Vài đường cong đặc biệt (dành tham khảo)

1. Cubic parabola

2. Semicubical parabola

3. Semicubical parabola

4. Loop parabola

5. Logarithmic curve

6. Graph of the exponential function

7. Tangent curve

8. Catenary

9. Graph of the hyperbolic sine

10. Witch of Agnesi (or versiera)

pdf12 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Lượt xem: 2196 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vài đường cong đặc biệt (dành tham khảo), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 – Vài đường cong đặc biệt. SOME REMARKABLE CURVES (FOR REFERENCES) VÀI ĐƯỜNG CONG ĐẶC BIỆT (DÀNH THAM KHẢO) ------------------------------------------------- 1. Cubic parabola: Hàm: 2 3a y x . Chọn a = 2 ứng với hình. 2. Semicubical parabola: Hàm: 2 3ay x . Chọn a = 1 ứng với hình. 2 – Vài đường cong đặc biệt. 3. Semicubical parabola: Hàm: 3 2axy  . Chọn a = 1 ứng với hình. 4. Loop parabola: Hàm: 2 2( )ay x x a  . Chọn a = 2 ứng với hình. 3 – Vài đường cong đặc biệt. 5. Logarithmic curve: Hàm: lny x . 6. Graph of the exponential function: Hàm: xy e . 4 – Vài đường cong đặc biệt. 7. Tangent curve: Hàm: t anxy  . 8. Catenary: Hàm: xosh ( ) a 2 x x a aay ac e e   . Chọn a = 1 ứng với hình. 5 – Vài đường cong đặc biệt. 9. Graph of the hyperbolic sine: Hàm: xasinh a y  . Chọn a = 1 ứng với hình. 10. Witch of Agnesi (or versiera): Hàm: 3 2 2 8 4 ay x a   . Chọn a = 1 ứng với hình. 6 – Vài đường cong đặc biệt. 11. “Probability” curve: Hàm: 2xy e . 12. Astroid: Hàm: 2 2 2 3 3 3x y a  . Chọn a = 2 ứng với hình. 7 – Vài đường cong đặc biệt. 13. Folium of Descartes: Hàm: 3 3 3axy=0x y  . Chọn a = 1 ứng với hình. 14. Bernoulli’s lemniscate: Hàm: 2 2 2 2 2 2( ) ( )x y a x y   hoặc 2 2 os2r a c  . Chọn a = 2 ứng với hình. 8 – Vài đường cong đặc biệt. 15. Cardioid: Hàm: (1 os )r a c   . Chọn a = 1 ứng với hình. 16. Three-leafed rose: Hoa hồng 3 lá Hàm: asin3r  . Chọn a = 1 ứng với hình. 9 – Vài đường cong đặc biệt. 17. Four-leafed rose: Hoa hồng 4 lá Hàm: asin2r  . Chọn a = 1 ứng với hình. 18. Strophoid: Hàm: 2 2 ( ) 2 x a xy a x   . Chọn a = 2 ứng với hình. 10 – Vài đường cong đặc biệt. 19. Cissoid: Hàm: 3 2 xy a x   . Chọn a = 4 ứng với hình. 20. Hyperbolic spiral: Đường xoắn ốc kiểu hyperbola Hàm: ar   . Chọn a = 1 ứng với hình. 11 – Vài đường cong đặc biệt. 21. Parabolic arc inscribed in angle XOY: Hàm: x y a  . Chọn a = 2 ứng với hình. 22. Archimede’s spiral: Đường xoắn ốc của Archimede Hàm: r a . Chọn a = 1 ứng với hình. 12 – Vài đường cong đặc biệt. 23. Cycloid: Hàm: ( sin ) (1 ost) x a t t y a c     . Chưa vẽ được. 24. Clothoid: Hàm: 2 0 2 0 sos 2c sin 2 s s x c ds sy ds c     . Chưa vẽ được. --------------------------------------------

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvaiduongcongdacbiet.15474.pdf
Tài liệu liên quan