Trắc nghiệm Oracle

CHƯƠNG 6

1. Hai câu lệnh nào sau đây được thực thi làm cho tablespace tên USERS chỉ đọc, nếu tablespace là offline?

A. ALTER TABLESPACE USERS READ ONLY

B. ALTER DATABASE MAKE TABLESPACE USERS READ ONLY

C. ALTER TABLESPACE USERS ONLINE

D. ALTER TABLESPACE USERS TEMPORARY

2. Khi nào 1segment sắp xếp đã được cấp phát cho tablespace được giải phóng?

A. When the sort operation completes

B. When the instance is shut down

C. When you issue ALTER TABLESPACE COALESCE

D. When SMON clears up inactive sort segments

3. Tạo tablespace sdụng câu lệnh sau:

CREATE TABLESPACE MYTS

DATAFILE SIZE 200M AUTOEXTEND ON MAXSIZE 2G

EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 5M

SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO;

Oracle bỏ qua 3tham số nào khi tạo table trong tablespace MYTS?

A. PCTFREE

B. PCTUSED

C. FREELISTS

D. FREELIST GROUPS

E. INITIAL

pdf17 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 3184 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Trắc nghiệm Oracle, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uffers B. Signals the SMON process to clean up the dirty buffers C. Signals the CKPT process to initiate a checkpoint D. Signals the DBWn process to write the dirty buffers to disk 15. Cấu trúc bộ nhớ nào được chia sẽ?chọn 2. A. Sort area B. Program Global Area C. Library cache Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. D. Large pool 16. Tham số khởi tạo nào KO quyết định kích thước của buffer cache? A. DB_KEEP_CACHE_SIZE B. DB_CACHE_SIZE C. DB_BLOCK_SIZE D. DB_RECYCLE_CACHE_SIZE. 17. Cấu trúc bộ nhớ nào ghi tất cả những thay đổi CSDL của instance? A. Database buffer B. Dictionary cache C. Redo log buffer D. Library cache 18. Số tối thiểu của online redo log file yêu cầu trong CSDL? A. One B. 2. C. Four D. Zero 19. Khi nào thì HĐH thay đổi số lượng được phân quyền? A. When a transaction begins B. Khi transaction kết thúc 1 cách ko bt. C. When a checkpoint occurs D. When a COMMIT is issued 20. Cái nào sau đây ko là 1 phần của CSDL buffer pool? A. KEEP B. RECYCLE C. LIBRARY D. DEFAULT 21. Bộ nhớ granules ko được cấp phát tại instance khởi tạo cho thành phần nào của SGA sau đây? A. Database buffer cache B. Shared pool C. Redo log buffers D. Large pool E. None of the above CHƯƠNG 3 1. Câu lệnh nào sau đây là 1tùy chọn khởi động CSDL ko hợp lệ? A. STARTUP NORMAL B. STARTUP MOUNT C. STARTUP NOMOUNT D. STARTUP FORCE 2. Hai gtrị nào của view V$SESSION được sử dụng để giới hạn session của user? A. SID B. USERID C. SERIAL# D. SEQUENCE# 3. Dể sử dụng HĐH xác thực kết nối CSDL như là admin, gtrị nào của tham số REMOTE_LOGIN_PASSWORDFILE được thiết lập? A. SHARED B. EXCLUSIVE C. NONE D. OS 4. Thông tin nào có sẵn trong tập tin alert (alert log files )? A. Chặn các khối bị lỗi. B. Users connecting and disconnecting from the database C. All user errors D. The default values of the parameters used to start up the database 5. Gtrị tham số nào được dùng để thiết lập đường dẫn thư mục nơi mà tập tin báo lỗi(alert log file) được ghi ra? A. ALERT_DUMP_DEST B. USER_DUMP_DEST C. BACKGROUND_DUMP_DEST D. CORE_DUMP_DEST 6. Tùy chọn SHUTDOWN nào ycầu phục hồi instance khi CSDL được khởi động lần tiếp theo? A. SHUTDOWN IMMEDIATE B. SHUTDOWN TRANSACTIONAL C. SHUTDOWN NORMAL D. None of the above Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 7. Tùy chọn SHUTDOWN nào sẽ đợi user hoàn thành các transaction chưa được commit của họ? A. SHUTDOWN IMMEDIATE B. SHUTDOWN TRANSACTIONAL C. SHUTDOWN NORMAL D. SHUTDOWN ABORT 8. Bằng cách nào bạn làm 1CSDL chỉ đọc?(chọn đáp án đúng nhất)? A. STARTUP READ ONLY B. STARTUP MOUNT; ALTER DATABASE OPEN READ ONLY C. STARTUP NOMOUNT; ALTER DATABASE READ ONLY D. STARTUP; ALTER SYSTEM ENABLE READ ONLY 9. Role nào được khởi tạo mặc định cho admin CSDL? A. DATABASE_ADMINISTRATOR B. SUPER_USER C. DBA D. No such role is created by default; you need to create administrator roles after logging in as SYS. 10. Tham số nào của ORAPWD là ko bắt buộc? A. FILE B. PASSWORD C. ENTRIES D. All the parameters are optional; if you omit a parameter, Oracle substitutes the default. 11. Quyền nào mà bạn cần có để kết nối CSDL, nếu CSDL đang được khởi động bằng STARTUP RESTRICT? A. ALTER SYSTEM B. RESTRICTED SESSION C. CONNECT D. RESTRICTED SYSTEM 12. Ở bước nào trong việc khởi động CSDL thì control file được mở? A. Before the instance start-up B. Instance started C. Database mounted D. Database opened 13. User SCOTT đã mở 1session SQL*Plus và tãm thời ko sdụng đến. Khi bạn vấn tin view V$SESSION, STATUS thì INACTIVE. Bạn kết thúc session của SCOTT. Cái gì sẽ là hiện trạng của session của SCOTT trong V$SESSION? A. INACTIVE B. There will be no session information in V$SESSION view C. TERMINATED D. KILLED 14. Câu lệnh nào sẽ “bounce” CSDL, có nghĩa là tắt CSDL và khởi động CSDL trong 1câu lệng duy nhất? A. STARTUP FORCE B. SHUTDOWN FORCE C. SHUTDOWN START D. There is no single command to “bounce” the database; you need to shut down the database and then restart it 15. Khi thực thi câu lệnh SHUTDOWN TRANSACTIONAL, Oracle thực hiện các công việc sau đây theo thứ tự ntn? A. Hoàn thành instance. 6 B. Thực hiện checkpoint. 3 C. Đóng data files and redo log files 4 D. Chờ tất cả các transaction của user hoàn tất. 1 E. Tháo dỡ(Dismount) CSDL. 5 F. Đóng tất cả các sessions 2 16. Đâu là lợi ích chính của việc sdụng SPFILE để duy trì tập tin tham số? A. The SPFILE can be mirrored across several drives, unlike PFILEs. B. Là những thay đổi đối với cấu hình CSDL sẽ được thực hiện xuyên suốt qtrình shtdown và startup. C. Because the SPFILE is binary, the DBA will be less likely to edit it. D. The ALTER SYSTEM command cannot modify the contents of an SPFILE. 17. Dùng SQL*Plus, 2 tùy chọn nào sau đây sẽ thể hiện gtrị tham số DB_BLOCK_SIZE? A. SHOW PARAMETER DB_BLOCK_SIZE B. SHOW PARAMETERS DB_BLOCK_SIZE C. SHOW ALL D. DISPLAY PARAMETER DB_BLOCK_SIZE Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 18. Khi bạn thực thi câu ALTER SYSTEM ENABLE RESTRICTED SESSION, chuyện gì xảy ra cho user_người mà đang kết nối CSDL? A. The users with DBA privilege remain connected, and others are disconnected. B. The users with RESTRICTED SESSION remain connected, and others are disconnected. C. Ko gì xảy ra, vẫn tiếp tục làm việc bt. D. The users are allowed to complete their current transaction and are disconnected. 19. View nào có thông tin về user_người được gán quyền SYSDBA hay SYSOPER? A. V$PWFILE_USERS B. DBA_PWFILE_USERS C. DBA_SYS_GRANTS D. None of the above 20. Tham số khởi tạo nào KO dùng trong tác vụ OMF? A. DB_CREATE_FILE_DEST B. DB_CREATE_FILE_DEST_2 C. DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_1 D. DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_5 CHƯƠNG 4 1. Bn control file được ycầu khởi tạo khi tạo CSDL? A. One B. Two C. Three D. None 2. Biến môi trường nào thể hiện tên của instance? A. ORA_SID B. INSTANCE_NAME C. ORACLE_INSTANCE D. ORACLE_SID 3. Hoàn thành câu sau: Cấu hình đề nghị cho control file là: A. One control file per database B. One control file per disk C. Hai control file trên hai ổ đĩa. D. Two control files on one disk 4. Bạn ghi rõ mđề LOGFILE trong câu lệnh CREATE DATABASE như là hướng dẫn. Chuyện gì xảy ra nếu kích thước của rado lod file 0101.log, cái mà đã tồn tại, là10MB? LOGFILE GROUP 1 (‘/oradata02/PROD01/redo0101.log’, ‘/oradata03/PROD01/redo0102.log) SIZE 5M REUSE, GROUP 2 (‘/oradata02/PROD01/redo0201.log’, ‘/oradata03/PROD01/redo0202.log) SIZE 5M REUSE A. Oracle adjusts the size of all the redo log files to 10MB. B. Oracle creates all the redo log files as 5MB. C. Oracle creates all the redo log files as 5MB except redo0101.log, which is created as 10MB. D. Câu lệnh ko được thực hiện. 5. Câu lệnh nào mà bạn phải được cấp quyền trước khi bạn có thể thực hiện câu lệnh CREATE DATABASE? A. STARTUP INSTANCE B. STARTUP NOMOUNT C. STARTUP MOUNT D. None of the above 6. Tham số khởi tạo nào ko thể bị thay đổi sau khi tạo CSDL? A. DB_BLOCK_SIZE B. DB_NAME C. CONTROL_FILES D. None; all the initialization parameters can be changed as and when required. 7. Tùy chọn hoặc cấu trúc nào có thể được thêm hay remove từ DBCA?(chọn 3). A. Tablespaces B. File destinations C. Datafiles Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. D. Control files E. Log file groups 8. Khi tạo 1CSDL, Oracle tìm thông tin về control file mà cần được khởi tạo ở đâu? A. Từ file tham số khởi tạo. B. From the CREATE DATABASE command line C. From the environment variable D. Files created under $ORACLE_HOME and name derived from .ctl 9. Script nào tạo ra view TĐDL? A. catalog.sql B. catproc.sql C. sql.bsq D. dictionary.sql 10. Tiền tố nào của view TĐDL chỉ ra rằng các chủ đề của view thuộc user hiện hành? A. ALL_ B. DBA_ C. USR_ D. USER_ 11. View TĐDL nào thể hiện thông tin về trạng thái của procedure(thủ tục)? A. DBA_SOURCE B. DBA_OBJECTS C. DBA_PROCEDURES D. DBA_STATUS 12. Bằng cách nào bạn sửa đúng 1procedure mà đã trở thành ko hợp lệ khi 1 trong các table được đề cập đến đã được thay đổi để drop constraint? A. Re-create the procedure B. ALTER PROCEDURE RECOMPILE C. ALTER PROCEDURE COMPILE D. VALIDATE PROCEDURE 13. View nào sau đây KO CÓ thông tin về HĐH của các thành phần? A. V$CONTROLFILE B. V$DATAFILE C. V$PWFILE_USERS D. V$LOGFILE E. V$TEMPFILE 14. Bn datafile được chỉ rõ tron mđề DATAFILE khi khởi tạo 1CSDL? A. One. B. Two. C. More than one; only one will be used for the SYSTEM tablespace. D. Nhiều hơn 1, tất cả đều được dùng trong tablespace SYSTEM. 15. AI là chủ của TĐDL? A. SYS B. SYSTEM C. DBA D. ORACLE 16. Cái gì là pw mặc định cho user SYS? A. MANAGER B. CHANGE_ON_INSTALL C. SYS D. There is no default password. 17. View TĐDL nào cung cấp thông tin về phiên bản của CSDL và các thành phần install? A. DBA_VERSIONS B. PRODUCT_COMPONENT_VERSION C. PRODUCT_VERSIONS D. ALL_VERSION 18. Cái nào là tiền tố cho view thực thi chức năng? A. DBA_ B. X$ C. V$ D. X# 19. Cái nào mđề ko phù hợp trong câu lệnh CREATE DATABASE? A. MAXLOGMEMBERS B. MAXLOGGROUPS C. MAXDATAFILES D. MAXLOGHISTORY Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. 20. Table CSDL cơ bản nào có thể được update trực tiếp bởi DBA Which database underlying table can be updated directly by the DBA mà ko ảnh hưởng tới hoạt động của CSDL? A. AUD$ B. LINK$ C. sql.bsq D. DICT E. HELP CHƯƠNG 5 1. Phương pháp nào là tốt nhất cho việc đổi tên control file? A. Use the ALTER DATABASE RENAME FILE command. B. Shut down the database, rename the control file by using an operating system command, and restart the database after changing the CONTROL_FILES parameter in the initialization parameter file. C. Put the database in RESTRICTED mode and issue the ALTER DATABASE RENAME FILE command. D. Shut down the database, change the CONTROL_FILES parameter, and start up the database. E. Re-create the control file using the new name. 2. Mảng thông tin nào ko có sẵn trong control file? A. Instance name B. Database name C. Tablespace names D. Log sequence number 3. Khi tạo 1control file, CSDL đã được: A. Mounted B. Not mounted C. Open D. Restricted 4. View TĐDL nào cung cấp tên cho control file? A. V$DATABASE B. V$INSTANCE C. V$CONTROLFILESTATUS D. None of the above 5. Tham số khởi tạo FAST_START_MTTR_TARGET đã được thiết lập tới 500. Điều này có nghĩa gì? A. A checkpoint will occur every 500 seconds regardless of database activity. B. A checkpoint will occur after writing 500 blocks to the redo log file. C. Upon instance startup, the database will not be ready for connections for at least 500 seconds while instance recovery is performed by SMON. D. Phục hồi từ instance thất bại ko nên quá 500 giây. 6. View TĐDL nào thể hiện rằng CSDL đang ở mode ARCHIVELOG ? A. V$INSTANCE B. V$LOG C. V$DATABASE D. V$THREAD 7. Thuận lợi lớn nhất của việc đặt các control file lên các ổ cứng là gì? A. Database performance. B. Đề phòng sự cố hư hỏng ổ đĩa.. C. Faster archiving. D. Writes are concurrent, so having control files on different disks speeds up control file writes. 8. Tập tin nào ghi tất cả thay đổi CSDL và chỉ được sử dụng khi khôi phục instance? A. Archive log file B. Redo log file C. Control file D. Alert log file 9. Chuyện gì xày ra khi ARCn ko thể ghi vào đường dẫn của tập tin archive ? A. CSDL bị treo. B. The instance will shut down. C. ARCn starts writing to LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST if it is specified. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. D. Oracle stops writing the archived log files. 10. Bn tiến trình ARCn có thể liên kết với 1 instance? A. Five B. Four C. 10. D. Operating system dependent 11. Cái nào là tình trạng ko hợp lệ trong view V$LOGFILE ? A. STALE B. Blank C. ACTIVE D. INVALID 12. Nếu bạn có 2 nhóm redo log với 4member/mỗi. Có bn đĩa để lưu các tập tin redo log này? A. Eight B. Two C. One D. 4. 13. Chuyện gì xảy ra nếu bạn thực hiện câu lệnh ? ALTER DATABASE ADD LOGFILE (‘/logs/file1’ REUSE, ‘/logs/file2’ REUSE); A. Statement will fail, because the group number is missing B. Statement will fail, because log file size is missing C. Tạo nhóm redo log mới với 2 member. D. Adds two members to the current redo log group 14. Hai tham số nào ko thể được dùng cùng nhau để chỉ ra đích của archive file? A. LOG_ARCHIVE_DEST and LOG_ARCHIVE_DUPLEX_DEST B. LOG_ARCHIVE_DEST and LOG_ARCHIVE_DEST_1 C. LOG_ARCHIVE_DEST_1 and LOG_ARCHIVE_DEST_2 D. None of the above; you can specify all the archive destination parameters with valid destination names. 15. Câu lệnh nào sau KO ĐÚNG về mối qhệ sử dụng OMF cho redo log? A. Dropping log files with OMF automatically drops the related operating system file. B. OMF qlí archived redo log files sử dụng tham số khởi tạo DB_CREATE_ARCHIVE_LOG_DEST_n. C. A new log file group can be added without specifying a filename in the ALTER DATABASE statement. D. A log file group managed with OMF can be dropped by specifying only the log group number. 16. Vấn tin nào sẽ biểu thị archive có khả năng xảy ra? A. V$ARCHIVE_LOG B. V$DATABASE C. V$PARAMETER D. V$LOG 17. Nếu bạn cần archive log file của mình có tên với log sequence numbers như arch_0000001, arch_0000002, cái gì có thể là gtrị của tham số LOG_ARCHIVE_FORMAT ? A. arch_%S B. arch_%s C. arch_000000%s D. arch_%0%s 18. Các bước sau là cần để đổi tên 1 redo log file. Sắp xếp theo thứ tự xảy ra? A. Dùng câu lệnh HĐH để đổi tên redo log file. 2 B. Shut down CSDL. 1 C. ALTER DATABASE RENAME FILE ‘file cũ’ TO ‘file mới’ 4 D. STARTUP MOUNT 3 E. ALTER DATABASE OPEN 5 F. Sao lưu các tập tin control. 6 19. Câu lệnh nào sau đây là bước chính trong việc truyền nhiều redo log file sử dụng SPFILE? A. ALTER SYSTEM SET CONTROL_FILES= ‘/u01/oradata/PRD/cntrl01.ctl’, ‘/u01/oradata/PRD/cntrl02.ctl’ SCOPE=SPFILE; B. ALTER SYSTEM SET CONTROL_FILES= ‘/u01/oradata/PRD/cntrl01.ctl’, ‘/u01/oradata/PRD/cntrl02.ctl’ SCOPE=MEMORY; C. ALTER SYSTEM SET CONTROL_FILES= ‘/u01/oradata/PRD/cntrl01.ctl’, Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. ‘/u01/oradata/PRD/cntrl02.ctl’ SCOPE=BOTH; D. The number of control files is fixed when the database is created. 20. Câu lệnh nào dùng để thêm member /logs/redo22.log vàolog file group 2? A. ALTER DATABASE ADD LOGFILE ‘/logs/redo22.log’ TO GROUP 2; B. ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER ‘/logs/redo22.log’ TO GROUP 2; C. ALTER DATABASE ADD MEMBER ‘/logs/redo22.log’ TO GROUP 2; D. ALTER DATABASE ADD LOGFILE ‘/logs/redo22.log’; CHƯƠNG 6 1. Hai câu lệnh nào sau đây được thực thi làm cho tablespace tên USERS chỉ đọc, nếu tablespace là offline? A. ALTER TABLESPACE USERS READ ONLY B. ALTER DATABASE MAKE TABLESPACE USERS READ ONLY C. ALTER TABLESPACE USERS ONLINE D. ALTER TABLESPACE USERS TEMPORARY 2. Khi nào 1segment sắp xếp đã được cấp phát cho tablespace được giải phóng? A. When the sort operation completes B. When the instance is shut down C. When you issue ALTER TABLESPACE COALESCE D. When SMON clears up inactive sort segments 3. Tạo tablespace sdụng câu lệnh sau: CREATE TABLESPACE MYTS DATAFILE SIZE 200M AUTOEXTEND ON MAXSIZE 2G EXTENT MANAGEMENT LOCAL UNIFORM SIZE 5M SEGMENT SPACE MANAGEMENT AUTO; Oracle bỏ qua 3tham số nào khi tạo table trong tablespace MYTS? A. PCTFREE B. PCTUSED C. FREELISTS D. FREELIST GROUPS E. INITIAL 4. Kích thước tối thiểu của segment được tạo ra trong tablespace là bn? Nếu như gtrị lưu trữ mặc định là (INITIAL 2M NEXT 2M MINEXTENTS 3 PCTINCREASE 50) và ko có gtrị lưu trữ được chỉ ra cho đtượng? A. 2MB B. 4MB C. 5MB D. 7MB E. 8MB 5. Những câu lệnh nào sau đây được sdụng để thêm ko gian vào tablespace?(Choose two.) A. ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE SIZE B. ALTER DATABASE DATAFILE RESIZE C. ALTER DATAFILE RESIZE D. ALTER TABLESPACE DATAFILE RESIZE 6. Nếu gtrị DB_BLOCK_SIZE của CSDL là 8KB, đâu là kích thước của extent thứ 3 khi bạn chỉ ra tham số lưu trữ nhu sau (INITIAL 8K NEXT 8K PCTINCREASE 50 MINEXTENTS 3)? A. 16KB B. 24KB C. 12KB D. 40KB 7. Kích thước khối chuẩn cho CSDL là 8KB. Bạn cần tạo tablespace với khối có kích thước là 16KB. Tham số khởi tạo nào sẽ được thiết lập?(chọn 2). A. DB_8K_CACHE_SIZE B. DB_16K_CACHE_SIZE C. DB_CACHE_SIZE D. UNDO_MANAGEMENT E. DB_CREATE_FILE_DEST 8. View TĐDL nào có thể giúp truy vấn thông tin về các tập tin thuộc về tablespace tạm thời được qlí cục bộ. A. DBA_DATA_FILES B. DBA_TABLESPACES C. DBA_TEMP_FILES Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. D. DBA_LOCAL_FILES 9. Khi nào tiến trình SMON tự động thống nhất tablespace? A. When the initialization parameter COALESCE_TABLESPACES is set to TRUE B. When the PCTINCREASE default storage of the tablespace is set to 0 C. Khi gtrị lưu trữ PCTINCREASE của tablespace được thiết lập là 50. D. Whenever the tablespace has more than one free extent 10. Tác vụ nào được phép thực thi trên tablespace chỉ đọc? A. Delete data from table B. Drop table C. Create new table D. None of the above 11. Nếu tablespace ko rỗng, bạn drop tablespace ntn? A. Rename all the objects in the tablespace and then drop the tablespace B. Remove the data files belonging to the tablespace from the disk C. Use ALTER DATABASE DROP CASCADE D. Use DROP TABLESPACE INCLUDING CONTENTS 12. Câu lệnh nào được sdụng để bật tính tự động mở rộng cho 1tập tin, nếu tập tin đó đã là 1phần của tablespace? A. ALTER DATABASE. B. ALTER TABLESPACE. C. ALTER DATA FILE. D. You cannot change the auto-extensible feature once the data file created. 13. Kích thước khối CSDL là 4KB. Bạn tạo tablespace bằng câu lệnh sau: CREATE TABLESPACE USER_DATA DATAFILE 'C:/DATA01.DBF' EXTENT MANAGEMENT DICTIONARY; Nếu bạn tạo 1đtượng trong CSDL mà ko chỉ ra bất kì tham số lưu trữ nào, như vậy kích thước của extent thứ 3 thuộc về đtượng nào? A. 6KB B. 20KB C. 50KB D. 32KB 14. Nhận định nào sau đây là sai? A. You can make a dictionary-managed temporary tablespace permanent. B. Bạ ko thể thay đổi kích thước của tập tin qlí tablespace tạm thời. C. Once it is created, you cannot alter the extent management of a tablespace using ALTER TABLESPACE. D. You cannot make a locally managed permanent tablespace temporary. E. If you do not specify an extent management clause when creating a tablespace, Oracle creates a locally managed tablespace. 15. Nhận địnnh nào sau đây là đúng về tablespace SYSTEM? A. Can be made read-only. B. Can be offline. C. Data files can be renamed. D. Data files cannot be resized. 16. Cái gì được dùng đề nghị gtrị INITIAL và NEXT cho tablespace tạm thời, để giảm bớt phân đoạn là gì? A. INITIAL = 1MB; NEXT = 2MB B. INITIAL = multiple of SORT_AREA_SIZE + 1; NEXT = INITIAL C. INITIAL = multiple of SORT_AREA_SIZE + DB_BLOCK_SIZE; NEXT = INITIAL D. INITIAL = 2 SORT_AREA_SIZE; NEXT = SORT_AREA_SIZE 17. Tham số nào được chỉ ra trong mđề DEFAULT STORAGE (lưu trữ mặc định) của CREATE TABLESPACE ko thể được thay đổi sau khi đã tạo ra tablespace? A. INITIAL B. NEXT C. MAXEXTENTS D. None 18. Bạn xác định có bn ko gian sắp xếp được dùng bởi user session ntn? A. Query the DBA_SORT_SEGMENT view. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. B. Query the V$SORT_SEGMENT view. C. Query the V$SORT_USAGE view. D. You can obtain only the total sort segment size; you cannot find information on individual session sort space usage. 19. Nếu thực thi câu lệnh ALTER TABLESPACE USERS OFFLINE IMMEDIATE, nhận định nào sau đây là đúng(chọn 2)? A. All data files belonging to the tablespace must be online. B. Ko bảo data files là available. C. Need not do media recovery when bringing the tablespace online. D. Cần phải phục hồi đa phương tiện khi chuyển tablespace qua online. 20. Chuỗi format nào mà Oracle sdụng để tính toán ra tên tập tin OMF?(chọn 3)? A. %s B. %t C. %g D. %a E. %u F. %% CHƯƠNG 7 1. Sắp xếp các cấu trúc lưu trữ vật lí sau đây theo thứ tự tăng dần? A. Segment 3 B. Block 1 C. Tablespace 4 D. Extent 2 2. Khi 1table được cập nhật,nơi nào mà thông tin cũ được lưu trữ(cái mà được sdụng để undo các thay đổi)? A. Temporary segment B. Redo log buffer C. Undo buffer D. Rollback segment 3. Tham số nào chỉ ra số lượng các transaction slots trong khối DL? A. MAXTRANS B. INITRANS C. PCTFREE D. PCTUSED 4. Chọn câu lệnh nào ko đúng về undo tablespace? A. Undo tablespaces sẽ ko được tạo ra nếu nó ko được chỉ ra trong câu lệnh CREATE DATABASE . B. Two undo tablespaces may be active if a new undo tablespace was specified and there are pending transactions on the old one. C. You can switch from one undo tablespace to another. D. UNDO_MANAGEMENT cannot be changed dynamically while the instance is running. 5. Đối tượng CSDL nào sau đây bao gồm nhiều hơn 1segment? A. Nested Table B. Partitioned table C. Index Partition D. Undo segment E. None of the above 6. Các tham số cấp phát segment náo sau đây bị bỏ qua khi chọn cách qlí ko gian segment 1cách tự động cho tablespace? A. FREELISTS B. PCTFREE C. INITRANS D. MAXTRANS 7. View TĐDL nào cho phép vấn tin để xem số extent trong tablespace? A. DBA_TABLESPACES B. DBA_FREE_SPACE C. DBA_EXTENTS D. DBA_SEGMENTS 8. Hai view TĐDL nào có thể cho biết tổng ko gian trong data file? A. DBA_FREE_SEGMENTS B. DBA_FREE_SPACE C. DBA_SEGMENTS D. DBA_EXTENTS 9. Phần nào của khối DL lưu trữ thông tin về table có các dòng trong khối? A. Common and variable header Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. B. Row directory C. Table directory D. Row data 10. Khi nào Oracle ngừng thêm dòng vào khối? A. Khi free space đạt tới ngưỡng PCTFREE. B. When row data reaches the PCTFREE threshold C. When free space drops below the PCTUSED threshold D. When row data drops below the PCTUSED threshold 11. Các hạn chế nào lớn nhất đối với tablespace được định nghĩa với cách qlí ko gian segment 1cách tự động? A. The tablespace cannot contain nested tables. B. The tablespace cannot be transportable. C. The tablespace ko thể chứa đối tượng LOBs. D. The bootstrap segment cannot reside in a tablespace that has automatic segment space management enabled. 12. Từ điển view thi hành nào có thể giúp điều chỉnh kích thước của undo tablespace? A. V$UNDOSTAT B. V$ROLLSTAT C. V$SESSION D. V$ROLLNAME 13. Giá trị mặc định của PCTFREE? A. 40 B. 0 C. 100 D. 10 14. View TĐDL nào có thể truy vấn để thấy được gtrị OPTIMAL cho rollback segment? A. DBA_ROLLBACK_SEGS B. V$ROLLSTAT C. DBA_SEGMENTS D. V$ROLLNAME 15. Thế nào là ghi chú dòng DL? A. A single row spread across multiple blocks B. Moving a table from one tablespace to another C. Lưu trữ 1dòng vào khối khác khi ko đủ chổ trong khối hiện hành để mở rộng. D. Deleting a row and adding it back to the same table 16. Cái nào sau đây có thể tạo ra Snapshot too lỗi cũ? A. Rollback extents nhỏ hơn. B. Higher MAXEXTENTS value C. Larger rollback extents D. Higher OPTIMAL value 17. Tổng gtrị của PCTFREE và PCTUSED ko được vượt quá gtrị nào sau đây? A. 255 B. DB_BLOCK_SIZE C. The maximum is operating system dependent. D. 100 18. Câu lệnh nào sau đây có thể ycầu 1segment tạm thời(temporary segment )? A. CREATE TABLE B. CREATE INDEX C. UPDATE D. CREATE TABLESPACE 19. Oracle qđịnh kích thước extent cho 1segment tạm thời ntn? A. From the initialization parameters B. From the tables involved in the sort operation C. Sdụng tham số lưu trữ mặc định cho tablespace. D. The database block size 20. Điền vào chổ trống.Fill in the blank: tham số MAXTRANS chỉ ra số lượng tối đa các transaction đồng __________. A. Table B. Segment C. Extent D. Block CHƯƠNG 8 1. Table được tạo như sau: CREATE TABLE MY_TABLE (COL1 NUMBER) STORAGE (INITIAL 2M NEXT 2M MINEXTENTS 6 PCTINCREASE 0); Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. Khi bạn thực hiện phát biểu sau, cái gì sẽ là kích thước của table, nếu sự đánh dấu high-water của table là 200KB? ALTER TABLE MY_TABLE DEALLOCATE UNUSED KEEP 1000K; A. 1000KB B. 200KB C. 12000KB D. 2MB E. 13MB 2. Câu lệnh nào dùng để drop constra

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfora_trac_nghiem.pdf
Tài liệu liên quan