Bài giảng bài 7 Liên minh châu Âu (EU)

a/ Sự ra đời:

+ Với mong muốn duy trì hòa bình và cải thiện đời sống nông dân, một số nước có ý tưởng xây dựng một Châu Âu thống nhất.

+ 1957: 6 nước đã thành lập cộng đồng kinh tế Châu Âu.

 

ppt30 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 13/05/2013 | Lượt xem: 22315 | Lượt tải: 27download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng bài 7 Liên minh châu Âu (EU), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chaøo Möøng Quyù Thaày Coâ Ñeán Döï Lôùp 11a5 Kiểm tra bài củ Em hãy cho biết quy mô nền kinh tế Hoa Kì? Những nguyên nhân nào làm cho nền kinh tế Hoa Kì phát triển trở thành một cường quốc? Cho biết đặc điểm ngành dịch vụ Hoa Kì? Các hình ảnh sau đây có liên quan đến tổ chức kinh tế nào? BÀI 7: LIÊN MINH CHÂU ÂU(EU) European Union DiÖn tÝch: 4.422.773km2 D©n sè: 492,9triÖu ng­êi (2006). Trụ sở: Bruc-xen (Bỉ) I. Quá trình hình thành và phát triển 1/ Sự ra đời và phát triển. 2/ Mục đích và thể chế. II. Vị thế của EU trong nền kinh tế thế giới. 1/ Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới. 2/ Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới. Tiết 1: EU – Liên minh khu vực lớn trên thế giới. Hình 7.2.Liên minh Châu Âu - 2007. 1/ Sự ra đời và phát triển. a/ Sự ra đời. I. Quá trình hình thành và phát triển. Dựa vào nội dung mục 1 ở SGK, kiến thức hiểu biết: Em hãy cho biết EU ra đời khi nào? Qúa trình phát triển ra sao? I. Quá trình hình thành và phát triển 1/ Sự ra đời và phát triển. a/ Sự ra đời: + Với mong muốn duy trì hòa bình và cải thiện đời sống nông dân, một số nước có ý tưởng xây dựng một Châu Âu thống nhất. + 1957: 6 nước đã thành lập cộng đồng kinh tế Châu Âu. CĐ NGUYÊN TỬ CHÂU ÂU (1958) CĐ KINH TẾ CHÂU ÂU EEC(1957) C§ THAN VÀ THÉP CHÂU ÂU(1951) LIÊN MINH CHÂU ÂU EU (1993) CÁC MỐC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA EU CỘNG ĐỒNG CHÂU ÂU EC(1967) 1/ Sự ra đời và phát triển. a/ Sự ra đời. b/ Sự phát triển Dựa vào hình 7.2 tìm các nước gia nhập EU vào các năm 1957, 1995, 2004 và 2007? TBN 86 BDN 86 Ph¸p1957 Đøc1957 HL57 ý 1957 BØ57 Ai Len73 Anh 1973 ĐanMach. 1973 Hi Lap 1981 Áo1995 P.Lan 1995 T.ĐiÓn 1995 Extonia 2004 Latvia 2004 Litva2004 BaLan2004 Xlovakia 2004 Hunggari 2004 Séc2004 Sip2004 Rumani 2007 Bungari 2007 h.7. 2: Liªn minh ch©u ©u – 2007 Manta2004 Xlovenia.2004 LXB 57 1/ Sự ra đời và phát triển a/ Sự ra đời b/ Sự phát triển + Số lượng các thành viên tăng liên tục. 1957 có 6 thành viên, lên 27 thành viên (2007). + EU được mở rộng theo các hướng khác nhau trong không gian địa lí. + Mức độ liên kết thống nhất ngày càng cao. 2/ Mục đích và thể chế. Mục đích của EU là gì? a/ Mục đích: Tạo ra một khu vực tự do liên thông hàng hóa, dịch vụ, con người và tiền vốn giữa các nước thành viên và liên minh toàn diện. BA TRUÏ COÄT CUÛA EU THEO HIEÄP ÖÔÙC MAXTRICH Coäng ñoäng Chaâu AÂu -Lieân minh thueá quan -Thò tröôøng noäi ñòa -Lieân minh KT & tieàn teä Chính saùch ñoái ngoaïi & AN chung -Hôïp taùc trong CS ñoái ngoaïi -Phoái hôïp haønh ñoäng ñeå giöõ gìn HB -Chính saùch AN cuûa EU Hôïp taùc veà tö phaùp vaø noäi vuï -Chính saùch nhaäp cö -Ñaáu tranh choáng toäi phaïm -Hôïp taùc veà caùng saùt tö phaùp EU LIEÂN MINH CHAÂU AÂU Dựa vào sơ đồ trên, trình bày những liên minh, hợp tác chính của EU? QuyÕt ®Þnh c¬ b¶n cña nh­ng ng­êi ®øng ®Çu nhµ n­íc Ub liªn minh ch©u ©u héi ®ång bé tr­ëng EU toµ ¸n ch©u ©u c¬ quan kiÓm to¸n nghÞ viÖn ch©u ©u Döï thaûo nghò quyeát vaø döï luaät Quyeát ñònh KiÓm tra c¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c UB Tham vÊn vµ ban hµnh c¸c quyÕt ®Þnh vµ luËt lÖ c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña EU Döïa vaøo sô ñoà keå teân caùc cô quan ñaàu naõo cuûa EU? Phaân tích ñeå thaáy roõ cô caáu toå chöùc vaø hoaït ñoäng cuûa caùc cô quan ñaàu naõo cuûa EU? C¸c c¬ quan nµy quyÕt ®Þnh tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò quan träng vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ cña EU b/ Thể chế: Nhiều quyết định quan trọng về kinh tế chính trị do các cơ quan đầu não của EU đưa ra. - Các cơ quan quan trọng nhất EU: + Quốc hội Châu Âu (Nghị viện). + Hội đồng Châu Âu. + Toà án Châu Âu. + Ủy ban Liên minh Châu Âu EU. + Cơ quan kiểm toán Châu Âu. + Ngân hàng trung ương Châu Âu. Hội đồng châu Âu Chuû tòch HÑ Chaâu Aâu hieän nay Janez Jansa- Thuû töôùng Slovenia. - Goàm ngưôøi ñöùng ñaàu nhà nưôùc và chính phuû các nưôùc thành viên. Chöùc năng: là cơ quan quyeàn löïc cao nhaát EU; xác định đưôøng loái, chính sách cuûa EU Nghị viện châu Âu - Chức năng: kiểm tra các quyết định của các Uỷ ban, tham vấn và ban hành các quyết định về ngân sách của Lieân minh . Chuû tòch nghò vieän EU Hans-Gert Poettering CTUB Liên minh Châu Âu José Manuel Barroso Cô quan kieåm toaùn Chaâu AÂu Tòa án Châu Âu Nghị viện Châu Âu II. VỊ THẾ CỦA EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GiỚI Nhóm 1, 3: Dựa vào nội dung 1 ở mục II của bài học, bảng 7.1 và hình 7.5, hãy chứng tỏ rằng EU là một trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới? Nhóm 2, 4: Dựa vào nội dung 2 ở mục II ở bài học và bảng 7.1, nêu bật vai trò của EU trong thương mại quốc tế? Dựa vào hình 7.5 Phân tích vai trò của EU trong nền kinh tế thế giới? THẢO LUẬN Bảng 7.1 MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA CÁC TRUNG TÂM KT HÀNG ĐẦU TG. 1. EU - một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới - EU là 1 trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới: - Đứng đầu thế giới về GDP (năm 2004, GDP của EU vượt cả Hoa Kì và Nhật Bản) 59% 26% 31% 37,7% 19% 7,1% 2,2% Trong viện trợ phát triển TG Trong SX ôtô của TG Trong tổng GDP TG Trong xuất khẩu TG Trong tiêu thụ năng lượng TG Trong diện tích TG Trong dân số TG HÌNH 7.5 VAI TRÒ CỦA EU TRÊN THẾ GIỚI 1. EU - một trung tâm kinh tế lớn trên thế giới - EU là 1 trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới: - Đứng đầu thế giới về GDP (năm 2004, GDP của EU vượt cả Hoa Kì và Nhật Bản) - Tuy dân số chỉ chiếm 7,1% số dân thế giới nhưng EU chiếm tới 31% tổng GDP và tiêu thụ 19% năng lượng của thế giới(2004). 2. EU - tổ chức thương mại hàng đầu thế giới - Chiếm tới 37,7% giá trị xuất khẩu của thế giới - Tỉ trọng của EU trong xuất khẩu thế giới và tỉ trọng XK/GDP của EU đều đứng đầu thế giới, vượt xa Hoa Kì & Nhật Bản. - Là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển. Nhoùm 2,4: Dựa vào nội dung 2 ở mục II ở bài học và bảng 7.1, nêu bật vai trò của EU trong thương mại quốc tế? Moái quan heä Vieät Nam - EU 1/ Nước nào sau đây không thuộc khối liên minh EU? a. Ba Lan b. Thụy Sĩ c. Xlôvênia d. Rumani 2/ Tên EU được chính thức gọi từ khi nào? a. 1975 b. 1986 c. 1993 d. 1997 3/ Hiện nay EU có bao nhiêu nước thành viên? a. 6 b. 17 c. 24 d. 27 CŨNG CỐ 4/ Kinh teá cuûa EU phuï thuoäc chuû yeáu vaøo: a/ Töï do löu thoâng haøng hoùa giöõa caùc nöôùc thaønh vieân. b/ Töï do ñi laïi trong EU. c/ Hoaït ñoäng xuaát, nhaäp khaåu. d/ Hoaït ñoäng dòch vuï 5/ EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới thể hiện qua: a: Tiêu thụ 19% năng lượng TG. b: Chiếm 31% toång GDP TG c: Chiếm 37,7% xuất khẩu TG d: Tất cả đều đúng Xin Caûm Ôn Quyù Thaày Coâ!!! Tieát Hoïc Keát Thuùc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptHOI GIANG.ppt
Tài liệu liên quan