Bài giảng Tia phân giác của một góc

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Ot, Oy sao cho : xOt = 250, xOy = 500.

a. Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

b. So sánh góc tOy và góc xOt.

c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?

 

ppt29 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 6298 | Lượt tải: 26download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tia phân giác của một góc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV: Leâ Hoàng Kyø ®Õn víi tiÕt häc h«m nay KiÓm tra bµi cò Cho tia Ox. Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox vÏ tia Oy, tia Oz sao cho z x y O Tia Oz gọi là gì của góc xOy xoy = 1000 ; xoz = 500 TiÕt 20 TIA PHÂN GIÁC CỦA GÓC 1. Tia ph©n gi¸c cña gãc lµ gì ? ÑÞnh nghÜa: (SGK) z Oz lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy Tia Oz n»m giöõa 2 tia Ox vµ Oy H1 Nhaän Bieát Ñ H2 H3 S Ñ * Các khẳng định sau đúng hay sai ? Vì sao ? 2. C¸ch vÏ tia ph©n gi¸c cña mét gãc * VÝ dô: Cho . VÏ tia ph©n gi¸c Oz cña gãc xOy. Vì Oz là tia phân giác của góc xOy nên:  = 64 ° 2 = Vẽ tia Oz nằm giữa Ox, Oy sao cho: 32° Gi¶i: O x y z 32o 32o 64o C¸ch 1: Dïng th­íc ®o gãc. Bµi tËp 1: Cho gãc AOB = 800. VÏ tia ph©n gi¸c OC cña gãc AOB. Gi¶i - Vì OC là tia phân giác của góc AOB nên: - VÏ tia OC sao cho OC n»m giöõa OA vµ OB vµ C và NÕp gÊp cho ta vị trí cña tia phân giác. - VÏ góc xoy có số đo 640 lên giấy. - GÊp giÊy sao cho c¹nh Ox trùng víi c¹nh Oy - Vẽ tia phân giác theo nÕp gÊp đó. 640 320 320 O C¸ch 2: GÊp giÊy. 2. C¸ch vÏ tia ph©n gi¸c cña mét gãc Cách 1: Bước 2: Tính số đo góc xOz? Bước 3: Vẽ tia Oz. Dùng thước đo góc Bước 1: VÏ góc xOy Cách 2: Bước 3: Vẽ tia phân giác theo nếp gấp đó. Bước 1: Vẽ góc xOy vào giấy trong. Bước 2: Gấp giấy sao cho cạnh Ox trùng với cạnh Oy. Gấp giấy n O c a b Nhaän xeùt: Moãi goùc ( khoâng phaûi laø goùc beït) chæ coù moät tia phaân giaùc. x y t O t’ Hai tia Ot, Ot’ laø tia phaân giaùc cuûa goùc beït xOy Goùc beït coù hai tia phaân giaùc laø hai tia ñoái nhau Đường thẳng zz’ là đường phân giác của góc xOy. Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc là đường phân giác của góc đó. 3. Chó ý: Tiết 20. Nhận xét: skg/tr.86 III Chú ý : sgk/tr.86 Đường thẳng zz’ là đường phân giác của góc xOy. II Cách vẽ tia phân giác của một góc Cách 1. Dùng thước đo góc Cách 2. Gấp giấy Ví dụ : sgk/85 I Tia phân giác của một góc là gì ? Tia Oz là tia phân giác của góc xOy : - Tia Oz nằm giữa hai tia Ox, Oy. Trên cùng một nöa mặt phẳng bờ chøa tia Ox, vẽ các tia Ot, Oy sao cho : xOt = 250, xOy = 500. a. Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không? b. So sánh góc tOy và góc xOt. c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ? BT 30/Tr.87 SGK Hay là: 250 + toy = 500 xot + toy = xoy a). Ta có: Hai tia Oy,Ot cùng thuộc một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox. b). Theo câu a, tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy. Do đó: tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy. (1) (2) Từ (1), (2) suy ra Ot là tia phân giác của góc xOy. Gi¶i c) => => xot < xoy (250 < 500) toy = 500 – 250 = 250 xot = yot và xot = yot xot + toy = xoy xot + toy = xoy Bµi 32: Khi nµo ta kÕt luËn ®­îc tia Ot lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy ? Trong nhöõng c©u tr¶ lêi sau, em h·y chän nhöõng c©u ®óng: Tia Ot lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy khi: A B C D Sai Sai Ñóng Ñóng A D C B 900 450 300 600 Sai Sai Sai Ñuùng Cã thÓ em ch­a biÕt z 2 1 Back CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC: 1/ BẰNG COM PA: Cã thÓ em ch­a biÕt Back CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC: 2/ BẰNG Ê KE: z Back Cã thÓ em ch­a biÕt Back CÁC CÁCH VẼ TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC: 3/ b»ng TH­íc hai lÒ: z Back N¾m vöõng ®Þnh nghÜa tia ph©n gi¸c cña mét gãc, ®­êng ph©n gi¸c cña mét gãc. Tõ ®ã rÌn kü naêng nhËn biÕt mét tia lµ ph©n gi¸c cña mét gãc. Lµm bµi tËp 30; 34; 35; 36 (sgk) H­íng dÉn vÒ nhµ A: B: Em h·y chän ®¸p ¸n ®óng: C D 1 x0t=y0t xot +toy= xoy xot = toy và xot = toy xot = toy = xoy/2 C: D: C: D: 2 Gãc tOt’ cã sè ®o lµ bao nhiªu? t O y t’ z x Tia OB n»m giữa hai tia OA vµ OC, Vµ Em kh¼ng ®Þnh ®­îc ®iÒu gì? Tia OB lµ tia ph©n gi¸c cña gãc AOC. 3 4 Nªu quan hÖ giữa hai gãc xOz vµ zOy? Hai gãc xOz vµ zOy lµ hai gãc kÒ bï. x O y z Khi nµo Khi tia Oy n»m giữa hai tia Ox vµ Oz. 5 6 Hai gãc …………….. cã tæng sè ®o b»ng 900 phô nhau Hai gãc bï nhau cã tæng sè ®o b»ng ………… Hai gãc võa …………… võa …………….. gäi lµ hai gãc kÒ bï. 1800 kÒ nhau bï nhau Giê häc kÕt thóc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng điện tử- toán- tia phân giác của 1 góc.ppt
Tài liệu liên quan