4 Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 7 - Thừa Thiên Huế

Câu 1 : Dòng điện là g ì?

A. Dòng chất lõng d ịch chuy ển có hướng

B. Dòng c ác đi ện t ích dich chuy ển có hướng

C. Dòng c ác nguy ên t ử d ịch chuy ển có hướng

D. Dòng c ác ph ân t ử dich chuy ển có hướng

Câu 2 : Tác dụng nhiệt của dòng điện trông các tác dụng nào dưới đây là có lợi

A. máy bơm nước B. Máy thu hình C. Quạt đi ện D. Nồi cơm điện

Câu 3 : Vật nào dưới đây là vật cách điện

A. Một đoạn dây nhựa B. Một đoạn dây nhôm

C. Một đoạn ruột bút chì D. Một đoạn dây thép

 

doc17 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 03/06/2013 | Lượt xem: 6609 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 4 Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý 7 - Thừa Thiên Huế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
p caùc thôï ñieän döïa vaøo ñoù ñeå maéc maïch ñieän ñuùng nhö yeâu caàu B. Giuùp ta deã daøng trong vieäc kieåm tra, söûa chöõa caùc maïch ñieän C. Moâ taû ñôn giaûn maïch ñieän trong thöïc teá D. Caû a, b, c ñeàu ñuùng C©u 6 : Vật nào dưới đây là vật cách điện A. Một đoạn dây nhôm B. Một đoạn dây nhựa C. Một đoạn ruột bút chì D. Một đoạn dây thép C©u 7 : Moät vaät nhaän theâm electron thì: A. Trôû thaønh vaät mang ñieän tích döông B. Trôû thaønh vaät mang ñieän tích aâm C. Trôû thaønh vaät trung hoaø veà ñieän D. Trôû thaønh vaät nhieãm ñieän C©u 8 : Ampe kế có giới h ạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng đi ện nào ? A. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ 0,35 A B. Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A C. Dòng điện đi qua d đèn diot phát quan có cường độ 12mA D. Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A C©u 9 : Vaät daãn ñieän laø: A. Coù khaû naêng cho doøng ñieän ñi qua B. Coù khaû naêng cho caùc haït mang ñieän tích döông chuyeån ñoäng C. Coù khaû naêng cho caùc haït mang ñieän tích döông chuyeån ñoäng D. Caùc caâu A,B, C ñeàu ñuùng C©u 10 : Ba kim loaïi thöôøng duøng ñeå laøm vaät daãn ñieän laø: A. Chì, voânfram, keõm B. Ñoàng, voânfram, theùp C. Thieác, vaøng, nhoâm D. Ñoàng, nhoâm, saét C©u 11 : Doøng ñieän ñang chaïy trong vaät naøo döôùi ñaây: A. Pin ñaët trong ñeøn pin B. Maùy tính boû tuùi ñang hoaït ñoäng C. Moät maûnh niloâng ñaõ ñöôïc coï xaùt D. Chieác pin troøn ñaët treân baøn C©u 12 : Hi ệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đ ây? A. Bằng hiệu điện thế trên mỗi đèn B. B ằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn C. Lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn D. Nhỏ hơn tổng c ác hiệu điện thế trên mỗi đèn C©u 13 : Dòng điện l à g ì? A. Dòng c ác đi ện t ích dich chuy ển có hướng B. Dòng c ác nguy ên t ử d ịch chuy ển có hướng C. Dòng c ác ph ân t ử dich chuy ển có hướng D. Dòng chất lõng d ịch chuy ển có hướng C©u 14 : Taùc duïng töø cuûa doøng ñieän duøng ñeå cheá taïo: A. Chuoâng ñieän B. Boùng ñeøn C. Ñeøn LED D. Beáp ñieän C©u 15 : Doøng ñieän trong kim loaïi laø: A. Ñi töø cöïc döông sang cöïc aâm B. Doøng chuyeån dôøi coù höôùng caùc ñieän tích. C. Doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc electron D. Chaïy qua daây toùc boùng ñeøn phaùt saùng. C©u 16 : 0,3A bằng bao nhiêu mA? A. 30000mA B. 3000mA C. 300mA D. 30mA C©u 17 : Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẩn quấn quanh một lõi sắt thì cuộn dây dẩn này có thể hút loại nào dưói đây? A. Các cuộn đồng B. Các cuộn giấy C. Các cuộn nhôm D. Các cuộn sắt C©u 18 : Coï xaùt hai thanh nhöïa cuøng loaïi nhö nhau baèng maûnh vaûi khoâ. Ñöa hai thanh nhöïa naøy gaàn nhau thì chuùng: A. Ñaåy nhau. B. Luùc ñaàu chuùng huùt nhau, sau ñoù ñaåy nhau. C. Huùt nhau. D. Khoâng huùt cuõng khoâng ñaåy nhau. C©u 19 : Maûnh phim nhöïa sau khi coï xaùt vaøo len vaø thanh thuyû tinh sau khi coï xaùt vaøo luïa, choïn caâu traû lôøi sai trong caùc caâu sau: A. Chuùng huùt nhau B. Maûnh phim nhieãm ñieän döông, thuyû tinh nhieãm ñieän aâm C. Maûnh len nhieãm ñieän döông, maûnh luïa nhieãm ñieän aâm D. Chuùng nhieãm ñieän khaùc loaïi C©u 20 : Thieát bò naøo sau ñaây laø nguoàn ñieän. A. Acquy B. Boùng ñeøn ñang saùng C. Quaït maùy D. Ñeøn pin C©u 21 : Moät vaät bò nhieãm ñieän döông laø vì: A. Vaät ñoù khoâng coù ñieän tích aâm B. Vaät ñoù nhaän theâm eâlectroân C. Vaät ñoù nhaän theâm caùc ñieän tích D. Vaät ñoù maát bôùt caùc eâlectroân C©u 22 : Ampe(A) laø ñôn vò cuûa ñaïi löôïng naøo trong soá caùc ñaïi löôïng döôùi ñaây? A. Löïc B. Cöôøng ñoä doøng ñieän C. Khoái löôïng rieâng D. Hieäu ñieän theá C©u 23 : Con số 220V ghi trên m ỗi b óng đ èn c ó ý ngh ĩa n ào du ới đ ây A. Đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải l à 220V B. B óng đèn đó có thể tạo ra được một hi ệu đi ện th ế l à 220V C. Gi ữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế là 220V D. Đ èn ch ỉ sáng khi hi ệu đi ện thế gi ữa hai đ ầu b óng đ èn l à 220V C©u 24 : Voân (V) laø ñôn vò cuûa ñaïi löôïng naøo trong soá caùc ñaïi löôïng döôùi ñaây: A. Hieäu ñieän theá B. Cöôøng ñoä doøng ñieän C. Khoái löôïng rieâng D. Löïc C©u 25 : Neáu A huùt B, B huùt C , C ñaåy D thì: A. A vaø D coù ñieän tích traùi daáu B. A vaø C coù ñieän tích traùi daáu C. A vaø D coù ñieän tích cuøng daáu D. B vaø D coù ñieän tích cuøng daáu C©u 26 : Tác dụng nhiệt của dòng điện trông các tác dụng nào dưới đây là có lợi A. máy bơm nước B. Nồi cơm điện C. Máy thu hình D. Quạt đi ện C©u 27 : Trong nguyeân töû coù nhöõng loaïi haït gì, haït naøo mang ñieän aâm, haït naøo mang ñieän döông?Choïn caâu traû lôøi sai A. Electroân chuyeån ñoäng hoån ñoän khoâng ngöøng B. Haït nhaân mang ñieän döông, eâlectroân mang ñieän aâm C. Haït nhaân mang ñieän aâm, eâlectroân mang ñieän döông D. Caùc haït eâlectroân vaø haït nhaân C©u 28 : 5V bằng bao nhiêu mV? A. 5.10mV B. 5.10mV C. 5.10mV D. 5.10mV C©u 29 : Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ đi ện nào dưới đây khi chúng hoạt động ình thường A. cuộn dây dẩn có lỏi sắt non B. công t ắc C. Bóng đèn bút thử điện D. quạt đi ện Câu 30: Trong caùc hình döôùi ñaây, caû hai vaät A, B ñeàu nhieãm ñieän vaø ñöôïc treo baèng caùc sôïi chæ maûnh. Haõy ghi daáu ñieän tích ( + hay - ) cho vaät chöa ghi daáu. A B A B A B + 0 0 + A B phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : ly 7 §Ò sè : 222 01 28 02 29 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Sôû GD-ÑT Thöøa Thieân Hueá KIỂM TRA HỌC KÌ II (Năm 2007-2008) Tröôøng THCS-THPT Höông Giang Môn: Vật Lý 7 Thời gian : 45 Phút (Không kể thời gian giao đề) Họ và tên: .............................................. Lớp : ………….. Mã đề: 223 Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: C©u 1 : Dòng điện l à g ì? A. Dòng chất lõng d ịch chuy ển có hướng B. Dòng c ác đi ện t ích dich chuy ển có hướng C. Dòng c ác nguy ên t ử d ịch chuy ển có hướng D. Dòng c ác ph ân t ử dich chuy ển có hướng C©u 2 : Tác dụng nhiệt của dòng điện trông các tác dụng nào dưới đây là có lợi A. máy bơm nước B. Máy thu hình C. Quạt đi ện D. Nồi cơm điện C©u 3 : Vật nào dưới đây là vật cách điện A. Một đoạn dây nhựa B. Một đoạn dây nhôm C. Một đoạn ruột bút chì D. Một đoạn dây thép C©u 4 : Voân (V) laø ñôn vò cuûa ñaïi löôïng naøo trong soá caùc ñaïi löôïng döôùi ñaây: A. Cöôøng ñoä doøng ñieän B. Khoái löôïng rieâng C. Löïc D. Hieäu ñieän theá C©u 5 : Thieát bò naøo sau ñaây laø nguoàn ñieän. A. Boùng ñeøn ñang saùng B. Quaït maùy C. Acquy D. Ñeøn pin C©u 6 : Moät vaät bò nhieãm ñieän döông laø vì: A. Vaät ñoù khoâng coù ñieän tích aâm B. Vaät ñoù nhaän theâm caùc ñieän tích C. Vaät ñoù maát bôùt caùc eâlectroân D. Vaät ñoù nhaän theâm eâlectroân C©u 7 : Sô ñoà maïch ñieän coù taùc duïng laø: A. Giuùp caùc thôï ñieän döïa vaøo ñoù ñeå maéc maïch ñieän ñuùng nhö yeâu caàu B. Giuùp ta deã daøng trong vieäc kieåm tra, söûa chöõa caùc maïch ñieän C. Moâ taû ñôn giaûn maïch ñieän trong thöïc teá D. Caû a, b, c ñeàu ñuùng C©u 8 : Neáu A huùt B, B huùt C , C ñaåy D thì: A. A vaø C coù ñieän tích traùi daáu B. B vaø D coù ñieän tích cuøng daáu C. A vaø D coù ñieän tích cuøng daáu D. A vaø D coù ñieän tích traùi daáu C©u 9 : Doøng ñieän ñang chaïy trong vaät naøo döôùi ñaây: A. Pin ñaët trong ñeøn pin B. Maùy tính boû tuùi ñang hoaït ñoäng C. Moät maûnh niloâng ñaõ ñöôïc coï xaùt D. Chieác pin troøn ñaët treân baøn C©u 10 : Hi ệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đ ây? A. Bằng hiệu điện thế trên mỗi đ èn B. B ằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn C. Nhỏ hơn tổng c ác hiệu điện thế trên mỗi đèn D. Lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn C©u 11 : Maûnh phim nhöïa sau khi coï xaùt vaøo len vaø thanh thuyû tinh sau khi coï xaùt vaøo luïa, choïn caâu traû lôøi sai trong caùc caâu sau: A. Maûnh phim nhieãm ñieän döông, thuyû tinh nhieãm ñieän aâm B. Maûnh len nhieãm ñieän döông, maûnh luïa nhieãm ñieän aâm C. Chuùng nhieãm ñieän khaùc loaïi D. Chuùng huùt nhau C©u 12 : 0,3A bằng bao nhiêu mA? A. 30mA B. 3000mA C. 300mA D. 30000mA C©u 13 : Ba kim loaïi thöôøng duøng ñeå laøm vaät daãn ñieän laø: A. Ñoàng, voânfram, theùp B. Ñoàng, nhoâm, saét C. Thieác, vaøng, nhoâm D. Chì, voânfram, keõm C©u 14 : Vaät daãn ñieän laø: A. Coù khaû naêng cho caùc haït mang ñieän tích döông chuyeån ñoäng B. Coù khaû naêng cho doøng ñieän ñi qua C. Caùc caâu A,B, C ñeàu ñuùng D. Coù khaû naêng cho caùc haït mang ñieän tích döông chuyeån ñoäng C©u 15 : Moät vaät nhaän theâm electron thì: A. Trôû thaønh vaät mang ñieän tích aâm B. Trôû thaønh vaät mang ñieän tích döông C. Trôû thaønh vaät trung hoaø veà ñieän D. Trôû thaønh vaät nhieãm ñieän C©u 16 : Có 4 vật a,b,c,d đả nhiểm điện .Nếu vật a hút b ,b hút c,c đẩy d thì : A. Vật a v à vật c có đi ện t ích cùng dấu B. Vật a và d có đi ện tích trái dấu C. Vật b v à d có điện tích cùng dấu D. Vật b v à c có điện tích cùng dấu C©u 17 : Trong nguyeân töû coù nhöõng loaïi haït gì, haït naøo mang ñieän aâm, haït naøo mang ñieän döông?Choïn caâu traû lôøi sai A. Electroân chuyeån ñoäng hoån ñoän khoâng ngöøng B. Haït nhaân mang ñieän döông, eâlectroân mang ñieän aâm C. Caùc haït eâlectroân vaø haït nhaân D. Haït nhaân mang ñieän aâm, eâlectroân mang ñieän döông C©u 18 : Ampe(A) laø ñôn vò cuûa ñaïi löôïng naøo trong soá caùc ñaïi löôïng döôùi ñaây? A. Löïc B. Hieäu ñieän theá C. Cöôøng ñoä doøng ñieän D. Khoái löôïng rieâng C©u 19 : Ampe kế có giới h ạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng đi ện nào ? A. Dòng điện đi qua d đèn diot phát quan có cường độ 12mA B. Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A C. Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A D. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ 0,35 A C©u 20 : Taùc duïng töø cuûa doøng ñieän duøng ñeå cheá taïo: A. Ñeøn LED B. Chuoâng ñieän C. Beáp ñieän D. Boùng ñeøn C©u 21 : Coï xaùt hai thanh nhöïa cuøng loaïi nhö nhau baèng maûnh vaûi khoâ. Ñöa hai thanh nhöïa naøy gaàn nhau thì chuùng: A. Huùt nhau. B. Luùc ñaàu chuùng huùt nhau, sau ñoù ñaåy nhau. C. Ñaåy nhau. D. Khoâng huùt cuõng khoâng ñaåy nhau. C©u 22 : Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ đi ện nào dưới đây khi chúng hoạt động ình thường A. công t ắc B. cuộn dây dẩn có lỏi sắt non C. quạt đi ện D. Bóng đèn bút thử điện C©u 23 : Con số 220V ghi trên m ỗi b óng đ èn c ó ý ngh ĩa n ào du ới đ ây A. B óng đèn đó có thể tạo ra được một hi ệu đi ện th ế l à 220V B. Đ èn ch ỉ sáng khi hi ệu đi ện thế gi ữa hai đ ầu b óng đ èn l à 220V C. Gi ữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế là 220V D. Đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải l à 220V C©u 24 : 5V bằng bao nhiêu mV? A. 5.10mV B. 5.10mV C. 5.10mV D. 5.10mV C©u 25 : Doøng ñieän trong kim loaïi laø: A. Ñi töø cöïc döông sang cöïc aâm B. Doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc electron C. Doøng chuyeån dôøi coù höôùng caùc ñieän tích. D. Chaïy qua daây toùc boùng ñeøn phaùt saùng. C©u 26 : Hai vaät nhieãm ñieän cuøng loaïi ñaët gaàn nhau thì: A. Ñaåy nhau B. Huùt nhau C. Khoâng ñaåy, khoâng huùt D. Vöøa ñaåy, vöøa huùt C©u 27 : Voân keá laø duïng cuï duøng ñeå ño: A. Hieäu ñieän theá B. Nhieät ñoä C. Khoái löôïng D. Löïc C©u 28 : Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẩn quấn quanh một lõi sắt thì cuộn dây dẩn này có thể hút loại nào dưói đây? A. Các cuộn nhôm B. Các cuộn giấy C. Các cuộn sắt D. Các cuộn đồng C©u 29 : Vaät nhieãm ñieän coù khaû naêng: A. Vöøa ñaåy, vöøa huùt caùc vaät khaùc B. Khoâng ñaåy, khoâng huùt vaät khaùc C. Ñaåy caùc vaät khaùc D. Huùt caùc vaät khaùc Câu 30: Trong caùc hình döôùi ñaây, caû hai vaät A, B ñeàu nhieãm ñieän vaø ñöôïc treo baèng caùc sôïi chæ maûnh. Haõy ghi daáu ñieän tích ( + hay - ) cho vaät chöa ghi daáu. A B A B A B + 0 0 + A B phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : ly 7 §Ò sè : 223 01 28 02 29 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Sôû GD-ÑT Thöøa Thieân Hueá KIỂM TRA HỌC KÌ II (Năm 2007-2008) Tröôøng THCS-THPT Höông Giang Môn: Vật Lý 7 Thời gian : 45 Phút (Không kể thời gian giao đề) Họ và tên: .............................................. Lớp : ………….. Mã đề: 224 Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: C©u 1 : 0,3A bằng bao nhiêu mA? A. 30mA B. 300mA C. 30000mA D. 3000mA C©u 2 : Thieát bò naøo sau ñaây laø nguoàn ñieän. A. Acquy B. Boùng ñeøn ñang saùng C. Quaït maùy D. Ñeøn pin C©u 3 : Có 4 vật a,b,c,d đả nhiểm điện .Nếu vật a hút b ,b hút c,c đẩy d thì : A. Vật a và d có đi ện tích trái dấu B. Vật b v à d có điện tích cùng dấu C. Vật a v à vật c có đi ện t ích cùng dấu D. Vật b v à c có điện tích cùng dấu C©u 4 : Doøng ñieän trong kim loaïi laø: A. Ñi töø cöïc döông sang cöïc aâm B. Doøng chuyeån dôøi coù höôùng caùc ñieän tích. C. Chaïy qua daây toùc boùng ñeøn phaùt saùng. D. Doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc electron C©u 5 : Moät vaät bò nhieãm ñieän döông laø vì: A. Vaät ñoù maát bôùt caùc eâlectroân B. Vaät ñoù khoâng coù ñieän tích aâm C. Vaät ñoù nhaän theâm caùc ñieän tích D. Vaät ñoù nhaän theâm eâlectroân C©u 6 : Ampe kế có giới h ạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng đi ện nào ? A. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ 0,35 A B. Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A C. Dòng điện đi qua d đèn diot phát quan có cường độ 12mA D. Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A C©u 7 : Dòng điện l à g ì? A. Dòng c ác đi ện t ích dich chuy ển có hướng B. Dòng c ác nguy ên t ử d ịch chuy ển có hướng C. Dòng chất lõng d ịch chuy ển có hướng D. Dòng c ác ph ân t ử dich chuy ển có hướng C©u 8 : Taùc duïng töø cuûa doøng ñieän duøng ñeå cheá taïo: A. Ñeøn LED B. Beáp ñieän C. Chuoâng ñieän D. Boùng ñeøn C©u 9 : Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ đi ện nào dưới đây khi chúng hoạt động ình thường A. cuộn dây dẩn có lỏi sắt non B. quạt đi ện C. Bóng đèn bút thử điện D. công t ắc C©u 10 : Vaät daãn ñieän laø: A. Coù khaû naêng cho caùc haït mang ñieän tích döông chuyeån ñoäng B. Coù khaû naêng cho doøng ñieän ñi qua C. Caùc caâu A,B, C ñeàu ñuùng D. Coù khaû naêng cho caùc haït mang ñieän tích döông chuyeån ñoäng C©u 11 : Vật nào dưới đây là vật cách điện A. Một đoạn dây nhựa B. Một đoạn ruột bút chì C. Một đoạn dây nhôm D. Một đoạn dây thép C©u 12 : Neáu A huùt B, B huùt C , C ñaåy D thì: A. A vaø D coù ñieän tích traùi daáu B. A vaø C coù ñieän tích traùi daáu C. B vaø D coù ñieän tích cuøng daáu D. A vaø D coù ñieän tích cuøng daáu C©u 13 : 5V bằng bao nhiêu mV? A. 5.10mV B. 5.10mV C. 5.10mV D. 5.10mV C©u 14 : Con số 220V ghi trên m ỗi b óng đ èn c ó ý ngh ĩa n ào du ới đ ây A. B óng đèn đó có thể tạo ra được một hi ệu đi ện th ế l à 220V B. Đ èn ch ỉ sáng khi hi ệu đi ện thế gi ữa hai đ ầu b óng đ èn l à 220V C. Gi ữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế là 220V D. Đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải l à 220V C©u 15 : Tác dụng nhiệt của dòng điện trông các tác dụng nào dưới đây là có lợi A. Nồi cơm điện B. Máy thu hình C. máy bơm nước D. Quạt đi ện C©u 16 : Moät vaät nhaän theâm electron thì: A. Trôû thaønh vaät nhieãm ñieän B. Trôû thaønh vaät mang ñieän tích aâm C. Trôû thaønh vaät trung hoaø veà ñieän D. Trôû thaønh vaät mang ñieän tích döông C©u 17 : Doøng ñieän ñang chaïy trong vaät naøo döôùi ñaây: A. Moät maûnh niloâng ñaõ ñöôïc coï xaùt B. Maùy tính boû tuùi ñang hoaït ñoäng C. Pin ñaët trong ñeøn pin D. Chieác pin troøn ñaët treân baøn C©u 18 : Hi ệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đ ây? A. Bằng hiệu điện thế trên mỗi đ èn B. B ằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn C. Nhỏ hơn tổng c ác hiệu điện thế trên mỗi đèn D. Lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn C©u 19 : Voân (V) laø ñôn vò cuûa ñaïi löôïng naøo trong soá caùc ñaïi löôïng döôùi ñaây: A. Hieäu ñieän theá B. Löïc C. Cöôøng ñoä doøng ñieän D. Khoái löôïng rieâng C©u 20 : Vaät nhieãm ñieän coù khaû naêng: A. Huùt caùc vaät khaùc B. Khoâng ñaåy, khoâng huùt vaät khaùc C. Ñaåy caùc vaät khaùc D. Vöøa ñaåy, vöøa huùt caùc vaät khaùc C©u 21 : Ba kim loaïi thöôøng duøng ñeå laøm vaät daãn ñieän laø: A. Ñoàng, voânfram, theùp B. Ñoàng, nhoâm, saét C. Thieác, vaøng, nhoâm D. Chì, voânfram, keõm C©u 22 : Ampe(A) laø ñôn vò cuûa ñaïi löôïng naøo trong soá caùc ñaïi löôïng döôùi ñaây? A. Löïc B. Hieäu ñieän theá C. Cöôøng ñoä doøng ñieän D. Khoái löôïng rieâng C©u 23 : Voân keá laø duïng cuï duøng ñeå ño: A. Khoái löôïng B. Nhieät ñoä C. Löïc D. Hieäu ñieän theá C©u 24 : Coï xaùt hai thanh nhöïa cuøng loaïi nhö nhau baèng maûnh vaûi khoâ. Ñöa hai thanh nhöïa naøy gaàn nhau thì chuùng: A. Huùt nhau. B. Luùc ñaàu chuùng huùt nhau, sau ñoù ñaåy nhau. C. Ñaåy nhau. D. Khoâng huùt cuõng khoâng ñaåy nhau. C©u 25 : Hai vaät nhieãm ñieän cuøng loaïi ñaët gaàn nhau thì: A. Khoâng ñaåy, khoâng huùt B. Vöøa ñaåy, vöøa huùt C. Huùt nhau D. Ñaåy nhau C©u 26 : Maûnh phim nhöïa sau khi coï xaùt vaøo len vaø thanh thuyû tinh sau khi coï xaùt vaøo luïa, choïn caâu traû lôøi sai trong caùc caâu sau: A. Maûnh phim nhieãm ñieän döông, thuyû tinh nhieãm ñieän aâm B. Chuùng nhieãm ñieän khaùc loaïi C. Chuùng huùt nhau D. Maûnh len nhieãm ñieän döông, maûnh luïa nhieãm ñieän aâm C©u 27 : Sô ñoà maïch ñieän coù taùc duïng laø: A. Giuùp caùc thôï ñieän döïa vaøo ñoù ñeå maéc maïch ñieän ñuùng nhö yeâu caàu B. Giuùp ta deã daøng trong vieäc kieåm tra, söûa chöõa caùc maïch ñieän C. Moâ taû ñôn giaûn maïch ñieän trong thöïc teá D. Caû a, b, c ñeàu ñuùng C©u 28 : Trong nguyeân töû coù nhöõng loaïi haït gì, haït naøo mang ñieän aâm, haït naøo mang ñieän döông?Choïn caâu traû lôøi sai A. Haït nhaân mang ñieän döông, eâlectroân mang ñieän aâm B. Electroân chuyeån ñoäng hoån ñoän khoâng ngöøng C. Haït nhaân mang ñieän aâm, eâlectroân mang ñieän döông D. Caùc haït eâlectroân vaø haït nhaân C©u 29 : Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẩn quấn quanh một lõi sắt thì cuộn dây dẩn này có thể hút loại nào dưói đây? A. Các cuộn nhôm B. Các cuộn đồng C. Các cuộn giấy D. Các cuộn sắt Câu 30: Trong caùc hình döôùi ñaây, caû hai vaät A, B ñeàu nhieãm ñieän vaø ñöôïc treo baèng caùc sôïi chæ maûnh. Haõy ghi daáu ñieän tích ( + hay - ) cho vaät chöa ghi daáu. A B A B A B + 0 0 + A B phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o) M«n : ly 7 §Ò sè : 224 01 28 02 29 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Sôû GD-ÑT Thöøa Thieân Hueá KIỂM TRA HỌC KÌ II (Năm 2007-2008) Tröôøng THCS-THPT Höông Giang Môn: Vật Lý 7 Thời gian : 45 Phút (Không kể thời gian giao đề) Họ và tên: .............................................. Lớp : ………….. Mã đề: 221 Khoanh tròn câu trả lời đúng nhất: C©u 1 : Thieát bò naøo sau ñaây laø nguoàn ñieän. A. Ñeøn pin B. Acquy C. Quaït maùy D. Boùng ñeøn ñang saùng C©u 2 : Con số 220V ghi trên m ỗi b óng đ èn c ó ý ngh ĩa n ào du ới đ ây A. Gi ữa hai đầu bóng đèn luôn có hiệu điện thế là 220V B. B óng đèn đó có thể tạo ra được một hi ệu đi ện th ế l à 220V C. Đ èn ch ỉ sáng khi hi ệu đi ện thế gi ữa hai đ ầu b óng đ èn l à 220V D. Đèn sáng bình thường thì hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn phải l à 220V C©u 3 : Neáu A huùt B, B huùt C , C ñaåy D thì: A. A vaø C coù ñieän tích traùi daáu B. A vaø D coù ñieän tích traùi daáu C. B vaø D coù ñieän tích cuøng daáu D. A vaø D coù ñieän tích cuøng daáu C©u 4 : Vaät daãn ñieän laø: A. Coù khaû naêng cho doøng ñieän ñi qua B. Coù khaû naêng cho caùc haït mang ñieän tích döông chuyeån ñoäng C. Coù khaû naêng cho caùc haït mang ñieän tích döông chuyeån ñoäng D. Caùc caâu A,B, C ñeàu ñuùng C©u 5 : Coï xaùt hai thanh nhöïa cuøng loaïi nhö nhau baèng maûnh vaûi khoâ. Ñöa hai thanh nhöïa naøy gaàn nhau thì chuùng: A. Huùt nhau. B. Khoâng huùt cuõng khoâng ñaåy nhau. C. Ñaåy nhau. D. Luùc ñaàu chuùng huùt nhau, sau ñoù ñaåy nhau. C©u 6 : Taùc duïng töø cuûa doøng ñieän duøng ñeå cheá taïo: A. Boùng ñeøn B. Chuoâng ñieän C. Beáp ñieän D. Ñeøn LED C©u 7 : Dòng điện l à g ì? A. Dòng chất lõng d ịch chuy ển có hướng B. Dòng c ác ph ân t ử dich chuy ển có hướng C. Dòng c ác nguy ên t ử d ịch chuy ển có hướng D. Dòng c ác đi ện t ích dich chuy ển có hướng C©u 8 : Voân (V) laø ñôn vò cuûa ñaïi löôïng naøo trong soá caùc ñaïi löôïng döôùi ñaây: A. Cöôøng ñoä doøng ñieän B. Hieäu ñieän theá C. Khoái löôïng rieâng D. Löïc C©u 9 : Tác dụng nhiệt của dòng điện trông các tác dụng nào dưới đây là có lợi A. máy bơm nước B. Quạt đi ện C. Nồi cơm điện D. Máy thu hình C©u 10 : Vật nào dưới đây là vật cách điện A. Một đoạn ruột bút chì B. Một đoạn dây nhôm C. Một đoạn dây nhựa D. Một đoạn dây thép C©u 11 : Moät vaät nhaän theâm electron thì: A. Trôû thaønh vaät mang ñieän tích döông B. Trôû thaønh vaät mang ñieän tích aâm C. Trôû thaønh vaät trung hoaø veà ñieän D. Trôû thaønh vaät nhieãm ñieän C©u 12 : Doøng ñieän ñang chaïy trong vaät naøo döôùi ñaây: A. Maùy tính boû tuùi ñang hoaït ñoäng B. Chieác pin troøn ñaët treân baøn C. Moät maûnh niloâng ñaõ ñöôïc coï xaùt D. Pin ñaët trong ñeøn pin C©u 13 : Hi ệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch gồm hai bóng đèn như nhau mắc nối tiếp có giá trị nào dưới đ ây? A. Bằng hiệu điện thế trên mỗi đ èn B. Lớn hơn tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn C. Nhỏ hơn tổng c ác hiệu điện thế trên mỗi đèn D. B ằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn C©u 14 : Sô ñoà maïch ñieän coù taùc duïng laø: A. Giuùp caùc thôï ñieän döïa vaøo ñoù ñeå maéc maïch ñieän ñuùng nhö yeâu caàu B. Giuùp ta deã daøng trong vieäc kieåm tra, söûa chöõa caùc maïch ñieän C. Moâ taû ñôn giaûn maïch ñieän trong thöïc teá D. Caû a, b, c ñeàu ñuùng C©u 15 : Ampe(A) laø ñôn vò cuûa ñaïi löôïng naøo trong soá caùc ñaïi löôïng döôùi ñaây? A. Löïc B. Khoái löôïng rieâng C. Cöôøng ñoä doøng ñieän D. Hieäu ñieän theá C©u 16 : Trong nguyeân töû coù nhöõng loaïi haït gì, haït naøo mang ñieän aâm, haït naøo mang ñieän döông?Choïn caâu traû lôøi sai A. Haït nhaân mang ñieän aâm, eâlectroân mang ñieän döông B. Electroân chuyeån ñoäng hoån ñoän khoâng ngöøng C. Haït nhaân mang ñieän döông, eâlectroân mang ñieän aâm D. Caùc haït eâlectroân vaø haït nhaân C©u 17 : Dòng điện có tác dụng phát sáng khi chạy qua bộ phận hay dụng cụ đi ện nào dưới đây khi chúng hoạt động ình thường A. cuộn dây dẩn có lỏi sắt non B. công t ắc C. quạt đi ện D. Bóng đèn bút thử điện C©u 18 : Ampe kế có giới h ạn đo là 50mA phù hợp để đo cường độ dòng đi ện nào ? A. Dòng điện đi qua bóng đèn pin có cường độ 0,35 A B. Dòng điện qua nam châm điện có cường độ 0,8A C. Dòng điện đi qua d đèn diot phát quan có cường độ 12mA D. Dòng điện qua bóng đèn xe máy có cường độ 1,2A C©u 19 : 5V bằng bao nhiêu mV? A. 5.10mV B. 5.10mV C. 5.10mV D. 5.10mV C©u 20 : Hai vaät nhieãm ñieän cuøng loaïi ñaët gaàn nhau thì: A. Ñaåy nhau B. Huùt nhau C. Vöøa ñaåy, vöøa huùt D. Khoâng ñaåy, khoâng huùt C©u 21 : 0,3A bằng bao nhiêu mA? A. 30000mA B. 3000mA C. 30mA D. 300mA C©u 22 : Doøng ñieän trong kim loaïi laø: A. Ñi töø cöïc döông sang cöïc aâm B. Doøng chuyeån dôøi coù höôùng cuûa caùc electron C. Chaïy qua daây toùc boùng ñeøn phaùt saùng. D. Doøng chuyeån dôøi coù höôùng caùc ñieän tích. C©u 23 : Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẩn quấn quanh một lõi sắt thì cuộn dây dẩn này có thể hút loại nào dưói đây? A. Các cuộn đồng B. Các cuộn nhôm C. Các cuộn sắt D. Các cuộn giấy C©u 24 : Maûnh phim nhöïa sau khi coï xaùt vaøo len vaø thanh thuyû tinh sau khi coï xaùt vaøo luïa, choïn caâu traû lôøi sai trong caùc caâu sau: A. Chuùng nhieãm ñieän khaùc loaïi B. Maûnh phim nhieãm ñieän döông, thuyû tinh nhieãm ñieän aâm C. Chuùng huùt nhau D. Maûnh len nhieãm ñieän döông, maûnh luïa nhieãm ñieän aâm C©u 25 : Moät vaät bò nhieãm ñieän döông laø vì: A. Vaät ñoù nhaän theâm eâlectroân B. Vaät ñoù maát bôùt caùc eâlectroân C. Vaät ñoù nhaän theâm caùc ñieän tích D. Vaät ñoù khoâng coù ñieän tích aâm C©u 26 : Voân keá laø duïng cuï duøng ñeå ño: A. Nhieät ñoä B. Khoái löôï

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLÝ 7 - KIỂM TRA HỌC KÌ II - THCS-THPT Hương Giang (4 ĐỀ).doc
Tài liệu liên quan