Bài tập trắc nghiệm hoá học trung học phổ thông

Câu 251. Một hỗn hợp gồm 2 khí CO2và N2có tỉ khối hơi đối với hiđro là 18. Hãy xác định

phần trăm theo khối lượng của hỗn hợp khí trên, theo các kết quả sau :

A. 46,7% CO2và 53,3% N2

B. 50,5% CO2 và 49,5% N2

C. 52,4% CO2 và 47,6% N2

D. 61,11% CO2và 38,89% N2

Câu 252.Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam một este đơn chức X thu được 6,16 gam CO2

và 2,52 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo của X trong số các công thức cấu tạo sau :

A. CH3COOCH3B. HCOOCH3

C. CH3COOC2H5D. HCOOC2H5

Câu 253.Lấy 0,02 mol một aminoaxit cho tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,25M. Cô

cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 3,67 gam muối. Xác định phân tử khối của aminoaxit trên theo

các kết quả sau :

A. 150 B. 135

C. 147 D. 138

Câu 254.Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam chất hữu cơ A đơn chức thu được 8,96 lít CO2

(đktc) và 7,2 gam H2O. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH được muối B và rượu C. Muối B có phản ứng với NaOH trộn CaO ở nhiệt độ cao, tạo thành khí CH4.

Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A theo các kết quả sau :

A. C2H4O2và HCOOCH3

B. C3H6O2và CH3COOCH3

C. C5H10O2và CH3COOC3H7

D. C4H8O2và CH3COOC2H5

pdf157 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 1895 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập trắc nghiệm hoá học trung học phổ thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBài tập trắc nghiệm hóa ôn thi TN và TSDH, CD - có đáp án.pdf
Tài liệu liên quan