Tóm tắt Luận văn Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu chuyên môn bảo quản tại Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia- Bộ tài nguyên và môi trường

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU. . 3

Chƣơng 1. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM, Ý NGHĨA TÀI

LIỆU TRUNG TÂM TƢ LIỆU KTTV . 11

1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Tư liệu KTTV . . 11

1.2. Thành phần, nội dung, đặc điểm của tài liệu KTTV . 20

1.2.1. Thành phần, nội dung tài liệu KTTV . 20

1.2.2. Đặc điểm tài liệu KTTV . . 34

1.3. Ý nghĩa của tài liệu KTTV . . 36

1.3.1. Tài liệu chuyên ngành KTTV phục vụ cho việc dự báo thời tiết. 36

1.3.2. Tài liệu chuyên môn ngành KTTV phục vụ cho các ngành kinh tế. 37

1.3.3. Ý nghĩa tài liệu KTTV trong an ninh, quốc phòng. 40

Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHAI THÁC, SỬ

DỤNG TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƢ LIỆU KTTV. 42

2.1. Thực trạng tài liệu tại Trung tâm Tư liệu KTTV. 42

2.2. Tình hình tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV . 49

2.2.1. Những văn bản quản lý, chỉ đạo về tổ chức khai thác, sử dụng tài

liệu KTTV . . 49

2.2.2. Các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV. 54

2.2.3. Các công cụ tra cứu tài liệu KTTV . 61

2.2.4. Số lượng, đối tượng độc giả khai thác và sử dụng tài liệu KTTV . 61

2.2.5. Thành phần, nội dung tài liệu KTTV được khai thác,sử dụng chủ yếu 69

2.3. Những kết quả đạt được trong việc khai thác, sử dụng tài liệu KTTV. 71

2.4 Nhận xét . . 74

2.4.1. Về văn bản quản lý chỉ đạo công tác tổ chức, khai thác, sử dụng tài

liệu KTTV . . 744

 2.4.2. Về hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV. 78

2.4.3. Về các nghiệp vụ lưu trữ . . 80

2.4.4 Về những kết quả đạt được trong công tác tổ chức khai thác, sử dụng

tài liệu KTTV . . 81

Chƣơng 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ

CHỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU KTTV. 85

3.1. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa của tài liệu KTTV. 85

3.2. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tài liệu KTTV. 87

3.3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tổ

chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV . 90

3.4.Bảo quản an toàn tài liệu KTTV nhằm phục vụ công tác khai thác, sử

dụng lâu dài. . 98

3.5. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tài liệu KTTV. 99

3.6. Đa dạng hoá, hiện đại hóa các hình thức khai thác sử dụng tài liệu

KTTV . . 100

3.7. Hiện đại hoá công tác tư liệu KTT Vtạo điều kiện hiện đại hoá công

tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu . 105

KẾT LUẬN . . 107

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 112

PHỤ LỤC. . 116

 

pdf16 trang | Chia sẻ: lavie11 | Lượt xem: 536 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt Luận văn Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu chuyên môn bảo quản tại Trung tâm khí tượng thuỷ văn quốc gia- Bộ tài nguyên và môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN ------------------------------------ DƢƠNG THỊ HOÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA- BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH LƯU TRỮ HỌC VÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG HÀ NỘI- 2009 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Xà HỘI VÀ NHÂN VĂN ------------------------------------ DƢƠNG THỊ HOÀ TỔ CHỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN BẢO QUẢN TẠI TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN QUỐC GIA- BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành: Lƣu trữ Mã số: 603224 Ngƣời hƣớng dẫn: TS Nguyễn Liên Hƣơng Hà Nội- 200 3 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU ................................ ........................................................... 3 Chƣơng 1. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, ĐẶC ĐIỂM, Ý NGHĨA TÀI LIỆU TRUNG TÂM TƢ LIỆU KTTV ....................................................... 11 1.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư liệu KTTV ......................... ........................................................... 11 1.2. Thành phần, nội dung, đặc điểm của tài liệu KTTV ............................ 20 1.2.1. Thành phần, nội dung tài liệu KTTV .................................................... 20 1.2.2. Đặc điểm tài liệu KTTV ............ ........................................................... 34 1.3. Ý nghĩa của tài liệu KTTV ...... ........................................................... 36 1.3.1. Tài liệu chuyên ngành KTTV phục vụ cho việc dự báo thời tiết ........... 36 1.3.2. Tài liệu chuyên môn ngành KTTV phục vụ cho các ngành kinh tế ....... 37 1.3.3. Ý nghĩa tài liệu KTTV trong an ninh, quốc phòng ................................ 40 Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU TẠI TRUNG TÂM TƢ LIỆU KTTV .......................... 42 2.1. Thực trạng tài liệu tại Trung tâm Tư liệu KTTV ..................................... 42 2.2. Tình hình tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV ............................... 49 2.2.1. Những văn bản quản lý, chỉ đạo về tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV ............................................ ........................................................... 49 2.2.2. Các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV ...................... 54 2.2.3. Các công cụ tra cứu tài liệu KTTV ....................................................... 61 2.2.4. Số lượng, đối tượng độc giả khai thác và sử dụng tài liệu KTTV ........ 61 2.2.5. Thành phần, nội dung tài liệu KTTV được khai thác,sử dụng chủ yếu 69 2.3. Những kết quả đạt được trong việc khai thác, sử dụng tài liệu KTTV .... 71 2.4 Nhận xét ........................................ ........................................................... 74 2.4.1. Về văn bản quản lý chỉ đạo công tác tổ chức, khai thác, sử dụng tài liệu KTTV ............................................ ........................................................... 74 4 2.4.2. Về hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV ........................ 78 2.4.3. Về các nghiệp vụ lưu trữ .......... ........................................................... 80 2.4.4 Về những kết quả đạt được trong công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV ....................................... ........................................................... 81 Chƣơng 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU KTTV ................................. 85 3.1. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa của tài liệu KTTV .................................. 85 3.2. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác tài liệu KTTV ............... 87 3.3. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu KTTV ........................................................... 90 3.4.Bảo quản an toàn tài liệu KTTV nhằm phục vụ công tác khai thác, sử dụng lâu dài ......................................... ........................................................... 98 3.5. Đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ công tác tài liệu KTTV ............. 99 3.6. Đa dạng hoá, hiện đại hóa các hình thức khai thác sử dụng tài liệu KTTV ................................................... ........................................................... 100 3.7. Hiện đại hoá công tác tư liệu KTT Vtạo điều kiện hiện đại hoá công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu .......................................................... 105 KẾT LUẬN ........................................ ........................................................... 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................... 112 PHỤ LỤC ........................................... ........................................................... 116 5 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài Tài liệu lưu trữ là di sản văn hoá của dân tộc. Chính vì vậy, ngay từ xa xưa con người đã biết lưu giữ lại những tài liệu có giá trị để khai thác và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Đến nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức cũng ngày càng phong phú về nội dung và đa dạng về loại hình. Đây là những tài liệu có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của đất nước. Nhưng để tài liệu lưu trữ có thể phát huy được giá trị đích thực của nó đòi hỏi phải có những biện pháp tổ chức, sử dụng hợp lý. Tài liệu lưu trữ ngành khÝ t-îng thuû v¨n được hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan đơn vị thuộc Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Quốc gia. Tài liệu này có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế của đất nước, đối với vấn đề an ninh quốc phòng cũng như cuộc sống hàng ngày của người dân. Tài liệu khí tượng thuỷ văn (viết tắt là KTTV) ghi lại những mốc quan trọng của sự biến đổi thời tiết, giúp cho các cơ quan chức năng trong ngành khí tượng thuỷ văn nghiên cứu về sự biến đổi thời tiết từ đó có thể dự báo về những hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Nhờ đó, chúng ta có thể phòng chánh được những thiên tai bất ngờ do thời tiết gây ra như bão, lũ, lụt, hạn hán, sóng thầnNhững kết quả quan trắc về mây, mưa, gió bão, thuỷ triềucòn có ý nghĩa đặc biệt đối với nhiều ngành kinh tế quốc dân như xây dựng, giao thông, thuỷ điện, nông nghiệp, y tế, môi trườngThậm chí, ở những nước phát triển cả ngành thương mại, tài chính, bảo hiểm cũng là những ngành quan tâm đến sự thay đổi thời tiết. Sự ảnh hưởng của khí hậu, thời tiết không chỉ bó hẹp trong phạm vi quốc gia hay khu vực mà nhiều khi ảnh hưởng đến cả kinh tế thế giới. Ngoài ra, những thông tin trong tài liệu khÝ t-îng thuû v¨n còn phục vụ công tác 6 nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ an ninh quốc phòng của đất nước và phục vụ cho cuộc sống hàng ngày của nhân dân. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa cña tµi liÖu l-u tr÷ ngµnh khÝ t-îng thuû v¨n, chóng ta cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng: §©y lµ mét tµi s¶n rÊt cã gi¸ trÞ cña §¶ng, Nhµ n-íc vµ nh©n d©n ta. ChÝnh v× v©y, viÖc b¶o qu¶n thèng nhÊt, tæ chøc khai th¸c vµ sö dông khèi tµi liÖu nµy rÊt quan träng vµ cÇn ph¶i ®-îc thùc hiÖn mét c¸ch khoa häc phôc vô cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña ®Êt n-íc. HiÖn nay, tµi liÖu khÝ t-îng thuû v¨n ®-îc l-u tr÷ t¹i Trung t©m T- liÖu khÝ t-îng thuû v¨n, ®©y lµ l-u tr÷ chuyªn ngµnh khÝ t-îng thuû v¨n. Trung t©m cã nhiÖm vô thu thËp, b¶o qu¶n vµ tæ chøc sö dông toµn bé tµi liÖu l-u tr÷ chuyªn m«n cña ngµnh. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc, khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu t¹i Trung t©m vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn tµi liÖu l-u tr÷ ch-a ph¸t huy ®-îc hÕt gi¸ trÞ ®Ých thùc cña nã. ViÖc nghiªn cøu vÊn ®Ò tæ chøc sö dông tµi liÖu l-u tr÷ chuyªn ngµnh khÝ t-îng thuû v¨n sÏ gióp chóng ta ®-a ra nh÷ng biÖn ph¸p thiÕt thùc ®Ó tæ chøc sö dông tèt nhÊt tµi liÖu l-u tr÷ cña ngµnh. Lµ mét gi¶ng viªn Tr-êng C¸n bé qu¶n lý ngµnh Giao th«ng vËn t¶i nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy sÏ gióp t«i hiÓu s©u h¬n vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn cña c«ng t¸c tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu l-u tr÷. §iÒu nµy, cã ý nghÜa thiÕt thùc ®èi víi c«ng t¸c gi¶ng d¹y cña chóng t«i. Víi nh÷ng lý do trªn, chóng t«i ®· chän ®Ò tµi “Tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu chuyªn m«n b¶o qu¶n t¹i Trung t©m KhÝ t-îng thuû v¨n Quèc gia- Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng” lµm ®Ò tµi luËn v¨n th¹c sÜ. 2. Môc tiªu cña ®Ò tµi Trong ph¹m vi luËn v¨n, chóng t«i t×m hiÓu chñ yÕu vÒ tæ chøc khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu chuyªn m«n thuéc ngµnh KhÝ t-îng thuû v¨n hiÖn ®ang ®-îc b¶o qu¶n t¹i Trung t©m T- liÖu khÝ t-îng thuû v¨n. 7 Thùc hiÖn ®Ò tµi, chóng t«i tËp trung vµo nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n sau ®©y: - Giới thiệu về thành phần, đặc điểm và giá trị của tài liệu KTTV - T×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu khÝ t-îng thuû v¨n hiÖn ®ang ®-îc b¶o qu¶n t¹i Trung t©m T- liÖu khÝ t-îng thuû v¨n - §Ò xuÊt gi¶i ph¸p nh»m gióp Trung t©m T- liÖu KTTV thùc hiÖn tèt h¬n c«ng t¸c tæ chøc khai th¸c vµ sö dông tµi l-u tr÷ cña ngµnh. 3. Ph¹m vi nghiªn cøu Trong l-u tr÷ Trung t©m T- liÖu khÝ t-îng thuû v¨n cã nhiÒu kh©u nghiÖp vô quan träng trong ®ã tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu lµ kh©u nghiÖp vô cuèi cïng, cã kh¶ n¨ng quyÕt ®Þnh ®Õn vai trß cña l-u tr÷. MÆt kh¸c, trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ngµnh khÝ t-îng thuû v¨n h×nh thµnh nhiÒu lo¹i tµi liÖu kh¸c nhau nh- tµi liÖu hµnh chÝnh, tµi liÖu phim ¶nh, tµi liÖu b¶n ®å, tµi liÖu ®iÖn tönh­ng trong ph¹m vi luËn v¨n nµy chóng t«i kh«ng ®i s©u nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c kh©u nghiÖp vô liªn quan ®Õn c¸c lo¹i h×nh tµi liÖu ®-îc b¶o quan t¹i Trung t©m mµ tËp trung chñ yÕu vµo nghiªu cøu: c«ng t¸c tæ chøc, sö dông tµi liÖu chuyªn m«n ngµnh khÝ t-îng thuû v¨n t¹i Trung t©m T- liÖu khÝ t-îng thuû v¨n. 4. §èi t-îng nghiªn cøu Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n, chóng t«i tËp trung nghiªn cøu hai ®èi t-îng chÝnh: - HÖ thèng lý thuyÕt vÒ tæ chøc khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu l-u tr÷. - Khèi tµi liÖu l-u tr÷ chuyªn m«n ngµnh khÝ t-îng thuû v¨n vµ t×nh h×nh khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu nµy t¹i Trung t©m T- liÖu khÝ t-îng thuû v¨n. 8 5. LÞch sö nghiªn cøu vÊn ®Ò Tæ chøc khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng hµng ®Çu cña c«ng t¸c l-u tr÷ . ChÝnh v× lÏ ®ã, vÊn ®Ò nµy ®· ®-îc sù quan t©m cña nhiÒu t¸c gi¶ trong và ngoài n-íc thÓ hiÖn d-íi d¹ng viÕt s¸ch, b¸o, t¹p chÝ vµ c¸c ®Ò tµi kho¸ luËn tèt nghiÖp, luËn v¨n cao häc liªn quan ®Õn vÊn ®Ò tæ chøc khai thøc vµ sö dông tµi liÖu. Cô thÓ nh- sau: Tr-íc hÕt vÊn ®Ò khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu ®· ®-îc nghiªn cøu bëi c¸c nhµ l-u tr÷ häc cña nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi vµ ®-îc c«ng bè ë mét sè cuèn s¸ch nh­: “Lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c l­u tr÷ ë Liªn X«” cña nhãm t¸c gi¶ G.A.Bªlèp, A.N.L«ghin«va, K.G.Michi¸ep, N.R.Pr«k«phenk«; “L­u tr÷ Ph¸p” cña Côc L­u tr÷ Céng hoµ Ph¸p ë ViÖt Nam, vÊn ®Ò nµy còng ®-îc nhiÒu t¸c gi¶ nghiªn cøu ë nh÷ng gãc ®é kh¸c nhau nh-: “Lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c l­u tr÷” (V­¬ng §×nh QuyÒn chñ biªn); C¸c bµi viÕt liªn quan ®Õn vÊn ®Ò khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu l-u tr÷ trªn T¹p chÝ V¨n th- l-u tr÷. VÝ dô nh-: “Tæ chøc sö dông tµi liÖu l-u tr÷ trong thêi kú ®æi míi cña ®Êt n­íc” trªn t¹p chÝ L-u tr÷ sè 01 n¨m 1994; bµi viÕt “Mét sè suy nghÜ vÒ vÊn ®Ò tæ chøc sö dông tµi liÖu l­u tr÷ ë n­íc ta” cña t¸c gi¶ Vò ThÞ Phông trªn t¹p chÝ L­u tr÷ sè 02 n¨m 1994; bµi viÕt “MÊy ý kiÕn vÒ c«ng t¸c l­u tr÷ tµi liÖu l­u tr÷ khoa häc kü thuËt thuû lîi”-T¹p chÝ L-u tr÷ ViÖt Nam, sè 3 n¨m 1994 cña t¸c gi¶ Vò V¨n Minh... Ngoµi ra, mét sè luËn v¨n th¹c sÜ, kho¸ luËn tèt nghiÖp, b¸o c¸o khoa häc cña häc viªn, sinh viªn Khoa L-u tr÷ häc vµ Qu¶n trÞ v¨n phßng ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò nµy. Cô thÓ nh-: “X¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc sö dông tµi liÖu l-u tr÷ t¹i Trung t©m l-u tr÷ TØnh, Thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng” (LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc cña Häc viªn Hµ V¨n HuÒ n¨m 2002); “C«ng t¸c tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu l­u tr÷ t¹i Trung t©m l­u tr÷ tØnh Th¸i Nguyªn” (Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña TrÇn ThÞ Ph-¬ng Thuý); “Tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu kü thuËt c¸c c«ng tr×nh 9 thuû lîi t¹i L­u tr÷ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n” (LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc cña NguyÔn ThÞ Ph-¬ng HuyÒn n¨m 2007); “Tæ chøc vµ sö dông t­ liÖu t¹i viÖn lÞch sö §¶ng phôc vô nghiªn cøu lÞch sö” (Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña NguyÔn Thuú D­¬ng n¨m 2008); “Hoµn thiÖn c¸c h×nh thøc tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu l-u tr÷ t¹i Trung t©m l-u tr÷ Quèc gia I” (Kho¸ luËn tèt nghiÖp cña NguyÔn ThÞ H-¬ng n¨m 2008); “Tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu t¹i kho l-u tr÷ V¨n phßng Quèc héi thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p” (LuËn v¨n th¹c sÜ khoa häc cña §Æng ThÞ Thu Trang n¨m 2009); KÕt qu¶ cña héi th¶o khoa häc vÒ tæ chøc, sö dông tµi liÖu l-u tr÷ nh­: Kû yÕu héi nghÞ khoa häc vÒ “Tæ chøc sö dông tµi liÖu l­u tr÷ phôc vô yªu cÇu chia sÎ nguån lùc th«ng tin theo tinh thÇn Ph¸p lÖnh l-u tr÷ Quèc gia” ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2004; Kû yÕu héi nghÞ khoa häc quèc tÕ vÒ “Ph¸t huy gi¸ trÞ tµi liÖu l-u tr÷ phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc” H, 2008. Nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu trªn chñ yÕu tËp trung vµo c¸c h-íng sau ®©y: - X©y dùng c¬ së khoa häc cho c«ng t¸c tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu - Ph©n tÝch vai trß cña tµi liÖu l-u tr÷ vµ tÇm quan träng cña viÖc tæ chøc khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu phôc vô cho c¸c nhu cÇu thiÕt thùc trong qu¶n lý, nghÒ nghiÖp cña m×nh. - Nghiªn cøu thùc tr¹ng c«ng t¸c khai th¸c, sö dông tµi liÖu l-u tr÷ t¹i tõng c¬ quan, tõng lÜnh vùc cô thÓ, tõ ®ã ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña viÖc khai th¸c sö dông tµi liÖu l-u tr÷ trong thùc tiÔn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, chóng t«i cã tham kh¶o vµ kÕ thõa néi dung vÒ mÆt lý luËn vµ thùc tiÔn c«ng t¸c l-u tr÷ bao gåm c¸c vÊn ®Ò ph-¬ng ph¸p luËn vµ ph-¬ng ph¸p tæ chøc sö dông vµ b¶o qu¶n tµi liÖu cïng nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c trong c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu trªn. Nh×n chung, nh÷ng khÝa c¹nh mµ c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc, kho¸ luËn, luËn v¨n th¹c sÜ, c¸c bµi viÕt trªn c¸c t¹p chÝ... ®· ®Ò cËp t-¬ng 10 ®èi nhiÒu vµ kh¸ chi tiÕt vÒ vai trß cña c«ng t¸c tæ chøc khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ ch-a cã ®Ò tµi nµo nghiªn cøu vÒ tæ chøc sö dông tµi liÖu khÝ t-îng thuû v¨n. V× vËy, víi ®Ò tµi nµy chóng t«i mong muèn ®-a ra mét bøc tranh toµn c¶nh vÒ thùc tr¹ng c«ng t¸c khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu l-u tr÷ ngµnh khÝ t-îng thuû v¨n t¹i Trung t©m T- liÖu khÝ t-îng thuû v¨n, qua ®ã ®-a ra nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ phï hîp víi thùc tiÔn ®Ó c«ng t¸c nµy ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n n÷a. 6. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu §Ó gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô mµ ®Ó tµi ®Æt ra, chóng t«i ®· vËn dông c¸c nguyªn t¾c cña chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng vµ chñ nghÜa duy vËt lÞch sö. Víi viÖc t×m hiÓu vµ nghiªn cøu nh÷ng nguån tµi liÖu cã liªn quan ®Õn ®Ò tµi cña m×nh, chóng t«i ®· sö dông ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch, tæng hîp vµ xö lý th«ng tin phôc vô cho vÊn ®Ò chóng t«i ®ang nghiªn cøu. Trong qu¸ tr×nh kh¶o s¸t t×nh h×nh thùc tÕ, chóng t«i ®· sö dông ph-¬ng ph¸p ®iÒu tra sè liÖu qua c¸c sæ s¸ch, v¨n b¶n ®Ó ®­a ra nh÷ng ®¸nh gi¸, nhËn xÐt. Bªn c¹nh ®ã, chóng t«i cßn sö dông ph-¬ng ph¸p m« t¶ ®Ó t¸i hiÖn l¹i t×nh h×nh thùc tÕ vÒ tæ chøc khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu t¹i c¬ quan. 7. §ãng gãp cña luËn v¨n - Giíi thiÖu c¸c lo¹i tµi liÖu khÝ t-îng thuû v¨n, lµm râ h¬n gÝa trÞ vµ ý nghÜa cña khèi tµi liÖu khÝ t-îng thuû v¨n - Ph¶n ¸nh thùc tr¹ng t×nh h×nh tæ chøc vµ khai th¸c còng nh- hiÖu qu¶ cña viÖc sö dông tµi liÖu khÝ t-îng thuû v¨n. Trªn c¬ së ®ã, ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu nµy. 8. Tµi liÖu tham kh¶o §Ó thùc hiÖn ®Ò tµi nµy, chóng t«i ®· thu thËp, sö dông nh÷ng nguån t- liÖu, tµi liÖu sau: 11 - C¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña Nhµ n-íc, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng vµ Trung t©m KhÝ t-îng thuû v¨n Quèc gia vÒ c«ng t¸c l-u tr÷ nãi chung vµ tæ chøc sö dông tµi liÖu l-u tr÷ nãi riªng. - Gi¸o tr×nh, tµi liÖu vÒ khoa häc nghiÖp vô l-u tr÷. - C¸c kho¸ luËn tèt nghiÖp, luËn v¨n th¹c sÜ chuyªn ngµnh l-u tr÷ cã néi dung liªn quan ®Õn c¸c kh©u nghiÖp vô cña khèi tµi liÖu khoa häc kü thuËt vµ vÊn ®Ò tæ chøc sö dông khèi tµi liÖu kü thuËt. - C¸c bµi viÕt trªn t¹p chÝ L-u tr÷ vµ T¹p chÝ V¨n th- – L-u tr÷ vÒ tæ chøc khai th¸c vµ sö dông tµi liÖu l-u tr÷ nãi chung vµ tµi liÖu khoa häc kü thuËt nãi riªng. 9. Bè côc cña luËn v¨n Ngoµi PhÇn më ®Çu vµ KÕt luËn, luËn v¨n bao gåm nh÷ng ch-¬ng sau: Ch-¬ng I: Thµnh phÇn, néi dung, ®Æc ®iÓm, ý nghÜa tµi liÖu Trung t©m T- liÖu khÝ t-îng thuû v¨n Ch-¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu t¹i Trung t©m T- liÖu khÝ t-îng thuû v¨n Ch-¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ tæ chøc khai th¸c, sö dông tµi liÖu KTTV Trong quá trình thực hiện đề tài, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp lãnh đạo Trung tâm Tư liệu KTTV, các bạn bè đồng nghiệp đặc biệt là sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyên Liên Hương. Bên cạnh đó, chúng tôi gặp không ít những khó khăn khi thực hiện đề tài này. Tài liệu KTTV là loại tài liệu mang tính đặc thù của ngành đòi hỏi người nghiên cứu phải có những hiểu biết nhất định về chuyên môn ngành KTTV, hơn nữa nguồn tài liệu tham khảo về KTTV không nhiều, thủ tục xin tài liệu tại Trung tâm Tài liệu KTTV khó khăn, phức tạp. Chính vì vậy, mặc 12 dù đã rất cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt đề tài, nhưng đề tài không tránh khỏi những hạn chế. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, bạn bè, các độc giả quan tâm để đề tài được hoàn thiện hơn. Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Lãnh đạo Trung tâm Tư liệu Khí tượng thuỷ văn, cán bộ thư viện Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Liên Hương đã hướng dẫn tôi thực hiện đề tài. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn! Hµ Néi, ngµy 01 th¸ng 8 n¨m 2009 D-¬ng ThÞ Hoµ 13 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Tài Chính(2009), Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài Chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý vá sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu khí tượng thuỷ văn, môi trường nước và không khí. 2. Bộ Tài Chính(2009), Quyết định số 562/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2009 về việc đính chính Thông tư số 23/2009/TT-BTC ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài Chính. 3. Bộ Tài Chính (2004), Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ 4. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 14/9/2008 của Chính Phủ về việc thu thập, quản lý, khai thác, và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Quy phạm quan trắc Hải văn ven bờ, NXB Bản đồ, Hà Nội 6. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007), Quy phạm lưu trữ KTTV, NXB Bản đồ, Hà Nội 7. Phan Đăng Chương (2008), Một số điều cơ bản về công tác tài liệu KTTV nhằm đáp ứng nhiệm vụ mới, bài giảng lớp tập huấn về Quy phạn lưu trữ KTTV 8. Chính phủ (2007), Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 14 9. Chính phủ (2004), Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh lưu trữ quốc gia 10.Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Phát huy gía trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tê, H, 2008 11. Đào Xuân Chúc, Nguyễn Văn Hàm, Vương Đình Quyền, Nguyễn Văn Thâm (1990), Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, NXB Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội 12. Nguyễn Văn Hải (1990), Mô hình khai thác tài nguyên thiên nhiên về khí tượng thuỷ văn phục vụ cho sản xuất và hiệu quả của việc sử dụng thông tin KTTV. Đề tài khoa học, Thư viện Trung tâm KTTV quốc gia, Hà Nội 13. Nguyễn Thị Hương (2008), Hoàn thiện các hình thức tổ chức khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I, Khoá luận tốt nghiệp, Tài liệu Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Hà Nội 14. Hà Văn Huê (2002), Xác định một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội 15. Nguyễn Phương Huyền (2007), Tổ chức, sử dụng tài liệu các công trình thuỷ lợi- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Luận văn thạc sĩ, Hà Nội 16. Thủ tướng Chính Phủ, Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg của về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ 17. PGS,TS Vũ Thị Phụng (2008), Giá trị của tài liệu lưu trữ và trách nhiệm của các cơ quan lưu trữ Việt Nam, Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế về phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Cục Văn thư & Lưu trữ Nhà nước, Hà Nội 15 18. Tổng Cục Khí tượng thuỷ văn (1993), Quy phạm quan trắc thám không, nhiệt gió bằng hệ rađa Mecorit.2-RKZ5, NXB Bản đồ, Hà Nội 19. Tổng Cục Khí tượng thuỷ văn (1999), Quy phạm quan trắc gíó trên cao bằng máy kinh vĩ quang học, NXB Bản đồ, Hà Nội 20. Tổng Cục khí tuợng thuỷ văn, (2002), Quy phạm quan trắc tổng lượng ôzôn và bức xạ cực tím bằng phổ kế, NXB Bản đồ, Hà Nội 21. Tổng Cục khí tượng thuỷ văn (2000), Quy phạm bảo dưỡng, bảo quản phương tiện đo khí tượng, NXB Bản đồ, Hà Nội 22. Tổng Cục khí tượng thuỷ văn (1999), Quy phạm quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng thuỷ triều, NXB Bản đồ, Hà Nội 23. Tổng Cục khí tượng thuỷ văn (1991), Quy phạm quan trắc Bức xạ, NXB Bản đồ, Hà Nội 24. Tổng Cục Khí tượng thuỷ văn (2001), Quy phạm quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông, NXB Bản đồ, Hà Nội 25. Tổng Cục khí tượng thuỷ văn (1991), Quy phạm quan trắc khí tượng bề mặt, NXB Bản đồ, Hà Nội 26. Tổng Cục khí tượng thuỷ văn (2001), Quy phạm quan trắc khí tượng nông nghiệp, NXB Bản đồ, Hà Nội 27. PGS,TS Nguyễn Văn Thâm, ThS. Ngiêm Kỳ Hồng (2001), Những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn soạn thảo văn bản văn thư, lưu trữ, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 28. Nguyễn Thị Phương Thuý (2007), Công tác tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ tỉnh Thái Nguyên, Khoá luận tốt nghiệp, Tài liệu Khoa Lưu trữ và Quản trị văn phòng, Hà Nội 29. Trung tâm KTTV Quốc gia (2008), Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Trung tâm KTTV Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ- KTTVQG ngày 14/01/2009 16 30. Trung tâm KTTV Quốc gia (2008), Quyết định số 759/QĐ-KTTVQG ngày 27/10/2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 31. Trung tâm Tư liệu khí tượng thuỷ văn (1998), Tập bài giàng về công tác lưu trữ KTTV (dung cho lớp tập huấn về công tác lưu trữ KTTV), Hà Nội 32. Trung tâm Tư liệu KTTV (2009), Quyết định số 10/QĐ-TTTL về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Trung tâm tài liệu KTTV 33. Trung tâm Tư liệu KTTV (2009), Quyết định số 11/QĐ-TTLT về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Chỉnh lý tài liệu KTTV 34. Trung tâm Tư liệu KTTV (2009), Quyết định số 14/ QĐ-TTLT về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng Tư vấn và Khai thác Tài liệu KTTV 35. Trung tâm Tư liệu KTTV (2009), Quyết định số 15/ QĐ-TTLT ngày 15/10/2009 về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng công nghệ thông tin 36.Trung tâm Tư liệu KTTV (2009), Quyết định số 12/QĐ-TTLT chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Phòng bảo quản tài liệu KTTV 37. Uỷ ban thường vụ quốc hội (2001), Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia được chủ tịch nước công bố ngày 15/4/2001 38. Wepside: www.hymetdata.gov.vn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfto_chuc_khai_thac_su_dung_tai_lieu_chuyen_mon_bao_quan_tai_trung_tam_khi_tuong_thuy_van_quoc_gia_bo.pdf
Tài liệu liên quan