Bài giảng Đơn thức đồng đẳng

Dựa vào tính chất phân phối giữa phép nhân và phép cộng các số. Hãy thực hiện phép tính A + B

A + B = 2.72.55 + 72.55

= (2 + 1).72.55

= 3.72.55

 

ppt8 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1298 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đơn thức đồng đẳng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo viên thực hiện: Dương Thị Thúy NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy, c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp C©u 1 : Thu gän c¸c ®¬n thøc sau, chØ râ phÇn hÖ sè, phÇn biÕn cña ®¬n thøc thu gän. C©u 2 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau t¹i x = 1; y = - 1 ; ; ; ; ; Cho ®¬n thøc : 3x2yz H·y viÕt c¸c ®¬n thøc cã phÇn biÕn gièng phÇn biÕn cña ®¬n thøc ®· cho. H·y viÕt c¸c ®¬n thøc cã phÇn biÕn kh¸c phÇn biÕn cña ®¬n thøc ®· cho. Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc cã hÖ sè kh¸c 0 vµ cã cïng phÇn biÕn. C¸c ®¬n thøc: cã ph¶i lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng kh«ng? VD: Ai ®óng : Khi th¶o luËn nhãm b¹n S¬n nãi “0,9 xy2 vµ 0,9 x2y lµ 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng”. B¹n Phóc nãi “2 ®¬n thøc trªn kh«ng ®ång d¹ng”.ý kiÕn cña em ? Kh¼ng ®Þnh nµo ®óng trong nh÷ng kh¼ng ®Þnh sau : Hai ®¬n thøc cã cïng phÇn biÕn th× ®ång d¹ng. Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng th× cïng bËc. Hai ®¬n thøc cïng bËc th× ®ång d¹ng. C¶ 3 c©u trªn ®Òu sai. Bµi tËp 1 : XÕp c¸c ®¬n thøc sau thµnh tõng nhãm c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng. Bµi tËp 1: = (2 + 1)x2y Cho 2 biểu thøc : A = 2.72.55 B = 72.55 Dùa vµo tÝnh chÊt ph©n phèi gi÷a phÐp nh©n vµ phÐp céng c¸c sè. H·y thùc hiÖn phÐp tÝnh A + B Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc cã hÖ sè ≠ 0 vµ cïng phÇn biÕn. VD A + B = 2.72.55 + 72.55 = (2 + 1).72.55 = 3.72.55 VÝ dô: H·y tÝnh tæng : VD1 VD3 3xy2 – 7xy2 = (3 – 7)xy2 = - 4xy2 VD4 15xy3 – 8xy3 = (15 – 8)xy3 = 7xy3 2x2y + x2y = (2 + 1)x2y = 3x2y 5x3y2 + 6x3y2 = (5 +6)x3y2 =11x3y2 VD2 a) 2x2y + x2y = 3x2y b) Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc cã hÖ sè ≠ 0 vµ cïng phÇn biÕn. VD = -2xy3 =1,5x2 -Thay x =1;y = -1 vào biểu thức A ta có A = .1.(-1) = - Cách 2: Bµi tËp 3: Chän c¸c c©u ®óng (§), sai (S) trong c¸c c©u sau : a) - 3x3y2 vµ 2x3y2 lµ 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng. b) bx3yz2 vµ 5x3yz2 lµ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng (b lµ h»ng sè). c) 7y + 3y2 = 10y2 d) 5xyz + ( - 5xyz) = 0 e) Tæng 2 ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ ®¬n thøc ®ång d¹ng. Bµi tËp 4: §iÒn c¸c ®¬n thøc thÝch hîp vµo « trèng ®Ó hoµn thµnh b¶ng sau: § S S § S Bµi häc h«m nay chóng ta cÇn ghi nhí nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n sau : - §¬n thøc ®ång d¹ng. - Céng, trõ ®¬n thøc ®ång d¹ng. Trß ch¬i Lª Quý §«n tªn thËt lµ Lª Danh Ph­¬ng Sinh ngµy 2 – 8 – 1726 ë lµng Diªn Hµ, HuyÖn Diªn Hµ, TrÊn S¬n Nam H¹, nay lµ th«n Phó HiÕu x· §éc LËp HuyÖn H­ng Hµ TØnh Th¸i B×nh. Lóc cßn nhá Lª Quý §«n ®· næi tiÕng lµ ThÇn §ång. Lªn 5 tuæi ®äc ®­îc nhiÒu bµi trong kinh thi, 11 tuæi mçi ngµy häc ®­îc 8, 9 m­¬i ch­¬ng sö. Trong 1 ngµy cã thÓ lµm 10 bµi phó kh«ng ph¶i viÕt nh¸p. N¨m 1743 Lª Quý §«n thi h­¬ng ë tr­êng S¬n Nam ®Ëu gi¶i nguyªn. N¨m 1752 ¤ng ®ç ®Çu c¶ 2 kú thi héi vµ ®×nh ………. - N¾m v÷ng thÕ nµo lµ hai ®¬n thøc ®ång d¹ng. - Lµm thµnh th¹o céng, trõ c¸c ®¬n thøc ®ång d¹ng. - Bµi tËp : 19, 20, 21 (SGK Trang 36) 19, 20, 21, 22 (SBT Trang 12) H­íng dÉn vÒ nhµ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử- toán- đơn thức đồng đẳng.ppt
Tài liệu liên quan