Bài giảng Điều khiển logic khả lập trình PLC

4.4. CÁC LỆNH SỐ HỌC

4.4.1. Lệnh vào ra.

4.4.2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm.

4.4.3. Các lệnh logic đại số Boolean.

4.4.4. Các lệnh tiếp điểm đặc biệt.

4.4.5. Các lệnh so sánh.

4.4.6. Lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con.

4.4.7. Các lệnh can thiệp vào thời gian vòng quét.

4.4.8. Các lệnh điều khiển Timer.

4.4.9. Các lệnh điều khiển Counter.

4.4.10. Các lệnh số học.

4.4.11. Lệnh tăng, giảm một đơn vị và lệnh đảo giá trị thanh ghi.

4.4.12. Các lệnh dịch chuyển nội dung ô nhớ.

pdf55 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 11/02/2014 | Lượt xem: 2940 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Điều khiển logic khả lập trình PLC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG 4: ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC KHAÛ LAÄP TRÌNH PLC • 4.1. Giới thiệu PLC. • 4.2. Đấu nối PLC và mođun mở rộng. • 4.3. Ngôn ngữ lập trình. • 4.4. Một số lệnh cơ bản. • 4.5. Soạn thảo chương trình và chương trình mô phỏng. 4.3. NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH. • 4.3.1. Cách thực hiện chương trình. • 4.3.2. Cấu trúc chương trình. • 4.3.3. Phương pháp lập trình. 4.3. NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH. • 4.3.1. Cách thực hiện chương trình. • 4.3.2. Cấu trúc chương trình. • 4.3.3. Phương pháp lập trình. 4.3.1. CAÙCH THÖÏC HIEÄN CHÖÔNG TRÌNH. Hình 4.23. Cấu trúc một vòng quét trong PLC 4.3. NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH. • 4.3.1. Cách thực hiện chương trình. • 4.3.2. Cấu trúc chương trình. • 4.3.3. Phương pháp lập trình. 4.3. CAÁU TRUÙC CHÖÔNG TRÌNH. Hình 4.24. Cấu trúc một chương trình của PLC 4.3. NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH. • 4.3.1. Cách thực hiện chương trình. • 4.3.2. Cấu trúc chương trình. • 4.3.3. Phương pháp lập trình. 4.3. PHÖÔNG PHAÙP LAÄP TRÌNH. • Phương pháp hình thang (Ladder logic _ LAD). • Phương pháp khối hàm (Function Block Diagram _ FBD). • Phương pháp liệt kê câu lệnh (Statement List _ STL). CHÖÔNG 4: ÑIEÀU KHIEÅN LOGIC KHAÛ LAÄP TRÌNH PLC • 4.1. Giới thiệu PLC. • 4.2. Đấu nối PLC và mođun mở rộng. • 4.3. Ngôn ngữ lập trình. • 4.4. Một số lệnh cơ bản. • 4.5. Soạn thảo chương trình và chương trình mô phỏng. 4.4.1. LEÄNH VAØO RA. 4.4.2. CAÙC LEÄNH GHI/XOÙA GIAÙ TRÒ CHO TIEÁP ÑIEÅM 4.4.3. CAÙC LEÄNH LOGIC ÑAÏI SOÁ BOOLEAN. 4.4.3. CAÙC LEÄNH LOGIC ÑAÏI SOÁ BOOLEAN. 4.4.4. CAÙC LEÄNH TIEÁP ÑIEÅM ÑAËC BIEÄT. 4.4.4. CAÙC LEÄNH TIEÁP ÑIEÅM ÑAËC BIEÄT. 4.4.5. CAÙC LEÄNH SO SAÙNH. 4.4.5. CAÙC LEÄNH SO SAÙNH. 4.4.5. CAÙC LEÄNH SO SAÙNH. 4.4.5. CAÙC LEÄNH SO SAÙNH. 4.4.5. CAÙC LEÄNH SO SAÙNH. 4.4.5. CAÙC LEÄNH SO SAÙNH. 4.4. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC 4.4.1. Lệnh vào ra. 4.4.2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm. 4.4.3. Các lệnh logic đại số Boolean. 4.4.4. Các lệnh tiếp điểm đặc biệt. 4.4.5. Các lệnh so sánh. 4.4.6. Lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con. 4.4.7. Các lệnh can thiệp vào thời gian vòng quét. 4.4.8. Các lệnh điều khiển Timer. 4.4.9. Các lệnh điều khiển Counter. 4.4.10. Các lệnh số học. 4.4.11. Lệnh tăng, giảm một đơn vị và lệnh đảo giá trị thanh ghi. 4.4.12. Các lệnh dịch chuyển nội dung ô nhớ. 4.4. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC 4.4.1. Lệnh vào ra. 4.4.2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm. 4.4.3. Các lệnh logic đại số Boolean. 4.4.4. Các lệnh tiếp điểm đặc biệt. 4.4.5. Các lệnh so sánh. 4.4.6. Lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con. 4.4.7. Các lệnh can thiệp vào thời gian vòng quét. 4.4.8. Các lệnh điều khiển Timer. 4.4.9. Các lệnh điều khiển Counter. 4.4.10. Các lệnh số học. 4.4.11. Lệnh tăng, giảm một đơn vị và lệnh đảo giá trị thanh ghi. 4.4.12. Các lệnh dịch chuyển nội dung ô nhớ. 4.4.6. LEÄNH NHAÛY VAØ LEÄNH GOÏI CHÖÔNG TRÌNH CON. 4.4. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC 4.4.1. Lệnh vào ra. 4.4.2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm. 4.4.3. Các lệnh logic đại số Boolean. 4.4.4. Các lệnh tiếp điểm đặc biệt. 4.4.5. Các lệnh so sánh. 4.4.6. Lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con. 4.4.7. Các lệnh can thiệp vào thời gian vòng quét. 4.4.8. Các lệnh điều khiển Timer. 4.4.9. Các lệnh điều khiển Counter. 4.4.10. Các lệnh số học. 4.4.11. Lệnh tăng, giảm một đơn vị và lệnh đảo giá trị thanh ghi. 4.4.12. Các lệnh dịch chuyển nội dung ô nhớ. 4.4.7. CAÙC LEÄNH CAN THIEÄP VAØO THÔØI GIAN VOØNG QUEÙT. 4.4. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC 4.4.1. Lệnh vào ra. 4.4.2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm. 4.4.3. Các lệnh logic đại số Boolean. 4.4.4. Các lệnh tiếp điểm đặc biệt. 4.4.5. Các lệnh so sánh. 4.4.6. Lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con. 4.4.7. Các lệnh can thiệp vào thời gian vòng quét. 4.4.8. Các lệnh điều khiển Timer. 4.4.9. Các lệnh điều khiển Counter. 4.4.10. Các lệnh số học. 4.4.11. Lệnh tăng, giảm một đơn vị và lệnh đảo giá trị thanh ghi. 4.4.12. Các lệnh dịch chuyển nội dung ô nhớ. 4.4.8. CAÙC LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN TIMER. Ký hiệu các loại bộ định thời 4.4.8. CAÙC LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN TIMER. 4.4. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC 4.4.1. Lệnh vào ra. 4.4.2. Các lệnh ghi/xóa giá trị cho tiếp điểm. 4.4.3. Các lệnh logic đại số Boolean. 4.4.4. Các lệnh tiếp điểm đặc biệt. 4.4.5. Các lệnh so sánh. 4.4.6. Lệnh nhảy và lệnh gọi chương trình con. 4.4.7. Các lệnh can thiệp vào thời gian vòng quét. 4.4.8. Các lệnh điều khiển Timer. 4.4.9. Các lệnh điều khiển Counter. 4.4.10. Các lệnh số học. 4.4.11. Lệnh tăng, giảm một đơn vị và lệnh đảo giá trị thanh ghi. 4.4.12. Các lệnh dịch chuyển nội dung ô nhớ. 4.4.9. CAÙC LEÄNH ÑIEÀU KHIEÅN COUNTER. 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Cộng hai số nguyên 16 bit trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Trừ hai số nguyên 16 bit trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Cộng hai số nguyên 32 bit trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Trừ hai số nguyên 32 bit trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Cộng hai số thực trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Trừ hai số thực trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Nhân hai số nguyên 16 bit trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Chia hai số nguyên 16 bit trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Nhân hai số nguyên 32 bit trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Chia hai số nguyên 32 bit trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Nhân hai số thực trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Chia hai số thực trong LAD và STL 4.4.10. CAÙC LEÄNH SOÁ HOÏC. Căn bậc 2 trong LAD và STL 4.4.11. LEÄNH TAÊNG GIAÛM MOÄT GIAÙ TRÒ, LEÄNH ÑAÛO GIAÙ TRÒ THANH GHI. LỆNH TĂNG MỘT GIÁ TRỊ TRONG LAD 4.4.11. LEÄNH TAÊNG GIAÛM MOÄT GIAÙ TRÒ, LEÄNH ÑAÛO GIAÙ TRÒ THANH GHI. LỆNH TĂNG MỘT GIÁ TRỊ TRONG LAD 4.4.11. LEÄNH TAÊNG GIAÛM MOÄT GIAÙ TRÒ, LEÄNH ÑAÛO GIAÙ TRÒ THANH GHI. LỆNH TĂNG MỘT GIÁ TRỊ TRONG LAD 4.4.11. LEÄNH TAÊNG GIAÛM MOÄT GIAÙ TRÒ, LEÄNH ÑAÛO GIAÙ TRÒ THANH GHI. LỆNH GIẢM MỘT GIÁ TRỊ TRONG LAD 4.4.11. LEÄNH TAÊNG GIAÛM MOÄT GIAÙ TRÒ, LEÄNH ÑAÛO GIAÙ TRÒ THANH GHI. LỆNH GIẢM MỘT GIÁ TRỊ TRONG LAD 4.4.11. LEÄNH TAÊNG GIAÛM MOÄT GIAÙ TRÒ, LEÄNH ÑAÛO GIAÙ TRÒ THANH GHI. LỆNH GIẢM MỘT GIÁ TRỊ TRONG LAD 4.4.11. LEÄNH TAÊNG GIAÛM MOÄT GIAÙ TRÒ, LEÄNH ÑAÛO GIAÙ TRÒ THANH GHI. LỆNH ĐẢO GIÁ TRỊ THANH GHI TRONG LAD 4.4.11. LEÄNH TAÊNG GIAÛM MOÄT GIAÙ TRÒ, LEÄNH ÑAÛO GIAÙ TRÒ THANH GHI. LỆNH ĐẢO GIÁ TRỊ THANH GHI TRONG LAD 4.4.11. LEÄNH TAÊNG GIAÛM MOÄT GIAÙ TRÒ, LEÄNH ÑAÛO GIAÙ TRÒ THANH GHI. LỆNH ĐẢO GIÁ TRỊ THANH GHI TRONG LAD 4.4.11. CAÙC LEÄNH DÒCH CHUYEÅN NOÄI DUNG OÂ NHÔÙ 4.4.11. CAÙC LEÄNH DÒCH CHUYEÅN NOÄI DUNG OÂ NHÔÙ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhe_5__.pdf