Bài giảng Tin học 7 - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE

 

Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau:

=AVERAGE(a,b,c,.)

Trong đó các biến a, b, c,. là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.

Ví dụ:

=AVERAGE(3,7,20)

tương đương =(3+7+20)/3

 

ppt20 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 9115 | Lượt tải: 17download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tin học 7 - Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sử dụng các hàm để tính toán Bài 4 1. Hàm trong chương trình bảng tính Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây??? Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Sử dụng công thức: =(8.7+8.6+7.9+8.8)/4 Hoặc: =(G4+G5+G6+G7)/4 Sử dụng hàm: =AVERAGE(8.7,8.6,7.9,8.8) Hoặc: =AVERAGE(G4,G5,G6,G7) 1. Hàm trong chương trình bảng tính 2. Cách sử dụng hàm Nhập hàm như một công thức 1. Chọn ô cần nhập hàm 2. Gõ dấu = = = 3. Nhập hàm theo đúng cú pháp AVERAGE(2,6,7) AVERAGE(2,6,7) 4. Nhấn Enter =AVERAGE(G3:G11) =(G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11)/9 Hoặc: =AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11) 2. Cách sử dụng hàm 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản a. Hàm tính tổng: SUM Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau: =SUM(a,b,c....) Các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu “phẩy” là các số hay địa chỉ của các ô tính. Số lượng các biến là không hạn chế. Ví dụ: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội dung sau vào ô tính: =SUM(15,24,45) cho kết quả 84. Hàm tính tổng: SUM Nhập công thức tính tổng chi phí thức ăn vào ô E9 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản Hàm tính tổng: SUM Trường hợp các biến a, b, c là số 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản Hàm tính tổng: SUM Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản Hàm tính tổng: SUM Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản Biến là một đại lượng mà giá trị có thể thay đổi được. =SUM(a,b,c…) với a,b,c… là các biến a=E4 a=225000 a= giá trị bất kì nào đó 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản b. Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau: =AVERAGE(a,b,c,...) Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính. Ví dụ: =AVERAGE(3,7,20) tương đương =(3+7+20)/3 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản b. Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAX Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN Hàm MAX được nhập vào ô tính như sau: =MAX(a,b,c,...) Hàm MIN được nhập vào ô tính như sau: =MIN(a,b,c,...) trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tính. Chi phí thức ăn mỗi ngày cho loài vật nào là nhiều nhất/ ít nhất đây??? 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản 3. Giới thiệu một số hàm cơ bản TRẮC NGHIỆM =Average(C4:F4) =average(C4,D4,E4,F4) =AveRagE(8,D4:F5) =AVERAGE(C4,7,E4:F4) Câu 1: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? =average(c4,c4,c4,d4,d4,e4,f4) =average(8,8,8,7,7,8,8) =average(c4*3,d4*2,e4,e4) =average(c4,c4,c4,d4,d4:f4) Câu 2: Nếu môn Toán được tính hệ số 3, môn văn tính hệ số 2. Công thức nào sau đây cho kết quả sai tại ô G4? =sum(A1:C3)  24 =sum(A1,C3)  24 =sum(A1,C3)  0 =sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0 Câu 3: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3 =average(SUM(A1:B3)) =sum(A1:B3)/3 =average(A1,A3,B2) =sum(-5,8,10)/3 Câu 4: Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3 Kết thúc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBai4.ppt
Tài liệu liên quan