Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 30: Tính chất của phi kim

Tác dụng với Hidro:

- Oxi tác dụng với Hidro tạo thành nước.

- Clo tác dụng với Hidro:

Khi H2 cháy trong khí Cl2 tạo ra khí HidroClorua, khí này tan trong nước tạo thành dung dịch Axit CloHidric.

ppt30 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 05/06/2013 | Lượt xem: 16476 | Lượt tải: 33download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Hóa học 9 - Tiết 30: Tính chất của phi kim, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIAÏO VIÃN: Nguyãùn Thë Nhæ YÏ CHƯƠNG 3. PHI KIM – SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC Tiết 30 Kim loại có những tính chất vật lý: Có tính dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Có tính dẻo và có ánh kim. Kim loại có những tính chất hóa học: Tác dụng với phi kim. Tác dụng với dung dịch axít. Tác dụng với dung dịch muối. Kim loại có những tính chất vật lý và tính chất hoá học chung nào? Ở nhiệt độ thường, phi kim tồn tại ở trạng thái nào? Cho ví dụ? TÍNH CHẤT VẬT LÝ: Học sinh quan sát các mẫu chất sau, và cho biết: - Ở nhiệt độ thường, phi kim tồn tại ở ba trạng thái: Rắn: C, S, P, . . . Lỏng: Br2, . . . Khí: O2, Cl2, H2, N2, . . . Phần lớn các nguyên tố phi kim không dẫn điện, không dẫn nhiệt và có nhiệt độ nóng chảy thấp. - Một số phi kim độc như: Cl2, Br2, I2. TÍNH CHẤT VẬT LÝ: II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA PHI KIM: Viết PTHH xảy ra giữa các chất sau: a. Na + Cl2  ? b. Fe + S  ? c. Cu + O2  ? 1. TÁC DỤNG VỚI KIM LOẠI: Rút ra kết luận về tính chất này? TÍNH CHẤT HÓA HỌC: . Tác dụng với kim loại: - Nhiều phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối 2 Na (r) + Cl2 (k) 2 NaCl (r) Fe (r)+ S (r)  FeS (r) - Khí oxi tác dụng với kim loại tạo thành oxit Cu (r) + 02 (k)  2CuO (r) t0 t0 t0 Nhận xét: + Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối hoặc Oxit TÍNH CHẤT HÓA HỌC: . Tác dụng với Hiđrô: Nêu hiện tượng xảy ra khi đốt cháy khí hyđro trong khí oxi ? Cho biết sản phẩm tạo thành sau phản ứng? Viết PTHH? TÍNH CHẤT HÓA HỌC: . Tác dụng với Hiđrô: - Clo tác dụng với Hiđrô O2 + 2 H2 → 2 H2O (k) (h) to (k) - Oxi tác dụng với Hiđrô tạo thành nước KhíHCl Giấy quỳ tím Biến thành màu đỏ Dung dịch HCl H2 Cl2 TÍNH CHẤT HÓA HỌC: . Tác dụng với Hidrô: O2 + 2 H2 → 2 H2O (k) (h) to (k) - Ôxi tác dụng với Hidrô tạo thành nước - Clo tác dụng với Hidrô Khí H2 cháy trong khí Cl2 tạo ra khí Hidroclorua, khí này tan trong nước tạo thành dung dịch Axit clohidric H2 + Cl2 → 2 HCl (k) (k) to (k) Không màu Vàng lục C + H2 → 1000oc CH4 ↗ Ngoài ra, nhiều phi kim khác như C, S, Br2, F2, . . . Tác dụng với H2 S + H2 → 3000 H2S ↗ Br2 + H2 → 2HBr ↗ F2 + H2 → 2HF ↗ 2 Đun nóng Ngay bóng tối cũng tạo ra hợp chất khí TÍNH CHẤT HÓA HỌC: . Tác dụng với Hiđrô: O2 + 2H2 → 2 H2O (k) (h) to (k) - Ôxi tác dụng với Hidrô tạo thành nước - Clo tác dụng với Hidrô H2 + Cl2 → 2 HCl (k) (k) to (k) Không màu Vàng lục - Ngoài ra, nhiều phi kim khác như C, S, Br2, F2, . . . Tác dụng với H2 Nhận xét: + Phi kim tác dụng với H2 tạo thành hợp chất khí cũng tạo ra hợp chất khí TÍNH CHẤT HÓA HỌC: . Tác dụng với Oxi: Nêu hiện tượng và viết PTHH xảy ra khi cho lưu huỳnh, phôt pho tác dụng với khí oxi ? KhÝ kh«ng mÇu KhÝ oxi KhÝ oxi Khãi tr¾ng TÍNH CHẤT HÓA HỌC: . Tác dụng với Oxi: S + O2 (k) → SO2 (k) to P + O2 → 2P2O5 to Nhận xét: + Nhiều phi kim tác dụng với Oxi tạo thành Oxit axit 4 5 TÍNH CHẤT HÓA HỌC: . Mức độ hoạt động hóa học của phi kim: Xét một số phản ứng: Fe + Cl2 → 2FeCl3 to Fe + S → FeS to F2 + H2 → 2HF ↗ Ngay bóng tối Cl2 + H2 → 2HCl ↗ ás S + H2 → H2S ↗ 300o C + H2 → 1000oc CH4 ↗ Dựa vào hoá trị của Fe và điều kiện của các phản ứng trên, em hãy sắp xếp các phi kim thành một dãy theo thứ tự mức độ hoạt động hoá học giảm dần 2 3 III 2 II THẢO LUẬN NHÓM NHỎ TÍNH CHẤT HÓA HỌC: . Mức độ hoạt động hóa học của phi kim: Căn cứ vào đâu để đánh giá mức độ hoạt động của phi kim? Được xét căn cứ vào khả năng và mức độ phản ứng của phi kim với kim loại và với khí Hiđrô. F, O, Cl : là những phi kim hoạt động mạnh, F là phi kim mạnh nhất. S, P, C, Si : là những phi kim hoạt động yếu hơn. . Tác dụng với Oxi: . Tác dụng với Hidrô: . Tác dụng với kim loại: TÍNH CHẤT VẬT LÝ: BÀI TẬP: TRÒ CHƠI Ô CHỮ Câu 1: Là tên chất tham gia còn khuyết trong PTHH sau: .......+ 02 (k)  P205 (r) Câu 2: Là loại hợp chất vô cơ tạo ra trong phản ứng phi kim tác dụng với oxi Câu 3: Là công thức hóa học của chất sản phẩm trong PTHHsau: H2 (k) + I2 (k) ........ Câu 4: Là các trạng thái tồn tại của phi kim ở nhiệt độ thường? Câu 5: Là trạng thái chất sản phẩm của phản ứng giữa phi kim với khí hidro? Câu 6: Là loại hợp chất vô cơ tạo ra trong phản ứng giữa nhiều phi kim với kim loại? 1 2 3 4 5 6 P H O T P H O O X I T H I R N, L Ỏ N G, K H Í Ắ K H Í M U Ố Í Từ hàng dọc:Là loại chất khi tác dụng với khí hiđro tạo thành hợp chất khí với hiđro H P K I M I A KẾT QUẢ H­íng dÉn vÒ nhµ: Häc thuéc phÇn ghi nhí vµ lµm bµi tËp: 2; 3; 4; 5; 6 – trang 76 (sgk). §äc tr­íc bµi 26: Clo  + + Thöïc hieän thaùng 11 naêm 2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppttinh chat cua phi kim.ppt
Tài liệu liên quan