Bài giảng Sinh học lớp 7 - Chim bồ câu

Chim là loài vật di trú nổi tiếng nhất và trong số đó quán quân thế giới chính là nhạn biển Bắc cực Sterna paradisaea. Hàng năm, chúng bay suốt chặng đường từ nơi cư trú mùa hè là Greenland và Iceland đến biển Weddell ngoài khơi Nam Cực. Vì nhạn biển Bắc Cực bay theo đường vòng nên nhiều khi chúng phải vượt qua quãng đường dài tới 81.600 km một năm.

 

Nhạn biển Bắc cực có một lợi thế lớn: chúng là loài chim biển nên có thể kiếm ăn trong quá trình di chuyển. Những loài chim trong đất liền không có may mắn đó.

 

ppt31 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 22/02/2014 | Lượt xem: 1577 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học lớp 7 - Chim bồ câu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kieåm tra baøi cuõ Haõy neâu ñaëc ñieåm chung cuûa lôùp boø saùt - Da khoâ, vaûy söøng khoâ - Coå daøi, maøng nhó naèm trong hoác tai - Chi yeáu coù vuoát saéc Phoåi coù nhieàu vaùch ngaên Tim coù vaùch huït ngaên taâm thaát (tröø caù saáu), maùu ñi nuoâi cô theå laø maùu pha Laø ñoäng vaät bieán nhieät Coù cô quan giao phoái, thuï tinh trong Tröùng coù maøng dai hoaëc voû ñaù voâi bao boïc, giaøu noaõn hoaøng NGAØNH ÑOÄNG VAÄT COÙ XÖÔNG SOÁNG LÔÙP CHIM LÔÙP LÖÔÕNG CÖ LÔÙP CAÙ LÔÙP BOØ SAÙT LÔÙP THUÙ I. Ñôøi soáng: LÔÙP CHIM Tìm hieåu thoâng tin phaàn I/SGK-134 vaø cho bieát: Toå tieân Ñaëc ñieåm ñôøi soáng Ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa chim boà caâu Cho bieát toå tieân cuûa chim boà caâu nhaø ? Toå tieân cuûa chim boà caâu nhaø laø chim boà caâu nuùi, maøu lam. ÔÛ lôùp caù, lôùp löôõng cö, lôùp boø saùt, thaân nhieät cuûa chuùng laø bieán nhieät hay haèng nhieät? Bieán nhieät Chim boà caâu laø ñoäng vaät bieán nhieät hay haèng nhieät? Chim boà caâu laø ñoäng vaät haèng nhieät Theá naøo laø ñoäng vaät haèng nhieät? Nhieät ñoä cô theå oån ñònh khi nhieät ñoä moâi tröôøng thay ñoåi. Treân ñaây laø nhöõng hình aûnh veà ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa chim boà caâu Chim troáng khoâng coù cô quan giao phoái Coù hieän töôïng gheùp ñoâi Moãi löùa ñeû 2 tröùng, coù voû ñaù voâi Chim troáng vaø chim maùi thay nhau aáp tröùng - Chim mới nở chưa mở mắt, trên thân chỉ có một ít lông tơ Chim boá, meï môùm nuoâi baèng söõa dieàu Chim troáng khoâng coù cô quan giao phoái Coù hieän töôïng gheùp ñoâi Moãi löùa ñeû 2 tröùng, coù voû ñaù voâi Chim troáng vaø chim maùi thay nhau aáp tröùng Chim môùi nôû chöa môû maét, treân thaân chæ coù moät ít loâng tô Chim boá, meï môùm nuoâi baèng söõa dieàu Boø saùt (Thaèn laèn) Chim (Chim boà caâu) YÙ nghóa tieán hoaù Coù cô quan giao phoái Ñeû nhieàu (5-10 tröùng) Khoâng aáp tröùng, phoâi phaùt trieån nhôø nhieät ñoä moâi tröôøng. Khoâng coù cô quan giao phoái Ñeû ít (2 tröùng) AÁp tröùng Goïn nheï cho cô theå Taêng dinh döôõng cuûa tröùng. Tæ leä nôû cao An toaøn vaø giöõa oån ñònh nguoàn nhieät So saùnh ñaëc ñieåm sinh saûn cuûa chim boà caâu vaø thaèn laèn boùng ñuoâi daøi?  YÙ nghóa tieán hoaù? Ñaëc ñieåm sinh saûn Soá löôïng tröùng Hieän töôïng aáp tröùng Cô quan giao phoái    II. Caáu taïo ngoaøi vaø di chuyeån LÔÙP CHIM Tìm hieåu thoâng tin phaàn II/SGK-134, quan saùt hình 14.1, 14.2 vaø ñieàn thoâng tin vaøo Baûng 1/ SGK-135 1. Caáu taïo ngoaøi 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 9 Ngón chân Tuyến phao câu Lông đuôi Đùi Ống chân Bàn chân Lông cánh Cánh Lông bao Tai Mỏ Thaân : Hình thoi Chi tröôùc : Caùnh chim Chi sau: Ba ngoùn tröôùc, moät ngoùn sau, coù vuoát. Coù caùc sôïi loâng laøm thaønh phieán moûng Loâng oáng: OÁng loâng Phieán loâng Loâng tô: OÁng loâng Sôïi loâng Coù caùc sôïi loâng maûnh laøm thaønh chuøm loâng xoáp Moû: Moû söøng bao laáy haøm, khoâng coù raêng Cổ: Dài , khớp đầu với thân . Giaûm söùc caûn khoâng khí khi bay. Quaït gioù (ñoäng löïc cuûa söï bay), caûn khoâng khí khi haï caùnh. Giuùp chim baùm chaët vaøo caønh caây vaø khi haï caùnh. Laøm cho caùnh chim khi dang ra taïo neân moät dieän tích roäng. Giöõ nhieät, laøm cô theå nheï. Laøm ñaàu chim nheï. Phaùt huy taùc duïng cuûa giaùc quan, baét moài, ræa loâng. Tìm hieåu thoâng tin phaàn II/SGK-136, quan saùt hình 14.3, 14.4 vaø ñieàn hoaøn thaønh Baûng 2/ SGK-136 2. Di chuyeån Chim bồ câu có kiểu bay nào? Chim coù maáy kieåu bay? - Chim coù 2 kieåu bay: Bay voã caùnh vaø bay löôïn SO SAÙNH KIEÅU BAY VOÃ CAÙNH VAØ BAY LÖÔÏN      Nhạn biển Bắc cực Chim là loài vật di trú nổi tiếng nhất và trong số đó quán quân thế giới chính là nhạn biển Bắc cực Sterna paradisaea. Hàng năm, chúng bay suốt chặng đường từ nơi cư trú mùa hè là Greenland và Iceland đến biển Weddell ngoài khơi Nam Cực. Vì nhạn biển Bắc Cực bay theo đường vòng nên nhiều khi chúng phải vượt qua quãng đường dài tới 81.600 km một năm. Nhạn biển Bắc cực có một lợi thế lớn: chúng là loài chim biển nên có thể kiếm ăn trong quá trình di chuyển. Những loài chim trong đất liền không có may mắn đó. Nhöõng quaùn quaân loaøi chim Chim là loài vật di trú nổi tiếng nhất và trong số đó quán quân thế giới chính là nhạn biển Bắc cực Sterna paradisaea. Hàng năm, chúng bay suốt chặng đường từ nơi cư trú mùa hè là Greenland và Iceland đến biển Weddell ngoài khơi Nam Cực. Vì nhạn biển Bắc Cực bay theo đường vòng nên nhiều khi chúng phải vượt qua quãng đường dài tới 81.600 km một năm. Nhạn biển Bắc cực có một lợi thế lớn: chúng là loài chim biển nên có thể kiếm ăn trong quá trình di chuyển. Những loài chim trong đất liền không có may mắn đó. Nhaïn bieån Baéc cöïc Trong số các phân loài của choắt mỏ thẳng đuôi vằn thì loài bay bền bỉ nhất là Limosa lapponica baueri di cư từ Alaska đến Australia và New Zealand. Là một loài chim trên đất liền nên chúng không thể kiếm ăn trên biển. Vì vậy cuộc hành trình dài 11.000 km không ngừng nghỉ chỉ được kéo dài từ 6 đến 8 ngày. Để hoàn thành chuyến đi, chúng phải làm tiêu bớt một phần ruột, gan và thận để giảm bớt khối lượng rồi sau sẽ tái tạo lại. Đây là chuyến bay liên tục, không dừng lại để kiếm ăn dài nhất trong thế giới động vật. Một nghiên cứu mới đây cũng khẳng định rằng kỷ lục của loài choắt mỏ thẳng đuôi vằn sẽ khó có thể bị phá vỡ. Choaét moû thaúng ñuoâi vaèn Chim bay cao bao nhieâu? Vôùi soá lieäu thu thaäp ñöôïc baèng caùch duøng raña ñeå theo doõi ñöôøng bay cuûa chim ôû nhieàu nôi vaøo giöõa muøa chim di truù, ngöôøi ta nhaän thaáy phaàn lôùn caùc loaøi chim bay ôû ñoä cao 450 ñeán 750m, chæ khoaûng 10% ôû ñoä cao 3000m

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbai_41_chim_bo_cau_7297.ppt
  • pptbai_43_cau_tao_trong_cua_chim_bo_cau_4804.ppt