Bài giảng lịch sử: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng ( 1917 – 1921)

2. Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười Nga.

Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917

- Tháng 2/1917 cách mạng bùng nổ với cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pêtơrôgrat .

- Từ tổng bãi công chuyển sang khởi nghĩa vũ trang, tạo điều kiện giành thắng lợi trong phạm vi cả nước chỉ trong vòng 8 ngày

 

ppt22 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 09/05/2013 | Lượt xem: 23778 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng lịch sử: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng ( 1917 – 1921), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TẬP THỂ LỚP 11B KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Phần từ năm 1917 đến năm 1945 ) Phần hai Bài 9 : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 1917 – 1921) I . CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng PPCT : TIẾT 11 Chế độ chuyên chế Nga Hoàng Nga Hoàng Nicôlai Tình hình chính trị Nga đầu thế kỉ XX có gì nổi bật ? Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Nga hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh đế quốc gây nên hậu quả nghiêm trọng 1. Tình hình nước Nga trước cách mạng a. Chính trị . Tình hình kinh tế, nước Nga đầu thế kỉ XX như thế nào ? Đời sống nông dân Nga b. Kinh tế - Lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xẩy ra nhiều nơi, công, nông nghiệp đình đốn c. Xã hội. - Mâu thuẩn chồng chéo : - Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ - Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi Xã hội nước Nga đầu thế kỉ XX ra sao ? => Nước Nga đứng trước một cuộc cách mạng 2. Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917 BAÕI COÂNG ÔÛ PEÂTÔROÂGRAT- 2.1917 COÂNG NHAÂN DÖÏNG CHIEÁN LUÕY KHÔÛI NGHÓA VUÕ TRANG ÔÛ PEÂTÔROÂGRAT – 2.1917 Tháng 2/1917 cách mạng bùng nổ với cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở Thủ đô Pêtơrôgrat . Từ tổng bãi công chuyển sang khởi nghĩa vũ trang, tạo điều kiện giành thắng lợi trong phạm vi cả nước chỉ trong vòng 8 ngày 2. Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917 Kết quả - Chế độ chuyên chế Nga hoàng bị lật đổ - Hai chính quyền song song tồn tại Chính phuû laâm thôøi cuûa tö saûn Xoâ Vieát ñaïi bieåu coâng nhaân, binh lính. CHÍNH PHUÛ LAÂM THÔØI Tính chất : Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga mang tính chất gì ? Tình hình nước Nga sau cách mạng tháng Hai có gì nổi bật? Đảng Bônsêvích và Lênin phải làm gì ? Lênin trực tiếp lãnh đạo cách mạng tháng Mười Luaän cöông 4.1917 Lênin (1870 – 1924) b. Cách mạng tháng Mười năm 1917 - Nguyên nhân: . Sau cách mạng tháng hai Nga tồn tại hai chính quyền => Cục diện này không thể kéo dài. . Do đó Lênin và Đảng Bônsêvích quyết định chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa Diễn biến : . Đêm 24/10 Lênin quyết định khởi nghĩa . Đêm 25/10 chiếm cung điện mùa đông => Chính phủ tư sản lâm thời sụp đổ Kết quả : .Cách mạng thắng lợi trên toàn nước Nga Tính chất : Đây là cuộc cách mạng XHCN Diễn biến, tính chất của cách mạng tháng Mười như thế nào? Đại hội Xô Viết toàn Nga lần thứ hai – đêm 25/10 II . CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN XÔ VIẾT (Giảm tải) GHI CHUÙ Quaân noåi loaïn trong nước Quaân ÑQ can thieäp Vuøng CM Kieåm soaùt MATXCÔVA LEÂNINGRAT Quaân Thoå XEÂVAXTOÂPOÂN ACKHANGEN Quaân Anh Quaân Ba lan Quaân Rumani Quaân Iuñenhich Quaân Coânsaéc 1918 1919 1919 1919 1919 1920 1919 1919 Quaân Ñöùc BA LAN Quaân Anh Quaân Phaùp Quân Mĩ, quân Anh III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA Đối với nước Nga : - Mở ra kỉ nguyên mới : Giai cấp công nhân và nhân dân lao động, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình. Đối với thế giới . - Thay đổi cục diện thế giới - để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng và dân tộc bị áp bức trên thế giới Bài 9 : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 1917 – 1921) 1.Tình hình nước Nga trước cách mạng 3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ? 2 . Vì sao Năm 1917 nước Nga lại diễn ra hai cuộc cách mạng ? Cung điện mùa đông LỚP 11B KÍNH CHÀO CÁC THẦY CÔ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử-lịch sử- Cách mạng tháng Mười Nga.ppt
Tài liệu liên quan