Từ vựng dành cho phần đọc hiểu part 7 Toeic

Ex: The latest figures show steady

growth.

Ex: Số liệu mới nhất đã chỉ ra tốc độ tăng

trưởng nhanh.

1022. Launch (n) / lɔntʃ /

Ex: The launch of their new product

line will include prime-time TV

commercials.

Khai trương

Ex: Sự khai trương của dòng sản phẩm mới

của chúng ta sẽ bao gồm việc phát thanh

quảng cáo hàng trên TV.

1023. Law (n) / lɔ /

Ex: A new law has been passed by

Parliament.

Luật

Ex: 1 luật mới được thông qua bởi quốc

hội.

1024. Lay (v) / leɪ /

Ex: She laid the clothes on a chair.

Nằm, đặt

Ex: Cô ấy đã đặt những bộ quần áo trên

ghê.

1025. Layoff (n) / `leɪ,ɔf /

Ex: Workers were re-employed after

the layoff

Việc làm giảm nhân công

Ex: Những người công nhân đã được thuê

lại sau vụ việc giảm nhân công.

1026. Layout(n) / `leɪ,aʊt /

Ex: The layout of your house and yard

can deter crime.

Cách bố trí

Ex: Cách bố trí sân và ngôi nhà của bạn có

thể ngăn chặn trộm.

1027. Lead (v) / lid /

Ex: He is still leading in the

competition.

Dẫn đầu

Ex: Anh ấy vẫn đang dẫn đầu trong cuộc thi

đấu.

1028. Leading (a) / `lidɪŋ /

Ex: He became a leading figure in the

London art world.

Hàng đầu

Ex: Anh ta đã trở thành 1 nhân vật hàng đầu

ở nghệ thuật thế giới London.

1029. Leak(v)/ lik /

Ex: The roof is still leaking.

Rò rỉ, lọt ra

Ex: Mái nhà vẫn đang tiếp tục rò rỉ.

1030. Leakage (n)/ `likɪdʒ /

Ex: Leakage in several water-mains had

Sự lọt ra

Ex: Sự lọt ra ở 1 vài ống dẫn nước chính đã

pdf173 trang | Chia sẻ: trungkhoi17 | Ngày: 23/09/2021 | Lượt xem: 485 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Từ vựng dành cho phần đọc hiểu part 7 Toeic, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
không làm hại cậu ấy 830 Harmless /´ha:mlis/ adj vô hại it was a fairly harmless statement đó là một tuyên bố khá vô hại 831 Harsh /ha:ʃ/ adj gay gắt, khắt khe Life at Artane was harsh and cruel, especially for children with no family connections. Cuộc sống tại Artane là khắc nghiệt và tàn bạo, đặc biệt là cho trẻ em không có quan hệ gia đình. 832 Haste /heist/ n sự gấp rút I write in haste Tôi viết một cách vội vàng 833 Haul /hɔ:l/ v chuyên chở he hauled his bike out of the shed Ông ấy kéo chiếc xe đạp của mình ra khỏi nhà kho 834 Hazard /ˈhæzərd/ n sự rủi ro The 1998 case is a notorious example of the hazards of credit risk. Trường hợp năm 1998 là một ví dụ nổi tiếng về các nguy cơ rủi ro tín dụng. 835 Hazardous /ˈhæzərdəs/ adj mạo hiểm, nguy hiểm mining is a hazardous occupation khai thác mỏ là một nghề nguy hiểm 836 Head /hed/ n trưởng, chính Training has also been carried out for teachers and heads . Đào tạo cũng đã được thực hiện cho giáo viên và người đứng đầu. v đương đầu The president, who heads the executive branch, serves for a single six-year term. Tổng thống, người đứng đầu ngành hành pháp, phục vụ cho một nhiệm kỳ sáu năm. 837 Headquarters /´hed¸kwɔ:tə:z/ n trụ sở The company will have its corporate headquarters and a data centre at the business park. Công ty sẽ có trụ sở công ty và trung tâm dữ liệu tại công viên kinh doanh. 838 Heavy /'hevi/ adj nặng nề, kịch liệt avoid any heavy conversation with her tránh bất kỳ cuộc trò chuyện nặng nề với cô ấy 839 Hedge /hedʤ/ n rào cản Parks are covered by quickset hedge Các công viên được bao bọc bởi hàng rào cây xanh v rào lại, chống lại 840 Help /'help/ n sự giúp đỡ She needs a help Cô ấy cần giúp đỡ Can you help me bring that box? v giúp đỡ 841 Hereby /ˈhɪərˌbaɪ/ adv bằng cách này In case there is, I hereby volunteer to preside over confessions. Trong trường hợp có được, tôi xin tình nguyện chủ trì giải tội. 842 Hereto adv theo đây, sau đây These documents are attached hereto as Exhibit A. Những tài liệu này được đính kèm như lục A. 843 Hereunder /hiər'ʌndə/ adv dưới đây Some rules in this respect are mentioned hereunder . Một số quy định về vấn đề này được đề cập dưới đây. 844 Herewith /¸hiə´wiθ/ adv kèm theo đây I send you herewith fifteen dollars Tôi gửi cho bạn kèm mười lăm đô la 845 Hesitant /´hezitənt/ adj do dự Jack thought about the girl's hesitance for a second before replying. Jack nghĩ về sự lưỡng lự của cô gái trong một giây trước khi trả lời. 846 Hesitate /'heziteit/ v chần chừ, do dự Why then do I hesitate to recommend it? Tại sao sau đó tôi ngại ngần giới thiệu nó? 847 Hesitation /¸hezi´teiʃən/ n sự do dự she answered without hesitation cô trả lời không chút do dự 848 High /hai/ adj cao he has a high forehead Anh ấy có một cái trán cao. 849 Hike /haik/ n sự tăng đột xuất Some companies have hiked pay rates by more than 25% Một số công ty đã tăng lãi phải trả hơn 25% trong this year. năm nay. fears of a hike in interest rates những lo ngại về tăng lãi suất v tăng đột xuất 850 Hire /haiə/ n sự thuê, mướn she had to hire a dress for the wedding cô ấy đã phải thuê một chiếc váy cho đám cưới v thuê, mướn 851 Hit /hit/ v trúng, vấp phải He hits the baby on the head ông ấy đánh đứa bé trúng vào đầu 852 Hold /hould/ v tổ chức They prepare to hold a meeting Họ chuẩn bị tổ chức buổi mít tinh 853 Holding /´houldiη/ n cổ phần The current reserve land will be converted to fee simple holdings . Đất dự trữ hiện tại sẽ được chuyển đổi sang cổ phần lệ phí đơn giản. 854 Honor /ˈɒnər/ n thực hiện chi trả 855 Hope /houp/ v hy vọng I hope it's worth Tôi hy vọng nó có giá trị 856 Hurry /ˈhʌri/ v làm gấp, mau we'd better hurry Chúng ta nên nhanh lên 857 Hurt /hɜrt/ v tổn hại she didn't want to hurt his feelings cô không muốn làm tổn thương cảm xúc của mình 858 Identical /ai´dentikl/ adj đúng, giống they look identical họ trông giống hệt nhau 859 Identification /ai,dentifi'keiʃn / n sự nhận dạng, nhận ra I do not argue with the fact or identification of sentencing error. Tôi không tranh luận với thực tế hoặc xác định các lỗi tuyên án. 860 Identify /ai'dentifai/ v nhận biết, nhận ra he was able to identify her by her voice ông đã có thể nhận ra cô bởi giọng nói của cô 861 Idle /'aɪdl/ adj không làm gì, không dùng đến assembly lines standing idle for lack of spare parts dây chuyền lắp ráp đứng nhàn rỗi vì thiếu phụ tùng 862 Ignore /ig'no:(r)/ v lờ đi Unbelievably, all this heroism was virtually ignored by the press and Hollywood. Không ngờ, tất cả các anh hùng này đã hầu như bị bỏ qua của báo chí và Hollywood. 863 Illegal /i´li:gl/ adj phạm pháp Immigration officials say those illegals come from more than 100 countries Các quan chức nói rằng những người nhập cư bất hợp pháp đến từ hơn 100 quốc gia 864 Illustrate /´ilə¸streit/ v minh họa the guide is illustrated with full-color photographs hướng dẫn được minh họa bằng hình ảnh đầy màu sắc 865 Image /´imindʒ/ n hình ảnh The writer uses the image of a hole to describe emotional emptiness nhà văn sử dụng hình ảnh của một lỗ để mô tả cảm xúc trống rỗng 866 Imitate /ˈɪmɪˌteɪ/ v bắt chước his style was imitated by many other writers phong cách của ông ấy đã được bắt chước bởi nhiều nhà văn khác 867 Imitation /¸imi´teiʃən/ n sự bắt chước, hàng giả a child learns to speak by imitation một đứa trẻ học nói bằng cách bắt chước 868 Immaterial /¸imə t´iəriəl/ adj không quan trọng, vụn vặt we have immaterial souls chúng ta có linh hồn phi vật chất 869 Immature /¸imə t´juə/ adj non nớt, chưa chín chắn, thiếu suy nghĩ many of the fish caught are immature nhiều cá bị đánh bắt chưa trưởng thành 870 Immediate /i'mi:djət/ adj ngay tức khắc the authorities took no immediate action các cơ quan chức năng không có hành động ngay lập tức 871 Immediately /i'mi:djətli/ adv ngay lập tức she was sitting immediately behind me cô đang ngồi ngay phía sau tôi 872 Imminent /´iminənt/ adj sắp đến they were in imminent danger of being swept away họ đã gặp nguy hiểm sắp bị cuốn trôi 873 Immovable /i´mu:vəbl/ adj bất động, cố định lock your bike to something immovable like a lamp post khóa xe đạp của bạn vào một cái gì đó bất động như một cột đèn 874 Immunity /i'mju:nit/ n sự miễn exercises designed to build an immunity to fatigue các bài tập được thiết kế để xây dựng một khả năng miễn dịch mệt mỏi 875 Impact /ɪmˈpækt/ v tác động high interest rates have impacted on retail spending lãi suất cao đã ảnh hưởng đến chi tiêu bán lẻ /ˈɪmpækt/ n sự ảnh hưởng, tác động there was the sound of a third impact dường như có tác động của bên thứ ba 876 Impair /im´pɛə/ v làm suy yếu drug use that impairs job performance sử dụng ma túy làm suy yếu năng lực làm việc 877 Imperative /im'perətiv/ adj cấp bách immediate action was imperative hành động ngay lập tức là bắt buộc 878 Imperfect /im´pə:fikt/ adj không hoàn chỉnh That is an imperfect grasp of English Đó là một sự nắm bắt không hoàn hảo của tiếng Anh 879 Implement /ˈɪmpliˌmənt/ v thi hành, thực hiện the scheme to implement student loans chương trình này để thực hiện các khoản vay sinh viên 880 Implementation /,implimen'teiʃ n/ n sự thực hiện she was responsible for the implementation of the plan cô chịu trách nhiệm cho việc thực hiện kế hoạch 881 Implied /ɪmˈplaɪd/ adj ngụ ý, ám chỉ she was aware of his implied criticism cô đã nhận thức được những lời chỉ trích ngụ ý của ông ấy 882 Import /im´pɔ:t/ n sự nhập khẩu The President also made preliminary moves to block imports of cheap foreign steel. Tổng thống cũng có những động thái ban đầu để hạn chế nhập khẩu thép ngoại giá rẻ. v nhập khẩu 883 Importance /im'pɔ:təns/ n sự quan trọng This is a problem of great importance Đây là một vấn đề rất quan trọng 884 Importation /¸impɔ:´teiʃən/ n sự nhập khẩu Viet nam government wants to reduce importation Chính phủ Việt Nạm muôn giảm hàng nhập khẩu 885 Importer /im'pɔ:tə/ n hãng nhập khẩu Vietnam businesses include a large number of importers Các doanh nghiệp việt nam gồm một số lượng lớn các hãng nhập khẩu 886 Impose /im'pouz/ v đánh thuế The imported products are imposed highly Những mặt hàng nhập khẩu bị đánh thuế cao 887 Imposition /¸impə´ziʃən/ n sự đánh thuế High imposition is in players Các cầu thủ chịu sự đánh thuế cao 888 Impress /im'pres/ v ấn tượng they immediately impressed the judges họ ngay lập tức gây ấn tượng với ban giám khảo 889 Impression /ɪmˈprɛʃən/ n sự ấn tượng his first impressions of Manchester were very positive Ấn tượng đầu tiên của cạu ấy về Manchester đã rất tích cực 890 Improve /im'pru:v/ v cải tiến the weather will improve thời tiết sẽ được cải thiện 891 Improvement /im'pru:vmənt/ n sự cải thiện, cải tiến there's still room for improvement vẫn còn có chỗ cho cải tiến 892 Impulse /'impʌls/ n sự thúc đẩy, đẩy mạnh Trade and distribution provided the central impulses for industrialization. Thương mại và phân phối cung cấp các sự thúc chủ yếu cho công nghiệp hóa. 893 Incentive /ɪnˈsɛntɪv/ adj khích lệ, khuyến khích Five years ago, they both opened special savings incentive account Năm năm trước đây, cả hai đều mở tài khoản tiết kiệm ưu đãi đặc biệt there is no incentive for customers to conserve water n sự khuyến khích 894 Incident /´insidənt/ n việc rắc rối The first meeting passed off without incident Cuộc họp đầu tiên được thông qua mà không có sự cố 895 Incidental /insi´dentəl/ s ngẫu nhiên, bất ngờ they are an incidental encounter họ có một cuộc chạm trán bất ngờ 896 Include /in'klu:d/ v bao gồm the price includes dinner, bed, and breakfast giá bao gồm ăn tối, ngủ, và bữa ăn sáng 897 Inclusive /in'klu:siv/ adj bao gồm, kể cả the price is 800 dollars inclusive of tax giá là 800 đô la luôn cả thuế 898 Income /'inkəm/ n thu nhập a family has two incomes một gia đình có hai nguồn thu nhập 899 Incompetent /in'kompit(ə)nt/ adj kém cỏi, bất tài I may have said there are people here who are incompetent and Tôi có thể nói rằng những người ở đây những người không đủ năng lực và unprofessional. không chuyên nghiệp. 900 Inconsistent /¸inkən´sistənt/ adj mẫu thuẫn, khác nhau police interpretation of the law was often inconsistent giải thích của cảnh sát về luật thường không phù hợp 901 Incorporate /in'kɔ:pərit/ v hợp nhất he has incorporated in his proposals a large number of measures anh ấy đã kết hợp trong đề xuất của mình một số lượng lớn các biện pháp 902 Increase /ɪn'kri:s/ v tăng it'll increase in value over time nó sẽ tăng giá trị theo thời gian Some of the debt growth is a reflection of the increases in the value of shareholdings. Một số tăng trưởng nợ là một sự phản ánh của sự gia tăng giá trị của cổ phần. /'ɪŋkri:s/ n sự tăng 903 Increment //'inkrimənt/ n sự tăng lên your first increment will be payable six months from your date of commencement Sự tăng đầu tiên của bạn sẽ được trả sáu tháng kể từ ngày bạn bắt đầu 904 Incur /in'kə:/ v gánh chịu The expenses must be incurred as a result of the decision to accept the position. Các khoản chi phí phải được phát sinh như là kết quả của quyết định chấp nhận vị trí này 905 Indebted //in'detid/ adj mắc nợ Australians have never been as heavily indebted as they are now. Úc chưa bao giờ bị nợ nần nhiều như bây giờ. 906 Indefinite /in´definit/ adj không hạn định they may face indefinite detention họ có thể phải đối mặt với giam giữ vô thời hạn 907 Indemnify /in´demni¸fai/ v bồi thường the amount of insurance that may be carried to indemnify the owner in the event of a loss số tiền bảo hiểm có thể được thực hiện để bồi thường cho chủ sở hữu trong trường hợp một mất mát 908 Indemnity n sự bồi thường no indemnity will be given for loss of cash không có tiền bồi thường sẽ đượ trả cho việc mất tiền mặt 909 Indent /'indent/ v đặt hàng She indents new styles Cô ấy đặt hàng những mẫu mới n danh mục 910 Index /'indeks/ v chỉ ra In the present system, benefits after retirement are indexed to the consumer price index. Trong hệ thống hiện nay, lợi ích sau khi nghỉ hưu được lập chỉ mục với chỉ số giá tiêu dùng. 911 Indicate /´indikeit/ v chỉ ra, biểu thị Sources close to the bus drivers have indicated that they could hold a series of one-day strikes if their demands are not met. Nguồn tin thân cận với các tài xế xe buýt đã chỉ ra rằng họ có thể tổ chức một loạt các cuộc đình công trong một ngày, nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng. 912 Indication /,indi'kei∫n/ n sự biểu thị The browser rankings are scrutinised for indications of consumer trends. Bảng xếp hạng trình duyệt được xem xét kỹ lưỡng cho dấu hiệu cho thấy xu hướng tiêu dùng. 913 Indirect /¸indi´rekt/ adj gián tiếp, quanh co There is indirect evidence for the existence of such intermediates. Có bằng chứng gián tiếp cho sự tồn tại của các chất trung gian như vậy. 914 Individual /indivídʤuəl/ adj cá nhân it's difficult for a teacher to give individual attention to children in a large class giáo viên khó mà chú ý riêng được từng em một trong một lớp đông học sinh 915 Induce /in´dju:s/ v thuyết phục They induce their son to join the army Họ thuyết phục con trai gia nhập ngũ 916 Inducement /in´dju:smənt/ n sự thuyết phục they have little inducement to work harder họ ít được khuyến khích để làm việc tốt hơn 917 Industrial /in´dʌstriəl/ adj thuộc về công nghiệp My home is in a small industrial town Nhà tôi ở một thị trấn công nghiệp nhỏ 918 Industrialize /in'dʌstriəlaiz/ v công nghiệp hóa As the country industrialized , home and workplace became distinct. Khi đất nước công nghiệp hóa, gia đình và nơi làm việc trở nên khác biệt. 919 Industry /'indəstri/ n công nghiệp the decision was welcomed by industry quyết định đã được chào đón bởi ngành công nghiệp 920 Inefficiency n Sự không hiệu quả 921. Inefficient (a)/ ,ɪnɪ`fɪʃnt / Ex: The tunnel has an inefficient ventilation system Không hiệu quả Ex: Tầng hầm có 1 hệ thống thông gió không hiệu quả. 922. Inferior (a)/ ɪn`fɪriər / Ex: It produces photographs of inferior quality. Thấp Ex: Nó sản xuất ra những bức ảnh có chất lượng thấp. 923. Inflate (v)/ ɪn`fleɪt / Ex: The war inflated the economy Lạm phát Ex: Chiến tranh đã lạm phát nền kinh tế 924. Inflation (n)/ ɪn`fleɪʃn / Ex: The inflation rate is 3.2%. Sự lạm phát Ex: tỷ lệ lạm phát là 3,2% 925. Influence (n) (v)/ `ɪnfluəns / Ex: Without his famous father's influence, he would never have been given the job. Sự ảnh hưởng, ảnh hưởng Ex: Nếu không có sự ảnh hưởng của người bố nổi tiếng thì anh ta sẽ không bao giờ nhận được công việc. 926. Inform (v)/ ɪn`fɔrm / Ex: Parents were informed that the school was closing early. Thông báo Ex: Bố mẹ được thông báo rằng trường học đóng cửa sớm. 927. Information (n)/ ,ɪnfər`meɪʃn / Ex: They were unable to provide much information Thông tin Ex: Họ không có khả năng để cung cấp nhiều thông tin. 928. Infrastructure (n)/ `ɪnfrə,strʌktʃər / Ex:The infrastructure construction was further strengthened Cơ sở hạ tầng Ex: Sự tu sửa cơ sở hạ tầng đã được tăng cường hơn nữa. 929. Initial (a)/ ɪ`nɪʃl / Ex: At the initial stage of the project not everyone had access to a computer. Đầu tiên, ban đầu Ex: ở giai đoạn đầu tiên của dự án không có ai có sự kết nối với chiếc máy tính. 930. Initiate (v)/ ɪ`nɪʃi,eɪt / Ex: The company initiated a Bắt đầu Ex: Công ty đã bắt đầu 1 chương trình đào management training program for small businesses. tạo quản lý cho những việc kinh doanh nhỏ. 931. Initiative (n)/ ɪ`nɪʃətɪv / Ex: Employees are encouraged to use their initiative if faced with a problem. Chủ động Ex: Nhân viên được khuyến khích sử dụng tính chủ động của họ nếu đối mặt với 1 vấn đề. 932. Injunction (n)/ ɪn`dʒʌŋkʃən / Ex: The court refused to grant an injunction. Lệnh của tòa Ex: Tòa án đã từ chối để ban 1 lệnh 933. Innovate (v)/ `ɪnə,veɪt / Ex: It is necessary to innovate and develop military theories. Cải tiến Ex: Đó là 1 sự cần thiết để cải tiến và phát triển học thuyết quân đội. 934. Input(n) (v)/ `ɪn,pʊt / Ex: The surveys will provide valuable input into development planning. Nguồn, nhập liệu Ex: Những cuộc khảo sát sẽ cung cấp những nguồn có giá trị vào kế hoạch phát triển. 935. Insert (v) /'insə:t/ Ex: Insert the plug into the earphone socket. Chèn vào Ex: Chèn phích cắm vào lỗ tai nghe điện thoại. 936. Insist (v) / ɪn`sɪst / Ex: She insisted that we stay at her house instead of a hotel. Đòi, yêu cầu Ex: Cô ấy yêu cầu rằng chúng ta ở nhà của cô ấy thay vì ở khách sạn. 937. Insolvent (a) / ɪn`sɑlvənt / Ex: The firm has become insolvent after the depression Vỡ nợ Ex: Công ty đã thành ra vỡ nợ sau cuộc khủng hoảng kinh tế 938. Inspect(v) / ɪn`spekt / Ex: Engineers will inspect the site later today. Điều tra Ex: Những kĩ sư sẽ điều tra vị trí này ngay sau đó , trong ngày hôm nay. 939. Inspection (n) / ɪn`spekʃən / Ex: All countries must allow international inspection of their nuclear weapons sites. Sự kiểm tra Ex: Tất cả các quốc gia phải cho phép sự kiểm tra toàn cầu về vị trí của vũ khí hạt nhân của họ. 940. Install(v) / ɪn`stɔl / Ex: Crime has decreased since the security cameras were installed. Lắp đặt Ex: Tội phạm đã giảm dần vì camera bảo vệ đã được cài đặt. 941. Installment (n) / ɪn`stɔlmənt / Ex: We paid for the television in twelve monthly installments. Hệ thống lắp đặt Ex: Chúng tôi đã trả cho hệ thống lắp đặt tivi trong 12 tháng. 942. Instance(n) / `ɪnstəns / Ex: I have not found a single instance which someone was actually denied their right to vote. Trường hợp Ex: Tôi không tìm ra 1 trường hợp độc lập mà 1 ai đó đã thực sự bị phủ nhận quyền bỏ phiếu của họ. 943. Instant (a) / `ɪnstənt / Ex: We can't promise instant solutions, but we can promise to listen. Nhanh, gấp Ex: Chúng tôi không thể hứa cách giải pháp ngay tức khắc nhưng chúng tôi có thể hứa để lắng nghe bạn. 944. Institute(n) (v) / `ɪnstɪ,tut / Ex: There is a lecture at the philosophical institute tonight. Viện, đến Ex: Có 1 bài diễn thuyết ở viện triết học tối nay. 945. Instruct (v) / ɪn`strʌkt / Ex: He was instructed to come here at 9 o’clock. Chỉ dẫn, chỉ thị Ex: Anh ấy đã được chỉ dẫn đến đây vào 9 giờ. 946. Instruction (n) / ɪn`strʌkʃən / Ex: She sometimes gives instruction in gymnastics. Sự chỉ thị Ex: Cô ấy thường đưa ra chỉ thị trong thể dục rèn luyện cơ bắp. 947. Instrument (n) / `ɪnstrəmənt / Ex: The government has a number of policy instruments it can use for this purpose. Văn kiện Ex: Chính phủ có 1 số lượng văn kiện chính sách , nó có thể sử dụng cho mục đích này. 948. Insufficient (a) / ,ɪnsə`fɪʃnt / The police had insufficient evidence to arrest him. Không đủ, thiếu Công an đã có những bằng chứng không đủ để bắt giữ anh ta. 949. Insurance (n) / ɪn`ʃʊrəns / Ex: Do you have insurance for the house yet? Bảo hiểm Ex: bạn có bảo hiểm cho ngôi nhà này chưa? 950. Insurance brocker (n) Ex: the insurancebroker is an important part of insurance market. Insurance policy (n) Insurance premium (n) Môi giới bảo hiểm Ex: Người môi giới bảo hiểm là 1 phần quan trọng trong thị trường bào hiểm. Chính sách bảo hiểm Phí bảo hiểm 951. Intangible (a) / ɪn`tændʒəbl / Ex: She has that intangible quality that a player must possess to be a champion. Không thể thấy được Ex: Cô ấy có năng lực không thể thấy được rằng người chơi phải chiếm được giải vô địch 952. Integrate (v) / `ɪntə,greɪt / Ex: Laws were finally passed integrating all the restaurants. Kết hợp, hợp nhất Ex: Luật được thông qua cuối cùng cái mà hợp nhất tất cả các nhà hàng. 953. Integral (a) / `ɪntəgrəl, Ex: The scene isn't really integral to the plot. Cần thiết, không thể thiếu Ex: Cảnh thực sự không thể không cần thiết đển với mảnh đất nhỏ này. 954. Integration (n) / ,ɪntə`greɪʃn / Ex: Trade integration is part of the larger spectrum of types of economic Sự kết hợp Ex: Hội nhập thương mại là 1 phần của quang phổ lớn hơn của các loại hội nhập integration. kinh tế. 955. Intend (v) / ɪn`tend / Ex: That letter was intended for me Dự định Ex: Bức thư đó đã được dự định cho tôi 956. Intention (n) / ɪn`tenʃən / Ex: What is your intention? Sự dự định Ex: sự dự định của bạn là gì? 957. Interest (n) / `ɪntrəst / Ex: We can show you how you can earn a higher rate of interest on your savings. Lãi suất Ex: Chúng tôi có thể chỉ cho bạn rằng bạn có thể kiếm được tỷ lệ lãi suất cao hơn như thế nào trên tài khoản tiết kiệm của bạn 958. Interfere (v) / ,ɪntər`fɪr / Ex: I wish you would stop interfering with my plans, Cản trở Ex: Tôi mong bạn sẽ dừng việc làm cản trở với kế hoạch của tôi 959. Interference (n) / ,ɪntər`fɪrəns / Ex: She was infuriated by his mother’s interference in their holiday arrangement. Sự can thiệp Ex: Cô ấy đã bị tức điên lên bởi sự can thiệp của mẹ anh ấy vào sự sắp xếp kì nghỉ của họ. 960. Internal (a) / ɪn`tɜrnl / Ex: They were opposed to foreign involvement in their internal affairs. Nội địa, bên trong Ex: Họ đã bị phản đối ra nước ngoài bao gồm cả những công việc nội địa của họ. 961. International (a) / ,ɪntər`næʃənl / Ex: There is an international football match tonight. Quốc tế Ex: Có 1 trận bóng đá quốc tế vào tối nay. 962. Interpret (v) / ɪn`tɜrprət / Ex: We'll need some help to interpret all this data. Hiểu, dựa vào Ex: Chúng tôi sẽ cần 1 vài sự giúp đỡ để hiểu tất cả các dữ liệu này. 963. Intervene (v) / ,ɪntər`vin / Ex: He intervened in the dispute Can thiệp Ex: Anh ấy đã can thiệp vào cuộc tranh luận 964. Intervention (n) / ,ɪntər`venʃən / Sự can thiệp Ex: We do not need further government intervention. Ex: Chúng tôi không cần thêm sự can thiệp của chính phủ. 965. Interview (n)(v) / `ɪntər,vju / Ex: She was interviewed by the general manager. Phỏng vấn,cuộc phỏng vấn Ex: Cô ấy đã được phỏng vấn bởi người quản lý chung. 966. Introduce (v) / ,ɪntrə`dus / Ex: I would like to introduce you to my friend Giới thiệu Ex: Tôi sẽ giới thiệu bạn đến bạn của tôi 967. Introduction (n) / ,ɪntrə`dʌkʃən / Ex: Donna quickly made the introductions. Sự hướng dẫn Ex: Donna đã nhanh chóng làm những sự hướng dẫn. 968. Inure (v) ɪ'njʊr Ex: The statute is inured Có hiệu lực Ex: Đạo luật đã được có hiệu lực 969. Invalid (a) / ɪn`vælɪd / Ex: Your passport is out of date and therefor invalid Không có hiệu lực Ex: Hộ chiếu của bạn đã quá ngày và vì vậy không có hiệu lực. 970. Invalidate (v) / ɪn`vælɪ,deɪt / Ex: The contract was invalidated Không có hiệu lực Ex: Hợp đồng đã bị hết hiệu lực 971. Invalidity (n) / ,ɪnvə`lɪdəti / Ex: There are a lot of invaliditys in the stock. Hàng tồn Ex: Có rất nhiều hàng tồn trong kho. 972. Inventory (n) / `ɪnvən,tɔri / Ex: The store is closed we're taking inventory. Bản kiểm kê Ex: Cửa hàng đã bị đóng cửa. Chúng tôi đang làm bản kiểm kê 973. Invest (v) / ɪn`vest / Ex: We've invested heavily in foreign markets. Đầu tư Ex: Chúng tôi đầu tư mạnh mẽ vào thị trường nước ngoài. 974. Investigate (v) / ɪn`vestɪ,geɪt / Điều tra Ex: All complaints from our customers are investigated quickly and efficiently Ex: Tất cả những lời phàn nàn từ khách hàng của chúng ta đã được điều tra nhanh chóng và hiệu quả. 975. Investigation (n) / ɪn,vestɪ`geɪʃn / Ex: She is still under investigation by the Spanish police. Sự điều tra Ex: Cô ấy vẫn dưới sự điều tra bởi cảnh sát Tây ban nha. 976. Investment (n) / ɪn`vestmənt / Ex: Her investments were mainly in technology stocks. Sự đầu tư Ex: Sự đầu tư của cô ấy là chủ yếu trong thị trường công nghệ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftu_vung_danh_cho_phan_doc_hieu_part_7_toeic.pdf
Tài liệu liên quan