện xuyên suốt trong quá trình thực hiện chính sách. Do vậy, để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra, cẩn gắn kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế vào tiêu chí để đánh giá, phân loại hàng năm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. 3.2.4. Xây dựng các tiêu chí đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Ban hành các nhóm tiêu chí đánh giá và cụ thể bằng cách định lượng hóa các tiêu chí đó theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 và Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ để các cơ quan, đơn vị, địa phương làm căn cứ đánh giá cán bộ, công chức, viên chức. Với thang điểm đánh giá là 100 điểm, chúng ta có thể phân ra các nhóm tiêu chí: 3.2.5. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong quá trình giải quyết chính sách tinh giản biên chế. Để khắc phục được việc tinh giản biên chế không đúng đối tượng do kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức không đúng 20 với kết quả thực hiện nhiệm vụ thực tế cũng như việc điều chỉnh kết quả đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức để đủ điều kiện đề nghị giải quyết tinh giản biên chế, cẩn nghiêm khắc xử lý đối với các cá nhân có liên quan như: 3.2.6. Xây dựng lại Đề án vị trí việc làm cho các cơ quan hành chính, đẩy mạnh xây dựng đề án vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đề án vị trí việc làm là cơ sở để xác định cụ thể yêu cầu nhiệm vụ và năng lực chuyên môn cần thiết đối với từng vị trí việc làm cụ thể trong từng cơ quan, đơn vị. Qua đó giúp xác định được năng lực phù hợp với từng vị trí việc làm, các tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó có cơ sở để xác định chính xác đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị. 3.2.7. Tăng cường giám sát việc thực hiện tinh giản biên chế. Cần xây dựng cơ chế giám sát phù hợp với các chủ thể giám sát là báo chí, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan cấp trên và người dân. Cơ chế giám sát cần đưa vào Đề án tinh giản biên chế được xây dựng hàng năm và quy định cụ thể, rõ ràng về nội dung và cách thức để các cá nhân, tổ chức phát huy được tối đa quyền giám sát của họ. 3.2.8. Tiếp tục thực hiện việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị và thực hiện sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị phù hợp với trình độ chuyên môn và vị trí việc làm. Rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị là việc làm thường xuyên và rất được chú trọng tại các địa phương trên cả nước nói chung cũng như UBND huyện Đức Phổ nói riêng. Nó không những giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tránh được sự chồng chéo mà còn giúp cho việc sắp 21 xếp, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trở nên hợp lý, hiệu quả hơn. 3.2.9. Tăng cường công tác kiểm tra đối với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương Đưa vào nội dung kiểm tra công tác nội vụ hàng năm của UBND huyện tại các cơ quan, đơn vị việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Qua đó phát hiện những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện để có những chỉ đạo, chấn chỉnh kịp thời cũng như xử lý những trường hợp vi phạm trong quá trình thực hiện chính sách. Đây là nội dung rất cần thiết để làm cho việc thực hiện chính sách trở nên nghiêm túc và đạt hiệu q

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_luan_van_thuc_hien_chinh_sach_tinh_gian_bien_che_tai.pdf
Tài liệu liên quan