Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Mục lục

Danh mục các Bảng, Biểu đồ i

Danh mục các chữ viết tắt ii

Lời nói đầu iv

Tổng quan tình hình thực hiện bản Tuyên bố Thiên niên kỷ và các MDG của Việt Nam 1

1. Việc triển khai thực hiện các nội dung đã cam kết trong Tuyên bố Thiên niên kỷ 1

2. Kết quả thực hiện các MDGs 4

3. Kết quả thực hiện các VDGs 7

4. Những kiến nghị của Việt Nam 7

Phần thứ nhất. Thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) 9

Mục tiêu 1: Xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói 9

Mục tiêu 2: Phổ cập giáo dục tiểu học 17

Mục tiêu 3: Tăng c-ờng bình đẳng nam nữ và nâng cao vị thế cho phụ nữ 21

Mục tiêu 4: Giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em 29

Mục tiêu 5: Tăng c-ờng sức khoẻ bà mẹ 32

Mục tiêu 6: Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác 36

Mục tiêu 7: Đảm bảo bền vững về môi tr-ờng 44

Mục tiêu 8: Thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển 49

Phần thứ hai. Các Mục tiêu hỗ trợ của Việt Nam 55

1. Hỗ trợ thực hiện Mục tiêu Xoá bỏ tình trạng nghèo cùng cực 55

2. Hỗ trợ thực hiện bền vững 63

Phần thứ ba. Bài học kinh nghiệm 70

1. Bài học kinh nghiệm 70

2. Khó khăn, thách thức 72

3. Mục tiêu phát triển tiếp theo và giải pháp thực hiện 73

Phụ lục 1. Tóm tắt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ và các Mục tiêu Phát triển về xã hội

và giảm nghèo của Việt Nam đến năm 2010

77

1. Tóm tắt Các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 77

2. Các Mục tiêu Phát triển về xã hội vàgiảm nghèo của Việt Nam đến năm 2010 78

Phụ lục 2. Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc số 55/2. Tuyên bố thiên niên kỷ của

Liên hợp quốc

81

Phụ lục 3. Một số biểu số liệu các Mục tiêu Phát triển của Việt Nam 8

pdf124 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1769 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfVN thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.pdf
Tài liệu liên quan