Bài tập chương Nitơ

Câu 56: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 34,08. B. 38,34. C. 106,38. D. 97,98. .

Câu 57: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m làA. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36.

Câu 58: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là

A. 19,53%. B. 10,52%. C. 15,25%. D. 12,80%

Câu 59: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 39,4. B. 19,7. C. 15,5. D. 17,1.

Câu 60: Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của

A. (NH4)2HPO4 và NaNO3. B. (NH4)2HPO4 và KNO3. C. NH4H2PO4 và KNO3 .D. (NH4)3PO4 và KNO3.

Câu 61: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 108,9. B. 151,5. C. 137,1 . D. 97,5.

 

doc4 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 11/05/2013 | Lượt xem: 3029 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập chương Nitơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP CHƯƠNG NITƠ C©u 1Trong b×nh kÝn dung tÝch kh«ng ®æi, chøa ®Çy kh«ng khÝ ë 25oC vµ 2 atm. BËt tia löa ®iÖn ®Ó g©y ph¶n øng: N2 + O2 = 2NO . ¸p suÊt P vµ khèi l­îng mol ph©n tö trong b×nh cña hçn hîp khÝ sau ph¶n øng ë 25oC lµ M sÏ cã gi¸ trÞ A. P = 2atm; M = 29g/mol B. P = 2atm; M < 29g/mol C. P = 2atm; M > 29g/mol D. P = 1atm; M = 29g/mol E. P > 2atm; M < 29g/mol C©u 2:Hçn hîp A gåm 2 chÊt khÝ N2 vµ H2 cã tØ lÖ mol nN2 : nH2 = 1 : 4 . Nung A víi xóc t¸c ta ®­îc hçn hîp khÝ B, trong ®ã s¶n phÈm NH3 chiÕm 20% theo thÓ tÝch. VËy hiÖu suÊt tæng hîp NH3 lµ (%) A. 43,76 B. 20,83 C. 10,41 D. 48,62 E. KÕt qu¶ kh¸c Câu 3: Cho phương trình phản ứng: Al + HNO3 ® Al(NO3)3 + N2O + N2 + ... Nếu tỉ lệ giữa N2O và N2 là 2 : 3 thì sau khi cân bằng ta có tỉ lệ mol nAl: nN2O: nN2 là: A. 23:4:6 B. 46:6:9 C. 46:2:3 D. 20: 2:3 E. Tất cả đều sai Câu 4: Hoà tan 27,348g hỗn hợp KOH, NaOH, Ca(OH)2 vào nước được 200 ml dd A, phải dùng 358,98 ml HNO3 (D = 1,06) mới đủ trung hoà. Khi lấy 100 ml dd A tác dụng với lượng dd K2CO3 đã được lấy gấp đôi lượng vừa đủ phản ứng, tạo ra dd B và 0,1g kết tủa. Nồng độ M của dd A là: A. 1; 2 B. 1,5; 3; 0,2 C. 2; 0,2; 0,02 D. 3; 2; 0,01 E. Kết quả khác Câu 5: Cho 19,2g một kim loại M tan hoàn toàn trong dd HNO3 thì thu được 4,48 lít (đktc) NO. Vậy kim loại M là: A. Zn B. Fe C. Cu D. Mg E. Tất cả đều sai Câu 6: So sánh thể tích khí NO thoát ra trong 2 trường hợp sau: 1.Cho 6,4g Cu tác dụng với 120 ml dd HNO3 1M (TN1) 2.Cho 6,4g Cu tác dụng với 120 ml dd HNO3 1M + H2SO4 0,5M (TN2) A. TN1 > TN2 B. TN2 > TN1 C. TN1 = TN2 D. A và C E. Không xác định được Câu 7: Cho n gam Al tan hoàn toàn trong dd HNO3 thấy tạo ra 44,8 lít hỗn hợp 3 khí NO, N2O, N2 có tỉ lệ mol: nNO : nN2 : nN2O = 1 : 2 : 2 Giá trị của m là gam A. 35,1 B. 16,8 C. 140,4 D. 2,7 E. Kết quả khác Câu 8: Cho 19,2g kim loại M tan hoàn toàn trong dd HNO3 dư ta thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Cho NaOH dư vào dd thu được ta được 1 kết tủa. Nung kết tủa trong không khí đến khối lượng không đổi được m gam chất rắn. Kim loại M là A. Mg B. Al C. Cu D. Fe E. Zn Câu 9: Một bình phản ứng dung tích không đổi, chứa hỗn hợp X gồm N2, H2 và một ít chất xúc tác ở nhiệt độ 0oC và áp suất Px = 1atm. Nung nóng bình một thời gian để xảy ra phản ứng tổng hợp NH3. Sau đó đưa bình về 0oC ta được hỗn hợp Y, áp suất khí trung bình là Py. Tỉ khối hơi của Y so với X là dX/Y. Vậy ta có: A. Py = 0,5atm; dY/X = 2 B. Py 1 C. Py > 1atm; dY/X < 1 D. Cả A, B đều có thể đúng E. Tất cả đều sai Câu 10: Cho 12,8g Cu tan hoàn toàn trong dd HNO3 thấy thoát ra hỗn hợp khí (NO, NO2) có tỉ khối lớn hơn đối với H2 là 19. Vậy thể tích hỗn hợp khí ở điều kiện tiêu chuẩn là: A. 1,12 lít B. 2,24 lít C. 4,48 lít D. 0,448 lít E. Kết quả khác 11). Nung hoøan toaøn 180 g saét(II) nitrat thì thu ñöôïc bao nhieâu lít khí ôû ñieàu kieän tieâu chuaån? A). 67,2 B). 44,8 C). 56 D). 50,4 12). Cho 1,28 g Cu tan trong 60 ml dd HNO3 0,5M giaûi phoùng V1 lit khí NO duy nhaát. Cho 1,28 g Cu tan trong 60 ml dd HNO3 0,5M vaø H2SO4 0,25M giaûi phoùng V2 lit khí NO duy nhaát.( Theå tích khí ño ôû cuøng ñieàu kieän). Nhaän ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng? A). V1 V2 D). Khoâng theå xaùc ñònh 13). Cho caùc chaát khí vaø hôi sau: CO2, NO2, NO, H2O, CO, NH3, HCl, CH4, H2S. Khí naøo coù theå bò haáp thuï bôûi dung dòch NaOH ñaëc? A). CO2, SO2, NO2, H2O, HCl, H2S B). CO2, SO2, CO, H2S, H2O, NO C). CO2, SO2, CH4, HCl, NH3, NO D). CO2, SO2, NH3, CH4, H2S , NO2 14). Saûn phaåm khi nhieät phaân ñeán hoaøn toaøn hoãn hôïp goàm Ba(NO3)2 vaø Cu(NO3)2 laø gì? A). Moät muoái, moät oâxit vaø 2 chaát khí B). Hai oâxit vaø hai chaát khí C). Moät muoái, moät kim loaïi vaø 2 chaát khí D). Moät oâxit, moät kim loaïi vaø moät chaát khí 15). Cho m gam Al tan hoaøn toaøn trong dd HNO3 thaáy taïo ra 44,8 lit hoãn hôïp 3 khí NO, N2O, N2 coù tæ leä mol laàn löôït laø 1:2:2. Giaù trò m laø? A). 75,6 g B). Keát quaû khaùc C). 140,4 g D). 155,8 g 16. Phaûn öùng naøo sau ñaây duøng ñeå ñieàu cheá amoniac trong phoøng thí nghieäm? A. N2 + 3H2 2 NH3 B. 4Zn + NO3- +7 OH- ---> 4ZnO22- + NH3 + 2H2O C. NH4+ + OH- -t0--> NH3 + H2O D. NH4Cl --t0--> NH3 + HCl 17 Chaát naøo sau ñaây phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch amoniac? A. HCl, P2O5 , AlCl3, CuSO4 B. NaCl, N2O5 , H2SO4 , HNO3 C. Ba(NO3)2 , SO3 , ZnSO4 , H3PO4 D. FeSO4 , CuO, KCl, H2S 18 Cho m gam hoãn hôïp kim loaïi goàm Al, Zn, Mg tan trong V(lit) dung dòch HNO3 0,01 M thì vöøa ñuû ñoàng thôøi giaûi phoùng 2,688 lit( ñktc) hoãn hôïp khí goàm NO vaø N2 coù tæ khoái so vôùi hidro laø 44,5/3. Tính V? A. 6,4 lit B. 0,64 lit C. 0,064 lit D. 64 lit 19 Trong phaân töû HNO3 coù bao nhieâu nguyeân toá coù theå laøm cho HNO3 theå hieän tính oxi hoùa? A. Chaúng coù nguyeân toá naøo B. 1 C. 3 D. 2 20. Dung dòch X chöùa saét(II) clorua vaø axit clohidric. Theâm vaøo X moät it kali nitrat thaáy giaûi phoùng ra 100 ml(ñktc) moät chaát khí khoâng maøu bò hoùa naâu trong khoâng khí. Tính khoái löôïng muoái saét ñaõ tham gia p/ö? A. 1,270 gam B. 0,75 gam C. 1,805 gam D. 1,701 gam 21. Axit nitric ñaëc nguoäi coù theå phaûn öùng ñöôïc vôùi caùc chaát naøo sau ñaây? A. P, Fe, Al2O3 , K2S, Ba(OH)2 B. S, Al, CuO, NaHCO3 , NaOH C. C, Ag, Fe3O4 , NaNO3, Cu(OH)2 D. C, Mg, FeO, Fe(NO3)2, Al(OH)3 22. Hoøa tan 1,86g hôïp kim cuûa Mg vaø Al trong dd HNO3 loaõng dö thu ñöôïc 560 ml khí N2O ( ñktc). Dung dòch thu ñöôïc khi ñun vôùi NaOH dö khoâng coù khí bay ra. Xaùc ñònh % khoái löôïng cuûa Mg vaø Al trong hôïp kim? A. 56,45% vaø 43,55% B. 77,42% vaø 22,58% C. 25,8% vaø 74,2% D. 12,9% vaø 87,1 % 23. Trong coâng nghieäp phaûi duøng bao nhieâu lit (ñktc) khí amoniac ñeå ñieàu cheá 5 kg dd axit nitric 25,2 % ? Coi hieäu suaát cuûa quaù trình ñ/c 100% A. 448 lit B. 672 lit C. 560 lit D. 336 lit Bài24 Cho hỗn hợp gồm Fe dư và Cu vào dung dịch thấy thoát ra khí NO. Muối thu được trong dung dịch là muối nào sau đây: A. B. C. và D. và Bài : 25 Một bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp cùng thể tích khí nitơ và khí hiđro ở Sau khi tiến hành tổng hợp amoniac, đưa nhiệt độ bình về áp suất mới của bình là 90atm. Hiệu suất phản ứng tổng hợp amoniac là: A. 10% B. 25% C. 20% D. 22% Bài : 26Tìm phản ứng nhiệt phân sai: A. B. C. D. Bài : 27 Cho 3,06g oxit tan trong dư thu được 5,22g muối. Công thức phân tử oxit kim loại đó là: A. MgO B. BaO C. CaO D. Bài : 28 Nung m gam bột sắt trong oxi, thu được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là (cho O = 16, Fe = 56) A. 2,52 B. 2,22 C. 2,22 D. 2,32 Bài : 29Hoà tan hoàn toàn 19,2 gam bằng dung dịch , toàn bộ lượng khí thu được đem oxi hoá thành rồi chuyển hết thành . Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia vào quá trình trên là giá trị nào dưới đây? A. 1,68 lít B. 2,24 lít C. 3,36 lít D. 4,48 lít Bài : 30 Nung 6,58 gam trong bình kín một thời gian, thu được 4,96 gam chất rắn và hỗn hợp khí X. Hoà tan hoàn toàn X vào được 300ml dung dịch Y. dung dịch Y có pH bằng A. 1 B. 2 C. 3 D. 7 Bài : 31 Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam muối nitrat của một kim loại thu được 4 gam một oxit. Công thức phân tử của muối nitrat đã dùng là A. B. C. D. Bài : 32Đem nung nóng m gam một thời gian rồi dừng lại, làm nguội và đem cân thấy khối lượng giảm 0,54 gam so với ban đầu. Khối lượng muối đã bị nhiệt phân là A. 1,88 gam B. 0,47 gam C. 9,4 gam D. 0,94 gam Bài : 33 Cho dung dịch đến dư vào 100ml dung dịch X gồm các ion: rồi tiến hành đun nóng thì thu được 23,3 gam kết tủa và 6,72 lít (đktc) một chất khí duy nhất. Nồng độ mol của và trong dung dịch X lần lượt là A. 1M và 1M B. 2M và 2M C. 1M và 2M D. 2M và 1M Bài : 34 Trong công nghiệp người ta điều chế theo sơ đồ sau: Biết hiệu suất của toàn bộ quá trình điều chế là 70%, từ 22,4 lít (đktc) sẽ điều chế được bao nhiêu gam ? A. 22,05 gam B. 44,1 gam C. 63,0 gam D. 4,41 gam Bài : 35Nung nóng hoàn toàn 27,3 gam hỗn hợp . Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thì thấy có 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lượng hoà tan không đáng kể). Khối lượng trong hỗn hợp ban đâu là A. 28,2 gam B. 8,6 gam C. 4,4 gam D. 18,8 gam Bài : 36Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm bằng dung dịch loãng, dư. Kết thúc thí nghiệm không có khí thoát ra, dung dịch thu được có chứa 8 gam và 113,4 gam . Phần trăm số mol có trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu? A. 66,67% B. 33,33% C. 16,66% D. 93,34% Bài : 37 Khi hoà tan hoàn toàn cùng một lượng kim loại R vào dung dịch loãng và dung dịch loãng thì thu được khí NO và có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiẹn. Khối lượng muối nitrat thu được bằng 159,21% khối lượng muối sunfat. R là kim loại nào trong các kim loại dưới đây? A. Mg B. Cu C. Al D. Fe Bài : 38 Để m gam phoi bào sắt (A) ngoài không khí, sau một thời gian biến thành hỗn hợp (B) có khối lượng 12 gam gồm Fe, FeO, . Cho B tác dụng hoàn toàn với dung dịch thấy giải phóng ra 2,24 lít khí NO duy nhất (đktc). Giá trị của m là bao nhiêu? A. 11,8 gam B. 10,08 gam C. 9,8 gam D. 8,8 gam Bài39: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2 Bài 40: Tổng hệ số (các số nguyên, tối giản) của tất cả các chất trong phương trình phản ứng giữa Cu với dung dịch HNO3 đặc, nóng là A. 10. B. 11. C. 8. D. 9. Câu 41: Khi cho Cu tác dụng với dung dịch chứa H2SO4 loãng và NaNO3, vai trò của NaNO3 trong phản ứng là A. chất xúc tác. B. chất oxi hoá. C. môi trường. D. chất khử. Câu 42: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế HNO3 từ A. NaNO2 và H2SO4 đặc. B. NaNO3 và H2SO4 đặc. C. NH3 và O2. D. NaNO3 và HCl đặc Câu 43: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa đủ), thu được dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá trị của a làA .0,04. B. 0,075. C. 0,12. D. 0,06 Câu 44: Cho sắt phản ứng với dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được một chất khí màu nâu đỏ. Chất khí đó là A. NH3. B. NO2. C. N2O. D. N2. Câu 45: Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là A. 2,24. B. 4,48. C. 5,60 D. 3,36. Câu 46: Để nhận biết ba axit đặc, nguội: HCl, H2SO4,HNO3 đựng riêng biệt trong ba lọ bị mất nhãn,ta dùng thuốc thử làA. Fe. B. CuO. C. Al. D. Cu. .Câu 47: Cho 6,72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Dung dịch X có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Giá trị của m là A. 3,84. B. 3,20. C. 1,92. D. 0,64. Câu 48: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là A. N2O và Fe. B. NO2 và Al. C. N2O và Al. D. NO và Mg Câu 49: Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. 2) Cho 3,84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0,5 M thoát ra V2 lít NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ giữa V1 và V2 là (cho Cu = 64) A. V2 = V1. B. V2 = 2V1. C. V2 = 2,5V1. D. V2 = 1,5V1. Câu 50: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Thì tổng (a+b) bằngA. 6. B. 4. C. 5. D. 3. Câu 51: Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), sinh ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Khí X là A. N2O. B. NO2. C. N2. D. NO. . Câu 52: Nhiệt phân hoàn toàn 34,65 gam hỗn hợp gồm KNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí X (tỉ khối của X so với khí hiđro bằng 18,8). Khối lượng Cu(NO3)2 trong hỗn hợp ban đầu là A. 8,60 gam. B. 20,50 gam. C. 11,28 gam. D. 9,40 gam Câu 53: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 0,746. B. 0,448. C. 1,792. D. 0,672 Câu 54: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là A. 6,52 gam. B. 8,88 gam. C. 13,92 gam. D. 13,32 gam. Câu 55: Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là A. 400. B. 120. C. 240. D. 360. Câu 56: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là A. 34,08. B. 38,34. C. 106,38. D. 97,98. . Câu 57: Cho 11,36 gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m làA. 38,72. B. 35,50. C. 49,09. D. 34,36. Câu 58: Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là A. 19,53%. B. 10,52%. C. 15,25%. D. 12,80% Câu 59: Cho dung dịch chứa 0,1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34,2 gam Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 39,4. B. 19,7. C. 15,5. D. 17,1. Câu 60: Phân bón nitrophotka (NPK) là hỗn hợp của A. (NH4)2HPO4 và NaNO3. B. (NH4)2HPO4 và KNO3. C. NH4H2PO4 và KNO3 .D. (NH4)3PO4 và KNO3. Câu 61: Cho 61,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn lại 2,4 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 108,9. B. 151,5. C. 137,1 . D. 97,5. Câu 62: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A. 21,95% và 0,78. B. 78,05% và 2,25. C. 21,95% và 2,25. D. 78,05% và 0,78 Câu 63: Khi hoà tan hoàn toàn 0,02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thành lần lượt là A. 0,06 và 0,01. B. 0,03 và 0,01. C. 0,06 và 0,02. D. 0,03 và 0,02 Câu 64: Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là A. Cu. B. CuO. C. Fe. D. FeO. Câu 65: Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ). Giá trị của a là A. 11,0. B. 11,2. C. 8,4. D. 5,6. Câu 66: Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là A. NO2. B. N2O. C. N2. D. NO. Câu 67: Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là A. 0,448. B. 0,224. C. 1,344. D. 0,672. Câu 68: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch NH4NO3 với dung dịch (NH4)2SO4 là A. đồng(II) oxit và dung dịch HCl. B. kim loại Cu và dung dịch HCl. C. dung dịch NaOH và dung dịch HCl. D. đồng(II) oxit và dung dịch NaOH. Câu 69: Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân hoàn toàn AgNO3 là: A. Ag, NO, O2. B. Ag2O, NO2, O2. C. Ag2O, NO, O2. D. Ag, NO2, O2. Câu 70: Hỗn hợp khí X gồm N2 và H2 có tỉ khối so với He bằng 1,8. Đun nóng X một thời gian trong bình kín (có bột Fe làm xúc tác), thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He bằng 2. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 là A. 50%. B. 40%. C. 36%. D. 25%. Câu 71: Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là A. 14,12%. B. 87,63%. C. 12,37%. D. 85,88%. Câu 72: Nung 2,23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe, Al, Zn, Mg trong oxi, sau một thời gian thu được 2,71 gam hỗn hợp Y. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư), thu được 0,672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Số mol HNO3 đã phản ứng là 0,12. B. 0,14. C. 0,18. D. 0,16. Câu 73: Cho 0,3 mol bột Cu và 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là A. 10,08. B. 8,96. C. 6,72. D. 4,48.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc73 bài tập về Nitơ.doc
Tài liệu liên quan