Bài giảng Phát triển ngôn ngữ

Nội dung PTNN có thể tích hợp như thế nào? Hình thức tổ chức, môi trường PTNN cho trẻ ở trường MN?

Có những hoạt động PTNN nào?

Thực hành xây dựng Xây dựng mạng hoạt động GDPTNN theo chủ đề.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 06/05/2013 | Lượt xem: 2842 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Phát triển ngôn ngữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. Mục đích bài học Sau bài học này học viên nắm được: 1. Nh÷ng ®iÓm míi cña lÜnh vùc gi¸o dôc ph¸t triÓn ng«n ng÷ so víi ch­¬ng tr×nh cò 2. HiÓu ®­îc b¶n chÊt MQH gi÷a ND vµ KQMĐ cña lĩnh vực GDPT ngôn ngữ trong CT GDMN mới. 3/ Cách thức tổ chức thực hiện nội dung GDPT theo hướng tích hợp và tích hợp theo chủ đề. 4/ Tổ chức MT, x©y dùng m¹ng ho¹t ®éng GDPTNN. 5/ X¸c ®Þnh ®­îc c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n khi lùa chän ND. Được đặt thành một lĩnh vực riêng. Xuất phát từ trẻ với các MQH khác nhau. Được phát triển và mở rộng theo nguyên tắc đồng tâm phát triển, gần  xa, đơn giản  phức tạp. HĐ của trẻ được thiết kế theo hướng tích hợp và tích hợp theo chủ đề. GV linh hoạt trong việc xác định, lựa chọn và tổ chức HĐ. GV có thể áp dụng sáng tạo những PP dạy học khác nhau §iÓm míi: GD phát triển ngôn ngữ So sánh giữa ND và KQMĐ (NT) Nội dung: Nghe Nói Làm quen với sách Kết quả mong đợi: Nghe hiểu lời nói. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng và các câu. Sử dụng ngôn ngữ để giao tiếp. So sánh giữa ND và KQMĐ (MG) Kết quả mong đợi: Nghe hiểu lời nói Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày Làm quen với việc đọc và viết . Nội dung: 1. Nghe 2. Nói 3. Làm quen với việc đọc và viết C©u hái th¶o luËn Nội dung PTNN có thể tích hợp như thế nào? Hình thức tổ chức, m«i tr­êng PTNN cho trẻ ở trường MN? Có những hoạt động PTNN nào? Thùc hµnh x©y dùng Xây dựng m¹ng hoạt động GDPTNN theo chủ đề. Ph¶n håi 1: 1 Néi dung ph¸t triÓn ng«n ng÷ ®­îc tÝch hîp trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy: - Mọi lúc mọi nơi, vµ trong các thời điểm sinh hoạt. - Tích hợp vào các hoạt động khác một cách hợp lý. - Được tiến hành ở HĐ chơi tập và học có chủ định. 2.Hình thức tổ chức hoạt động: - Cá nhân. - Theo nhóm nhỏ. - Cả lớp. 3.Môi trường phát triển ngôn ngữ: - Môi trường vật chất. - Môi trường tinh thần. Ph¶n håi 2: Các hoạt động phát triển ngôn ngữ Trò chuyện. Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ. Kể chuyện - Kể chuyện theo tác phẩm văn học. - Kể chuyện sáng tạo (kể chuyện theo tranh; kể chuyện theo ĐVĐC; kể chuyện tiếp nối theo chuyện của cô,..). Trò chơi PTNN và đóng kịch. LQVCC. "Đọc" sách tranh, sách truyện, Làm sách tranh truyện, chủ đề,..; Tô, đồ các nét, các chữ; “viết” thư, danh sách lớp, đơn thuốc. Ph¶n håi 3: Xây dựng hoạt động GDPTNN theo chủ đề Xây dựng hoạt động PTNN Mục đích hoạt động? Tiến hành như thế nào để đạt được mục đích? (Thực hiện trong CĐ nào? Cho nhóm trẻ/ cả lớp/ cá nhân? Địa điểm ở đâu? Thời gian bao lâu? Trẻ cần làm gì để luôn hứng thú và đạt mục đích?). Cần chuẩn bị gì? (ĐDĐC, NVL, địa điểm…) Tên hoạt động là gì? (hay, hấp dẫn trẻ, phản ánh được ND). Viết các câu trả lời theo thứ tự : Tên hoạt động:..... a. Mục đích:............ b. Chuẩn bị:........... c. Tiến hành:........... (và những lưu ý cần thiết, c¸ch mở rộng hoạt động, các nguyên vật liệu thay thế...) Tr©n träng c¸m ¬n !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBAI 3 PHAT TRIEN NGON NGU GIANG CHO CBQL.ppt
Tài liệu liên quan