Bài tập mạch điện

Câu 8: Cho mạch điện đã được phức hóa theo trị hiệu dụng như hình 18. Tìm Z để Z nó nhận được công suất cực đại. Tính PZmax đó.

Câu 9: Xác định cường độ dòng điện I trong mạch hình 19

Câu 10. Tính giá trị của R2 trên hình 22.

Câu 11. Tìm i và R3 trên hình 23.

Câu 12. Tìm i1, i2và u trên hình 25

pdf8 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 3413 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập mạch điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP MẠCH ĐIỆN Câu 1: Cho mạch điện như trên hình 3. Tìm Uo. Câu 2: Cho mạch điện như hình 4. Tìm I0? Cầu 3: Cho mạng một cửa trên hình 12, biết e(t)=10cos(10t)(V). Xác định công suất trên ZT biết ZT = 5+j5? Câu 4: Xác định Eoc và Zth cho sơ đồ thay thế trên mạch định hình 13? Câu 5: Cho mạch điện như hình 14. Xác định dòng điện i2(t), với E0=100 và e(t)=100sin(5t)(V). A. ))(905sin(510)( 02 Atti  B. ))(905sin(510)( 02 Atti  ; C. 0 2( ) 10 50sin(5 90 )( )i t t A   ; D. ))(905sin(510)( 02 Atti  Câu 6: Cho mạch điện như hình 15. Sức điện động của nguồn e(t)= 2100 cos(10t+40 0 )V. Tìm biểu thức xác lập của dòng điện trong mạch i(t). Câu 7: Cho mạch điện như hình 16. Nguồn dòng j(t)=2cos(t+600)V. Tìm biểu thức xác lập i1(t) và i2(t). a. i1(t) = 1+1cos(t+60 0 )(A) và i2(t)=2+2cos(t+30 0 )(A). b. i1(t) = 1cos(t+60 0 )(A) và i2(t)=1cos(t+30 0 )(A). c. i1(t) = 1cos(t+60 0 )(A) và i2(t)=1+1cos(t+60 0 )(A). d. i1(t) = 1cos(t+60 0 )(A) và i2(t)=2+1cos(t+60 0 )(A). Câu 8: Cho mạch điện đã được phức hóa theo trị hiệu dụng như hình 18. Tìm Z để Z nó nhận được công suất cực đại. Tính PZmax đó. Câu 9: Xác định cường độ dòng điện I trong mạch hình 19. Câu 10. Tính giá trị của R2 trên hình 22. Câu 11. Tìm i và R3 trên hình 23. Câu 12. Tìm i1, i2 và u trên hình 25. Câu 13. Tìm số chỉ của Ampe kế trên hình 26. Biết vôn kế chỉ U = 45V. Câu 14. Cho mạch điện R-L-C song song như hình 27. Biết ( ) 120 2 sinu t t (V), R = 40, XL = 20, XC = 60. Tìm trị số tức thời của dòng điện trong các phần tử và dòng điện tổng. Câu 15. Cho mạch điện như hình 28. Tính công suất tiêu thụ trên điện trở 12 Câu 16. Cho mạch điện như hình 29. Biết điện áp trên điện trở 3 là 45V. Tìm dòng điện qua ampe kế. Câu 17. Cho mạch điện như hình 31. Tìm i(t). Câu 18: Cho mạch điện như hình 44. Tìm giá trị sức điện động của nguồn áp V0 biết rằng I4 = 0.5 mA. Câu 19: Cho mạch điện như hình 45. Tìm V0. (Đáp số: V0 = 2V) Câu 20: Cho mạch điện như hình 46. Tìm I0 theo phương pháp thế nút. (Đáp số: I0 = 0.75mA). Câu 21: Cho mạch điện như hình 47. Tìm I0 theo phương pháp dòng mắc lưới. (Đáp số: I0 = - 1.6mA). Câu 22: Cho mạng một cửa như hình 48. Tìm sơ đồ. Thévenin cho mạng một cửa a –b đã cho. (Đáp số: U0C = 6V; Rth = 2K ). Câu 23: Tính dòng điện chạy trong các nhánh của mạch hình 50. Với E = 50(V) (hiệu dụng) Câu 24: Tính dòng điện chạy trong các nhánh của mạch hình 51. 3Ω Câu 25: Tính công suất tiêu thụ trên các điện trở của mạch điện như hình 52. Câu 26: Cho mạch điện như hình 53. Biến đổi mạch về dạng sơ đồ tương đương Thevenin. Tìm Uth và Rth giữa 2 điểm a – b? Đáp án: Uth = 6V ; Rth = 2kΩ Hình 53

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài tập mạch điện.pdf
Tài liệu liên quan