Bài giảng Lịch sử 6 - Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

- Đời sống Kinh tế:

+ Nông nghiệp phát triển trở thành ngành kinh tế chính

+Thủy lợi được chú trọng

+ Lương thực dư thừa

 

ppt16 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 18061 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Lịch sử 6 - Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 4 Bài 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG 1. Sự xuất hiện của các quốc gia cổ đại phương Đông: Caùc quoác gia coå ñaïi phöông Ñoâng 1. Sự xuất hiện của các quốc gia cổ đại phương Đông: - Thời gian : Cuèi thiªn niªn kØ IV- ®Çu thiªn niªn kØ III TCN - Hình thành các quốc gia: Trung Quốc, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập. - Địa điểm: c¸c quèc gia cæ ®¹i h×nh thµnh trên lưu vực c¸c con s«ng lín + Ai CËp: S«ng Nin + Trung Quèc: Tr­êng Giang vµ Hoµng Hµ + Ấn §é: S«ng Ấn vµ s«ng H»ng + L­ìng Hµ: s«ng Ti-gr¬ vµ Ơ-ph¬-r¸t Sông Nin (Ai Cập) Sông Ấn (Ấn Độ) 2. Sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội: thu hoaïch thöông nghieäp Dẫn nước vào ruộng Nông nghiệp 2. Sơ lược về tổ chức và đời sống xã hội: - Đời sống Kinh tế: + Nông nghiệp phát triển trở thành ngành kinh tế chính +Thủy lợi được chú trọng + Lương thực dư thừa - Xã hội có kẻ giàu, người nghèo => phân chia giai cấp Có 2 tầng lớp( thống trị và bị trị): + Thống trị: là tầng lớp quí tộc gồm vua, quan, có nhiều của cải, quyền lực, sống sung sướng. + Bị trị: gồm nông dân công xã và nô lệ, cuộc sống khổ cực Nông dân công xã, đông đảo nhất và là tầng lớp lao động, sản xuất chính trong xã hội Vua Menes gieát noâ leä Quyù toäc vaø noâ leä Kim Tự Tháp(Ai Cập) Vườn treo Ba Bi Lon( Lưỡng Hà) 3. Nhà nước chuyên chế cổ đại - Đứng đầu nhà nước là vua, nắm mọi quyền hành chính trị, cha truyền con nối - Giúp vua là bộ máy hành chính từ TW đến địa phương =>Nhà nước còn đơn giản do quý tộc phong kiến nắm giữ Hoàng đế Trung Quốc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- các quốc gia cổ đại phương đông.ppt
Tài liệu liên quan