Bài soạn Sinh học 7 tiết 52: Sự đa dạng của lớp thú (tiếp) bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt

Hoạt động của Học sinh

- Cá nhân tự đọc SGK thu nhập thông tin, quan saùt hình và trả lời câu hỏi :

1- Đại diện :hổ, báo ,chó sói lửa

2- Thích nghi với chế độ ăn thịt:

Răng cửa ngắn sắc để róc sương, Răng nanh lớn ,dài,nhọn ,để xé mồi, Răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi.

Ngón chân có vuốt sắc để cào xé con mồi

+ Thích nghi với rình mồi,săn bắt mồi

Dưới ngón có đệm thịt dày bước đi êm .Khi di chuyển chỉ có ngón chân chạm đất nên chạy được với tốc độ lớn

 Hổ săn mồi vào ban đêm, săn mồi đơn độc bằng cách rình và vồ mồi

Chó sói lửa rình mồi vào ban ngày săn mồi theo đàn bằng cách đuổi mồi - HS ghi bài

 

doc3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 12/03/2019 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài soạn Sinh học 7 tiết 52: Sự đa dạng của lớp thú (tiếp) bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 27 Tiết : 52 Baøi 50 SÖÏ ÑA DAÏNG CUÛA LÔÙP THUÙ (tieáp) BOÄ AÊN SAÂU BOÏ, BOÄ GAËM NHAÁM, BOÄ AÊN THÒT NS : 4 . 3 . 2014 Ngaỳ dạy : 6 .3( 7a4,3) – 7.3( 7a1,5,2) I. Muïc tiêu bài học : 1. Kieán thöùc : - Trình baøy ñöôïc caáu taïo thích nghi vôùi ñôøi soáng cuûa boä thuù aên saâu boï,boä thuù gaëm nhaám vaø boä thuù aên thòt. - Phaân bieät ñöôïc töøng boä thuù thoâng qua nhöõng ñaëc ñieåm caáu taïo ñaëc tröng. 2. Kó naêng : Reøn kó naêng quan saùt tranh tìm kieán thöùc.Kó naêng thu nhaäp thoâng tin vaø kó naêng hoaït ñoäng nhoùm. 3. Thaùi ñoä : YÙ thöùc tìm hieåu theá giôùi ñoäng vaät ñeå baûo veä loaøi coù lôïi. II. Phương tiện dạy học : 1. Giaùo vieân : Tranh H.50.1, 50.2, 50.3 SGK. Baûng phuï Baûng SGK trang 164 2.Hoïc sinh : Xem tröôùc baøi. Keû baûng tìm hieåu caùc boä thuù vaøo vôû baøi taäp. III. Tieán Trình Baøi Giaûng : 1. Ổn ñònh lôùp: 2. Kieåm tra baøi cuõ: - Trình baøy ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi cuûa dôi thích nghi vôùi ñôøi soáng bay? - Trình baøy ñaëc ñieåm caáu taïo ngoaøi cuûa caù voi thích nghi vôùi ñôøi soáng trong nöôùc? 3. Hoạt động dạy – học Hoaït ñoäng 1: BOÄ AÊN SAÂU BOÏ Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh - Yeâu caàu HS ñoïc caùc thoâng tin cuûa SGK tr.162, Quan saùt hình veõ 50.1 SGK và trả lời câu hỏi : ?1 Kể tên đại diện thuộc bộ ăn sâu bọ? Tập tính kiếm ăn và thức ăn ? ,2 Nêu đặc điểm cấu tạo, tập tính thích nghi với đời sống ăn sâu bọ tìm mồi ? 3- Nêu đời sống của chuột chù chuột chũi ? ?4 Tại sao chuột chù lại có mùi hôi? ?5 Mùi hôi có ý nghĩa gì trong đời sống của chuột chù? - GV chốt lại kiến thức - Caù nhaân töï ñoïc SGK thu nhaäp thoâng tin, quan saùt hình và trả lời câu hỏi : 1- Đại diện: chuột chù ,chuột chũi có tập tính đào đất, Thức ăn là sâu bọ , ấu trùng sâu bọ 2-+ Thích nghi với chế độ ăn sâu bọ: Bộ răng gồm những răng sắc nhọng cắn nát vỏ cứng của sâu bọ + Thích nghi với cách thức đào bới tìm mồi: Khứu giác rất phát triển có những lông xúc giác dài ở trên mõm (mõm kéo dài thành vòi ngắn ), chi trước ngắn , bàn tay rộng , ngón tay to khoẻ . 3-Chúng sống đơn độc trừ thời gian sinh sản và nuôi con 4- Có tuyến hôi ở hai bên sườn 5- Mùi hôi càng nồng nặc về mùa sinh sản. Mùi hôi nó giúp họ hàng chuột chù nhận ra nhau và phân biệt được giới tính của nhau - HS ghi bài - Đại diện: chuột chù ,chuột chũi -Đào bới tìm mồi , thức ăn là sâu bọ , ấu trùng sâu bọ *Đặc điểm : Có mõm kéo dài thành vòi , bộ răng gồm những răng sắc nhọn , khứu giác và xúc giác phát triễn . - Chuột chũi thích nghi đào hang trong đất nên có chi trước ngắn , bàn tay rộng , ngón tay to khoẻ Hoaït ñoäng 2: BOÄ GẶM NHẤM Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh - Yeâu caàu HS ñoïc caùc thoâng tin cuûa SGK tr.162,163 Quan saùt hình veõ 50.2 SGK và trả lời câu hỏi : ?1 Cho biết đại diện của bộ gặm nhấm ? Đời sống ? ?2 Nêu đặc điểm cấu tạo của bộ răng thích nghi với đời sống gặm nhấm ? ?3 Thức ăn của bộ gặm nhấm là gì? - GV chốt lại kiến thức - Caù nhaân töï ñoïc SGK thu nhaäp thoâng tin, quan saùt hình và trả lời câu hỏi : Ø1-Đại diện :chuột đồng ,sóc , nhím . Đời sống theo đàn . Ø - Bộ răng có: + Răng cửa rất lớn ,sắc mọc dài liên tục g bào nhỏ thức ăn bằng cách gặm khoét +Răng hàm nghiền nhỏ thức ăn Có khoảng trống hàm(không có răng nanh, răng cửa cách răng hàm một khoảng trống) Ø Chuột đông ăn tạp , sóc nhím ăn thực vật - HS ghi bài - Đại diện :chuột đồng ,sóc , nhím - Bộ răng thiếu răng nanh , răng cửa rất lớn và sắc mọc dài liên tục ,răng hàm có mặt rộng với những nếp men ngang Hoaït ñoäng 3: BOÄ ĂN THỊT Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh - Yeâu caàu HS ñoïc caùc thoâng tin cuûa SGK tr.163 Quan saùt hình veõ 50.3 SGK và trả lời câu hỏi : 1- Nêu đại diện của bộ ăn thịt ? *Chó sói thường sống theo đàn . ?2 Nêu đặc điểm cấu tạo của thú ăn thịt thích nghi với chế độ ăn thịt, và rình mồi? ?3 Cho biết thời gian săn mồi, cách bắt mồi của hổ và chó sói lửa? - GV chốt lại kiến thức - Caù nhaân töï ñoïc SGK thu nhaäp thoâng tin, quan saùt hình và trả lời câu hỏi : 1- Đại diện :hổ, báo ,chó sói lửa 2- Thích nghi với chế độ ăn thịt: Răng cửa ngắn sắc để róc sương, Răng nanh lớn ,dài,nhọn ,để xé mồi, Răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi. Ngón chân có vuốt sắc để cào xé con mồi + Thích nghi với rình mồi,săn bắt mồi Dưới ngón có đệm thịt dày bước đi êm .Khi di chuyển chỉ có ngón chân chạm đất nên chạy được với tốc độ lớn Ø Hổ săn mồi vào ban đêm, săn mồi đơn độc bằng cách rình và vồ mồi Chó sói lửa rình mồi vào ban ngày săn mồi theo đàn bằng cách đuổi mồi - HS ghi bài *Đại diện : hổ, báo ,chó sói lửa * Cấu tạo :+ Thích nghi với chế độ ăn thịt: -Răng cửa ngắn sắc để róc sương, Răng nanh lớn ,dài,nhọn ,để xé mồi, Răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi. *Thích nghi với rình mồi,săn bắt mồi -Ngón chân có vuốt sắc , dưới ngón có đệm thịt dày , khi di chuyển chỉ có các ngón chân tiếp xúc với đất . IV. Củng cố - Dặn dò: 1. Củng cố : Nêu những đặc điểm bộ răng của bộ gặm nhấm thích nghi gặm nhấm thức ăn , bộ ăn sâu bọ thích nghi chế độ ăn sâu bọ , , bộ ăn thịt thích nghí chế độ ăn thịt ? 2. Daën Doøø: - Hoïc baøi traû lôøi caâu hoûi trong SGK. Ñoïc muïc “Em coù bieát”. - Tìm hieåu ñaëc ñieåm soáng cuûa traâu bo,ø khæ - Keû baûng tr.167 SGK vaøo vôû baøi taäp. 1-Haõy löïa choïn nhöõng ñaëc ñieåm cuûa boä thuù aên thòt trong caùc ñaëc ñieåm sau: a-Raêng cöûa lôùn coù khoaûng troáng haøm. b-Raêng nanh daøi nhoïn, raêng haøm deïp 2 beân saéc. c-Rình vaø voà moài. d-AÊn taïp. e-Ngoùn chaân coù vuoát cong nhoïn saéc, neäm thòt daøy. g-Ñaøo hang trong ñaát. 2-Nhöõng ñaëc ñieåm caáu taïo sau cuûa boä thuù naøo? a-Raêng cöûa lôùn coù khoaûng troáng haøm. b-Raêng cöûa moïc daøi lieân tuïc. c-AÊn taïp. 2. Daën Doøø: - Hoïc baøi traû lôøi caâu hoûi trong SGK. Ñoïc muïc “Em coù bieát”. - Tìm hieåu ñaëc ñieåm soáng cuûa traâu bo,ø khæ - Keû baûng tr.167 SGK vaøo vôû baøi taäp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 52 Su dd thu - Bo an sau bo - Bo gam nham.doc