Bài giảng Ngữ văn 9: Văn bản Đồng chí (Chính Hữu)

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không mặc kệ gió lung lay

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính

→ Hình ảnh thơ giản dị, quen thuộc, gần gũi

Liệt kê, hoán dụ, nhân hoá, cách nói hóm hỉnh, lạc quan

Cùng chung một nỗi niềm nhớ quê hương, yêu đất nước

 

 

ppt18 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 06/03/2019 | Lượt xem: 57 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Ngữ văn 9: Văn bản Đồng chí (Chính Hữu), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o ®Õn dù giê th¨m lípNGÖÕ VAÊN 9KiÓm tra bµi còEm h·y kÓ tªn c¸c t¸c phÈm - t¸c gi¶ v¨n häc trung ®¹i ®· d­îc häc trong ch­¬ng tr×nh Ng÷ v¨n 9 häc k× I?ChuyÖn ng­êi con g¸i Nam X­¬ng -NguyÔn D÷ChuyÖn cò trong phñ chóa TrÞnh - Ph¹m §×nh HæHoµng Lª nhÊt thèng chÝ (håi thø m­êi bèn) - Ng« gia v¨n ph¸iTruyÖn KiÒu – NguyÔn DuLôc V©n Tiªn cøu KiÒu NguyÖt Nga – NguyÔn §×nh ChiÓuI. Giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈm1. T¸c gi¶- ChÝnh H÷u tªn thËt lµ TrÇn §×nh §¾c (1926 - 2007) quê Can Lộc - Hµ TÜnh- Tõ ng­êi lÝnh Trung ®oµn thñ ®« trë thµnh nhµ th¬ qu©n ®éi.- Th¬ «ng viÕt nhiÒu vÒ ng­êi lÝnh vµ chiÕn tranh.2. T¸c phÈm- Bµi th¬ ra ®êi: 1948(ChÝnh H÷u)ÑOÀNG CHÍTr­êng: THCS §«ng XuyªnThø Ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2012- Năm 2000 ông được nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.- Tập thơ “Đầu súng trăng treo”Văn bảnI. Giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈm1. T¸c gi¶2. T¸c phÈmII. §äc, t×m hiÓu néi dung1. §äc.(ChÝnh H÷u)ÑOÀNG CHÍTr­êng: THCS §«ng XuyªnThø Ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2012Ruộng nương anh gửi bạn thân càyGian nhà không mặc kệ gió lung layGiếng nước gốc đa nhớ người ra lính.Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnhSốt run người vần trán ướt mồ hôi.Áo anh rách vaiQuần tôi có vài mảnh váMiệng cười buốt giá Chân không giàyThương nhau tay nắm lấy bàn tay.Đêm nay rừng hoang sương muốiĐứng cạnh bên nhau chờ giặc tới Đầu súng trăng treo. 1948Quê hương anh nước mặn đồng chuaLàng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.Anh với tôi đôi người xa lạTự phương trời chẳng hẹn quen nhau,Súng bên súng đầu sát bên đầuĐêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.Đồng chí!Văn bản1. T¸c gi¶2. T¸c phÈm1. §äc.2. CÊu tróc.- ThÓ th¬ tù do3 ®o¹n: §o¹n 1: 7 dßng ®Çu§o¹n 2: 10 dßng tiÕp§o¹n 3: Cßn l¹iC¶m nghÜ vÒ c¬ së cña t×nh ®ång chÝC¶m nghÜ vÒ biÓu hiÖn vµ søc m¹nh cña t×nh ®ång chÝC¶m nghÜ vÒ biÓu t­îng t×nh ®ång chÝ- Tù sù kÕt hîp miªu t¶ vµ biÓu c¶m.(ChÝnh H÷u)ÑOÀNG CHÍTr­êng: THCS §«ng XuyªnThø Ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2012I. Giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈmII. §äc, t×m hiÓu néi dung- M¹ch c¶m xóc thÓ hiÖn vÎ ®Ñp vµ søc m¹nh cña tình ®ång chÝ, ®ång ®éi.biÓu c¶m.Văn bản1. T¸c gi¶2. T¸c phÈm1. §äc.3. Néi dung v¨n b¶n.a. C¶m nghÜ vÒ c¬ së cña t×nh ®ång chÝQuª h­¬ng anh n­íc mÆn ®ång chuaLµng t«i nghÌo ®Êt cµy lªn sái ®¸Anh víi t«i ®«i ng­êi xa l¹Tù ph­¬ng trêi ch¼ng hÑn quen nhauSóng bªn sóng, ®Çu s¸t bªn ®Çu,§ªm rÐt chung ch¨n thµnh ®«i tri kû§ång chÝ !(ChÝnh H÷u)ÑOÀNG CHÍTr­êng: THCS §«ng XuyªnThø Ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2012I. Giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈmII. §äc, t×m hiÓu néi dung2. CÊu tróc.Văn bản1. T¸c gi¶2. T¸c phÈm1. §äc.3. Néi dung v¨n b¶n.a. C¶m nghÜ vÒ c¬ së cña t×nh ®ång chÝ(ChÝnh H÷u)ÑOÀNG CHÍTr­êng: THCS §«ng XuyªnThø Ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2012I. Giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈmII. §äc, t×m hiÓu néi dungQuê hương anh nước mặn đồng chuaLàng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá.=> Cùng xuất thân từ những người nông dân nghèo khó (cùng giai cấp)Anh với tôi đôi người xa lạTự phương trời chẳng hẹn quen nhau Súng bên súng, đầu sát bên đầu,=> Tình cảm tự nguyện, cùng chung nhiệm vụ sát cánh bên nhau chiến đấu Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ.=> Cùng chia sẻ mọi gian lao, niềm vui, nỗi buồnHình ảnh sóng đôi, từ ngữ chọn lọc, điệp từ, tạo âm điệu chắc khoẻCấu trúc song hành, đối xứng ,thành ngữ2. CÊu tróc.Văn bản1. T¸c gi¶2. T¸c phÈm1. §äc.3. Néi dung v¨n b¶n.a. C¶m nghÜ vÒ c¬ së cña t×nh ®ång chÝ(ChÝnh H÷u)ÑOÀNG CHÍTr­êng: THCS §«ng XuyªnThø Ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2012I. Giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈmII. §äc, t×m hiÓu néi dungĐồng chí!Cấu trúc đặc biệt, câu cảm thán=> Âm hưởng ấm áp, niềm vui lớn lao, tình cảm thiêng liêng cao đẹp, là kết tinh của tình bạn, tình người.2. CÊu tróc.Văn bản CƠ SỞ HÌNH THÀNH TÌNH ĐỒNG CHÍCùng chung hoàn cảnh xuất thânCùng chung nhiệm vụ, lí tưởngCùng chung khó khăn, thiếu thốnXa lạ quen nhau tri kỉ Đồng chí Cơ sở vững chắc, thiêng liêng, cao đẹp 1. T¸c gi¶2. T¸c phÈm1. §äc.3. Néi dung v¨n b¶n.a. C¶m nghÜ vÒ c¬ së cña t×nh ®ång chÝb. C¶m nghÜ vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cao ®Ñp vÒ t×nh ®ång chÝ(ChÝnh H÷u)ÑOÀNG CHÍTr­êng: THCS §«ng XuyªnThø Ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2012I. Giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈmII. §äc, t×m hiÓu néi dung- Cïng giai cÊp ®ång khæ. cïng chung nhiÖm vô, chung môc ®Ých chiÕn ®Êu- ThÓ hiÖn c¶m xóc cao nhÊt vÒ t×nh ®ång chÝ2. CÊu tróc.Văn bản 1. T¸c gi¶2. T¸c phÈm1. §äc.3. Néi dung v¨n b¶n.a. C¶m nghÜ vÒ c¬ së cña t×nh ®ång chÝb. C¶m nghÜ vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cao ®Ñp vÒ t×nh ®ång chÝ(ChÝnh H÷u)ÑOÀNG CHÍTr­êng: THCS §«ng XuyªnThø Ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2012I. Giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈmII. §äc, t×m hiÓu néi dung- Cïng giai cÊp ®ång khæ. cïng chung nhiÖm vô, chung môc ®Ých chiÕn ®Êu- ThÓ hiÖn c¶m xóc cao nhÊt vÒ t×nh ®ång chÝRuộng nương anh gửi bạn thân càyGian nhà không mặc kệ gió lung layGiếng nước gốc đa nhớ người ra lính→ Hình ảnh thơ giản dị, quen thuộc, gần gũiCùng chung một nỗi niềm nhớ quê hương, yêu đất nướcLiệt kê, hoán dụ, nhân hoá, cách nói hóm hỉnh, lạc quan2. CÊu tróc.Văn bản1. T¸c gi¶2. T¸c phÈm1. §äc.3. Néi dung v¨n b¶n.a. C¶m nghÜ vÒ c¬ së cña t×nh ®ång chÝ- Cïng giai cÊp ®ång khæ. cïng chung nhiÖm vô, chung môc ®Ých chiÕn ®Êu- ThÓ hiÖn c¶m xóc cao nhÊt vÒ t×nh ®ång chÝb. C¶m nghÜ vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cao ®Ñp vÒ t×nh ®ång chÝ Sù c¶m th«ng s©u xa nh÷ng nçi lßng cña nhau.(ChÝnh H÷u)ÑOÀNG CHÍTr­êng: THCS §«ng XuyªnThø Ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2012I. Giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈmII. §äc, t×m hiÓu néi dungAnh với tôi biết từng cơn ớn lạnhSốt run người vừng trán ướt mồ hôi Áo anh rách vaiQuần tôi có vài mảnh vá ...Chân không giày Câu thơ sóng đôi, hình ảnh tả thực Miệng cười buốt giá Thương nhau tay nắm lấy bàn tayDiễn tả tình cảm yêu thương, đoàn kết, gắn bó.Tạo nên sức mạnh vượt qua mọi gian khổ (cả vật chất lẫn tinh thần).→ Cùng đồng cam, cộng khổ trong cuộc chiến đấu thiếu thốn, khó khăn và bệnh tật 2. CÊu tróc.Văn bản1. T¸c gi¶2. T¸c phÈm1. §äc.3. Néi dung v¨n b¶n.a. C¶m nghÜ vÒ c¬ së cña t×nh ®ång chÝ- Cïng giai cÊp ®ång khæ. cïng chung nhiÖm vô, chung môc ®Ých chiÕn ®Êu- ThÓ hiÖn c¶m xóc cao nhÊt vÒ t×nh ®ång chÝb. C¶m nghÜ vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cao ®Ñp vÒ t×nh ®ång chÝ Sù c¶m th«ng s©u xa nh÷ng nçi lßng cña nhau.- C¶m nhËn vµ xÎ chia nh÷ng ®au ®ín vÒ thÓ x¸c, ®oµn kÕt, yªu th­¬ngc. BiÓu t­îng cña t×nh ®ång chÝ(ChÝnh H÷u)ÑOÀNG CHÍTr­êng: THCS §«ng XuyªnThø Ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2012I. Giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈmII. §äc, t×m hiÓu néi dungT×nh ®ång chÝ, ®ång ®éi lu«n to¶ s¸ng vµ vÜnh h»ng nh­ ¸nh tr¨ng Ng­êi lÝnh KhÈu sóng VÇng tr¨ng Rõng ®ªm, s­¬ng muèi“ §Çu sóng tr¨ng treo ”Tâm hồn thi sĩ của người lính -> hình ảnh thực, lãng mạn: gắn kết người lính, khẩu súng, vầng trăng tạo nên bức tranh đẹp về tình đồng chí, đồng độiHình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng cho vẻ đẹp thơ ca về người lính cách mạngĐêm nay rừng hoang sương muốiĐứng cạnh bên nhau chờ giặc tớiĐầu súng trăng treo- Søc m¹nh t×nh ®ång chÝ gióp hä ®øng v÷ng bªn nhau- VÎ ®Ñp ng­êi lÝnh2. CÊu tróc.Văn bảnCa ngợi vẻ đẹp của người lính cụ Hồ thời chống Pháp1. T¸c gi¶2. T¸c phÈm1. §äc.3. Néi dung v¨n b¶n.a. C¶m nghÜ vÒ c¬ së cña t×nh ®ång chÝ- Cïng giai cÊp ®ång khæ. cïng chung nhiÖm vô, chung môc ®Ých chiÕn ®Êu- ThÓ hiÖn c¶m xóc cao nhÊt vÒ t×nh ®ång chÝb. C¶m nghÜ vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cao ®Ñp vÒ t×nh ®ång chÝ Sù c¶m th«ng s©u xa nh÷ng nçi lßng cña nhau.- C¶m nhËn vµ xÎ chia nh÷ng ®au ®ín vÒ thÓ x¸c, ®oµn kÕt, yªu th­¬ngc. BiÓu t­îng cña t×nh ®ång chÝiii. Tæng kÕt(ChÝnh H÷u)ÑOÀNG CHÍTr­êng: THCS §«ng XuyªnThø Ba ngµy 9 th¸ng 10 n¨m 2012I. Giíi thiÖu t¸c gi¶ t¸c phÈmII. §äc, t×m hiÓu néi dung2. CÊu tróc.- Søc m¹nh t×nh ®ång chÝ gióp hä ®øng v÷ng bªn nhau- VÎ ®Ñp ng­êi lÝnhTình đồng chí của những người lính dựa trên cơ sở cùng chung cảnh ngộ và lí tưởng chiến đấu được thể hiện thật tự nhiên, bình dị mà sâu sắc trong mọi hoàn cảnh, nó góp phần tạo nên sức mạnh và vẻ đẹp tinh thần của người lính cách mạng.- Những chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ giản dị,chân thực, cô đọng giàu tính biểu cảm.- Hình ảnh thơ sóng đôi,đối ứng nhau.IV. LuyÖn tËpVăn bản1.NghÖ thuËt2. Néi dung.TÌM TỪ KHÓA TRONG CÁC Ô CHỮ SAU Tªn khai sinh cña Chính Hữu?TRÂNĐINHĐĂCCụm từ nào thể hiện râ nhÊt tình đồng chí keo sơn gắn bó ?ÔĐITRNguồn gốc xuất thân của những người lính ?NÔNGDÂTrong khổ 3, hình ảnh nào thể hiện bút pháp lãng mạn ?GTừ nào thể hiện râ nhÊt sự quyÕt t©m của người lính ?ĂCKÊChính Hữu được nhà nước trao tặng giải thưởng gì ?HÔCIMIMét trong nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ ng«n ng÷ cña bµi th¬IBINHDSai rồi1234567IKINTRĂNMHNHHoïc baøi, thuoäc loøng baøi thô Hoïc ghi nhôù SGK/131. Soaïn baøi:” Baøi thô veà tieåu ñoäi xe khoâng kính” .HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptDong chi.ppt