Bài kiểm tra cuối tuần 3 môn: Toán học

Bài 4. Tam giác ABC có chu vi là 58cm. Tổng độ dài cạnh AB và BC là 42cm, tổng

độ dài cạnh BC và AC là 34cm. Tính độ dài các cạnh AB ; AC ; BC của tam giác.

Bài 5. Em Hà năm nay 6 tuổi. Tuổi bố bằng 5 lần tuổi Hà cộng với 9. Hỏi bố bao

nhiêu tuổi.

pdf4 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra cuối tuần 3 môn: Toán học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: . Lớp: 3C BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN 3 MÔN: TOÁN Bài 1. Tính : a) 463 – 247 b) 597 – 428 a) 5 x 8 + 121 b) 4 x 8 + 124 Bài 2. Tìm a) 15 + 27 + 53 = 100 b) 19 < +17 < 21 Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 435 – 360 + 565 – 140 b) 1 + 5 + 9 + 13 + . + 29 . . Bài 4. Tam giác ABC có chu vi là 58cm. Tổng độ dài cạnh AB và BC là 42cm, tổng độ dài cạnh BC và AC là 34cm. Tính độ dài các cạnh AB ; AC ; BC của tam giác. . Bài 4. Em Hà năm nay 6 tuổi. Tuổi bố bằng 5 lần tuổi Hà cộng với 9. Hỏi bố bao nhiêu tuổi. . . Bài 5. Lớp 3A có 37 học sinh. Lớp 3B có 28 học sinh. Hỏi lớp 3A có nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu học sinh? . Bài 6. Một cửa hàng bán được 279 kg gạo, trong đó có 197 kg gạo nếp. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo tẻ? . Bài 7: Có 35 quyển vở chia đều cho 5 bạn . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? . Bài 8: Bình nghĩ ra một số. Biết rằng số lớn nhất có ba chữ số hơn số đó 65 Tìm số Bình nghĩ? . Bài9: Thùng nhỏ đựng được 145 l dầu, thùng nhỏ đựng ít hơn thùng to 138 l dầu. Hỏi thùng to đựng được bao nhiêu lít dầu? . Bài 10: Điền số thích hợp vào chỗ trống. a) 461 = + 135 b) 417 + = 623 Họ và tên: . Lớp: 3C BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN 3 MÔN: TIẾNG VIỆT I CHÍNH TẢ 1. Chọn từ viết đúng để điền vào chỗ chấm: a) sét - xét - đất . ; xem .; . duyệt ; tra . b) xinh- sinh - .. xắn ; ngày . ; s ôi ; đẹp ; sống II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU 1. Nối “ thiếu” và “nhi” với những tiếng chúng có thể kết hợp để tạo từ. niên nhi niên khoa đồng bệnh thiếu gia hai phụ 2. Nối từng ô ở cột trái với ô thích hợp ở cột phải để tạo câu theo mẫu Ai là gì ? a. Tr-êng häc 1.lµ tÊm g-¬ng s¸ng cho häc sinh noi theo b. ThiÕu nhi. 2. lµ ng«i nhµ thø hai cña em. c. ThÇy c« 3.lµ t-¬ng lai cña ®Êt n-íc. 3) Đặt 3 câu theo mẫu Ai là gì ? ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ III. TẬP LÀM VĂN Em hãy viết một lá đơn xin phép nghỉ học. ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Năm waσ, jùa đŪƑ ΑĞn sĥ. Gió κĔ LJừnƑ cΩ lạζ λίō. Đã hΩ jŎ LJuần waσ, Lan κấσ Hƣ có εΗĞ‼ áo Δ΄n jàu vànƑ κật Α−p. Áo có dâσ Γ˛o ở giữa, lại có cả jũ Α˘ đĖ δi có gió lạζ hǠ‼ jưa lất ιất. Lan đã jặ‼ κử, ấm Π là ấm. Đêm ấσ, em wĀ vƞ Εẹ là em juū có jŎ εΗĞ‼ áo Δ΄n ηư của bạn Hƣ. Cȅ˛p lại bài εíζ LJả: CȄΗĞc áo Δ΄n Cȅ˛p lại bài εíζ LJả: CȄΗĞc áo Δ΄n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBai tap cuoi tuan 3 lop 3.pdf
Tài liệu liên quan